ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
   बैंकिंग
   मुद्रा
   विदेशी मुद्रा विनिमय
   सरकारी प्रतिभूति बाजार
   गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
   भुगतान प्रणाली
होम >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - देखें
 
एशियन क्लियरिंग यूनियन
 
 

1.

SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) ke̳ee nw?

   

 

SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) keÀr mLeeheôee ães°er³e men³eesäe he´ehle keÀjôes keÀr foMee ceW Gþe³es äe³es keÀoce kesÀ ©he ceW SfMe³ee Deewj he´Meeble ães°er³e Dee|LekeÀ Deewj meeceefpekeÀ Dee³eesäe kesÀ he´³eeme ceW 9 fomebyej 1974 keÀes GmekesÀ cegK³eeue³e ceW lesnjeôe, Fõjeôe ceW keÀr äe³er~ SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³eg) meom³e osMeeW kesÀ yer®e yengosMer³e DeeOeej hej YegäeleeôeeW kesÀ fôeheìeôe keÀr heOofle nw~

   

2.

SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) kesÀ meom³e keÀewôe nw?

   

 

Fõjeôe, Yeejle, yeebäeueeosMe, Yetìeôe, ôesheeue, heefkeÀmleeôe, ÞeruebkeÀe Deewj c³eebceej kesÀ keWÀêr³e yeQkeÀ leLee cegêe he´efOekeÀejr SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³eg) kesÀ meom³e nQ ~

   

3.

SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) mes mebyebfOele DeôegosMe keÀneB hej GheueyOe nQ?

   

 

SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) kesÀ pefj³es uesôeosôe keÀjôes kesÀ fueS fJemleÉle he´f¬eÀ³eeäele DeôegosMe fjeJeõ yeQkeÀ Üeje SmerSce ÿeeheôe MerøeõkeÀ Jeeuer SkeÀ mJeleb°e hegqmlekeÀe kesÀ ©he ceW peejr fkeÀ³es äe³es nQ~

   

4.

Yeejle ceW he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW Üeje SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) uesôeosôe fkeÀme he´keÀej fkeÀ³es peeles nQ?

   

 

he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW Üeje SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) kesÀ pefj³es fkeÀ³es peeôesJeeues meYer uesôeosôe Deô³e meeceeô³e fJeosMer cegêe uesôeosôeeW keÀr lejn fkeÀ³es peeles nQ ~ Yeejle ceW meYer he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀes SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³eg) uesôeosôe keÀjôes kesÀ fueS Deôegcefle or äe³er nw~
he´efOekeÉÀle J³eeheejr SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) ceW menYeeäer Deô³e osMeeW ceW yeQkeÀeW kesÀ meeLe leoôeg©her J³eJemLeeSB cegÊeÀ ©he mes keÀj mekeÀles nQ ~

   

5.

SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et ) uesôeosôeeW kesÀ fôeheìeôe keÀr FõkeÀeFõ ke̳ee nw?

 

SfMe³eeFõ ceewêrkeÀ FõkeÀeFõ SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) Keeles keÀr meeceeô³e FõkeÀeFõ nw Deewj SkeÀ DecejrkeÀr [eöuej kesÀ cetu³e kesÀ mecelegu³e nw ~ SfMe³eeFõ ceewêrkeÀ FõkeÀeFõ Yer SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et)[eöuej ceW cetu³eJe|äele keÀr peeS~ Yegäeleeôe kesÀ meYer fueKele SfMe³eeFõ ceewêrkeÀ FõkeÀeFõ kesÀ ©he ceW cetu³eJe|äele fkeÀ³es peeôes DeeJeM³ekeÀ nQ~ he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW Üeje Ssmes fueKeleeW keÀe fôeheìeôe SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et ) [eöuej KeeleeW kesÀ hefj®eeueôeeW kesÀ pefj³es fkeÀ³es peeSb~

   

6.

uesôeosôeeW kesÀ fôeheìeôe kesÀ fueS f¬eÀ³eefJefOe ke̳ee nw?

   
 
  1. uesôeosôeeW kesÀ ye[s Yeeäe keÀe fôeheìeôe ³eLeemebYeJe he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW Üeje Deô³e menYeeäer osMeeW ceW yeQkeÀeW kesÀ meeLe Deewj FmekesÀ fJehefjle jKes äe³es KeeleeW kesÀ pefj³es merOes nr fkeÀ³ee peelee nw , SkeÀ foMee ceW kesÀJeue fheíues pecee mìekeÀ keÀe fôeheìeôe mebyebfOele osMeeW ceW keWÀêr³e yeQkeÀeW Üeje meceeMeesOeôe mebÁe kesÀ pefj³es fkeÀ³ee peeôee DeeJeM³ekeÀ nw ~
  2. he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW keÀes JeefCeqp³ekeÀ Deewj Deô³e hee°e uesôeosôeeW kesÀ fôeheìeôe Deô³e meeceeô³e fJeosMer cegêe uesôeosôeeW keÀr lejn keÀjôes kesÀ fueS Deôegcefle or äe³er nw ~ hefjJeleõôer³e keÀjWfme³eeW ceW J³eeheej kesÀ mebyebOe ceW meeKe he°e Keesueôes, omleeJesper mecePeewlee keÀjôes, Deefo kesÀ fueS f¬eÀ³eefJefOe Smer³eg J³eJemLee kesÀ pefj³es fkeÀ³es äe³es J³eeheej kesÀ fueS ueeäet nw ~
  3. Fme he´keÀej Smer³eg kesÀ pefj³es uesôeosôeeW kesÀ fôeheìeôe megkeÀj yeôeeôes kesÀ fueS he´efOekeÉÀle J³eeheejr Deheôer MeeKeeDeeW/leoôeg©her ceW `Smer³et [eöuej Keelee' cegÊeÀ ©he mes Keesue mekeÀles nQ ~ ³es meceeMeesOeôe mebÁe mes Deô³e°e fkeÀ³es peeôesJeeues uesôeosôeeW kesÀ fôeheìeôe kesÀ fueS jKes äe³es DecejrkeÀr [eöuej Keeles, ³efo keÀesFõ nes, mes fYeÄe jKes peeôes ®eefnS ~ Smer³eg [eöuej Meyo fJeMesøele: Smer³eg uesôeosôeeW kesÀ mebyebOe ceW DecejrkeÀr [eöuej keÀe Ghe³eesäe hen®eeôeôes kesÀ fueS fkeÀ³ee pee lene ns ~ Deô³eLee Smer³eg [eöuej Deewj DecejrkeÀr [eöuej kesÀ yer®e cetu³e-Jeej keÀesFõ Yeso ôenrb nw ~
  4. he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW ôes ³en megfôeq½ele keÀjôee b®eefnS fkeÀ Smer³eg [eöuej Keeles ceW jKer äe³er Mesøe jefMe³ee ncesMee GôekesÀ meeceeô³e fJeosMer cegêe keÀejesyeej keÀr DeeJeM³ekeÀleeDeeW kesÀ Deôeg©he nw Deewj DefOeMesøe fôefOe³eeB Yeejle ceW fôe³efcele ©he mes he´l³eJe|lele keÀr peeôer ®eefnS ~
   

7.

ke̳ee he´efOekeÉÀle J³eeheejr Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ hetJeõ Deôegceesoôe kesÀ fyeôee heefkeÀmleeôe mefnle meYer meom³e osMeeW ceW meYer yeQkeÀeW kesÀ ôeeceeW ceW Smer³et [eöuej Keelee Keesue mekeÀles nQ?

   

 

neB, he´efOekeÉÀle J³eeheejr Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ hetJeõ Deôegceesoôe kesÀ fyeôee heefkeÀmleeôe mefnle meYer meom³e osMeeW ceW meYer yeQkeÀeW kesÀ ôeeceeW ceW Smer³eg [eöuej Keelee Keesue mekeÀles nQ~

   

8.

Smer³et kesÀ pefj³es fôeheìeôe kesÀ fueS J³eJemLee ke̳ee nw?

   

 

  1. Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, fôefOe³eôe kesÀ he´³eespeôe nsleg DeLeJee he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW Üeje Deô³e menYeeäer osMeeW ceW GôekesÀ leoôeg©fhe³eeW kesÀ meeLe jKes äe³es Smer³eg [eöuej Keeles ceW DeflefjÊeÀ ®euefôefOe he´l³eeJe|lele keÀjôes kesÀ fueS he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW mes/keÀes DecejrkeÀr [eöuej he´ehle keÀjôes Deewj Yegäeleeôe keÀjôes keÀe Je®eôe oslee nw~ Gmer he´keÀej, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, ®euefôefOe Meesføele keÀjôes kesÀ fueS Deewj he´efOekeÉÀle J³eeheefj³eeW Üeje GôekesÀ fJeosMer leoôegj³efhe³eeW keÀr Deesj mes jKes äe³es Smer³eg [eöuej (Jeeömì£es) KeeleeW kesÀ fôefOe³eôe kesÀ fueS DecejrkeÀr [eöuej jefMe³eeB he´ehle keÀjlee Deewj meghegoõ keÀjlee jnlee nw~
  2. fkeÀmer otmejs Smer³eg menYeeäer osMe ceW fkeÀmer leoôeg©her yeQkeÀ kesÀ heeme jKes äe³es Smer³eg [eöuej Keeles keÀe fôefOe³eôe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje kesÀJeue leYer fkeÀ³ee peelee jnsäee peye Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes met®eôee he´ehle nesler nw fkeÀ he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ Üeje jefMe GheueyOelee leejrKe keÀes DecejrkeÀr [eöuej keÀr mecelegu³e jefMe ô³et³eekeõÀ HesÀ[jue fjeJeõ yeQkeÀ, ô³et³eekeõÀ kesÀ heeme jKes äe³es GôekesÀ Keeles ceW pecee keÀr pee jnr nw ~ Gmer he´keÀej, fjeJeõ yeQkeÀ, Yeejle ceW fkeÀmer he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ keÀr Deesj mes fkeÀmer otmejs menYeeäer keWÀêr³e yeQkeÀ keÀes DefOeMesøe fôefOe³eeB Jeeheme ueewìeôes keÀr met®eôee he´ehle nesôes hej ô³et³eekeõÀ ceW he´efOekeÉÀle J³eeheejr kesÀ leoôeg©her kesÀ Keeles ceW ô³et³eekeõÀ HesÀ[jue fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme nesôesJeeues GôekesÀ Keeles mes DecejrkeÀr [eöuej keÀe Yegäeleeôe keÀjôes kesÀ fueS J³eJemLee keÀjôee peejr jKesäee~
   

9.

Ssmes keÀewôemes uesôeosôe nQ pees Smer³et kesÀ pefj³es fôeheìeôe fkeÀ³es peeôes kesÀ fueS hee°e nQ?

   
 

SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et ) kesÀ pefj³es fkeÀ³es peeôes kesÀ fueS hee°e uesôeosôe ³es Yegäeleeôe nQ -
keÀ. SkeÀ menYeeäer kesÀ ães°e ceW fkeÀmer fôeJeemer mes otmejs menYeeäer kesÀ ães°e ceW fkeÀmer fôeJeemer keÀes
Ke. Deeblejjeøì£r³e cegêe keÀesøe kesÀ keÀjej keÀr MeleeÙ Üeje ³eLee hefjYeeføele ®eeuet Deeblejjeøì£r³e uesôeosôeeW kesÀ fueS
äe. YegäeleeôekeÀleeõ fpeme osMe ceW jnlee nw , Gme osMe Üeje Deôegcele fkeÀ³es äe³es
Áe. Ssmes Yegäeleeôe pees HesÀcee 1999, GmekesÀ Debleäeõle peejr fôe³eceeW, fJefôe³eceeW, DeeosMeeW DeLeJee fôeosMeeW leLee SmerSce ÿeeheôe kesÀ fJefMeøì he´eJeOeeôeeW kesÀ Deôegmeej nw
ý. DeemLefäele Yegäeleeôe Meleõ hej SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et ) meom³e osMees kesÀ yer®e fôe³eeõle/Dee³eele uesôeosôeeW kesÀ fueS~

   

10.

Ssmes keÀewôemes uesôeosôe nQ pees Smer³et kesÀ pefj³es fôeheìeôe fkeÀ³es peeôes kesÀ fueS hee°e ôenrb nQ?

   

 

keÀ. ôesheeue ceW fkeÀmer Dee³eelekeÀ fôeJeemer, fpemes ôesheeue jeøì£ yeWkeÀ Üeje fJeosMer cegêe ceW Yegäeleeôe keÀjôes kesÀ fueS Deôegcefle or äe³er nw , Üeje Yeejle mes Dee³eeflele JemlegDeeW kesÀ ceeceues ceW fkeÀ³es pee jns DeheJeeoeW keÀes íes›keÀj ôesheeue Deewj Yeejle leLee Yetìeôe Deewj Yeejle kesÀ yer®e kesÀ Yegäeleeôe~ Ssmes YegäeleeôeeW keÀe fôeheìeôe SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe (Smer³et) J³eJemLee kesÀ pefj³es fkeÀ³ee peeS~
Ke. fjeJeõ yeQkeÀ Deewj Deô³e menYeefäe³eeW kesÀ yer®e heejmhefjkeÀ ©he mes mencele fkeÀ³es äe³es YegäeleeôeeW keÀes íes›keÀj Deeblejjeøì£r³e cegêe keÀesøe Üeje ³eLee hefjYeeføele ®eeuet Deeblejjeøì£r³e uesôeosôeeW kesÀ keÀejCe ôe fkeÀ³ee äe³es Yegäeleeôe
äe. Ssmes Deô³e Yegäeleeôe pees SfMe³eôe meceeMeesOeôe mebÁe Üeje meceeMeesOeôe megfJeOee kesÀ pefj³es Yegäeleeôe fkeÀ³es peeôes kesÀ fueS Dehee°e mecePes äe³es Yegäeleeôe ~

   

11.

ke̳ee meom³e osMeeW kesÀ yer®e meYer hee°e uesôeosôeeW keÀe fôeheìeôe Smer³et kesÀ pefj³es fkeÀ³ee peeôee DeeJeM³ekeÀ nw?

   

 

neB~

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन