ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
   बैंकिंग
   मुद्रा
   विदेशी मुद्रा विनिमय
   सरकारी प्रतिभूति बाजार
   गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
   भुगतान प्रणाली
होम >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - देखें
 
विदेशी टेलिविज़न, प्रेस और इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए प्रेषण संबंधी स्पष्टीकरण

fJeosMer ìsfuefJeópeôe, He´sme Deewj Fbìjôesì Hej fJeÿeeHeôe kesÀ fueS He´søeCe mebyebOer mHeøìrkeÀjCe
( 1 pegueeFõ 2002 keÀr fmLefle)

1. fJeosMer mewìsueeFì ®ewôeueesb Hej fJeÿeeHeôe kesÀ Hee°e keÀewôe nQ ?

Yeejle mejkeÀej keÀr 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee per.Sme.Deej.381(E) kesÀ Deôegmeej He´efOekeÉÀle J³eeHeejr Gme J³efkeÌle keÀes fJeosMer ìsfuefJeópeôe Hej fJeÿeeHeôe kesÀ fueS He´søeCe keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ fpemekeÀe fHeíues 2 Jeøeõ cesb He´fle Jeøeõ kegÀue fôe³eeõle Depeõôe 10 ueeKe DeLeJee Gmemes DefOekeÀ nes DeLeJee peneb He´søekeÀ kesÀ DeejSheÀmer ³ee FõFõSheÀmer Keeles cesb pecee jkeÀce cesb mes Yegäeleeôe fkeÀ³ee peeôee nes~ Deô³e meYer ceeceues He´søeCe mes HetJeõ He´efOekeÀÉle J³eeHeejr keÀr ceeO³ece mes Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀr HetJeõ Deôegcefle kesÀ fueS mebofYeõle fkeÀS peeSb~

2. 1 petôe 2000 mes fJeosMer mewìsueeFì ®ewôeue Üeje DeHeôes ®ewôeue Hej foKeeS äeS fJeÿeeHeôeesb kesÀ fueS He´søeCe keÀr Deôegcefle osôes keÀe fkeÀme keÀes DefOekeÀej nw ?

He´Môe 1 cesb GuuesKe kes DeOerôe, He´efOekeÀÉle J³eeHeejr mLeeôer³e Spesìesb kesÀ keÀcerMeôe keÀjesb Deewj Deô³e He´Yeejesb keÀes fôekeÀeue keÀj He´søeCe keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ~ He´efOekeÉÀle J³eeHeefj³eesb mes DeHesfãele nw fkeÀ Jes fJeÿeeHeôe keÀr Hee°elee GôekeÀr uesôe osôe keÀr fJeMJeemeôer³elee Deewj Yeejle mejkeÀej keÀr 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. perSmeDeej.381(E) Deewj 30 cee®eõ keÀr DefOemet®eôee meb.SmeDees.301(E) keÀe DeôegHeeueôe keÀjles nQ~ Deô³e meYer ceeceueesb cesb Yeejle mejkeÀej keÀe HetJeeõôegceesoôe DeeJeM³ekeÀ nesäee~

3. Ssmes fJeÿeeHeôekeÀleeõ pees Hee°e ôenR nQ Deewj fpeônesbôes fJeosMer mewìsueeFì ®ewôeueesb Hej fJeÿeeHeôe kesÀ fueS Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀr HetJeõ Deôegcefle He´eHle keÀr nw ke̳ee GôekesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ keÀes mebofYeõle fkeÀS fyeôee He´efOekeÉÀle J³eeHeejr Deôegcefle os mekeÀles nQ?

He´efOekeÉÀle J³eeHeejr Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje foS äeS Deôegceesoôe keÀr JewOelee DeJefOe kesÀ oewjeôe He´søeCe keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ yeMelesõ fkeÀ mebäele foMee fôeosMeesb Deewj fJefôe³eceeJeuer cesb Deôegceesoôe kes HeM®eeled keÀesFõ HefjJeleõôe ôe fkeÀ³ee äe³ee nes~

4. ke̳ee He´søeCe kesÀ fueS Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje He´efOekeÉÀle J³eeHeefj³eesb nsleg keÀesFõ He´uesKeôe fôeOeeõfjle fkeÀS äeS nw?

He´efOekeÉÀle J³eeHeejr He´søeCe kesÀ yeejs cesb DeHeôes DeeHe keÀes meblegøì keÀjôes kesÀ fueS keÀesFõ Yer He´uesKeôe Deewj Gmemes mebyebfOele keÀesFõ peeôekeÀejr (ÁeesøeCee mecesle) He´eHle keÀjôes kesÀ fueS fôeCeõ³e keÀjôes nsleg mJeleb°e nw~ Hejbleg Jes meôeor uesKeekeÀej keÀe Fme DeeMe³e keÀe He´ceeCe He°e He´eHle keÀjsb fkeÀ fJeÿeeHeôe nsleg Yesper peeôes Jeeuer fJeosMer cegêe keÀe Fmlesceeue fJeosMe cesb Yer ìr.Jer. kebÀHeôer Üeje fJeÿeeHeôe He´meefjle keÀjôes kesÀ fueS nesäee ôe fkeÀ kesÀJeue Yeejle cesb~

5. ke̳ee DeebfMekeÀ ªHe mes Yegäeleeôe fkeÀS äeS yerpekeÀ/uesKeeäele Yegäeleeôe kesÀ fueS He´søeCe keÀr Deôegcefle nw?

ceewpetoe foMee fôeosMeesb kesÀ Deôegmeej ³en mJerkeÀe³eõ nw yeMelesõ fkeÀ kegÀue He´søeCe yerópekeÀ cesb GfuuefKele jkeÀce mes DefOekeÀ ôe nes~

6. fJeosMer He´sme DeLeJee Fbìjôesì Hej fJeÿeeHeôe osôes kesÀ fueS keÀewôe Hee°e nw ?

Yeejle cesb fmLele heÀces¥/kebÀHefôe³eeb/mebäeþôe Deewj yeQkeÀ/fJeÊer³e mebmLeeSb fJeosMe cesb DeKeyeejesb cesb, pewmes, mecegêHeejr³e DeKeyeej/Hef°ekeÀeDeesb DeLeJee Fbìjôesì Hej fJeÿeeHeôe osôes kesÀ fueS mJeleb°e nwb~

7. ke̳ee fJeosMe cesb DeKeyeej DeLeJee Fbìjôesì Hej fJeÿeeHeôe osôes kesÀ fueS keÀesFõ mercee fôeOeeõfjle nw?

ôenR~ fJeosMe cesb He´sme cesb DeLeJee Fbìjôesì Hej fJeÿeeHeôe kesÀ JeemlefJekeÀ J³e³e kesÀ fueS He´søeCe Yespeôes nsleg He´efOekeÉÀle J³eeHeejr Deôegcefle os mekeÀles nQ~

8. ke̳ee DeKeyeej DeLeJee Fbìjôesì Hej fJeÿeeHeôe osôes keÀr ueeäele kesÀ fueS Defäe´ce He´søeCe keÀr Deôegcefle nw?

He´efOekeÉÀle J³eeHeejr Deblejjeøì£r³e K³eefle He´eHle mecegêHeejr³e fnleefOekeÀejr mes fkeÀmer mecegêHeejr³e yeQkeÀ keÀr äeejbìr He´eHle keÀj kesÀ Defäe´ce He´søeCe keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ~ ³efo He´søeCe keÀr jkeÀce 25 nópeej DecefjkeÀr ¾eöuej DeLeJee GmekeÀr mecelegu³e jkeÀce mes p³eeoe nes~

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन