ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
   बैंकिंग
   मुद्रा
   विदेशी मुद्रा विनिमय
   सरकारी प्रतिभूति बाजार
   गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
   भुगतान प्रणाली
होम >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - देखें
 
वाणिज्यिक पत्र

JeefCeqp³ekeÀ He°e

DeewÐeesfäekeÀ Deewj fôe³eeõle °eÝCe fJeYeeäe
ôerfle He´Yeeäe

JeefCeqp³ekeÀ He°e kesÀ mebyebOe cesb yeej-yeej Hetís peeôes Jeeues He´Môe

1. JeefCefp³ekeÀ He°e ke̳ee nw?

JeefCefp³ekeÀ He°e SkeÀ äewj-peceeôeler cegêe-yeepeej fueKele nw pees Je®eôe-He°e kesÀ ªHe cesb peejr fkeÀ³ee peelee nw~

2. ³en keÀye Megª fkeÀ³ee äe³ee?

³en Yeejle cesb 1990 cesb Megª fkeÀ³ee äe³ee~

3. Fmes ke̳eesb Megª fkeÀ³ee äe³ee?

Fmes G®®e jsfìbäe Jeeues kebÀHeôer-GOeejkeÀÊeeõDeesb keÀes GôekesÀ DeuHeeJefOekeÀ GOeejesb kesÀ me´esleesb kesÀ fJefJeOerkeÀjCe keÀes megäece yeôeeôes leLee fôeJesMekeÀesb keÀes SkeÀ DeflefjkeÌle fJeÊer³e meeOeôe GHeueyOe keÀjeôes keÀr ¢føì mes Yeejle cesb 1990 cesb Megª fkeÀ³ee äe³ee~ yeeo cesb He´eLefcekeÀ J³eeHeefj³eesb leLee íesìs J³eeHeefj³eesb keÀes Yer JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjôes keÀr Deôegcefle os or äeFõ leefkeÀ Jes DeHeôes keÀecekeÀepe kesÀ fueS DeuHeeJefOekeÀ fôefOe mebyebOer DeeJeM³ekeÀleeDeesb keÀes Hetje keÀj mekesbÀ~

4. JeefCefp³ekeÀ He°e keÀewôe fôeäeõle keÀj mekeÀlee nw?

kebÀHefôe³eeB, He´eLefcekeÀ J³eeHeejr Deewj DefKeue Yeejler³e mlej keÀr fJeÊer³e mebmLeeSB JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjôes kesÀ fueS Hee°e nwb~

5. ke̳ee meYer kebÀHefôe³eeB JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjôes kesÀ fueS DeHeôes-DeeHe Hee°e nesbäer?

ôenR~ keÀesFõ kebÀHeôer Deeäes yelee³er äeFõ MeÊes¥ Hetjr keÀjôes Hej, JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀj mekeÀler nw -

(keÀ) ôeJerôelece uesKeeHejrfãele legueôe-He°e kesÀ Deôegmeej kebÀHeôer keÀr YeewflekeÀ fôeJeue mebHefÊe ©.4 keÀjes¾ mes keÀce ôe nes;

(Ke) Gme kebÀHeôer keÀr keÀe³eõMerue HetBper yeQkeÀ /yeQkeÀes ³ee DefKeue Yeejler³e mlej keÀr fJeÊer³e mebmLee / mebmLeeDeesb Üeje cebpetj keÀr pee ®egkeÀr nw ; Deewj

(äe) fJeÊeHeesøeCe keÀjôes Jeeues yeQkeÀ / yeQkeÀesb /mebmLee /mebmLeeDeesb Üeje Gme kebÀHeôer kesÀ GOeej Keeles keÀes ceeôekeÀ Deefmle kesÀ ªHe cesb JeäerõkeÉÀle fkeÀ³ee äe³ee nw~

6. JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjôes kesÀ fueS ke̳ee jsfìbäe mebyebOer keÀesFõ DeHesãee nw?

neB~ meYer Hee°e menYeeäer JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjôes kesÀ He´³eespeôeeLeõ ³ee lees f¬eÀfmeue mes ³ee FkeÀje mes ³ee kesÀ³ej mes ³ee fheÀ®e mes ³ee Fme He´³eespeôe nsleg fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e-mece³e Hej fJefôefoõøì fkeÀmer Deô³e ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer mes ¬esÀf¾ì jsfìbäe He´eHle keÀjsbäes~

ô³etôelece ¬esÀf¾ì jsfìbäe f¬eÀfmeue keÀr Her-2 ³ee fkeÀmer Deô³e Spesbmer keÀr mecekeÀãe jsfìbäe nesôer ®eefnS~

JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjles mece³e peejr keÀjôes Jeeuer mebmLeeSB ³en megfôefM®ele keÀjsbäer fkeÀ He´eHle keÀr äeFõ jsfìbäe He´®efuele nw leLee FmekeÀr mecerãee keÀe fôeOeeõfjle mece³e ôenR Dee äe³ee nw Deewj JeefCeqp³ekeÀ He°e keÀr HefjHekeÌJelee keÀr DeJefOe fôeäeõcekeÀleeõ keÀr ¬esÀf¾ì jsEìäe keÀr fJefOeceeô³e DeJefOe mes yeeo cesb ôe nes~

7. JeefCefp³ekeÀ He°e keÀr HefjHekeÌJelee keÀr ô³etôelece Deewj DefOekeÀlece DeJefOe ke̳ee nw?

JeefCefp³ekeÀ He°e, fôeäeõce keÀr leejrKe mes ô³etôelece 15 foôe leLee DefOekeÀlece SkeÀ Jeøeõ kesÀ yer®e keÀr HefjHekeÌJelee DeJefOe kesÀ fueS peejr fkeÀS pee mekeÀles nQ~

8. fkeÀme mercee lekeÀ keÀesFõ JeefCefp³ekeÀ He°e peejr fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw?

fôeäeõcekeÀÊeeõ Üeje fôeäeõle JeefCefp³ekeÀ He°e keÀr kegÀue jefMe fôeosMekeÀ-ceb¾ue Üeje Deôegceesfole mercee kesÀ Yerlej ³ee fôefoøì jsEìäe kesÀ fueS ¬esÀf¾ì jsEìäe Spesbmer Üeje fôefoõøì cee°ee cesb mes pees Yer keÀce nes, Gme jefMe kesÀ fueS nesäer~

peneB lekeÀ fJeÊer³e mebmLeeDeesb keÀe meJeeue nw, Jes Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje fôefM®ele keÀr äeFõ DefOekeÀlece mercee kesÀ Yerlej JeefCefp³ekeÀ He°e fôeäeõle keÀj mekeÀler nQ~ DeeMe³e ³en nw fkeÀ JeefCeqp³ekeÀ He°e keÀr jefMe Deô³e fueKeleesb DeLeeõled cer³eeor GOeejesb, cer³eeor peceejefMe³eesb, pecee He´ceeCe-He°eesb Deewj Deblej-kebÀHeôer peceeDeesb keÀr jefMe, ôeJerôelece legueôe-He°e keÀs Deôegmeej GmekeÀr fôeJeue mJeefOekeÉÀle fôefOe³eesb kesÀ 100 He´fleMele mes DefOekeÀ ôenrb nesôer ®eefnS~

9. fkeÀme cetu³eJeäeõ cesb keÀesFõ JeefCefp³ekeÀ He°e peejr fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw?

JeefCefp³ekeÀ He°e ©.5 ueeKe ³ee GmekesÀ äegCepeesb kesÀ cetu³eJeäeõ cesb peejr fkeÀS pee mekeÀles nQ~

10. JeefCefp³ekeÀ He°e keÀe fôeäeõce fkeÀleôes mece³e kesÀ fueS Keguee jn mekeÀlee nw?

fôeäeõce nsleg He´mleefJele JeefCefp³ekeÀ He°e keÀr kegÀue jefMe keÀr Gäeenr, fôeäeõcekeÀleeõ Üeje DefYeoeôe nsleg keÀesFõ fôeäeõce Keesues peeôes keÀr leejrKe mes oes meHleen kesÀ Yerlej Hetjr keÀj uer peeôer ®eefnS~

11. ke̳ee fkeÀmer SkeÀ nr fôeäeõcekeÀleeõ Üeje Deueäe-Deueäe leejrKeesb keÀes JeefCefp³ekeÀ He°e peejr fkeÀ³es pee mekeÀles nwb?

neB~ JeefCefp³ekeÀ He°e fkeÀmer SkeÀ leejrKe keÀes ³ee Keb¾esb cesb Deueäe-Deueäe leejrKeesb keÀes fôeäeõle fkeÀ³es pee mekeÀles nwb Hejbleg Meleõ ³en nesäer fkeÀ Deueäe-Deueäe leejrKeesb keÀes fôeäeõle fkeÀS peeôes kesÀ ceeceues cesb He´l³eskeÀ JeefCeqp³ekeÀ He°e kesÀ HefjHekeÌJelee keÀr leejrKe SkeÀ nr nesäer~ FmekesÀ DeueeJee JeefCefp³ekeÀ He°e keÀe He´l³eskeÀ fôeäeõce leLee GmekeÀe ôeJerôerkeÀjCe SkeÀ ôe³ee fôeäeõce ceeôee peeSäee~

12. keÀewôe fôeäeõcekeÀleeõ Deewj DeoekeÀleeõ Spesbì kesÀ ªHe cesb keÀece keÀj mekeÀlee nw?

keÀesFõ Deôegmetf®ele yeQkeÀ nr JeefCeqp³ekeÀ He°e kesÀ fôeäeõce kesÀ fueS fôeäeõcekeÀleeõ Deewj DeoekeÀleeõ Spesbì kesÀ ªHe cesb keÀece keÀj mekeÀlee nw~

13. JeefCeqp³ekeÀ He°e cesb keÀewôe fôeJesMe keÀj mekeÀlee nw?

JeefCefp³ekeÀ He°e cesb J³efkeÌle, yeQfkebÀäe kebÀHefôe³eeB, Yeejle cesb HebperkeÉÀle ³ee fôeäefcele Deô³e kebÀHeôer fôekeÀe³e Deewj äewj-fôeäefcele fôekeÀe³e, DefôeJeemer Yeejler³e leLee fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀ Fl³eefo fôeJesMe keÀj mekeÀles nQ~ leLeefHe, fkeÀmer SkeÀ fôeJesMekeÀ Üeje fkeÀS äeS fôeJesMe keÀr jefMe ©. 5.00 ueeKe (DebfkeÀle cetu³e) mes keÀce ôenR nesôer ®eefnS~

leLeefHe, fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀesb Üeje fkeÀ³ee äe³ee fôeJesMe mesyer Üeje GôekesÀ fueS fôefM®ele keÀr äe³er merceeDeesb kesÀ Yerlej nesôee ®eefnS~

14. ke̳ee JeefCefp³ekeÀ He°e ¾rcewfìfj³eueeFp¾ heÀeöceõ cesb jKee pee mekeÀlee nw?

neB~ JeefCefp³ekeÀ He°e ³ee lees Je®eôe-He°e (Deôegmet®er I) kesÀ ªHe cesb ³ee mesyer Üeje Deôegceesfole Deewj mesyer kesÀ Heeme HebperkeÉÀle fkeÀmer Kepeeôes kesÀ ceeO³ece mes "¾rcewfìfj³eueeFp¾ heÀeöceõ" cesb fôeäeõle fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ yeQkeÀesb, fJeÊer³e mebmLeeDeesb, He´eLefcekeÀ J³eeHeefj³eesb Deewj Deôegøebäer J³eeHeefj³eesb keÀes fôeosõMe fo³ee peelee nw fkeÀ Jes JeefCefp³ekeÀ He°e ¾rcewfìfj³eueeFpö¾ heÀeöceõ cesb nr jKesb~

15. ke̳ee JeefCefp³ekeÀ He°e ncesMee f¾mkeÀeGbì Hej fôeäeõle fkeÀ³ee peelee nw?

neB~ fôeäeõcekeÀleeõ kesÀ fôeCeõ³e kesÀ Deôegmeej, JeefCefp³ekeÀ He°e DebfkeÀle cetu³e mes f¾mkeÀeGbì Hej fôeäeõle fkeÀ³ee peeSäee~

16. ke̳ee JeefCefp³ekeÀ He°e keÀr neceroejr keÀr pee mekeÀler nw?

keÀesFõ Yer fôeäeõcekeÀleeõ JeefCefp³ekeÀ He°e kesÀ fôeäeõce kesÀ fueS ôe lees neceroejr He´eHle keÀj mekeÀlee nw Deewj ôe nr GmekeÀr men-mJerkeÉÀfle keÀje mekeÀlee nw~

17. JeefCefp³ekeÀ He°eesb keÀe Yegäeleeôe lejrkeÀe ke̳ee nw?

He´ejbYe cesb JeefCefp³ekeÀ He°e cesb fôeJesMekeÀleeõ JeefCefp³ekeÀ He°e keÀe yeÆekeÉÀle cetu³e, fôeäeõcekeÀleeõ Deewj DeoekeÀleeõ Spesbì kesÀ ceeO³ece mes Deeoelee Keelee cesb Yegäeleeôe³eesä³e jsfKele ®eskeÀ Üeje fôeäeõcekeÀleeõ kesÀ Keeles cesb Deoe keÀjsäee~

JeefCefp³ekeÀ He°e kesÀ HefjHekeÌJe nes peeôes kesÀ yeeo,

(keÀ) ³efo JeefCefp³ekeÀ He°e fheÀfpekeÀue heÀeöceõ cesb nesäee lees GmekeÀe OeejkeÀ fôeäeõcekeÀleeõ Deewj DeoekeÀleeõ Spesbì kesÀ ceeO³ece mes mebyebfOele fueKele Yegäeleeôe nsleg fôeäeõcekeÀleeõ keÀes He´mlegle keÀjsäee~

(Ke) ³efo JeefCeqp³ekeÀ He°e ¾rcewì heÀeöceõ cesb nesäee lees GmekesÀ OeejkeÀ keÀes Kepeeôes kesÀ ceeO³ece mes GmekeÀe cees®eôe keÀjeôee nesäee leLee fôeäeõcekeÀleeõ Deewj DeoekeÀleeõ Spesbì mes Yegäeleeôe He´eHle keÀjôee nesäee~

18. ke̳ee JeefCefp³ekeÀ He°e kesÀ fôeäeõce kesÀ fueS yeQkeÀjesb/fJeÊer³e mebmLeeDeesb Üeje mìQ¾yeeFõ megfJeOee He´oeôe fkeÀ³ee peeôee DeHesfãele nw?

®etBfkeÀ JeefCefp³ekeÀ He°e "mìQ¾ Sueesôe" fueKele nw, FmefueS yeQkeÀesb Deewj fJeÊer³e mebmLeeDeesb kesÀ fueS ³en DeeJeM³ekeÀ ôenR nesäee fkeÀ Jes JeefCefp³ekeÀ He°e kesÀ fôeäeõcekeÀleeõDeesb keÀes mìQ¾yeeFõ megfJeOee GHeueyOe keÀje³esb~ fheÀj Yer yeQkeÀ Deewj fJeÊer³e mebmLeeSB Fme yeele kesÀ fueS mJeleb°e nesbäer fkeÀ Jes DeHeôes JeefCefp³ekeÀ fôeCeõ³e kesÀ DeeOeej Hej leLee DeHeôes Üeje fôefM®ele keÀr äe³er Melees¥ Hej, JeefCefp³ekeÀ He°e kesÀ fkeÀmer fôeäeõce kesÀ fueS mìQ¾yeeFõ mene³elee/ °eÝCe yewkeÀ mìeöHe megfJeOee kesÀ ªHe cesb °eÝCeesb keÀr meeKeJeÉfà keÀj mekesbÀ~ uesfkeÀôe ³en He´®efuele fJeJeskeÀHetCeõ ceeôeob¾esb kesÀ Debleäeõle Deewj yeesæ¾ Üeje fJeMesøe Deôegceesoôe keÀr Meleõ kesÀ DeeOeej Hej nesôee ®eefnS~

19. ke̳ee äewj-yeQkeÀ mebmLeeSB / keÀeHeesõjsì JeefCefp³ekeÀ He°e fôeäeõce keÀr meeKeJeÉfà nsleg äeejbìr He´oeôe keÀj mekeÀler nQ?

neB~ JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjôes nsleg meeKeJeÉfà kesÀ fueS keÀeHeesõjsì mefnle äewj-yeQkeÀ mebmLeeSBb, fôecôefuefKele Melees¥ Hej Meleõjfnle Deewj DeHe´flemebnjCer³e äeejbìr He´oeôe keÀj mekeÀler nQ ë

(keÀ). JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjôes Jeeuee JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjôes kesÀ mebyebOe cesb fôeOeeõfjle fkeÀS äeS ceeôeob¾esb keÀes Hetje keÀjlee nes;

(Ke). äeejbìr osôes Jeeues keÀes, fkeÀmer Deôegceesfole ¬esÀf¾ì jsEìäe mebmLee ôes Ssmer ¬esÀf¾ì jsEìäe or nes pees fôeäeõcekeÀleeõ keÀr legueôee cesb keÀce mes keÀce SkeÀ ÞesCer yesnlej nes; Deewj

(äe). JeefCefp³ekeÀ He°e peejr keÀjôes kesÀ He´mleefJele omleeJespe cesb, äeejbìr osôes Jeeuer kebÀHeôer keÀr fôeJeue mebHefÊe, Gôe kebÀHefôe³eesb kesÀ ôeece fpeônsb äeejbìr osôes Jeeuer kebÀHeôer ôes Fmer lejn keÀr äeejbìr os jKer nw, äeejbìr osôes Jeeuer kebÀHeôer ôes fkeÀleôer jefMe kesÀ fueS äeejbìr os jKer nw, Deewj fkeÀôe HefjfmLefle³eesb cesb äeejbìr He´Jefleõle keÀr peeSäer, keÀe fJefOeJeled GuuesKe nes~

20. fôeäeõcekeÀleeõ/fôeäeõcekeÀleeõ Je DeoekeÀleeõ Spesbì Deewj ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer keÀr YetfcekeÀe Deewj GôekesÀ oef³elJe

fôeäeõcekeÀleeõ

(keÀ) He´l³eskeÀ fôeäeõcekeÀleeõ keÀes JeefCefp³ekeÀ He°e kesÀ fôeäeõce kesÀ fueS SkeÀ fôeäeõcekeÀleeõ Je DeoekeÀleeõ Spesbì fôe³egkeÌle keÀjôee Heæ¾säee~

(Ke) fôeäeõcekeÀleeõ keÀes ®eefnS fkeÀ Jen yeepeej keÀr ceeôekeÀ He´Lee kesÀ Deôegmeej mebYeeJ³e fôeJesMekeÀesb keÀes DeHeôer fJeÊer³e fmLefle keÀr peeôekeÀejr oss~

(äe) fôeäeõcekeÀleeõ Deewj fJeôesMekeÀ kesÀ yer®e meewos keÀr Hegføì kesÀ Deeoeôe-He´oeôe kesÀ yeeo fôeäeõcekeÀleeõ kebÀHeôer fôeJesMekeÀ keÀes heÀrfópekeÀue mefìõfheÀkesÀì peejr keÀjsäer ³ee JeefCefp³ekeÀ He°e keÀes fôeJesMekeÀ kesÀ Keeles cesb Kepeeôes cesb pecee keÀj osäer~

(Áe) fôeäeõcekeÀleeõ Deewj DeoekeÀleeõ Spesbì kesÀ Fme DeeMe³e kesÀ He´ceeCe-He°e keÀr He´flefuefHe fôeJesMekeÀesb keÀes or peeSäer fkeÀ fôeäeõcekeÀleeõ ôes fôeäeõcekeÀleeõ Deewj DeoekeÀleeõ Spesbì kesÀ meeLe fJefOeceeô³e keÀjej keÀj fue³ee nw leLee omleeJespe fôe³eceeôegketÀue nQ (Deôegmet®er III)~

fôeäeõcekeÀÊeeõ Je DeoekeÀÊeeõ Spesbì

(keÀ) fôeäeõcekeÀleeõ Je DeoekeÀleeõ Spesbì ³en megfôefM®ele keÀjsäee fkeÀ Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ fôeosõMeesb kesÀ Deôegmeej fôeäeõcekeÀleeõ keÀes ô³etôelece ¬esÀf¾ì jsfìbäe He´eHle nw Deewj JeefCefp³ekeÀ He°e kesÀ fôeäeõce Üeje mebäe´nrle jefMe fJefôefoõøì jsfìbäe kesÀ fueS ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer Üeje fôeOeeõfjle mercee kesÀ Yerlej nw~

(Ke) fôeäeõcekeÀleeõ Je DeoekeÀleeõ Spesbì keÀes fôeäeõcekeÀleeõ Üeje He´mlegle fkeÀS äeS meYer omleeJespeesb (pewmes yeesæ¾ kesÀ mebkeÀuHe, JeefCefp³ekeÀ He°e kesÀ fheÀfópekeÀue heÀeöceõ cesb nesôes keÀr qmLefle cesb He´efOekeÉÀle fôeøHeeokeÀesb kesÀ nmleeãej) keÀr peeB®e keÀjôer nesäer leLee SkeÀ He´ceeCeHe°e osôee nesäee fkeÀ meYer omleeJespe þrkeÀ nQ~ Gmes ³en Yer He´ceefCele keÀjôee nesäee fkeÀ Gmeôes fôeäeõcekeÀleeõ kesÀ meeLe fJefOeceeô³e keÀjej keÀj jKee nw (Deôegmet®er III) ~

(äe) fôeäeõcekeÀleeõ Je DeoekeÀleeõ Spesbì Üeje mel³eefHele fkeÀS äeS cetue omleeJespe Gmer keÀr DefYejãee cesb jKes jnôes ®eefnS~

¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer

(keÀ) HetBper yeepeej kesÀ fueKeleesb keÀr jsfìbäe keÀjôes kesÀ fueS mesyer Üeje ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbfme³eesb kesÀ fueS fôeOeeõfjle keÀr äe³er Dee®eej mebfnlee JeefCefp³ekeÀ He°eesb keÀr jsfìbäe kesÀ ceeceues cesb Yer GôeHej ueeäet nesäer~

(Ke) FmekesÀ DeueeJee, ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer DeHeôes fJeJeskeÀ kesÀ Deôegmeej Fme yeele keÀe fôeOeeõjCe keÀjôes kesÀ fueS mJeleb°e nesäer fkeÀ fôeäeõcekeÀleeõ keÀr ãecelee kesÀ DeeOeej Hej jsfìbäe keÀr JewOelee-DeJefOe fkeÀleôer nes~ leoôegmeej, jsfìbäe keÀjles mece³e ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbmer mHeøìleë Fme yeele keÀe GuuesKe keÀjsäer fkeÀ jsfìbäe keÀr mecerãee fkeÀme leejrKe keÀes keÀr peeôer ®eefnS~

(äe) ¬esÀf¾ì jsfìbäe Spesbfme³eesb keÀes Fme yeele keÀr mJeleb°elee nesäer fkeÀ Jes ¬esÀf¾ì jsfìbäe keÀr JewOelee keÀr DeJefOe fôefM®ele keÀj mekesbÀ, uesfkeÀôe Gônsb fôeäeõcekeÀleeõDeesb kesÀ fHeíues fjkeÀeæ¾ keÀes ¢føìäele jKeles ngS Gme jsfìbäe Hej keÀæ¾r ôepej jKeôer nesäer Deewj ³efo Gmecesb keÀesFõ mebMeesOeôe fkeÀ³ee peeS lees fôe³efcele Deôlejeue Hej GmekeÀr met®eôee, He´keÀefMele keÀjkesÀ leLee JesyemeeFì kesÀ pefj³es, peôemeeOeejCe keÀes osôer nesäer~

21. JeefCeqp³ekeÀ He°e kesÀ fôeäeõce kesÀ mebyebOe cesb ke̳ee kegÀí Deô³e DeewHe®eefjkeÀleeSB leLee fjHeesìõ He´mlegle keÀjôes mebyebOer DeHesãeeSB Yer nQ?

JeefCefp³ekeÀ He°e yeepeej kesÀ Hefj®eeueôeäele ue®eruesHeôe Deewj meg®ee© meb®eeueôe kesÀ fueS, fôe³ele Dee³e Jeeuer cegêe yeepeej He´fleYetfle³eesb kesÀ fueS mJe³eb-fôe³eecekeÀ mebäeþôe kesÀ ªHe cesb fheÀkeÌm¾ FôekeÀce ceôer ceekesõÀì Ssb¾ ¾sfjJesfìJme Smeesfme³esMeôe DeeöheÀ Fbf¾³ee, Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ meeLe HejeceMeõ keÀjkesÀ, keÀesFõ Yer ceeôekeÀ keÀe³eõfJefOe leLee He´uesKeôe fôeOeeõfjle keÀj mekeÀlee nw ~

JeefCefp³ekeÀ He°e mebyebOer He´l³eskeÀ fôeäeõce keÀr met®eôee fôeäeõce kesÀ Hetje nesôes kesÀ yeeo lerôe foôe kesÀ Yerlej fôeäeõcekeÀleeõ Deewj DeoekeÀleeõ Spesbì kesÀ ceeO³ece mes, Deôegmet®er II cesb fôeOeeõfjle y³eewjs osles ngS, cegK³e ceneHe´yebOekeÀ, DeewÐeesfäekeÀ Deewj fôe³eeõle °eÝCe fJeYeeäe, Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ, kesÀôêr³e keÀe³eeõue³e, cegbyeFõ keÀes or peeôer ®eefnS~

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन