होम
 

®etkeÀkeÀleeõ metf®e³eeW kesÀ yeejs ceW fjeJeõ yeQkeÀ keÀr ³eespeôeeDeeW keÀe meej-mebãeshe

1. SkeÀ keÀjes› ©he³es Deewj Gmemes DefOekeÀ jefMe kesÀ ®etkeÀkeÀleeõDeeW kesÀ yeejs ceW peeôekeÀejr pegìeôee Deewj he´®eefjle keÀjôes keÀr ³eespeôee ~

foôeebkeÀ 23 Dehe´wue 1994 kesÀ Deheôes hefjhe°e [ryerDees[r.meb. yermer/ merDeeFõSme/ 47/ 20.16.002/ 94 kesÀ pefjS fjeJeõ yeQkeÀ ôes Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀeW Deewj fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee Lee fkeÀ ceeôeôer³e fJeÊe ceb°er ôes 28 HeÀjJejr 1994 keÀes Deheôes yepeì YeeøeCe ceW Fme DeeMe³e keÀr ÁeesøeCee keÀr Ler fkeÀ fjeJeõ yeQkeÀ keÀr Deesj mes Fme yeele kesÀ he´³eeme fkeÀ³es pee jns nQ fkeÀ he´ejbfYekeÀ mercee kesÀ Thej Deheôes °eÝCe keÀr yekeÀe³ee jefMe³eeW keÀr Deoe³eäer kesÀ ceeceues ceW °eÝCeoe°er mebmLeeDeeW kesÀ meeLe ®etkeÀ keÀjôes Jeeues °eÝCekeÀleeõDeeW keÀr met®er yeQkeÀeW Deewj fJeÊer³e mebmLeeDeeW kesÀ yer®e hefj®eefuele keÀr peeS leefkeÀ yeQkeÀeW Deewj fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀes melekeõÀ Deewj ®eewkeÀme fkeÀ³ee pee mekesÀ~ meeLe nr, GôneWôes ³en Yer keÀne fkeÀ fjeJeõ yeQkeÀ Üeje Ssmes ®etkeÀkeÀleeõDeeW keÀr met®er Yer he´keÀefMele keÀr pee³esäer fpeôekesÀ fJe©× yeQkeÀeW Deewj fJeÊer³e mebmLeeDeeW ôes ô³ee³eeue³e ceW cegkeÀoces oe³ej keÀj jKes nQ~

2. leoôegmeej, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes SkeÀ keÀjes› ©he³es Deewj Gmemes DefOekeÀ jefMe kesÀ ®etkeÀkeÀleeõDeeW kesÀ yeejs ceW peeôekeÀejr pegìeôes leLee Gmes he´®eefjle keÀjôes keÀr SkeÀ ³eespeôee lew³eej keÀr nw~ mece³e-mece³e hej mebMeesOeôe keÀr äe³er GÊeÀ ³eespeôee Fme mece³e fJeÐeceeôe cegK³e-cegK³e fJeMesøeleeSb fôecôeeôegmeej nQ :

i) yeQkeÀeW Deewj fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes ³en Dehesfãele nw fkeÀ Jes he´fle Jeøeõ 31 cee®eõ Deewj 30 fmelecyej keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej Gôe °eÝCe KeeleeW kesÀ yeejs ceW fjeJeõ yeQkeÀ keÀes fôeOeeõfjle HeÀece÷ì ceW peeôekeÀejr oW fpeôekeÀr yekeÀe³ee jefMe³eeb (fôefOekeÉÀle Deewj äewj-fôefOekeÉÀle fceueekeÀj) SkeÀ keÀjes› ©he³es Deewj Gmemes DefOekeÀ nes leLee fpeônW GôneWôes mebfoäOe Deewj nefôehetCeõ KeeleeW keÀr ÞesCer ceW JeäerkeÉÀle fkeÀ³ee nes, Yeues nr GôekesÀ fJe©× ô³ee³eeue³e ceW cegkeÀoces ôenrb oe³ej fkeÀ³es äe³es neW~

ii) ®etkeÀkeÀleeõDeeW kesÀ yeejs ceW Fme lejn he´ehle peeôekeÀejr meceskeÀôe kesÀ yeeo, fjeJeõ yeQkeÀ Üeje he´fle Jeøeõ 31 cee®eõ Deewj 30 fmelecyej keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej, yeQkeÀeW Deewj fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀes Yesper peeler nw leefkeÀ Jes äeesheôer³e ªhe mes FmekeÀe Ghe³eesäe keÀj mekeWÀ~ yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀe ³en oef³elJe nw fkeÀ Jes DeejyerDeeFõ keÀes he´sføele peeôekeÀejr/DeebkeÀ›eW keÀr Meg×lee/he´eceefCekeÀlee megfôeq½ele keÀjW~ Fme mebyebOe ceW fkeÀmer Yer fJemebäefle/Megf× kesÀ fueS fjeJeõ yeQkeÀ keÀe keÀesFõ oef³elJe ôenrb nesäee ~

2. 25 ueeKe ©he³es Deewj Gmemes DefOekeÀ jefMe kesÀ ®etkeÀkeÀleeõDeeW kesÀ yeejs ceW peeôekeÀejr pegìeôes Deewj Gmes he´®eefjle keÀjôes keÀr ³eespeôee~

(i) keWÀêr³e melekeõÀlee Dee³eesäe kesÀ DeôegosMeeW kesÀ DeôegmejCe ceW fjeJeõ yeQkeÀ ôes yeQkeÀeW Deewj DefOemetf®ele fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀes foôeebkeÀ 20 HeÀjJejr 1999 keÀes hefjhe°e meb.[ryerDees[r.yermer.[rSue([yu³et)12/20.16.002(1)/98-99 peejr keÀj fo³ee nw~ GÊeÀ hefjhe°e kesÀ Debleäeõle yeQkeÀeW Deewj DefOemetf®ele fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes 25 ueeKe ©he³es Deewj Gmemes DefOekeÀ jefMe kesÀ peeôeyetPekeÀj ®etkeÀ keÀjôesJeeueeW kesÀ yeejs ceW fleceenr DeeOeej hej peeôekeÀejr ceebäer peeler nw leLee fleceenr DeeOeej hej GônW Yer mecesfkeÀle peeôekeÀejr Yesper peeler nw~ 30 ceFõ 2002 keÀes peejr hefjhe°e [ryerDees[r. meb. [rSue ([yu³et) yermer. 110/ 20.16.003/ 2001-02 kesÀ Deôegmeej hetJeõ hefjYeeøee/J³eeK³ee keÀes DefOe¬eÀfcele keÀjles ngS DefYeJ³efÊeÀ, `peeôeyetPekeÀj ®etkeÀ' fôecôeeôegmeej hegôeë hefjYeeføele fkeÀ³ee äe³ee nw :

fôecôefuefKele ceW mes kegÀí Yer Áefìle nesôes hej Gmes `peeôeyetPekeÀj ®etkeÀ' ceeôee pee³esäee :

(keÀ) ³efo meeceL³eõ nesôes kesÀ yeeJepeto fkeÀmer FkeÀeFõ ôes °eÝCeoelee keÀes Ssmee Yegäeleeôe/hegôeYegõäeleeôe keÀjôes ceW ®etkeÀ keÀr nes fpemekesÀ fueS Jen he´fleye× nes —

(Ke) peye FkeÀeFõ ôes °eÝCeoelee keÀes Yegäeleeôe/hegôeYegõäeleeôe keÀjôes ceW ®etkeÀ keÀr nes leLee fJefMeøì he´³eespeôeeW nsleg °eÝCeoelee mes he´ehle fJeÊe keÀe Gôe he´³eespeôeeW nsleg Ghe³eesäe ôenrb keÀjles ngS GheueyOe fôefOe keÀe Deô³e he´³eespeôeeW nsleg Ghe³eesäe fkeÀ³ee nes~

(äe) peye FkeÀeFõ ôes °eÝCeoelee keÀes Yegäeleeôe/hegôeYegõäeleeôe keÀjôes ceW ®etkeÀ keÀjles ngS GheueyOe fôefOe³eeW keÀe Deô³e°e Ghe³eesäe keÀj fue³ee nes fpemekeÀr Jepen mes ôe lees fJefMeøì he´³eespeôe nsleg fôefOe³eeb GheueyOe neW Deewj ôe nr GÊeÀ FkeÀeFõ ceW fkeÀmer Deô³e hefjmechefÊe kesÀ ªhe ceW~ Ghe³egõÊeÀ hewje

(Ke) ceW he´³egÊeÀ DefYeJ³efÊeÀ `Deô³e he´³eespeôeeW nsleg fôefOe keÀe Ghe³eesäe' Gme qmLefle ceW Áefìle ceeôer peeSäer peye fôecôefuefKele ceW mes kegÀí Yer Áefìle nes

(i) DeuheeJefOe keÀe³eõMerue hetbper fôefOe keÀe Ghe³eesäe orÁeeõJefOe he´³eespeôeeW kesÀ fueS fkeÀ³ee äe³ee nes pees cebpetjr keÀr MeleeÙ kesÀ Deôegªhe ôenrb nes~

(ii) fpeme he´³eespeôe kesÀ fueS °eÝCe mJerkeÉÀle ngDee nes Gmemes Flej he´³eespeôeeW/äeflefJefOe³eeW DeLeJee hefjmechefÊe³eeW kesÀ fueS fôefOe³eeW keÀe Ghe³eesäe~

(iii) mene³ekeÀ kebÀhefôe³eeW/mecetn keÀr kebÀhefôe³eeW DeLeJee keÀehee÷jsì FkeÀeF³eeW keÀes fkeÀmer Yer lejn mes fôefOe³eeW keÀe DeblejCe ~

(iv) °eÝCeoelee keÀr Deôegcefle kesÀ yeäewj fôefOe³eeW keÀes fkeÀmer Deô³e yeQkeÀ DeLeJee mene³elee mebÁe kesÀ meom³eeW mes DeflefjÊeÀ fkeÀmer yeQkeÀ kesÀ ceeO³ece mes hefj®eefuele keÀjôee~

(v) °eÝCeoeleeDeeW keÀr Deôegcefle yeäewj Deô³e kebÀhefôe³eeW ceW Mes³ej/°eÝCe - fueKele De|pele keÀjôes kesÀ fueS fôeJesMe~

(vi) mebfJelefjle/Deenfjle jefMe kesÀ cegkeÀeyeues Deôegcele he´³eespeôeeW kesÀ fueS ¬eÀ³e jefMe keÀe JeemlefJekeÀ Ghe³eesäe SJeb yeekeÀr jefMe keÀe uesKeekeÀjCe ôenrb fkeÀ³ee peeôee — Ghe³egõÊeÀ hewje

(äe) ceW he´³egÊeÀ DefYeJ³efÊeÀ `fôefOe³eeW keÀe Deô³e°e Ghe³eesäe' Gme qmLefle ceW Áefìle ceeôer peeSäer peye yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes GOeej uer äeFõ fôefOe³eeW keÀe he´³eesäe Ssmes he´³eespeôeeW kesÀ fueS nes pees °eÝCekeÀleeõ kesÀ hefj®eeueôeeW kesÀ oe³ejs ceW ôenrb Deeles neW, mebyebfOele FkeÀeFõ DeLeJee °eÝCeoelee kesÀ fJeÊer³e mJeemL³e kesÀ fJe©× neW~ fkeÀmer Áeìôee fJeMesøe ceW `fôefOe³eeW keÀe Deô³e°e Ghe³eesäe' ngDee nw DeLeJee ôenrb FmekeÀe fôeCeõ³e °eÝCeoeleeDeeW Üeje fkeÀ³ee pee³esäee pees Jemlegfôeøþ leL³eeW Deewj hefjqmLefle³eeW hej DeeOeefjle jnsäee~ Ghe³egõÊeÀ hefjhe°e ceW peeôeyetPekeÀj ®etkeÀ keÀjôes JeeueeW kesÀ fJe©× keÀflehe³e ob[elcekeÀ Ghee³eeW keÀe Yer he´eJeOeeôe nw~

(ii) Jeleõceeôe ceW ³eespeôee keÀr, mece³e mece³e hej ³eLee mebMeesfOele, cegK³e cegK³e yeeleW Fme he´keÀej nQ :-

(keÀ) yeQkeÀeW leLee fJeÊer³e mebmLeeDeeW kesÀ fueS Dehesfãele nw fkeÀ Jes Gôe GOeej-KeeleeW fpeônW Ghe³egõÊeÀ ceeôeob[eW kesÀ Deôegmeej kegÀue fceueekeÀj 25 ueeKe ©he³es ³ee Gmemes Thej kesÀ fueS peeôeyetPekeÀj ®etkeÀkeÀleeõDeeW keÀr ÞesCer ceW jKee äe³ee nw Deewj GôekesÀ fJe©Oo cegkeÀocee oe³ej ôenrb nw, kesÀ y³eewjs Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ keÀes he´fle Jeøeõ fôeOeeõfjle he´eªhe ceW 31 cee®eõ , 30 petôe, 30 fmelebyej Deewj 31 fomebyej keÀes he´mlegle keÀjW~

(Ke) pewmee fkeÀ Thej GuuesKe fkeÀ³ee äe³ee nw, yeQkeÀeW leLee fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes Fme he´keÀej he´ehle ®etkeÀkeÀleeõ mebyebOer DeebkeÀ›s yeQkeÀeW Üeje äeesheôer³e keÀejõJeeFõ keÀjôes nsleg he´fle Jeøeõ fôeOeeõfjle he´eªhe ceW 31 cee®eõ , 30 petôe, 30 fmelebyej Deewj 31 fomebyej keÀes yeQkeÀeW SJeb fJeÊer³e mebmLeeDeeW kesÀ yer®e hefj®eefuele fkeÀS peeles nQ~ Dele: ³en yeQkeÀeW leLee fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀe oef³elJe nw fkeÀ Jes Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ keÀes menr menr DeebkeÀ›s he´mlegle keÀjW Deewj Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ yeQkeÀeW leLee fJeÊer³e mebmLeeDeeW Üeje GheueyOe keÀjJeeSb äeS DeebkeÀ›eW kesÀ äeuele nesôes/fJemebäefle kesÀ fueS GÊejoe³er ôenrb nw ~

3. peeôeyetPekeÀj ®etkeÀkeÀleeõDeeW keÀr fMekeÀe³eleeW keÀe fôeJeejCe

³eÐefhe, peeôeyetPekeÀj ®etkeÀkeÀleeõDeeW kesÀ ªhe ceW JeäerõkeÉÀle GOeejkeÀleeõDeeW keÀr fMekeÀe³eleeW kesÀ fôeJeejCe kesÀ fueS yeQkeÀeW leLee fJeÊer³e mebmLeeDeeW kesÀ heeme keÀesFõ keÀe³eõ he´Ceeuer ôenrb nw fHeÀj Yer , 29 pegueeFõ 2003 kesÀ hefjhe°e [ryerDees[r. meb. yermer. [rSue.7/ 20.16.003/2003-04 Üeje GônW metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes keÀe³eõheeuekeÀ fôeosMekeÀ keÀr DeO³eãelee Jeeuer SkeÀ G®®e-mlejr³e mefcefle äefþle keÀjW pees fkeÀ peeôeyetPekeÀj ®etkeÀkeÀleeõ GOeej-KeeleeW keÀe JeäerõkeÀjCe keÀjs Deewj FmekesÀ meeLe nr DeO³eãe SJeb he´yebOe fôeosMekeÀ keÀr DeO³eãelee Jeeuer SkeÀ mefcefle äefþle keÀr peeS pees fkeÀ Gôe GOeej keÀleeõDeeW keÀr yeele megôes pees ³en keÀnôee ®eenles nQ fkeÀ GônW äeuele lejrkesÀ mes Fme ÞesCer ceW [eue fo³ee äe³ee nw ~ FmekesÀ DeflefjÊeÀ, 17 petôe 2004 kesÀ hefjhe°e [ryerDees[r. meb. yermer. [rSue.94/ 20.16.003/2003-04 Üeje , Gôns ³en Yer metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes mebyebfOele GOeejkeÀleeõ keÀes mecegf®ele ªhe mes metf®ele keÀjW fkeÀ Gmes peeôeyetPekeÀj ®etkeÀkeÀleeõ ÞesCer ceW ke̳eeW [euee äe³ee nw Deewj FmekesÀ meeLe nr GmekesÀ keÀejCe yelee³es peeSb Deewj ³efo Jen Fôe keÀejCeeW kesÀ fJe©Oo keÀesFõ he´fleJesoôe osôes keÀe F®ígkeÀ nes lees Gmes Ghe³egÊeÀ mece³e (pewmes fkeÀ 15 foôe ) fo³ee peeS ~

4. ¬esÀf[ì FôHeÀeöce÷Meôe y³etjes ( he´e.fue.)- merDeeFõyerDeeFõSue Üeje ®etkeÀkeÀleeõDeeW mes mebyefOele peeôekeÀejr SkeÀ°e keÀjôee Deewj GmekeÀe he´meej keÀjôee

Ghe³egõÊeÀ ³eespeôeeDeeW kesÀ Debleäeõle , Jeøeõ 2002 lekeÀ Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ Yer DeeJefOekeÀ mlej hej Ssmes ®etkeÀkeÀleeõDeeW kesÀ KeeleeW mes mebyebfOele peeôekeÀejr SkeÀ°e keÀjôee Deewj GmekesÀ he´®eej-he´meej keÀe keÀe³eõ keÀjler jnr nw fpeôekesÀ fJe©Oo cegkeÀoceW oe³ej Les~ leLeefhe, yeQkeÀeW leLee fJeÊer³e mebmLeeDeeW keÀes 4 petôe 2002 kesÀ hefjhe°e [ryerDees[r. meb. yermer. [rSue.111/ 20.16.003/2001-01Üeje metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ Jes SkeÀ keÀjes› ©he³es Deewj Gmemes Thej kesÀ GOeejkeÀleeõDeeW ( fpeôe hej cegkeÀoces oe³ej nQ ) leLee 25 ueeKe ©he³es leLee Gmemes Thej kesÀ peeôeyetPekeÀj ®etkeÀkeÀleeõDeeW (fpeôe hej cegkeÀoces oe³ej nQ ) keÀr met®er mefnle 31 cee®eõ 2003 keÀr qmLefle kesÀ Deôegmeej peeôekeÀejr Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ keÀes GheueyOe keÀjJee³eW Deewj GmekesÀ yeeo mes kesÀJeue merDeeFõyerDeeFõSue keÀes peeôekeÀejr or pee³es, Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ keÀes ôenrb ke̳eeWfkeÀ merDeeFõyerDeeFõSue FmekesÀ he´®eej-he´meej keÀe keÀe³eõ osKe jnr nw Deewj Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ, FmekesÀ yeeo mes, SkeÀ keÀjes› ©he³es Deewj Gmemes Thej kesÀ GOeejkeÀleeõDeeW (fpeôe hej cegkeÀoces oe³ej ôenr nQ) leLee 25 ueeKe ©he³es leLee Gmemes Thej kesÀ peeôeyetPekeÀj ®etkeÀkeÀleeõDeeW keÀr met®er kesÀ GOeej-keÀleeõDeeW mes mebyebfOele DeebkeÀ›eW, pees fkeÀ kesÀJeue yeQkeÀeW keÀes äeesheôer³e keÀejõJeeFõ keÀjôes nsleg GônW GheueyOe keÀjJee³es peeles nQ, hej keÀe³eõ keÀjlee jnsäee~ ®etBfkeÀ 31 cee®eõ 2003 mes Gôe ®etkeÀkeÀleeõDeeW keÀr met®er, fpeôekesÀ hej cegkeÀoces oe³ej nQ, kesÀ he´®eej-he´meej keÀe keÀe³eõ merDeeFõyerDeeFõSue Üeje osKee pee jne nw, 31 cee®eõ 2003 kesÀ henues keÀr ®etkeÀkeÀleeõDeeW keÀr met®er Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì mes fôekeÀeue or äe³er nw ~ merDeeFõyerDeeFõSue Üeje peejr ®etkeÀkeÀleeõDeeW keÀr met®er mes mebyebfOele keÀesFõ Yer he°ee®eej kesÀJeue meryerDeeFõSue/ mebyebfOele yeQkeÀeW leLee fJeÊer³e mebmLeeDeeW kesÀ meeLe nr fkeÀ³ee peeS ~ Fme mebyebOe ceW 20 ceFõ 2004 keÀes SkeÀ he´sme fJeÿeqhle Yer peejr keÀj or äeFõ nw ~

meeJeõpefôekeÀ met®eôee

nceejs O³eeôe ceW ³en yeele uee³er äe³er nw fkeÀ cesmemeõ keÀcheökeÌì f[mkeÀ Fbf[³ee fuefceìs[, ®eb[räeŸ ôes `loandefaulters.com' ôeecekeÀ JesyemeeFì Megª keÀr nw fpemeceW Ssmes ®etkeÀkeÀleeõ °eÝCeôerfle³eeW kesÀ mebyebOe ceW met®eôee he´keÀefMele keÀr äe³er nw fpeôneWôes yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes °eÝCe/fJeÊer³e mene³elee he´ehle keÀr nw~ GÊeÀ JesyemeeFì ceW foS äeS `oeJee DemJerkeÀjCe Keb[' ceW Deô³e yeeleeW kesÀ meeLe-meeLe ³en keÀne äe³ee nw fkeÀ or äe³er met®eôee Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje metf®ele fkeÀ³es äe³es Deôegmeej nw Deewj fkeÀmer JewOe keÀejCe mes keÀesFõ J³efÊeÀ °emle cenmetme keÀjlee nw fkeÀ ®etkeÀkeÀleeõ kebÀheôer keÀr met®er ceW fôeosMekeÀ kesÀ ªhe ceW GmekeÀe ôeece mLeeôe ôenrb hee mekeÀe lees Jen ceeceues keÀes DeeJeM³ekeÀ keÀejõJeeFõ kesÀ fueS merOes yeQkeÀ ³ee Goej osôesJeeues mebmLee ³ee fjeJeõ yeQkeÀ mes Gþe mekeÀlee nw~ FmekesÀ Üeje ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes `loandefaulters.com' kesÀ fôeceeõleeDeeW keÀes ³ee Deô³e fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes fjeJeõ yeQkeÀ keÀr hegmlekeWÀ/JesyemeeFì ceW GheueyOe fkeÀmer y³eewjs keÀes Gmer ªhe ceW ³ee mebMeesfOele ªhe ceW he´keÀefMele ³ee hegôeë he´keÀefMele keÀjôes keÀe he´efOekeÀej ôenrb fo³ee nw leLee fjeJeõ yeQkeÀ Ssmer hee|ì³eeW keÀr fkeÀmer keÀejõJeeFõ kesÀ fueS fkeÀmer J³efÊeÀ kesÀ he´fle GÊejoe³er ôenrb nesäee~ leLeefhe, fjeJeõ yeQkeÀ ôes ¬esÀf[ì FbHeÀe÷cesMeôe y³etjes keÀes 31 cee®eõ 2003 Deewj GmekesÀ yeeo keÀr qmLefle³eeW kesÀ Deôegmeej 1 keÀjes› ©he³es Deewj Gmemes DefOekeÀ keÀr ®etkeÀkeÀleeõ met®er (cegkeÀocee oe³ej fkeÀ³es äe³es Keeles) leLee 25 ueeKe ©he³es Deewj DefOekeÀ kesÀ peeôeyegPekeÀj ®egkeÀ keÀjôesJeeueeW keÀr met®er (cegkeÀocee oe³ej fkeÀ³es äe³es Keeles) he´keÀefMele keÀjôes kesÀ fueS he´efOekeÉÀle fkeÀ³ee nw~

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन