ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
   बैंकिंग
   मुद्रा
   विदेशी मुद्रा विनिमय
   सरकारी प्रतिभूति बाजार
   गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
   भुगतान प्रणाली
होम >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - देखें
 
भारत के बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में अचल संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण

Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fkeÀmer fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje Yeejle ceW De®eue mebhefÊe keÀe DefOeäe´nCe Deewj DeblejCe

He´mleeJeôee

fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (hesÀcee) 1 petôe 2000 mes ueeäet ngDee nw ~ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 6(3)(i) ôes Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀes keÀfleHe³e J³efkeÌle³eesb KeemekeÀj Yeejle kesÀ yeenj fôeJeemer J³efkeÌle³eesb Üeje Yeejle cesb De®eue mebHefÊe kesÀ DefYeäe´nCe DeLeJee DeblejCe keÀes fôeføeOo, He´fleyefbOele DeLeJee fôe³ebf°ele keÀjôes kesÀ fueS fJefôe³eceesb keÀes yeôeeôes kesÀ fueS DefOekeÀej fo³es äe³es nw ~ Fme KeC¾ kesÀ Debleäeõle He´fleyebOe Heeb®e Jeøeesõ keÀr DeJefOe keÀs fueS De®eue mebHefÊe keÀes HeÆs Hej osôes kesÀ fueS ueeäet ôenr nw ~ Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje yeôee³es äe³es fJefôe³eceesb keÀes fJeosMer cegêe He´yebOe (Yeejle cesb De®eue mebHefÊe kesÀ DefYeäe´nCe Deewj DeblejCe) fJefôe³eceeJeuer 2000 kesÀ ôeece mes peeôee peelee nw Deewj 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee hesÀcee meb. 21/2000 Deej yer Üeje Gmes DefOemetf®ele fkeÀ³ee äe³ee nw ~ DefOemet®eôee keÀe mebHetCeõ He´keÀjCe yeQkeÀ keÀr JesyemeeFõì "www.fema.rbi.org.in"Hej GHeueyOe nw ~ fJefôe³eceesb keÀe meejebMe fôecôefuefKele HewjeDeesb cesb ôer®es fo³ee äe³ee nw ~

 1. meYer J³efkeÌle³eeö ®eens Jen Yeejle cesb DeLeJee Yeejle kesÀ yeenj ke e fôeJeemer nes, pees HeefkeÀmleeôe, yeebäeueeosMe, ÞeruebkeÀe, DeheÀäeefCemleeôe, ®erôe, Fõjeôe, ôesHeeue DeLeJee Yegìeôe ke e ôeeäefjkeÀ nw Gônsb Yeejle cesb fkeÀmer Yer De®eue mebHefÊe kesÀ DefYeäe´nCe DeLeJee DeblejCe kesÀ fueS Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀr HegJeeõôegcefle DeeJeM³ekeÀ nw ~
 2. Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efkeÌle fpeônsb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje Yeejle cesb MeeKee DeLeJee keÀe³eeõue³e DeLeJee keÀejesyeej keÀe mLeeôe (mebHekeõÀ keÀe³eeõue³e keÀes íesæ¾keÀj) mLeefHele keÀjôes kesÀ fueS Deôegcefle or äe³er nw, Gônsb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀe Yeejle cesb De®eue mebHefÊe kesÀ DefYeäe´nCe nsleg meeceeô³e Deôegcefle nw, pees GmekesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ nw DeLeJee äeflefJefOe kesÀ fueS He´emebfäekeÀ nw ~ leLeefHe, Fme He´keÀej kesÀ ceeceues cesb fôeOeeõfjle heÀeceõ DeeFHerDeej cesb fmeheõÀ SkeÀ ÁeesøeCee He°e DefYeäe´nCe keÀr flefLe mes 90 foôeesb kesÀ Yerlej fjópeJeõ yeQkeÀ keÀes He´mlegle keÀjôee DeeJeM³ekeÀ nw ~
 3. Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e ôeeäefjkeÀ keÀes keÉÀføe/yeeäeeôe mebHefÊe DeLeJee heÀeceõ neGme kesÀ DeueeJee Yeejle cesb fkeÀmer Yer He´keÀej keÀr De®eue mebHefÊe kesÀ DefYeäe´nCe kesÀ fueS fkeÀmer Deôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenrb nw ~
 4. Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e ôeeäefjkeÀ keÀesfkeÀmer De®eue mebHefÊe keÀe DeblejCe Yeejler³e ôeeäefjkeÀ pees Yeejle cesb fôeJeemer nw, keÀes keÀjôes kesÀ fueS fkeÀmer Deôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenR nw ~
 5. Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e ôeeäefjkeÀ keÀes keÉÀføe DeLeJee yeeäeeôe mebHefÊe DeLeJee heÀeceõ neGme kesÀ DeueeJee fkeÀmer De®eue mebHefÊe keÀe DeblejCe fôecôefuefKele fkeÀmer J³efkeÌle keÀes keÀjôes kesÀ fueS fkeÀmer Deôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenR nw, pees
 6. keÀ) Yeejler³e ôeeäefjkeÀ nw Deewj Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeuee nw DeLeJee ,

  Ke) Yeeejle kesÀ yeenj jnôesJeeuee Yeejler³e cetue keÀe J³efkeÌle nw ~

 7. Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌle keÀes keÉÀføe Yetfce/heÀeceõ neGme/ yeeäeeôe mebHefÊe keÀes íesæ¾keÀj Yeejle cesb fkeÀmer Yer De®eue mebHefÊe keÀe DefYeäe´nCe fôecôefuefKele fôefOe³eesb cesb mes Kejro kesÀ pefjS keÀjôes kesÀ fueS fkeÀmer Deôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenR nw ~
 1. yeQfkebÀäe ®ewôeue kesÀ pefjS Yeejle kesÀ yeenj mes fkeÀmer mLeeôe mes Yeejle cesb He´eHle DeeJekeÀ fJeHe´søeCe kesÀ Üeje DeLeJee
 2. DefOefôe³ece kesÀ GHeyebOeesb Deewj DefOefôe³ece kesÀ DeOerôe Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje yeôee³es äe³es fJefôe³eceesb kesÀ Deôegmeej yeôee³es jKes fkeÀmer DefôeJeemer Keelee cesb Oeefjle ;
 1. Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌle keÀes keÉÀføe Yetfce/heÀeceõ neGme/ yeeóäeeôe mebHefÊe keÀes íesæ¾keÀjfkeÀmer De®eue mebHefÊe keÀe Yeejle cesb fôeJeemer fkeÀmer J³efkeÌle mes DeLeJee Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer fkeÀmer J³efkeÌle mes pees Yeejle keÀe ôeeäefjkeÀ nw, DeLeJee Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e cetue kesÀ fkeÀmer J³efkeÌle mes GHenej kesÀ pefjSDefYeäe´nCe nsleg fkeÀmer Deôegcefle DeeJeM³ekeÀlee ôenR nw ~
 1. Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌle keÀesYeejle cesb De®eue mebHefÊe keÀe fJejemele Üeje Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues fkeÀmer J³efkeÌle fpeônesbôes Ssmer mebHefÊe DefYeäe´nCe kesÀ mece³e He´®efuele fJeosMer cegêe keÀeôetôe kesÀ He´eJeOeeôeesb DeLeJee Fôe fJefôe³eceesb kesÀ He´eJeOeeôeesb kesÀ Deôegmeej Defpeõle keÀr Ler, DeLeJee Yeejle cesb fôeJeemer fkeÀmer J³efkeÌle mes DefYeäe´nCe kesÀ fueS fkeÀmer Deôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenR nw ~
 1. Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e cetue kesÀ fkeÀmer J³efkeÌle keÀeskeÉÀføe Yetfce/heÀeceõ neGme/ yeeäeeôe mebHefÊe kesÀ DeueeJeeYeejle cesb fkeÀmer De®eue mebHefÊe keÀe Yeejle cesb fôeJeemer fkeÀmer J³efkeÌle keÀes fye¬eÀr Üeje DeblejCe keÀjôes kesÀ fueS fkeÀmer Deôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenR nw ~
 1. Yeejle kesÀ yeenj kesÀ jnôesJeeues Yeejler³e cetue kesÀ fkeÀmer J³efkeÌle keÀesYeejle fôeJeemer fkeÀmer J³efkeÌle keÀes Yeejle cesb fôeJeemer J³efkeÌle pees Yeejle keÀe ôeeäefjkeÀ nw, keÀes Yeejle cesb keÉÀføe Yetfce/heÀeceõ neGme/yeeäeeôe mebHefÊe keÀe DeblejCeGHenej DeLeJee fye¬eÀr kesÀ pefjS keÀjôes kesÀ fueS fkeÀmer Deôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenR nw ~
 1. Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e cetue kesÀ fkeÀmer J³efkeÌle keÀesYeejle cesb DeeJeemer³e ³ee JeefCefp³ekeÀ mebHefÊe keÀe Yeejle cesb fôeJeemer fkeÀmer J³efkeÌle DeLeJee Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues fkeÀmer J³efkeÌle keÀes pees Yeejle keÀe ôeeäefjkeÀ nw DeLeJee Yeejle kesÀ yeenj jnôesJeeues Yeejler³e cetue kesÀ fkeÀmer J³efkeÌle keÀes GHenej Üeje DeblejCe nsleg fkeÀmer Deôegcefle keÀr DeeJeM³ekeÀlee ôenR nw ~
 2. Yeejle kesÀ yeenj He´l³eeJeleõôe kesÀ pefjS DeejSheÀmer,DefôeJeemer fJeosMer, DeLeJee fJeosMercegêe DefôeJeemer Keelee cesb pecee keÀjôee Meefceue nw, Deewj Yeejle cesb fmLele fkeÀmer De®eue mebHefÊe kesÀ fye¬eÀr Deeäeceesb keÀe Yeejle kesÀ yeenj He´l³eeJeleõôe kesÀ fueS Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀr HegJeeõôegcefle ôer®es Hewje 13 cesb GfuuefKele HefjfmLefle³eesb keÀes íesæ¾keÀj DeeJeM³ekeÀ nw ~
 3. Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efkeÌle, Üeje pees Yeejle keÀe ôeeäefjkeÀ nw, DeLeJee Yeejler³e cetue keÀe J³efkeÌle nw, keÉÀføe Yetfce/heÀeceõ neGme/yeeäeeôe mebHefÊe kesÀ DeueeJee De®eue mebHefÊe keÀr fye¬eÀr keÀjôes kesÀ ceeceues cesb He´efOekeÉÀle J³eeHeejr fye¬eÀr Deeäeceesb keÀe He´l³eeJeleõôe Yeejle yeenj keÀjôes keÀr Deôegcefle os mekeÀles nw yeMelesõ fôecôefuefKele meYer Melees¥ keÀe meceeOeeôe fkeÀ³ee äe³ee nw ë-
 1. ¬eÀslee Üeje De®eue mebHefÊe keÀs DefYeäe´nCe kesÀ mece³e He´®efuele fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fôe³eceeJeuer / fJefôe³eceeJeuer / keÀeôetôe kesÀ He´eJeOeeôeesb DeLeJee fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 kesÀ DeOerôe yeôee³es äe³es fJefôe³eceesb kesÀ He´eJeOeeôeesb kesÀ Deôegmeej fkeÀ³ee äe³ee Lee ;
 2. fye¬eÀr Ssmer De®eue mebHefÊe kesÀ DefYeäe´nCe keÀr flefLe mes DeLeJee GmekesÀ DefYeäe´nCe kesÀ fueS He´fleheÀue kesÀ Debflece fkeÀMle kesÀ Yegäeleeôe keÀr flefLe mes lerôe Jeøeesõ kesÀ yeeo ngFõ Ler,
 3. He´l³eeJefleõle keÀr peeôesJeeuer jefMe Fôemes DefOekeÀ ôenr nw ë
 4. keÀ)mebHefÊe keÀs DefYeäe´nCe nsleg fJeosMer cegêe cesb Deoe keÀr äeFõ meeceeô³e yeQfkebÀäe ®ewôeueesb mes DeLeJee fJeosMer cegêe DefôeJeemer Keelee cesb Oeefjle fôefOe³eesb cesb mes He´eHle jefMe DeLeJee,

  Ke)Yegäeleeôe keÀr flefLe Hej fJeosMer cegêe cesb Deoe keÀr äeFõ jefMe kesÀ mecekeÀãe peneB Fme He´keÀej keÀe Yegäeleeôe mebHefÊe kesÀ DefYeäe´nCe nsleg DefôeJeemer fJeosMer Keelee cesb Oeefjle fôefOe³eessb ces mes fkeÀ³ee äe³ee Lee ; Deewj

 5. DeeJeemer³e mebHefÊe kesÀ ceeceues cesb fye¬eÀr Deeäeceesb keÀe He´l³eeJeleõôe Ssmes oes mebHefÊe³eesb kesÀ fueS nr merfcele fkeÀ³ee nw ~
 1. He´efOekeÉle J³eeHeefj³eesb keÀes Deôegcefle or äeFõ nw fkeÀ Jes DefôeJeemer Yeejler³e/Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌle³eesb keÀes DeHeôer De®eue mebHeflle keÀr fye¬eÀr mes He´eHle jkeÀce pees 10 Jeøeõ mes DefOekeÀ mece³e mes GôekesÀ DefôeJeemer meeceeô³e ©HeS Keeles cesb pecee nes, ueeäet keÀjesb kesÀ Yegäeleeôe Hej, Gmecebs mes He´fle Jeøeõ 100,000/- DecejrkeÀr ¾eöuej lekeÀ He´l³eeJefleõle keÀjôes keÀr megfJeOee keÀe ueeYe uesôes keÀr Deôegcefle os mekeÀles nQ~
 1. keÉÀføe Yetfce/yeeäeeôe mebHefÊe/heÀeceõ neGme kesÀ DefYeäe´nCe nsleg Yeejle kesÀ yeenj fôeJeemer fkeÀmer J³efkeÌle DeLeJee fJeosMer jeføì£keÀesb Üeje meYer DeôegjesOe cegK³e ceneHe´yebOekeÀ, Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ, fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe, fJeosMer fôeJesMe He´Yeeäe (III), kesÀôêr³e keÀe³eeõue³e, cegbyeFõ 400 001 keÀes fkeÀ³ee peeS~
 1. DefôeJeemer Yeejler³e/Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌle Yeejle cesb GôekeÀr De®eue mebHefÊe Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ mes keÀesFõ Deôegcefle He´eHle fkeÀ³es fyeôee fkeÀje³es Hej fôeyeeõOe ©He mes os mekeÀles nw ~ fkeÀje³ee Dee³e ®eeuet Keelee uesôeosôe kesÀ ©He cesb fôeyeeõOe ªHe mes Yeejle kesÀ yeenj He´l³eeJeleõôer³e nw ~

fìHHefCe³eeöb ë

De)Yeejle cesb De®eue mebHefÊe kesÀ meeLe meewoe keÀjôesJeeues uesôeosôe DeLeeõle DeblejCe, fye¬eÀr, Kejro Deefo kesÀ He´³eespeôeeLeõ Yeejler³e cetue kesÀ J³efkeÌle keÀr J³eeK³ee Fme He´keÀej keÀr äeFõ nw ë

" J³efkeÌleäele(ôe fkeÀ HeefkeÀmleeôe DeLeJee yeebäeueeosMe DeLeJee ÞeruebkeÀe DeLeJee DeheÀäeefCemleeôe, DeLeJee ®erôe DeLeJee Fõjeôe DeLeJee ôesHeeue DeLeJee Yetìeôe keÀe ôeeäefjkeÀ nw) fpeôekesÀ Heeme

 1. fkeÀmer Yer mece³e Yeejler³e HeemeHeesìõ nw
 2. DeLeJee

 3. Jen DeLeJee ³ee lees GôekesÀ fHelee DeLeJee GôekesÀ oeoe Yeejler³e mebfJeOeeôe DeLeJee ôeeäefjkeÀlee DefOefôe³ece, 1955 (1955 keÀe 57) keÀr nwfme³ele mes Yeejler³e ôeeäefjkeÀ Les ~"

Dee) Fme fJeøe³e Hej keÀesFõ mebosn nes lees keÉÀHe³ee Fõ-cesue mes "DeejyerFõmerSheÀDeej¾rìr @ yer DeesSue ôesì Fôe" Hej Yespe mekeÀles nw ~
F) Deewj DefOekeÀ peeôekeÀejr kesÀ fueS keÉÀHe³ee Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ (fJeosMer cegêe fôe³eb°eCe fJeYeeäe) kesÀ fôekeÀìlece ães°er³e keÀe³eeõue³e mes mebHekeõÀ keÀjs b ~

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन