ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
MerÁe´ fuebkeÀ
 Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ HefjHe°eesb keÀr met®er
 ceemìj HefjHe°e
 HesbMeôe
nesce >> HesÀcee - osKesb
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) (fÜler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
(fJeosMer cegêe fJeYeeäe)
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 188/2009-Deejyer

foôeebkeÀ : 3 HeÀjJejr 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce)
(fÜler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece,1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr Ghe-Oeeje (3) kesÀ hejblegkeÀ (keÀ) Deewj Oeeje 47 keÀr Ghe-Oeeje (2) Üeje he´oÊe DefOekeÀejeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Sleod Üeje fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) fJefôe³eceeJeuer, 2004 (7 pegueeFõ, 2004 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.120/2004-Deejyer) ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

2. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(keÀ) ³es fJefôe³ece, fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) (fÜler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009 keÀnueeSbbäes ~

(Ke) ³es fJefôe³eceeW ceW fôe|oøì leejrKe mes ueeäet ceeôes peeSbäes ~

3. fJefôe³ece 2 ceW mebMeesOeôe

fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) fJefôe³eceeJeuer, 2004 (7 pegueeFõ, 2004 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee.120 /Deejyer-2004) (Deye mes Deeäes `cetue fJefôe³ece' kesÀ ©he ceW GquuefKele) kesÀ, fJefôe³ece 2 ceW,

(i) hejblegkeÀ (o) kesÀ yeeo fôecôefuefKele keÀes Deble: mLeefhele fkeÀ³ee peeSäee Deewj ³en ceeôee peeSäee fkeÀ 23 fmelebyej 2008 mes Deble: mLeefhele fkeÀ³ee äe³ee nes, DeLeeõled :-

(Oe) ``fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ ''keÀe leelhe³eõ nw, fJeosMer cegêe ceW J³eÊeÀ yeeB[, fpemekeÀe cetue leLee y³eepe fJeosMer cegêe ceW os³e nes, fkeÀmer kebÀheôer Üeje peejr leLee Yeejle mes yeenj jnôes Jeeues fkeÀmer J³efÊeÀ Üeje fJeosMer cegêe ceW DefYeoÊe nes Deewj pees fkeÀmer Yer he´keÀej mes hetCeõle³ee DeLeJee DeebfMekeÀ ©he mes [sfyeì fueKeleeW mes mebyeOo fkeÀmer FqkeÌJeìr kesÀ DeeOeej hej he´mleeJekeÀleeõ kebÀheôer kesÀ Mes³ejeW ceW fJefôeces³e nes~

(ôe) fôeäeõce kebÀheôer keÀe leelhe³eõ Gme kebÀheôer mes nw pees kebÀheôer DefOefôe³ece 1956 (1956 keÀe 1) kesÀ lenle hebperkeÉÀle nes Deewj fpemekeÀr Fôe fJefôe³eceeW kesÀ lenle fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ peejr keÀjôes keÀr hee°elee nes ~

(he) ``he´JeleõkeÀ mecetn'' keÀe Jenr DeLeõ nw pees fkeÀ Yeejler³e he´fleYetfle Deewj fJefôece³e yees[õ (he´keÀìrkeÀjCe leLee fôeJesMekeÀ mebjãeCe) fJefôe³eceeJeuer 2000 ceW hefjYeeføele fkeÀ³ee äe³ee nw ~

(ii) hejblegkeÀ (Oe) keÀes (ye) kesÀ ©he ceW hegôe: ¬eÀceebfkeÀle fkeÀ³ee äe³ee nw ~

4. fJefôece³e 21 keÀe mebMeesOeôe

cetue fJefôe³eceeJeuer kesÀ  KeC[ - III ceW, fJefôe³ece 21 ceW, Ghe fJefôe³ece (2) kesÀ hejblegkeÀ (ii) kesÀ yeeo fôecôefuefKele hejblegkeÀ Deble:mLeefhele fkeÀ³ee peeSäee, Deewj ³en ceeôee peeSäee fkeÀ Jen 23 fmelebyej 2008 mes meceefJeøì fkeÀ³ee äe³ee nw DeLeeõled:-

'' (iii) Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ keÀr fJefMeøì Deôegcefle mes Deôegmet®er IV ceW fôeOeeõfjle MeleeÙ kesÀ Deôegmeej leLee MeleeÙ kesÀ DeOerôe Yeejle kesÀ yeenj jnôes Jeeues fkeÀmer J³efÊeÀ keÀes fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ peejr keÀj mekeÀlee nw ~"

5. ôe³er meejCer keÀe meceeJesMeôe : cetue fJefôe³eceeJeuer keÀr Deôegmet®er III kesÀ yeeo, fôecôefuefKele Deôegmet®er  meceefJeøì effkeÀ peeSäer Deewj ³en ceeôee peeSäee fkeÀ Jen 23 fmelebyej 2008 mes meceefJeøì keÀr äe³er nw , DeLeeõled :-

Deôegmet®er IV
(fJefôe³ece 21 (2) osKeW )

fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyerSme)

1. cegêe:-fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer)fkeÀmer megueYe hefjJeleõôer³e fJeosMer cegêe ceW ôeefcele fkeÀ³es pee³eWäes ~

2. hee°e peejrkeÀleeõ : peejrkeÀleeõ kebÀheôer he´mleeJekeÀleeõ kebÀheôer kesÀ he´JeleõkeÀ mecetn keÀe Yeeäe nesäer Deewj fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ peejr keÀjles mece³e he´mlegle FqkeÌJeìr Mes³ej/Mes³emeõ Oeefjle keÀjsäer~

3. he´mleeJekeÀleeõ kebÀheôer  met®eryeOo kebÀheôer nesäer pees fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe he´ehle keÀjôes kesÀ fueS Gf®ele ães°e ceW ueäer nw Deewj fJeosMer cegêe hefjJeleõôer³e yeeB[ DeLeJee yee¿e JeefCep³e GOeej (Fõmeryer) peejr keÀjôes DeLeJee he´ehle keÀjôes kesÀ fueS hee°e nw ~

4. fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer)peejr keÀjôes kesÀ fueS Dehee°e kebÀhefôe³eeb: Ssmer kebÀheôer fpemes Yeejler³e he´fleYetfle Deewj fJefôece³e yees[õ Üeje he´fleYetfle yeepeej ceW hengb®eôes ceW jeskeÀ ueäee or äe³er nw,mefnle keÀesFõ Yeejler³e kebÀheôer pees Yeejler³e he´fleYetfle yeepeej mes fôefOe Gþeôes kesÀ fueS hee°e ôenrb nw, fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ peejr keÀjôes kesÀ fueS hee°e ôenrb nw ~

5. hee°e DefYeoelee : fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe ôerfle keÀe heeueôe keÀjôes Jeeuer Deewj fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ peejr keÀjles mece³e ães°er³e G®®elece mercee keÀe DeôegmejCe keÀjôes Jeeuer mebmLeeSb fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ ceW DefYeoeôe keÀj mekeÀler nw ~ fJeosMer he´l³eãe fôeJesMe ôerfle kesÀ lenle peneb DeeJeM³ekeÀ nes, fJeosMer fôeJesMe he´JeleõkeÀ yees[õ keÀe hetJeeõôegceesoôe he´ehle keÀjôee ®eefnS~
 
6. fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ ceW DefYeoeôe keÀjôes kesÀ fueS Dehee°e kebÀhefôe³eeb : Yeejler³e he´fleYetfle Deewj fJefôece³e yees[õ Üeje he´fleYetfle³eeb Kejroôes, yes®eôes DeLeJee uesôe-osôe keÀjôes kesÀ fueS fôeføeOo mecePer äe³er kebÀhefôe³eeb fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ ceW DefYeoeôe keÀjôes kesÀ fueS hee°e ôenrb nw~

7. fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) mes he´ehle
Deeäele he´³eespeôehejkeÀ Ghe³eesäe-fôeäeõce kebÀheôer

(i) fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) mes he´ehle DeeäeleeW keÀes Yeejle kesÀ yeenj keÀr fôeäeõce kebÀheôer Üeje meb³egÊeÀ GÐeceeW DeLeJee fJeosMe kesÀ hetCeõ mJeefcelJe he´fleøþeôeeW ceW, mecegêheejr³e fôeJesMeeW kesÀ fueS ceewpetoe foMee-fôeo÷MeeW kesÀ DeOerôe fôeJesMe mefnle he´l³eãe fôeJesMe kesÀ pefj³es fôeJesfMele fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw ~

(ii) fôeäeõce kebÀheôer Üeje fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) mes he´ehle DeeäeceeW keÀes he´JeleõkeÀ mecetn kebÀhefôe³eeW ceW fôeJesfMele fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw ~

he´JeleõkeÀ mecetn kebÀhefôe³eeb

fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) mes nesôes Jeeuer Dee³e he´ehle keÀjôes Jeeuer he´JeleõkeÀ mecetn kebÀhefôe³eeb, fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) mes he´ehle Dee³e keÀe, yee¿e JeefCeqp³ekeÀ GOeej ôerfle kesÀ lenle fôeOeeõfjle he´³eespeôehejkeÀ Ghe³eesäe keÀj mekeÀles nQ ~

8. Debflece Ghe³eesäe Deôegcele ôenrb

Fme he´keÀej kesÀ fôeJesMe he´ehle keÀjôes Jeeuer he´JeleõkeÀ mecetn kebÀhefôe³eeW keÀes Yeejle ceW SHeÀmerFõyer mes nesôes Jeeuer Dee³e keÀes hetBper-yeepeej DeLeJee mLeeJej mebheoe ceW fôeJesMe keÀjôes keÀr Deôegcefle ôenrb or peeSäer ~

9. meceäe´-ueeäele

fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee leLee GOeej osôee ) fJefôe³eceeJeuer,2000 (3 ceFõ, 2000 keÀr DefOemet®eôee HesÀcee meb. 3/2000-Deejyer ) Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje FmekeÀr lejHeÀ mes peejr foMee-fôeo÷MeeW ceW ³eLeefôeOeeõfjle, SHeÀmerFõyer hej os³e y³eepe leLee fJeosMer cegêe ceW fkeÀ³es äe³es fôeäeõce J³e³e meceäe´ ueeäele mercee kesÀ Yerlej neWäes ~

10. fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[(SHeÀmerFõyer) keÀr cetu³e met®er

fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) fôeäeõce kesÀ mece³e he´mleefJele met®eryeOo FqkeÌJeìr Mes³ej keÀe fJefôece³e cetu³e fôecôefuefKele oes kesÀ G®®elej cetu³e mes keÀce ôenrb nesôee ®eefnS :

(i) Mes³ej yeepeej ceW Ghe³egÊeÀ leejrKe mes hetJeõJelerõ í: ceen kesÀ oewjeôe, he´mleglekeÀleeõ kebÀheôer kesÀ Mes³ejeW kesÀ Debflece cetu³e kesÀ ueäee³es äe³es G®®e leLee fôecôe cetu³e keÀe meehleefnkeÀ Deewmele ~

(ii) Mes³ej yeepeej ceW Ghe³egÊeÀ leejrKe mes hetJeõJelerõ oes mehleen kesÀ oewjeôe, he´mleglekeÀleeõ kebÀheôer kesÀ Mes³ejeW kesÀ Debflece cetu³e kesÀ ueäee³es äe³es G®®e leLee fôecôe cetu³e keÀe meehleefnkeÀ Deewmele~

hejblegkeÀ (i) leLee (i i) keÀr J³eeK³ee : Ghe³egõÊeÀ leejrKe mes Jen leejrKe DefYehe´sle nw fpeme leejrKe keÀes fôeäeõce kebÀheôer keÀe fôeosMekeÀ ceb[ue, fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) kesÀ fôeäeõce DefOekeÉÀle keÀjles ngS he´mleeJe heefjle keÀjlee nw ~

11. Deewmele hefjhekeÌJelee : fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) keÀr ô³etôelece hefjhekeÌJelee heeb®e Jeøeõ nesäer ~

he´fleoeôe keÀr fôe³ele leejrKe kesÀ henues keÀYer Yer fJefôece³e keÀe fJekeÀuhe fo³ee pee mekeÀlee nw ~ fJefôece³e keÀe fJekeÀuhe osôes hej fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) OeejkeÀ keÀes he´mlegle Mes³ejeW keÀr meghegoõäer uesôer nesäer ~ fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) kesÀ ôekeÀor fôeheìeôe keÀr Deôegcefle ôenrb or pee³esäer ~

fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee leLee GOeej osôee ) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ,2000 keÀr DefOemet®eôee HesÀcee meb. 3/2000-Deejyer) Deewj Fme DefOemet®eôee kesÀ DeeOeej hej mece³e mece³e hej Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr foMee-fôeo÷MeeW kesÀ Deôegmeej fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) keÀr Deeäece jefMe, fôeäeõce kebÀhefôe³eeW/he´JeleõkeÀ mecetn keÀr kebÀhefôe³eeW Üeje fJeosMeeW ceW jKer pee³eWäer/hegôe|ôe³eesfpele keÀr pee³eWäer ~

12. fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) keÀr Deeäece jefMe fJeosMeeW ceW jKeôee

fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) keÀr Deeäece jefMe, fôeäeõce kebÀhefôe³eeW /he´JeleõkeÀ mecetn kebÀhefôe³eeW Üeje fJeosMeeW ceW jKer pee³eWäer / hegôe|ôe³eesfpele keÀr pee³eWäer ~ ³en fôeäeõce kebÀheôer keÀr fpeccesoejr nw fkeÀ Jen megfôeq½ele keÀjW fkeÀ he´JeleõkeÀ mecetn kebÀheôer , fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) keÀr Deeäece jefMe keÀe Ghe³eesäe yee¿e JeefCeqp³ekeÀ GOeej ôerfle kesÀ lenle ôeOeeõfjle kesÀJeue Deôegcele he´³eespeôe-hejkeÀ keÀe³eeÙ kesÀ fueS nr keÀjW ~ fôeäeõce kebÀheôer Yer fôeäeõce kebÀheôer/he´JeleõkeÀ mecetn kebÀhefôe³eeW Üeje Deeäece jefMe kesÀ Ghe³eesäe keÀr, ôeefcele he´efOekeÉÀle J³eeheejr yeQkeÀ Üeje fJefOeJeled he´ceefCele uesKeehejrãee fjheesìõ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes he´mlegle keÀjW ~

13. hefj®eeueôeäele he´f¬eÀ³ee : fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee leLee GOeej osôee ) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ,2000 keÀr DefOemet®eôee HesÀcee meb. 3/2000-Deejyer) ceW ³eLeefôe|oøì, fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) peejr keÀjôes kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀe hetJeõ Deôegceesoôe Dehesfãele nw ~

14 fjhees\ìäe: yee¿e JeefCeqp³ekeÀ GOeej kesÀ mebyebOe ceW, fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee leLee GOeej osôee ) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ,2000 keÀr DefOemet®eôee HesÀcee meb. 3/2000-Deejyer) kesÀ he´eJeOeeôe, fJeosMer cegêe fJefôeces³e yeeB[ (SHeÀmerFõyer) hej Yer ueeäet nQ ~


(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


heeo fìhheCer :

1) ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ fkeÀmer J³efÊeÀ hej Fôe fJefce³eceeW kesÀ hetJeõJ³eeher he´YeeJe mes keÀesFõ he´fleketÀue he´YeeJe ôenrb he›säee ~

2) cetue fJefôe³eceeJeuer, mejkeÀejr jepehe°e ceW Yeeäe ~~,Oeeje 3,Ghe-Oeeje (i)ceW 19 ôeJebyej, 2004 keÀr per.Sme.Deej. meb. 757(De) ceW he´keÀefMele fkeÀS äeS Deewj lelhe½eeled fôecôefuefKele Üeje mebMeesfOele fkeÀ³es äe³es :

i) 7 Dehe´wue, 2005 kesÀ per.Sme.Deej.220(De)
ii) 27 ceFõ, 2005 kesÀ per.Sme.Deej.meb.337(De)
iii) 31 Deäemle , 2005 kesÀ per.Sme.Deej.meb.552(De)
iv) 6 fmelebyej, 2006 kesÀ per.Sme.Deej.meb.535 (De)
v) 5 peôeJejr, 2008 kesÀ per.Sme.Deej.meb.13 (De)
vi) 27 ceFõ. 2005 kesÀ per.Sme.Deej.meb.209 (De)
                                      he´keÀefMele keÀr peeôer nw
vii)-----------------------------------meb.172/12-12-2007
vii) 24 fmelebyej, 2008 kesÀ per.Sme.Deej.meb.676 (De)
ix) 31 DeÊetÀyej, 2008 kesÀ per.Sme.Deej.meb.756 (De)

per. Sme. Deej. meb. 301 (De) / ceFõ 1, 2009

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन