ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
   बैंकिंग
   मुद्रा
   विदेशी मुद्रा विनिमय
   सरकारी प्रतिभूति बाजार
   गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
   भुगतान प्रणाली
होम >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - देखें
 
जमा बीमा

pecee yercee

Yeejle ceW pecee yercee he´Ceeuerfôeãeshe yercee DefOefôe³ece(Jeøeõ 1961 ceW DefOefôe³efcele) kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ DeOerôe nw~ fôeãeshe yercee Deewj he´l³e³e äeejbìr fôeäece([rDeeFmerpermer) Jen fôekeÀe³e nw pees pecee yercee he´Ceeuer hefj®eefuele keÀjlee nw~

he´Môe 1 fôeyerhe´äeefôe Üeje fkeÀôe yeQkeÀeW keÀe yercee fkeÀ³ee peelee nw?

JeefCep³e yeQkeÀ : Yeejle ceW keÀe³eõjle fJeosMer yeQkeÀeW keÀr MeeKeeDeeW, mLeeôer³e ães°e yeQkeÀ Deewj ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ mefnle meYer JeefCep³e yeQkeÀeW keÀe yercee fôeyerhe´äeefôe Üeje fkeÀ³ee peelee nw~

menkeÀejr yeQkeÀ :jep³eeW /mebÁe Meefmele ães°eeW ceW keÀe³eõ keÀj jns meYer jep³e, ceO³eJelerõ Deewj he´eLefcekeÀ menkeÀejr yeQkeÀ, fpeônW Menjr menkeÀejr yeQkeÀ Yer keÀne peelee nw, kesÀ mebyebfOele jep³e/mebÁeMeefmele ães°e keÀr mejkeÀejeW Üeje fjeJeõ yeQkeÀ keÀes ³en DefOekeÀej osôes kesÀ fueS Deheôes menkeÀejr mefcefle DefOefôe³ece keÀes mebMeesfOele fkeÀ³ee nw fkeÀ Jen jep³eeW /mebÁe Meefmele ães°eeW keÀr mefcefle³eeW kesÀ jfpemì£ej keÀes DeeosMe os mekesÀ fkeÀ fkeÀmer menkeÀejr yeQkeÀ keÀe meceeheôe keÀj os DeLeJee FmekesÀ he´yebOe mefcefle keÀes DefOe¬eÀfcele keÀjs Deewj jfpemì£ej mes Dehesfãele nw fkeÀ Jen fjeJeõ yeQkeÀ mes fuefKele hetJeõ mJerkeÉÀfle kesÀ fyeôee fkeÀmer menkeÀejr yeQkeÀ kesÀ meceeheôe, meceecesueôe ³ee hegôe|ôeceeCe kesÀ fueS keÀesFõ keÀejõJeeFõ ôe keÀjW, pecee yercee ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Deeles nQ — Jeleõceeôe ceW cesÁeeue³e, fcepeesjce, ôeeäeeuewC[ jep³e leLee ®eb[räeŸ, ueãeÜrhe, oeoje Deewj ôeäej nJesuer kesÀ mebÁe Meefmele ães°eeW kesÀ DeueeJee Deô³e jep³eeW / mebÁe Meefmele ães°eeW kesÀ meYer menkeÀejr yeQkeÀ fôeyerhe´äeefôe keÀr fôeãeshe yercee ³eespeôee kesÀ Debleäeõle Meefceue nQ~

fôeyerhe´äeefôe Üeje he´eLefcekeÀ menkeÀejr mefcefle³eeW keÀe yercee ôenrb fkeÀ³ee peelee nw~

he´Môe 2 fôeyerhe´äeefôe fkeÀmekeÀe yercee keÀjlee nw?

fkeÀmer yeQkeÀ kesÀ fJeHeÀue nesôes keÀr qmLefle ceW fôeyerhe´äeefôe Yeejle ceW os³e yeQkeÀ peceejefMe³eeW keÀes yercee megjãee he´oeôe keÀjlee nw.

fôeyerhe´äeefôe fôecôefuefKele peceejefMe³eeW keÀes íes›keÀj ye®ele, cer³eeor , ®eeuet, DeeJelerõ Deefo pewmes meYer yeQkeÀ peceejefMe³eeW keÀes yercee he´oeôe keÀjlee nw —

  1. fJeosMer mejkeÀejeW keÀr peceejefMe³eeb;
  2. keWÀê/jep³e mejkeÀejeW keÀr peceejefMe³eeb;
  3. Deblej yeQkeÀ peceejefMe³eeb;
  4. jep³e menkeÀejr yeQkeÀeW ceW jKer äeFõ jep³e Yetfce fJekeÀeme yeQkeÀeW keÀr peceejefMe³eeb;
  5. Yeejle kesÀ yeenj he´ehle peceejefMe kesÀ keÀejCe os³e keÀesFõ jefMe
  6. fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ hetJeeõôegceesoôe mes fôeäece Üeje fJeMesøe ªhe mes ítì he´ehle keÀesFõ jefMe

he´Môe 3 fôeyerhe´äeefôe Üeje yercee keÀr peeôes Jeeuer DefOekeÀlece peceejefMe ke̳ee nw?

fkeÀmer yeQkeÀ ceW yeQkeÀ kesÀ ueeFmeWme jÎ keÀjôes/hefjmeceeheôe keÀr leejrKe lekeÀ DeLeJee meceecesueôe/fJeue³e/hegôe|ôeceeõCe mkeÀrce ueeäet nesôes keÀr leejrKe lekeÀ he´l³eskeÀ peceekeÀleeõ keÀes fkeÀmer yeQkeÀ ceW meceeôe DefOekeÀej SJeb ãecelee ceW jKes äeS cetueOeôe Deewj y³eepe oesôeeW kesÀ fueS DefOekeÀlece 1,00,000 ©.(SkeÀ ueeKe ©heS ) lekeÀ yercee he´oeôe fkeÀ³ee peelee nw~

he´Môe 4 cegPes fkeÀme lejn helee ®euesäee fkeÀ cesje yeQkeÀ fôeyerhe´äeefôe Üeje yerceekeÉÀle nw ³ee ôenrb?

fôeyerhe´äeefôe yeQkeÀeW keÀes yerceekeÉÀle yeQkeÀeW kesÀ ªhe ceW hebperkeÉÀle keÀjles mece³e GônW cegfêle he®e÷ he´o|Mele keÀjôes kesÀ fueS GheueyOe keÀjelee nw fpemeceW yerceekeÉÀle yewkeÀeW keÀes fôeäece Üeje or peeôes Jeeuer yercee megjãee mebyebOer peeôekeÀejr or peeler nw~ fkeÀmer mebosn keÀr qmLefle ceW peceekeÀleeõ Fme mebyebOe ceW MeeKee DefOekeÀejr mes hetí-leeí keÀj mekeÀlee nw~

he´Môe 5 fkeÀmer yeQkeÀ kesÀ fJefYeÄe MeeKeeDeeW ceW SkeÀ J³efÊeÀ Üeje jKer äeFõ yerceekeÉÀle peceejefMe³eeW keÀr jefMe hej G®®elece mercee ke̳ee nw?

fkeÀmer yeQkeÀ kesÀ fJefYeÄe MeeKeeDeeW ceW jKer äeFõ fJefYeÄe peceejefMe³eeW keÀes yercee megjãee kesÀ he´³eespeôe mes kegÀue G®®elece mercee kesÀ fôeOeeõjCe ceW Meefceue fkeÀ³ee peelee nw Deewj DefOekeÀlece SkeÀ ueeKe ©heS lekeÀ Yegäeleeôe fkeÀ³ee peelee nw~

he´Môe 6 ke̳ee fôeyerhe´äeefôe kesÀJeue uesKeeäele cetueOeôe keÀe yercee keÀjlee nw ³ee cetueOeôe Deewj Gme hej Ghef®ele y³eepe oesôeeW keÀe?

fôefyehe´äeefôe cetueOeôe Deewj y³eepe keÀe DefOekeÀlece SkeÀ ueeKe ©.. lekeÀ yercee keÀjlee nw~ GoenjCe kesÀ fueS, ³efo fkeÀmer J³efÊeÀ kesÀ Keeles ceW 95,000© .cetueOeôe Deewj Gme hej Ghef®ele y³eepe 4,000© .nw lees fôeyerhe´äeefôe Üeje yerceekeÉÀle jefMe 99,000© .nw~ ³efo Gme Keeles ceW cetueOeôe SkeÀ ueeKe nw lees Gme hej Ghef®ele y³eepe keÀe yercee ôenrb fkeÀ³ee peeSäee, FmefueS ôenrb fkeÀ ³en jefMe y³eepe nw yequkeÀ FmefueS fkeÀ ³en jefMe yercee mercee mes DefOekeÀ nw~

he´Môe 7 ke̳ee fkeÀmer SkeÀ nr yeQkeÀ kesÀ fJefYeÄe Keeles ceW fôefOe³eeb pecee keÀjôes mes pecee yercee keÀes yeŸe³ee pee mekeÀlee nw?

ôenrb~ pecee yercee fôeOeeõfjle keÀjôes mes henues SkeÀ nr yeQkeÀ ceW SkeÀ nr mJeefcelJe kesÀ Debleäeõle jKer äeFõ meYer fôefOe³eeW keÀes pees›e peelee nw~ ³efo fôefOe³eeb fJefYeÄe mJeefcelJe Jeeuer nQ DeLeJee Deueäe-Deueäe yeQkeÀeW ceW jKer äeFõ neW fHeÀj GôekeÀe Deueäe -Deueäe yercee fkeÀ³ee peeSäee~

he´Môe 8 SkeÀue mJeefcelJe Jeeuee Keelee ke̳ee nw?

SkeÀue mJeefcelJe Jeeuee (³ee J³efÊeÀäele) Keelee Jen Keelee nw fpemekeÀe mJeefcelJe SkeÀ nr J³efÊeÀ kesÀ heeme nw~ Ssmes KeeleeW ceW pees Yer ceefuekeÀ kesÀ ôeece hej nQ, meYer Meefceue nesles nQ : fpeônW ceefuekeÀ kesÀ fnle kesÀ fueS SpeWì, DefYeYeeJekeÀ, DefYejãekeÀ ³ee mebjãekeÀ Üeje mLeefhele fkeÀS äeS nQ Deewj fpeônW fkeÀmer keÀejesyeej pees SkeÀ cee°e mJeefcelJe Jeeuee nw, Üeje mJeefcelJe fkeÀ³ee äe³ee nw~

he´Môe 9 ke̳ee fJefYeÄe yeQkeÀeW ceW jKer äeFõ peceejefMe³eeW keÀe yercee Deueäe -Deueäe fkeÀ³ee peelee nw?

neb~ ³efo DeehekeÀr peceejefMe³eeb SkeÀ mes DefOekeÀ yeQkeÀ ceW nQ lees pecee yercee keÀJejspe keÀr mercee he´l³eskeÀ yeQkeÀ kesÀ fueS Deueäe -Deueäe ueeäet nesäer~

he´Môe 10 ³efo oes fJefYeÄe yeQkeÀeW ceW cesjr fôefOe³eeb nQ Deewj oesôeeW yeQkeÀ SkeÀ nr foôe yebo nes peeles nQ lees ke̳ee cesjr fôefOe³eeW keÀes SkeÀ meeLe pees›e peeSäee ³ee Deueäe -Deueäe yercee fkeÀ³ee peeSäee?

meceeheôe leejrKe hej fJe®eej fkeÀS fyeôee he´l³eskeÀ yeQkeÀ ceW DeehekeÀr fôefOe³eeW keÀe Deueäe -Deueäe yercee fkeÀ³ee peeSäee~

he´Môe 11 meceeôe ãecelee Deewj meceeôe DefOekeÀej ceW Deewj fJefYeÄe ãecelee Deewj fJefYeÄe DefOekeÀej ceW jKer äeFõ peceejefMe³eeW keÀe DeLeõ ke̳ee nw?

³efo keÀesFõ J³efÊeÀ fkeÀmer yeQkeÀ ceW Deheôes ôeece ceW SkeÀ ³ee SkeÀ mes DefOekeÀ Keeles Keesuelee nw,GoenjCe kesÀ fueS ³efo Þer kesÀ.S.hebf[le SkeÀ ye®ele Keelee Deewj SkeÀ ³ee SkeÀ mes DefOekeÀ cer³eeor peceejefMe Keeles Keesuelee nw, lees meYer KeeleeW keÀes meceeôe DefOekeÀej Deewj ãecelee ceW ceeôee peelee nw Deewj yercee keÀJejspe DefOekeÀlece SkeÀ ueeKe ©heS lekeÀ neslee nw~ uesfkeÀôe ³efo Þer kesÀ.S.hebf[le SkeÀ meb³egÊeÀ Keelee Keesueles nQ lees Ssmes KeeleeW keÀes fJefYeÄe DefOekeÀej Deewj ãecelee ceW mecePee peelee nw Deewj yercee keÀJejspe Deueäe-Deueäe GheueyOe keÀje³ee peelee nw~ he´l³eskeÀ meb³egÊeÀ Keeles keÀe meb³egÊeÀ peceekeÀleeõDeeW Üeje Deueäe-Deueäe mJeefOekeÉÀle fkeÀmer peceejefMe mes Deueäe-Deueäe yercee keÀje³ee peelee nw~ fJefYeÄe J³efÊeÀ³eeW kesÀ mecetn Üeje mJeefOekeÉÀle he´l³eskeÀ meb³egÊeÀ Keeles keÀe SkeÀ ueeKe ©heS lekeÀ keÀe yercee fkeÀ³ee peelee nw~ meceeôe J³efÊeÀ³eeW kesÀ mecetn Üeje mJeefOekeÉÀle meYer meb³egÊeÀ KeeleeW keÀes SkeÀ meeLe pees›e peelee nw Deewj meecetfnkeÀ ³eesäe keÀe SkeÀ ueeKe ©heS lekeÀ keÀe yercee fkeÀ³ee peelee nw~

 

GoenjCe

fJefYeÄe ãeceleeDeeW ceW Oeefjle peceejefMe³eeb

 

ye®ele

®eeuet

cer³eeor

kegÀue

yerceekeÉÀle

 

Keelee

Keelee

pecee Keelee

peceejefMe³eeb

peceejefMe³eeb

Þer.Sme.kesÀ.hebf[le

17,200

22,000

80,000

1,19,200

1,00,000

(J³efÊeÀäele)

         

Þer.Sme.kesÀ.hebf[le

 

75,000

50,000

1,25,000

1,00,000

(Syermer SC[ kebÀ kesÀ Yeeäeroej)

       

Þer.Sme.kesÀ.hebf[le

7,800

 

80,000

87,800

87,800

(cee. Defpele kesÀ DefYeYeeJekeÀ)

       

Þer.Sme.kesÀ.hebf[le

 

2,30,000

45,000

2,75,000

1,00,000

(fôeosMekeÀ,pes.kesÀ..GÐeesäe fuefceìs[)

       

 

meb³egÊeÀ Keeles ceW Oeefjle peceejefMe³eeB

Keelee (i)

henuee Keelee OeejkeÀ- "Þer S.kesÀ.Meceeõ "

DefOekeÀlece yerfcele jefMe

otmeje Keelee OeejkeÀ - "Þer yer. Meceeõ "

1ueeKe © lekeÀ

Keelee (ii)

henuee Keelee OeejkeÀ - "Þer S.kesÀ.Meceeõ "

DefOekeÀlece yerfcele jefMe

 

otmeje Keelee OeejkeÀ - "Þer her.Meceeõ"

1ueeKe © lekeÀ

Keelee (iii)

henuee Keelee OeejkeÀ - "Þer yer. Meceeõ "

Fme Keeles keÀes (i) kesÀ Keeles

 

otmeje Keelee OeejkeÀ - "Þer S.kesÀ.Meceeõ "

kesÀ meeLe pees›e peeSäee

Keelee (iv)

henuee Keelee OeejkeÀ- "Þer S.kesÀ.Meceeõ "

DefOekeÀlece yerfcele jefMe

 

otmeje Keelee OeejkeÀ - "Þer yer. Meceeõ "

1ueeKe © lekeÀ

 

lermeje Keelee OeejkeÀ - "Þer her. Meceeõ "

 

Keelee (v)

henuee Keelee OeejkeÀ - "Þer yer. Meceeõ "

Fme Keeles keÀes (i) kesÀ Keeles

 

otmeje Keelee OeejkeÀ - "Þer her. Meceeõ "

kesÀ meeLe pees›e peeSäee

 

lermeje Keelee OeejkeÀ- "Þer S.kesÀ.Meceeõ "

 

he´Môe 12 ke̳ee yeQkeÀ peceekeÀleeõ Üeje os³e jefMe keÀr keÀìewler keÀj mekeÀlee nw?

neb~ yeQkeÀ keÀes peceejefMe ceW mes Deheôer he´eh³e jefMe kesÀ mecebpeôe keÀe DefOekeÀej nw~ Fme he´keÀej kesÀ os³eleeDeeW kesÀ mecee³eespeôe kesÀ yeeo pecee yercee GheueyOe nw~

he´Môe 13 pecee yercee keÀr ueeäele keÀe Jenôe keÀewôe keÀjlee nw?

pecee yercee he´rfce³ece hetCeõle: yerceekeÉÀle yeQkeÀ Üeje Jenôe fkeÀ³ee peelee nw~

he´Môe 14 fôeyerhe´äeefôe Yegäeleeôe keÀjôes kesÀ fueS keÀye fpeccesoej nesäee?

³efo fkeÀmer yeQkeÀ keÀe hefjmeceeheôe nes peelee nw : fôeyerhe´äeefôe he´l³eskeÀ peceekeÀleeõ keÀes GmekeÀr peceejefMe keÀe SkeÀ ueeKe ©heS lekeÀ hefjmeceehekeÀ mes oeJee met®er he´ehle keÀjôes kesÀ oes cenrôeeW kesÀ Deboj hefjmeceehekeÀ kesÀ ceeO³ece mes Yegäeleeôe keÀjôes kesÀ fueS fpeccesoej nw~

³efo fkeÀmer yeQkeÀ keÀe hegôe|ôeceeCe DeLeJee fkeÀmer otmejs yeQkeÀ kesÀ meeLe meceecesueôe/fJeue³e neslee nw : fkeÀmer yerceekeÉÀle yeQkeÀ kesÀ mebyebOe ceW peneb fkeÀmer meãece he´efOekeÀejr Üeje mecePeewlee ³ee J³eJemLee ³ee hegôe|ôeceeCe DeLeJee meceecesueôe keÀr mkeÀrce mJerkeÉÀle keÀr peeler nw Deewj GÊeÀ mkeÀrce FmekesÀ he´YeeJer nesôes keÀr leejrKe mes he´l³eskeÀ peceekeÀleeõ keÀes cetue jefMe Deewj fôeOeeõfjle jefMe mes mes pees Yer keÀce nes Yegäeleeôe keÀjôes ³ee pecee keÀjôes keÀe he´eJeOeeôe keÀjlee nw lees fôeäece fôeyerhe´äeefôe DefOefôe³ece keÀr Oeeje 18 kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ Debleäeõle Ssmes he´l³eskeÀ peceekeÀleeõ keÀes Fme he´keÀej he´oÊe ³ee pecee keÀr äe³er jefMe Deewj cetue jefMe kesÀ yer®e kesÀ Deblej, DeLeJee Fme he´keÀej he´oÊe ³ee pecee keÀr äe³er jefMe Deewj fôeOeeõfjle keÀr äe³er jefMe kesÀ yer®e kesÀ Deblej keÀr jefMe ceW mes, pees Yer keÀce nes ,kesÀ meceeôe jefMe keÀe Yegäeleeôe keÀjôes nsleg yeeO³e nw :

yeMele÷ fkeÀ peneb keÀesFõ Ssmer ³eespeôee ³en he´eJeOeeôe keÀjler nw fkeÀ ³eespeôee kesÀ ueeäet nesôes mes henues fkeÀmer peceekeÀleeõ keÀes fkeÀS äeS Yegäeleeôe keÀes Fme ³eespeôee kesÀ Debleäeõle peceekeÀleeõ keÀes os³e Yegäeleeôe kesÀ fueS äeCeôee ceW fue³ee pee mekeÀlee nw lees fHeÀj Fme Yegäeleeôe keÀes mkeÀrce kesÀ ueeäet nesôes keÀr leejrKe keÀes fkeÀS äeS Yegäeleeôe kesÀ ªhe ceW mecePee peeSäee~

he´Môe 15 ke̳ee fôeyerhe´äeefôe fJeHeÀue yeQkeÀeW kesÀ meeLe merOes keÀejõJeeFõ keÀjlee nw?

ôenrb — fkeÀmer yeQkeÀ kesÀ hefjmeceeheôe keÀr qmLefle ceW hefjmeceehekeÀ peceekeÀleeõJeej oeJee met®er lew³eej keÀjlee nw Deewj mebJerãee leLee Yegäeleeôe nsleg fôeyerhe´äeefôe keÀes he´sføele keÀjlee nw~ fôeyerhe´äeefôe hefjmeceehekeÀ keÀes Yegäeleeôe keÀjlee nw pees peceekeÀleeõDeeW keÀes Yegäeleeôe keÀjôes kesÀ fueS fpeccesoej nw~ yeQkeÀeW kesÀ meceecesueôe/fJeue³e keÀr qmLefle ceW he´l³eskeÀ peceekeÀleeõ keÀes os³e jefMe keÀe Yegäeleeôe Deblefjler yeQkeÀ keÀes fkeÀ³ee peelee nw~

he´Môe 16 ke̳ee keÀesFõ yerceekeÉÀle yeQkeÀ fôeyerhe´äeefôe keÀJejspe mes Deueäe nes mekeÀles nQ?

ôenrb~ pecee yercee mkeÀrce DefôeJee³eõ nw Deewj keÀesFõ yeQkeÀ Fmemes Deueäe ôenrb nes mekeÀlee nw~

he´Môe 17 ke̳ee fôeyerhe´äeefôe fkeÀmer yeQkeÀ kesÀ yercee keÀJejspe meceehle keÀj mekeÀlee nw?

fôeäece fkeÀmer yerceekeÉÀle yeQkeÀ keÀe hebperkeÀjCe jÎ keÀj mekeÀlee nw ³efo Jen ueäeeleej lerôe íceenr DeJefOe keÀe he´rfce³ece Yegäeleeôe ôenrb keÀjlee nw~ fôeyerhe´äeefôe Üeje fkeÀmer yeQkeÀ Üeje he´rfce³ece Yejôes ceW ®etkeÀ kesÀ fueS Deheôes keÀJejspe mes Deueäe keÀjôes keÀr qmLefle ceW peôelee keÀes mecee®eej he°eeW kesÀ pefjS FmekeÀr met®eôee or peeler nw~

fkeÀmer yerceekeÉÀle yeQkeÀ keÀe hebperkeÀjCe fôecôe hefjqmLefle³eeW ceW jÎ fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw- Deeäes Deewj peceejefMe³eeb mJerkeÀej keÀjôes mes Gmes he´fleyebfOele fkeÀ³ee äe³ee nes; DeLeJee fjeJeõ yeQkeÀ Üeje FmekeÀe ueeFmeWme jÎ fkeÀ³ee äe³ee nes DeLeJee ôenrb fo³ee äe³ee nes; DeLeJee GmekeÀe meceeheôe mJewq®íkeÀ ªhe mes DeLeJee DefôeJee³eõleë fkeÀ³ee äe³ee nes; DeLeJee yeQkeÀkeÀejr fJefôe³eceôe DefOefôe³ece, 1949 keÀr Oeeje 36 (S) kesÀ DeeMe³e ceW Deye yeQEkeÀäe kebÀheôer ³ee menkeÀejr yeQkeÀ ôenrb keÀnueelee nes; DeLeJee Fmeôes Deheôer meejr pecee os³eleeDeeW keÀes fkeÀmer Deô³e mebmLee keÀes Deblefjle keÀj fo³ee nes DeLeJee ³en fkeÀmer Deô³e yeQkeÀ kesÀ meeLe meceecesfuele nes äe³ee nes DeLeJee fkeÀmer meãece he´efOekeÀejr Üeje keÀesFõ mecePeewlee, J³eJemLee ³ee hegôe|ôeceeõCe mkeÀrce mJerkeÉÀle fkeÀ³ee nes Deewj ³en mkeÀrce Deeäes Deewj peceejefMe³eeb mJerkeÀej keÀjôes keÀr Deôegcefle ôe osler nes~ fkeÀmer yeQkeÀ keÀe hebperkeÀjCe jÎ keÀjôes keÀr qmLefle ceW hebperkeÀjCe jÎ keÀjôes keÀr leejrKe lekeÀ yeQkeÀ keÀr peceejefMe³eeW keÀes yercee keÀJej he´ehle nesäee~

he´Môe 18 hebperkeÀjCe jÎ keÀjôes keÀr qmLefle ceW yeQkeÀeW kesÀ he´fle fôeäece keÀe ke̳ee oef³elJe nw?

" yerceekeÉÀle yeQkeÀeW " kesÀ hefjmeceeheôe Deefo keÀr qmLefle ceW DeLeeõled Ssmes yeQkeÀ fpeôekeÀe hebperkeÀjCe fôecôefuefKele keÀejCeeW mes jÎ keÀj fo³ee äe³ee nw: (keÀ) YefJeø³e ceW Deewj peceejefMe³eeb mJerkeÀej keÀjôes mes he´fleyebfOele fkeÀ³ee nes DeLeJee (Ke) fpemekeÀe ueeFmeWme jÎ keÀj fo³ee äe³ee nes ³ee ³en hee³es peeôes hej fkeÀ ueeFmesme ôenrb fo³ee pee mekeÀlee nw, Gôe yeQkeÀeW kesÀ he´fle pecee yercee oef³elJe nw~ Fôe ceeceueeW ceW fôeäece keÀe oef³elJe yerceekeÉÀle yeQkeÀ kesÀ ªhe ceW yeQkeÀ kesÀ hebperkeÀjCe jÎ keÀjôes keÀr leejrKe lekeÀ peceejefMe³eeW keÀr mercee lekeÀ nw~

hebperkeÀjCe jÎ fkeÀS äeS Deô³e yeQkeÀeW kesÀ hefjmeceeheôe Deefo kesÀ mebyebOe ceW DeLeeõle Ssmes yeQkeÀ fpeôekeÀe hebperkeÀjCe he´rfce³ece keÀe Yegäeleeôe ôe keÀjôes DeLeJee fôeyerhe´äeefôe DefOefôe³ece, 1961 keÀr Oeeje 2(perper) kesÀ DeeMe³e kesÀ Debleäeõle hee°e menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ ªhe ceW keÀe³eõ keÀjôee yebo keÀj fo³ee nes lees fôeäece keÀe keÀesFõ oef³elJe ôenrb nw~

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन