ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
MerÁe´ fuebkeÀ
 Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ HefjHe°eesb keÀr met®er
 ceemìj HefjHe°e
 HesbMeôe
nesce >> HesÀcee - osKesb
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoeSb) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 191 /Deejyer -2009

foôeebkeÀ : 20.05.2009

fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoeSb)
(mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece,1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 47 keÀr GheOeeje (2) kesÀ KeC[ (pe) Üeje he´oÊe DefOekeÀejeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoeSb)fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.25/Deejyer -2000) ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

2. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(i) ³es fJefôe³ece fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoeSb) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009 keÀnueeSbbäes ~

(ii) Jes 4 HeÀjJejr 2009 mes ueeäet mecePes peeSbäes @~

3. fJefôe³ece ceW mebMeesOeôe

fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoeSb))fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.25/Deejyer-2000) ceW, fJefôe³ece 6 kesÀ yeeo fôecôefuefKele ôe³ee fJefôe³ece Deble:mLeefhele fkeÀ³ee ppee³esäee DeLeeõled,-

"ceeueYee›e ye®eeJe


6 De. (i) Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje ³eLeefôeo÷fMele DeeJesoôe hej, Fme he´keÀej keÀr f¬eÀ³eefJefOe kesÀ Deôegmeej Yeejle ceW fôeJeemer J³efÊeÀ, ppees Fme he´keÀej keÀr ppeesfKece Gþelee nw, keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ceeueYee›e ppeesfKece kesÀ ye®eeJe kesÀ fueS Yeejle mes yeenj fJefôece³e äeÉn DeLeJee yeepeej ceW ceeueYee›e J³eglheÄe mebfJeoe keÀjôes kesÀ fueS ³eLee DeeJeM³ekeÀ MeleeÙ hej Deôegcefle oslee nw ~

(ii) Ghe fJefôe³ece ( i)ceW fôefnle fkeÀmer yeele kesÀ nesles ngS Yer, fJefôe³ece 6 kesÀ Ghe-fJefôe³ece ( ii) kesÀ lenle Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje Yeejle ceW fJeMesøe ©he mes he´efOekeÉÀle fkeÀmer he´efOekeÉÀle J³eeheejr keÀes, Yeejle ceW fôeJeemer fkeÀmer Deeö³eue fjHeÀeFEôeäe kebÀheôer DeLeJee fkeÀmer fMeEheäe kebÀheôer, ppees Fme he´keÀej keÀr ppeesfKece Gþeler nw , kesÀ meeLe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje ³eLee fJefôe|oøì MeleeÙ hej ceeueYee›e ppeesfKece kesÀ ye®eeJe kesÀ fueS Yeejle mes yeenj fJefôece³e äeÉn DeLeJee yeepeej ceW ceeueYee›e J³eglheÄe mebfJeoe keÀjôes kesÀ fueS Deôegcefle or ppee mekeÀler nw ~

yeMele÷ fkeÀ Fme he´keÀej he´efOekeÉÀle J³eeheejr ÞesCer -~ yeQkeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje ppeejr fôeo÷MeeW Deewj foMee-fôeo÷MeeW kesÀ DeOerôe he´efOekeÀej keÀe he´³eesäe keÀjsäee ~"

(meuerce äebäeeOejôe)

he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


heeo fìhheCer :

1) @ ³en mheøì fkeÀ³ee ppeelee nw fkeÀ fkeÀmer J³efÊeÀ hej Fôe fJefce³eceeW kesÀ hetJeõJ³eeher he´YeeJe mes keÀesFõ he´fleketÀue he´YeeJe ôenrb he›säee ~

2) cetue fJefôe³eceeJeuer 3 ceFõ 2000 keÀes pperSme.Deej.meb. 411 (Fõ) kesÀ ppefj³es mejkeÀejr jepehe°e Yeeäe ~~, Keb› 3, GheKeb[ ( i)ceW he´keÀefMele keÀr äe³er Deewj lelhe½eeled fôecôefuefKele Üeje mebMeesfOele keÀr äe³er :

       28-9-2000 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.756(Fõ)
       09-4-2002 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.264(Fõ)
       19-8-2002 kesÀ per.Sme.Deej.meb.579(Fõ)
       18-3-2003 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.222 (Fõ)
       09-7-2003 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.532 (Fõ)
       11-11-2003 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.880 (Fõ)
       11-11-2003 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.881 (Fõ)
       28-12-2005 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.750 (Fõ)
       19-4-2006 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.222 (Fõ)          
       19-4-2006 kesÀ per.Sme.Deej.meb.223 (Fõ)
       07-12-2007 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.760 (Fõ)
       05-08-2008 kesÀ pper.Sme.Deej.meb.577 (Fõ) Deewj
       ---------- kesÀ pper.Sme.Deej.meb.---- (Fõ)

per. Sme. Deej. meb. 440 (De)/petôe 23, 2009

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन