ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
   बैंकिंग
   मुद्रा
   विदेशी मुद्रा विनिमय
   सरकारी प्रतिभूति बाजार
   गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
   भुगतान प्रणाली
होम >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - देखें
 
निवासियों के लिए विदेशी मुद्रा की सुविधाएं

fôeJeefme³eesb kesÀ fueS fJeosMer cegêe keÀr megfJeOeeSb
(1 pegueeFõ 2002 keÀr fmLefle)

He´mleeJeôee

Yeejle cesb fJeosMer cegêe kesÀ He´Meemeôe ke e keÀeôetôer DeeOeej fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 nw~ DefOefôe³ece kesÀ Debleäeõle ®eeuet Keelee uesôe osôe kesÀ fueS fJeosMer cegêe Kejroôes Deewj yes®eôes keÀr mJeleb°elee or äeFõ nw~ Hejbleg Yeejle mejkeÀej keÀes, fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ HejeceMeõ mes ®eeuet Keeles kesÀ uesôe osôe Hej Gf®ele He´fleyebOe ueäeeôes keÀr MefkeÌle He´eHle nw~ leoôegmeej Yeejle mejkeÀej ôes ueeskeÀfnle cesb ®eeuet Keeles cesb uesôe osôe Hej kegÀí He´fleyebOe ueäeeles ngS 3 ceFõ 2000 Deewj 30 cee®eõ 2001 keÀes ¬eÀceMeë DefOemet®eôee meb.per. Sme.Deej.381(E) Deewj DefOemet®eôee meb.SmeDees.301(E) peejr keÀr nw~

GôekeÀe fJeJejCe ães°er³e keÀe³eeõue³e kesÀ fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe Deewj He´efOekeÉÀle J³eeHeefj³eesb kesÀ DeueeJee yeQkeÀ keÀr Jesye meeFì Hej Yer GHeueyOe nw~ Deye lekeÀ nceeje DeôegYeJe ³en jne nw fkeÀ fôeJeemer ®eeuet Keelee uesôe osôe Deewj Deô³e He´emebfäekeÀ ceÎesb Hej peeôekeÀejr ®eenles nQ~ meYer He´Môeesb kesÀ peJeeye, mejue Yeeøee cesb Fme HewcHeÀuesì cesb Meefceue fkeÀS äeS nQ ~ He´Môeesb kesÀ peJeeye lew³eej keÀjles mece³e fJeMesøe O³eeôe jKee äe³ee nw fkeÀ peJeeye mejue Meyoesb cesb nes Deewj lekeÀôerkeÀr meboYees¥ keÀes ôe fo³ee äe³ee nw~ fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (hesÀcee) 1 petôe 2000 mes ueeäet nw~ ôe³ee DefOefôe³ece (hesÀje kesÀ mLeeôe Hej ) ueeäet nesôes mes kegÀí mebj®eôee mebyebOer HefjJeleõôe fkeÀS äeS nQ Deewj fJeosMer cegêe mes mebyebfOele meYer uesôe osôe keÀes Hetbper Keelee DeLeJee ®eeuet Keelee uesôe osôe kesÀ ªHe cesb JeäerõkeÉÀle fkeÀ³ee äe³ee nw~ fkeÀmer Yer fôeJeemer Üeje fkeÀS äeS uesôe osôe ³efo Gôemes Yeejle mes yeenj GôekeÀr Deefmle³eesb DeLeJee os³eleeDeesb cesb HefjJeleõôe ôenR neslee nw lees Jes ®eeuet Keelee uesôe osôe keÀnueeSbäes~ hesÀcee keÀr Oeeje 5 kesÀ Debleäeõle keÀesFõ J³efkeÌle ®eeuet Kelee uesôe osôe kesÀ fueS fJeosMer cegêe Kejroôes DeLeJee yes®eôes kesÀ fueS mJeleb°e nw fmeJee³e Fme kesÀ fkeÀ Jen uesôe osôe kesÀôê mejkeÀej Üeje 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemetôee per.Sme.Deej.meb.381(E) (mece³e mece³e Hej ³eLee mebMeesfOele) Üeje He´fleyebfOele ôe nes~ DefOemet®eôee keÀe Hetje Heeþ jepekeÀr³e jepeHe°e cesb GHeueyOe nw~ He´mebäeJeMe, ³en GuuesKeôer³e nw fkeÀ ôesHeeue Deewj Yetìeôe cesb keÀr äeFõ fkeÀmer He´keÀej keÀr ³ee°ee kesÀ fueS DeLeJee ôesHeeue Deewj Yetìeôe cesb fôeJeemer fkeÀmer J³efkeÌle kesÀ fueS meeLe fkeÀS äeS uesôe osôe kesÀ fueS keÀesFõ Yer fJeosMer cegêe mJerkeÀe³eõ ôenR nw~ fôeJeemer Üeje fJeosMer cegêe megfJeOeeSb DeLeJee GôekesÀ yeejs cesb ueäeeS äeS He´fleyebOeesb mes mebyebfOele Deece ªHe mes Hetís peeôes Jeeues He´Môeesb kesÀ GÊej fôecôefuefKele Hewjeäe´eheÀesb cesb foS äeS nQ~

1. keÀejesyeej ³ee°ee kesÀ fueS fkeÀleôer fJeosMbr cegêe GHeueyOe nw ?

He´efOekeÉÀle J³eeHeejr ôesHeeue Deewj Yetìeôe kesÀ fmeJee³e fkeÀmer Yer osMe keÀr J³eeHeefjkeÀ ³ee°ee kesÀ fueS 25 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ os mekeÀles nQ~ 25 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej mes DefOekeÀ keÀr fJeosMer cegêe, J³eeHeej kesÀ He´³eespeôe kesÀ fueS fkeÀmer fJeosMer ³ee°ee kesÀ fueS, ôesHeeue Deewj Yetìeôe kesÀ fmeJee³e, þnjôes keÀr DeJeOer keÀes O³eeôe cesb jKes fyeôee fjópeJeõ yeQkeÀ keÀe HetJeeõôegceesoôe ®eefnS~ fkeÀmer Deblejjeøì£r³e meccesueôe äeesøþr, fJeMesøer keÀÉle He´fMeãeCe, DeO³e³eôe ³ee°ee, DeeöHe´bsfìme He´fMeãeCe Deefo keÀes J³eeHeej ³ee°ee ceeôee peelee nw~ f®efkeÀlmee GHe®eej Deewj DeLeJee f®efkeÀlmee peeb®e Yer Fmer ÞeesCer cesb Deeles nQ~

2. ke̳ee keÀesFõ Yeejle mes yeenj Fueepe kesÀ fueS DeflefjkeÌle fJeosMer cegêe He´eHle keÀj mekeÀlee nw?

Fueeópe kesÀ fueS fJeosMe ³ee°ee keÀjôes Jeeuee J³efkeÌle ¾eökeÌìj DeLeJee fJeosMer DemHeleeue keÀr fmeHeÀefjMe Hej fmeHeÀefjMe keÀr äeFõ jkeÀce kesÀ yejeyej fJeosMer cegêe He´eHle keÀj mekeÀlee nw~ ³en fJeosMer cegêe Fueeópe kesÀ Ke®ees¥ kesÀ fueS nw Deewj GkeÌle Hewje cesb GfuuefKele jkeÀce kesÀ DeflefjkeÌle nw~

3. Yeejle mes yeenj DeO³e³eôe kesÀ fueS fkeÀleôer fJeosMer cegêe GHeueyOe nQ ?

fJeosMe cesb DeO³e³eôe kesÀ fueS, fJeosMer mebmLee Üeje foS äeS Deôegceeôe lekeÀ DeLeJee 30 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej He´fle MewãefCekeÀ Jeøeõ pees Yer DefOekeÀ nes, keÀr fJeosMer cegêe kesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ keÀe HetJeeõôegceesoôe DeeJeM³ekeÀ ôenR nw~

4. ³efo keÀesFõ J³efkeÌle Yeejle mes yeenj He³eõìôe kesÀ fueS peelee nw lees Jen fkeÀleôer fJeosMer cegêe Kejro mekeÀlee nw~

fôeper fJeosMer ³ee°ee kesÀ mebyebOe cesb DeLeeõle He³eõìôe kesÀ He´³eespeôe Deefo kesÀ fueS fkeÀmer Yer SkeÀ kewÀuesb¾j Jeøeõ cesb 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr mes He´eHle keÀr pee mekeÀler nw~ 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej keÀr mercee meceäe´ ªHe mes fôe³ele nw Deewj SkeÀ DeLeJee DefOekeÀ ³ee°eeDeesb kesÀ fueS uer pee mekeÀler nw yeMelesõ fkeÀ SkeÀ kewÀuesb¾j Jeøeõ cesb 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej fôeOeeõfjle mercee mes DefOekeÀ ôe nes ( ³en megfJeOee Henues yerìrke̳et ³ee SHeÀìrSme keÀnueeler Ler )~ 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej keÀr ³en cegêe (yerìrke̳et) fJeosMe ³ee°ee keÀjôes Jeeues fkeÀmer J³efkeÌle Üeje fJeosMe ³ee°ee kesÀ He´³eespeôe kesÀ fueS uer äeFõ fJeosMer cegêe kesÀ meeLe uer pee mekeÀler nw fpemecesb fJeosMe cesb jesópeäeej DeeHe´Jeeme DeLeJee DeO³e³eôe Meefceue nw~ Hejbleg fkeÀmer He´³eespeöôe mes ôesHeeue Deewj DeLeJee Yetìeôe keÀr ³ee°ee kesÀ fueS keÀesFõ fJeosMer cegêe GHeueyOe ôenR nw~

5. jesópeäeej kesÀ fueS fJeosMe peeôes Jeeues J³efkeÌle keÀes fkeÀleôer fJeosMer cegêe GHeueyOe nw ?

jesópeäeej kesÀ fueS fJeosMe peeôes Jeeuee J³efkeÌle fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr mes Yeejle cesb 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe Deenfjle keÀj mekeÀlee nw~

6. DeeHe´Jeeme Hej fJeosMe peeôes Jeeues J³efkeÌle kesÀ fueS fkeÀleôer fJeosMer cegêe GHeueyOe nw~

DeeHe´Jeeme Hej fJeosMe peeôes Jeeuee J³efkeÌle 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe DeLeJee DeeHe´Jeemer osMe Üeje fôeOeeõfjle jkeÀce lekeÀ fJeosMer cegêe fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr mes Yeejle cesb ues mekeÀlee nw~ ³en jkeÀce DeeHe´Jeeme Jeeues osMe cesb kesÀJeue He´emebfäekeÀ J³e³e kesÀ fueS nw~ DeeHe´Jeeme kesÀ fueS Hee°elee He´eHle keÀjôes DeLeJee DebkeÀ Defpeõle keÀjôes DeLeJee meeKe kesÀ fueS Yeejle mes yeenj keÀesFõ fJeosMer cegêe ôenR Yesper pee mekeÀler nw~ Ssmes meYer He´søeCeesb kesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ keÀe HetJeeõôegceesoôe DeeJeM³ekeÀ nw~

7. ke̳ee Ssmee keÀesFõ He´³eespeôe nw fpemekesÀ fueS fJeosMe peeôes nsleg fjópeJeõ yeQkeÀ DeLeJee Yeejle mejkeÀej keÀe HetJeeõôegceesoôe DeeJeM³ekeÀ nw ?

ôeÉl³e cebæ¾uer, keÀueekeÀej Deefo pees meebmkeÉÀflekeÀ oewjs nsleg fJeosMe peeôes kesÀ F®ígkeÀ nesb Gônsb ceeôeJe mebmeeOeôe fJekeÀeme ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej, ôeFõ fouuer mes HetJeeõôegceesoôe He´eHle keÀjôee ®eefnS~

8. fJeosMer cegêe keÀneb mes Kejror pee mekeÀler nw ?

fkeÀmer Yer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr mes fJeosMer cegêe Kejror pee mekeÀler nw~ He´efOekeÉÀle J³eeHeefj³eesb kesÀ DeueeJee mJe³ebHetCeõ cegêe HefjJeleõkeÀesb keÀes Yer J³eeHeej Deewj fôeper oewjesb kesÀ fueS fJeosMer cegêe osôes keÀr Deôegcefle nw~

9. fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS fJeosMer cegêe Kejroles mece³e fkeÀleôer fJeosMer keÀjsbmer ôeesì Kejror pee mekeÀler nw ?

³eef°e³eesb keÀes keÀjsbmer ôeesì/fmekeÌkesÀ kesÀ ªHe cesb 2 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe Kejroôes keÀr Deôegcefle nw~ Mesøe jkeÀce ³ee°er ®eskeÀ DeLeJee yeQkeÀj ¾£eheÌì kesÀ ªHe cesb uer pee mekeÀler nw~ FmekesÀ DeHeJeeo mJeªHe ë

keÀ) FjekeÀ Deewj uerfyee³ee peeôes Jeeues ³ee°er fJeosMer cegêe keÀr keÀjsbmer 5000 DecejrkeÀr ¾eöuej DeLeJee GmekesÀ mecelegu³e lekeÀ ues pee mekeÀles nQ~

Ke) FmueefcekeÀ fjHefyuekeÀôe DeeöHeÀ Fjeôe, ªmer HesÀ¾jsMeôe Deewj mJeleb°e osMeesb kesÀ keÀeöceôe JesuLe äeCejep³e kesÀ osMeesb cesb peeôes Jeeues ³ee°er DeHeôer mebHetCeõ cegêe keÀes keÀjsbmer kesÀ ªHe cesb ues mekeÀles nQ~

10. ke̳ee DeO³e³eôe kesÀ fueS fJeosMe peeôes Jeeueesb Hej JenR fôe³ece ueeäet nesles nQ ?

fJeosMe cesb DeO³e³eôe kesÀ He´³eespeôe kesÀ fueS jKejKeeJe J³e³e nsleg (i) keÀjsbmer ôeesì kesÀ ªHe cesb 2000 DecejrkeÀr ¾eöuej (ii) Mesøe jkeÀce ³ee°er ®eskeÀ DeLeJee fJeosMe cesb os³e yeQkeÀ ¾£eheÌì kesÀ ªHe cesb ues peeFõ pee mekeÀler nw~

11. fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS fkeÀleôer fJeosMer cegêe Defäe´ce ªHe mes Kejror pee mekeÀler nw ?

fkeÀmer Yer He´³eespeôe kesÀ fueS uer äeFõ fJeosMer cegêe Kejro keÀr leejrKe mes 60 foôe kesÀ Yerlej Ke®eõ keÀr peeôer ®eefnS~ ³efo 60 foôe keÀr DeJefOe cesb fJeosMer cegêe Ke®eõ keÀjôee mebYeJe ôenR nw lees fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr kesÀ megHegoõ keÀj or peeôer ®eefnS~

12. ke̳ee fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS Kejror peeôes Jeeuer fJeosMer cegêe keÀe mebHetCeõ cetu³e jÀHe³es cesb ôekeÀo fo³ee pee mekeÀlee nw ?

fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS yeQkeÀ mes 50 nópeej ©He³es lekeÀ ôekeÀo oskeÀj fJeosMer cegêe Kejror pee mekeÀler nw~ ³efo ©He³es cesb cetu³e 50 nópeej mes DefOekeÀ neslee nw lees mebHetCeõ jkeÀce jsfKele ®eskeÀ/yeQkeÀj ®eskeÀ/Hes Deeöæ¾j/ceebäe ¾£eheÌì Üeje Yegäeleeôe keÀr peeôer ®eefnS~

13. fJeosMe mes ueewìs ³ee°er keÀes fkeÀleôer DeJefOe lekeÀ fJeosMer cegêe ueewìeôer nesäer ?

fJeosMe ³ee°ee mes ueewìôes kesÀ yeeo ³ee°er keÀes ye®er ngFõ fJeosMer cegêe ³efo keÀjsbmer ôeesì kesÀ ªHe cesb nes lees 90 foôe kesÀ Yerlej Deewj ³efo ³ee°er ®eskeÀ kesÀ ªHe cesb nes lees 180 foôe kesÀ Yerlej ueewìeôer ®eefnS~ Hejbleg Jes 2 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ keÀsjsbmer ôeesì DeLeJee ³ee°er ®eskeÀ kesÀ ªHe cesb DeHeôes Heeme YeeJer Fmlesceeue kesÀ fueS jKe mekeÀles nQ~

14. Yeejle ueewìôes Hej ke̳ee kegÀí fJeosMer cegêe DeHeôes Heeme jKer pee mekeÀler nw ?

2 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej DeLeJee GmekesÀ mecekeÀãe jkeÀce lekeÀ fJeosMer cegêe DeHeôes Heeme jKe mekeÀles nQ yeMelesõ fkeÀ ë

keÀ) Jen fJeosMer cegêe Yeejle mes yeenj ³ee°ee kesÀ oewjeôe fkeÀmer fJeosMer mLeeôe Hej mesJeeDeesb kesÀ yeoues He´eHle Yegäeleeôe nes Deewj pees fkeÀmer keÀejesyeej DeLeJee Yeejle cesb fkeÀS äeS keÀejesyeej kesÀ HeÀuemJeªHe ôe He´eHle nFõ nes, DeLeJee,

Ke) fkeÀmer fJeosMer pees Yeejle cesb fôeJeemer ôe nes Deewj pees Yeejle keÀr ³ee°ee Hej nes Gmemes ceeôeos³e DeLeJee GHenej DeLeJee GmekesÀ fueS fkeÀS äeS fkeÀmer JewOe keÀe³eõ kesÀ yeoues He´eHle ngFõ nes DeLeJee,

äe) Yeejle mes yeenj keÀr ³ee°ee kesÀ oewjeôe Gmes keÀesFõ ceeôeos³e DeLeJee GHenej kesÀ yeoues He´eHle ngFõ nes DeLeJe,

Áe) Jen fJeosMer cegêe fJeosMe ³ee°ee kesÀ fueS fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³efkeÌle mes He´eHle keÀr äeFõ nes Deewj Gmecesb mes ye®er ngFõ cegêe nes~

15. ke̳ee fJeosMer fmekeÌkesÀ Yer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr keÀes ueewìeôes ®eefnS ?

fJeosMer fmekeÌkesÀ jKeôes Hej fôeJeefme³eesb Hej keÀesFõ He´fleyebOe ôenR nw~

16. Yeejle mes yeenj jnôes Jeeues fôeJeemer keÀes fkeÀleôer fJeosMer cegêe GHenej/oeôe kesÀ ªHe cesb Yesper pee mekeÀler nw ?

Yeejle cesb jnôes Jeeuee keÀesFõ Yer J³efkeÌle SkeÀ Jeøeõ cesb fkeÀmer Yer fJeosMe cesb jnôes Jeeues fôeJeemer keÀes GHenej kesÀ ªHe cesb DeLeJee fkeÀmer Oeceeõoe/MewãefCekeÀ/OeefceõkeÀ/meebmkeÉÀflekeÀ mebäeìôe ke es 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ fJeosMer cegêe Yespe mekeÀlee nw~ Gmemes DefOekeÀ jkeÀce kesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ ke s HegJeeõôegceesoôe keÀr DeeJeM³ekeÀlee nw~

17. ke̳ee fJeosMer cegêe uesôeosôe kesÀ fueS Deblejjeøì£r³e ¬esÀf¾ì keÀeæ¾ keÀe Fmlesceeue keÀjôes keÀr Deôegcefle nw ?

fJeosMer peôeõueesb, Fbìjôesì MegukeÀ Deefo Deewj fJefYeôôe He´³eespeôeesb kesÀ fueS fJeosMe ³ee°ee kesÀ oewjeôe GkeÌle merce lekeÀ Deblejjeøì£r³e kesÀf¾ì keÀeæ¾/SìrSce/¾sfyeì keÀeæ¾ keÀe GHe³eesäe fôeper Yegäeleeôe kesÀ fueS fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ Hejbleg Yeejle cesb keÀe¾es¥ keÀe GHe³eesäe cegkeÌle ªHe mes fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ ôesHeeue Deewj Yetìeô e cesb fJeosMer cegêe kesÀ Yegäeleeôe kesÀ fueS Fôe fuefKeleesb kesÀ GHe³eesäe keÀr Deôegcefle ôenR nw~

18. Yeejle cesb Deeles mece³e fkeÀleôer Yeejler³e cegêe ueeFõ pee mekeÀler nw ?

fJeosMe mes Yeejle Deeôes Jeeuee J³efkeÌle DeHeôes meeLe fôecôefuefKele mercee lekeÀ Yeejler³e cegêe DeHeôes meeLe uee mekeÀlee nw ë

keÀ) ôesHeeue Deewj Yetìeôe kesÀ fmeJee³e fkeÀmer Yer osMe mes 5 nópeej ©He³es lekeÀ Deewj

Ke) ôesHeeue Deewj Yetìeôe mes 100 ©He³es cetu³e Jeäeõ mes DeôefOekeÀ keÀesFõ Yer jkeÀce~

19. fJeosMe peeles mece³e fkeÀleôer Yeejler³e cegêe meeLe ues peeFõ pee mekeÀler nw ?

Yeejle mes yeenj peeôes Jeeuee keÀesFõ Yer J³efkeÌle DeHeôes meeLe fôecôefuefKele mercee lekeÀ Yeejler³e cegêe ues pee mekeÀlee nw ë

keÀ) ôesHeeue Deewj Yetìeôe kesÀ fmeJee³e fkeÀmer Yer osMe cesb 5 nópeej lekeÀ Deewj

Ke) ôesHeeue Deewj Yetìeôe mes 100 ©He³es cetu³e Jeäeõ mes DeôefOekeÀ keÀesFõ Yer jkeÀce~

20. Yeejle Deeles mece³e fkeÀleôer fJeosMer cegêe ueeFõ pee mekeÀler nw ?

fJeosMe mes Yeejle Deeôes Jeeuee keÀesFõ Yer J³efkeÌle DeHeôes meeLe fkeÀleôer nr fJeosMer cegêe meeLe uee mekeÀlee nw yeMelesõ fkeÀ fJeosMer cegêe ôeesì DeLeJee ³ee°ee ®eskeÀ 10 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej DeLeJee GmekesÀ mecelegu³e jkeÀce mes DefOekeÀ nes Deewj DeLeJee fJeosMer cegêe keÀe cetu³e 5 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej DeLeJee GmekesÀ mecelegu³e jkeÀce mes DefOekeÀ nes~ keÀesFõ Yer cegêe ÁeesøeCee HeÀeöceõ mes (mer¾rSHeÀ) cesb SDej Heesìõ Hej mercee MegukeÀ DefOekeÀefj³eesb kesÀ meceãe Áeesføele keÀr peeôer ®eefnS~

21. fJeosMe peeles JekeÌle keÀesFõ J³efkeÌle fkeÀleôer fJeosMer cegêe DeHeôes meeLe ues pee mekeÀlee nw ?

fôeJeemer fôe³eceesb kesÀ Deôegmeej He´efOekeÉÀle J³eeHeejr DeLeJee cegêe HefjJeleõkeÀesb mes Kejror äeFõ fJeosMer cegêe ues peeôes kesÀ fueS mJeleb°e nw~ GmekesÀ DeueeJee fJefôe³eceeJeuer kesÀ Deôegmeej ³efo GôekesÀ Heeme Henues mes cegêe ceewpeto nw lees 2 nópeej DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ (GkeÌle ceo meb.13 osKesb) ues pee mekeÀles nQ~

22. ³efo keÀesFõ GHenej Heemeõue Yeejle mes yeenj Yespee peelee nw lees ke̳ee mebHetCeõ fôe³eeõle He´f¬eÀ³ee keÀe Heeueôe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS ?

Yeejle cesb fôeJeemer keÀesFõ J³efkeÌle 1 ueeKe ©He³es lekeÀ keÀr GHenej Jemleg Yespeôes kesÀ fueS (fôe³eeõle) keÀjôes kesÀ fueS mJeleb°e nw yeMelesõ fkeÀ Jen Jemleg Jeleõceeôe fôe³eeõle Dee³eele fôefle kesÀ Debleäeõle He´fleyebfOele ôe nes~

23. fJeosMe peeles mece³e fkeÀleôee DeeYetøeCe ues pee³ee pee mekeÀlee nw ?

Yeejle mes yeenj DeeYetøeCe ues peeôee Yeejle mejkeÀej Üeje yeôeeFõ äeFõ fôe³eeõle Dee³eele ôerfle kesÀ Debleäeõle yewäesópe fôe³eceeJeuer mes fôe³ebf°ele neslee nw~

24. ke̳ee keÀesFõ fôeJeemer Yeejle cesb HeÀeöjsôe keÀjsbmer ôeefcele Keelee Keesue mekeÀlee nw ?

Yeejle cesb fôeJeemer J³efkeÌle Yeejle cesb fôecôefuefKele 2 ³eespeôeeDeesb kesÀ Debleäeõle fJeosMer cegêe Keelee Keesue mekeÀles nQë

keÀ) FõFõSHeÀmer SkeÀeGbì

Yeejle cesb fJeosMer cegêe keÀe Yeejler³e ©He³es Deewj ©He³es keÀe fJeosMer cegêe cesb HefjJeleõôe keÀjôes mes nesôes Jeeuer nefôe mes ye®eôes kesÀ fueS fôeJeemer fJeosMe mes He´eHle fJeosMer cegêe keÀe 50 He´fleMele lekeÀ Yeejle cesb fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr kesÀ Heeme fJeosMer cegêe Keeles ôeeceleë FõFõSHeÀmer SkeÀeTbì cesb jKe mekeÀles nQ~ FõFõSHeÀmer Keeles cesb pecee fôefOe keÀe Fmlesceeue ®eeuet Keelee uesôe osôe kesÀ fueS Deewj Yeejle mejkeÀej/Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e Hej peejr ceewpetoe fôe³eceeJeuer/fJefôe³eceeJeuer/DefOemet®eôee/fôeosMeesb Üeje fJefôefoõøì mercee lekeÀ Hetbper Keelee uesôe osôe kesÀ fueS fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~

Ke) DeejSHeÀmer SkeÀeGbbì

JeeHeme Deeôes Jeeues Yeejler³e DeLeeõled pees Yeejler³e Henues DefôeJeemer Les, Deewj Deye mLeeFõ ªHe mes yemeôes kesÀ fueS ueewì jns nQ Gônsb fkeÀmer He´efOekeÉÀle J³eeHeejr kesÀ Heeme DeHeôer fJeosMer cegêe HefjmecHeller keÀes jKeôes kesÀ fueS, fôeJeemer fJeosMer cegêe Keelee, Keelee Keesueôes kesÀ fueS Deôegfcele nw~ DeejSHeÀmer Keeles cesb pecee jkeÀce Yeejle mes yeenj fôeJesMe keÀjôes kesÀ He´fleyebOeesb mecesle fJeosMer cegêe kesÀ GHe³eesäe kesÀ fueS meYer He´fleyebOe mes cegkeÌle nw~ ³en megfJeOee fôeJeefme³eesb keÀes Yer GHeueyOe nw yeMelesõ fkeÀ Ssmes Keeles cesb pecee keÀr äeFõ jkeÀce kegÀí fJefôefoõøì fkeÀmce keÀr fôefOe³eesb/Keeleesb mes He´eHle ngFõ nes~

25. ke̳ee Yeejle cesb fôeJeemer J³efkeÌle Yeejle mes yeenj HefjmecHeflle jKe mekeÀlee nw?

fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 keÀr Oeeje 6 ke r GHeOeeje 4 kesÀ Deôegmeej Yeejle cesb fôeJeemer keÀesFõ J³efkeÌle fJeosMe cesb fJeosMer He´fleYetfle DeLeJee keÀesFõ De®eue mecHeflle Oeefjle keÀj mekeÀlee nw, GmekeÀe ceefuekeÀ nes mekeÀlee nw, GmekeÀe nmleeblejCe keÀj mekeÀlee nw DeLeJee fJeosMer cegêe cesb fôeJesMe keÀj mekeÀlee nw ³efo Ssmer cegêe, He´fleYetfle DeLeJee mecHeflle Ssmes J³efkeÌle Üeje DefYeäeÉfnle, Oeefjle DeLeJee mJeefOekeÀÉle nes peyefkeÀ Jen Yeejle mes yeenj fôeJeemer Lee DeLeJee Yeejle mes yeenj fôeJeemer mes fJejemele kesÀ ªHe cesb He´eHle ngFõ nes~

meeceeô³e peeôekeÀejr

Deewj peeôekeÀejr/ceeäeõoMeõôe kesÀ fueS keÉÀHe³ee fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS He´efOekeÀÉle fkeÀmer yeQkeÀ DeLeJee fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe kesÀ ães°er³e keÀe³eeõue³e mes mebHekeÀõ fkeÀ³ee peeS~

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन