ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
MerÁe´ fuebkeÀ
 Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ HefjHe°eesb keÀr met®er
 ceemìj HefjHe°e
 HesbMeôe
nesce >> HesÀcee - osKesb
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle ceW De®eue hefjmebhefÊe keÀe DefYeäe´nCe leLee DeblejCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2008

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fJeYeeäe
kesÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ-400001

 

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 186/2009-Deejyer

foôeebkeÀ : HeÀjJejr 3, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle ceW De®eue hefjmebhefÊe keÀe DefYeäe´nCe
leLee DeblejCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2008

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece,1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr GheOeeje (3) kesÀ KeC[ (1) Deewj Oeeje 47 keÀr GheOeeje (2) Üeje he´oÊe DefOekeÀejeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Sleod Üeje fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle ceW De®eue hefjmebhefÊe keÀe DefOeäe´nCe Ssej DeblejCe)(mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.21/2000-Deejyer) ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

2. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(keÀ) ³es fJefôe³ece fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle ceW De®eue hefjmebhefÊe keÀe Depeõôe Deewj DeblejCe) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009 keÀnueeSbbäes ~

(Ke) Jes Fôe fJefôe³eceeJeuer ceW fJefôe|oøì leejrKeeW mes ueeäet mecePes peeSbäes ~

3. fJefôe³ece 6 ceW mebMeesOeôe

3 ceFõ 2000 keÀr fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle ceW De®eue hefjmebhefÊe keÀe DefOeäe´nCe Deewj DeblejCe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (DefOemet®eôee meb.HesÀcee.21/2000-Deejyer) ceW, fJefôe³ece 6 ceW, KeC[ (Ke)ceW Ghe KeC[ (iii) kesÀ yeeo fôecôefuefKele KeC[ Deble: mLeefhele fkeÀ³ee peeSäee Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ Jen 11 pegueeFõ 2008 mes Deble: mLeefhele äe³ee nw DeLeeõled,-
      
"(äe) fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee Deewj osôee) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ , 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee.3/2000-Deejyer) kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ lenle Yeejle ceW jnôes Jeeues fkeÀmer J³efÊeÀ Üeje fue³es äe³es yee¿e JeefCep³e GOeej keÀr Deoe³eäer ôe keÀj heeôes keÀr qmLefle ceW , SkeÀ yeQkeÀ pees fkeÀ he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ nes , mecegêheejr³e GOeejoelee DeLeJee he´fleYetfle ô³eemer (yee¿e JeefCep³e GOeej keÀr peceeôele kesÀ fueS fpeme De®eue mebhefÊe keÀr peceeôele hej °eÝCe fue³ee äe³ee nw ) keÀes , GÊeÀ °eÝCe ôe fkeÀmer Deô³e °eÝCe kesÀ mebyebOe ceW , Yeejle ceW jnôes Jeeues fkeÀmer J³eefÊeÀ keÀes Jen De®eue mebhefÊe yes®eôes Deewj Gmemes he´ehle jefMe he´l³eeJe|lele keÀjôes keÀr Deôegcefle os mekeÀlee nw ~"

4. fJefôe³ece 8 ceW mebMeesOeôe

cetue fJefôe³eceeJeuer kesÀ fJefôe³ece 8 ceW, GheyebOe kesÀ yeeo,fôecôefuefKele GheyebOe Deble: mLeefhele fkeÀ³ee peeSäee Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ Gmes 11 pegueeFõ 2008 mes Deble: mLeefhele fkeÀ³ee äe³ee nw DeLeeõled,-

" hejôleg , he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ , Fme mebyebOe ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr fôeosMeeW keÀr Meleõ hej fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee Deewj osôee) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee.3/2000-Deejyer) kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ lenle , fue³es äe³es yee¿e JeefCep³e GOeej keÀr peceeôele kesÀ fueS Yeejle ceW jnôes Jeeues fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes DeLeJee mecegêheejr³e GOeejoelee DeLeJee he´fleYetfle ô³eemer keÀes Yeejle ceW GmekeÀr De®eue hefjmebhefÊe hej °eÝCe-Yeej meÉfpele keÀjôesJeeues Ssmes fôeJeemer keÀr Deesj mes Deôegcefle os mekeÀlee nw ~"

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


heeo fìhheCer :

1) ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ fkeÀmer J³efÊeÀ hej Fôe fJefce³eceeW kesÀ hetJeõJ³eeher he´YeeJe mes keÀesFõ he´fleketÀue he´YeeJe ôenrb he›säee ~

2) cetue fJefôe³eceeJeuer 8 ceFõ 2000 keÀes per.Sme.Deej.meb.407 (De) kesÀ pefj³es mejkeÀejr jepehe°e Yeeäe ~~, Oeeje 3, GheOeeje ( i)ceW he´keÀefMele keÀr äe³er Deewj lelhe½eeled fôecôefuefKele Üeje mebMeesfOele keÀr äe³er :
 
i) 19-8-2002 kesÀ per.Sme.Deej.meb.578(De)
ii) 22-7-2003 kesÀ per.Sme.Deej.meb.557(De)
iii) 3-3-2006 kesÀ per.Sme.Deej.meb.130(De)

per.Sme.Deej. meb. 299(De)/ ceFõ 1, 2009

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन