ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
MerÁe´ fuebkeÀ
 Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ HefjHe°eesb keÀr met®er
 ceemìj HefjHe°e
 HesbMeôe
nesce >> HesÀcee - osKesb
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) (®elegLeõ mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e - cegbyeFõ

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 196/2009-Deejyer

   foôeebkeÀ : 28 pegueeFõ, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe
DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) (®elegLeõ mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr GheOeeje (3) kesÀ Keb[ (keÀ) Deewj Oeeje 47 Üeje he´oÊe DefOekeÀejeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Sleod Üeje fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) fJefôe³eceeJeuer 2004 (pegueeFõ 7, 2004 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee.120/Deejyer-2004) ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

1.mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe :-

(i) ³es fJefôe³ece fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) (®elegLeõ mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer 2009 keÀnueeSbäes~
(ii) ³es fmelebyej 2006 kesÀ íþs foôe mes ueeäet mecePes peeSbäes~

2.fJefôe³ece 7 ceW mebMeesOeôe

cetue fJefôe³eceeJeuer kesÀ fJefôe³ece 7 ceW, GhefJefôe³ece (1) kesÀ fueS fôecôefuefKele keÀes he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee, DeLeeõled :
"(1) Yeeäe I ceW fJefôe³eceeW kesÀ DeOerôe, Yeejle ceW fJeÊer³e mesJee ães°e ceW ueäer ngFõ keÀesFõ Yeejler³e heeìrõ Yeejle mes yeenj fkeÀmer kebÀheôer ceW fôeJesMe keÀj mekeÀler nw :
yeMele÷ fkeÀ Yeejler³e heeìrõ ôes

  • fheíues lerôe JeøeeÙ kesÀ oewjeôe fJeÊer³e mesJee keÀe³eeÙ mes fôeJeue ueeYe De|pele fkeÀ³ee nes;
  • fJeÊer³e mesJeeDeeW kesÀ keÀe³eõ keÀjôes nsleg Yeejle ceW fJefôe³eecekeÀ he´efOekeÀjCe kesÀ heeme hebfpekeÉÀle neW;   
  • Ssmes fJeÊer³e mesJee keÀe³eeÙ kesÀ fueS Yeejle Deewj fJeosMe oesôeeW mLeeôeeW ceW mebyebfOele fJefôe³eecekeÀ he´efOekeÀjCeeW mes Deôegceesoôe he´ehle fkeÀ³ee nes;
  • Yeejle qmLele mebyebfOele fJefôe³eecekeÀ he´efOekeÀjCe Üeje ³eLee fôeOeeõfjle hetbper he³eeõhlelee mebyebOer fJeJeskeÀMerue ceeôeob[eW keÀes hetje fkeÀ³ee nes~"


(meuerce äebäeeOejôe)

he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


heeo fìhheCer :

(i)fJeosMer cegêe he´yebOe (fkeÀmer fJeosMer he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) fJefôe³eceeJeuer, 2004 mejkeÀejr jepehe°e ceW foôeebkeÀ ôeJebyej 19, 2004 keÀes per.Sme.Deej. meb.757(De) ceW he´keÀefMele fkeÀS äeS Deewj lelhe½eeled
Dehe´wue 7, 2005 kesÀ per.Sme.Deej. meb.220(De),
ceFõ 27, 2005 kesÀ per.Sme.Deej. meb. 337(De),
Deäemle 31, 2005 kesÀ per.Sme.Deej. meb.552(De),
fmelecyej 6, 2006 kesÀ per.Sme.Deej. meb.535 (De),
peôeJejr 5, 2008 kesÀ per.Sme.Deej. meb.13 (De),
cee®eõ 25, 2008 kesÀ per.Sme.Deej. meb.209 (De),
fmelebyej 24, 2008 kesÀ per.Sme.Deej. meb.676 (De),
DeÊetÀyej 31, 2008 kesÀ per.Sme.Deej. meb.756 (De),
HeÀjJejr 20, 2009 kesÀ per.Sme.Deej. meb.108 (De),
ceFõ 1, 2009 kesÀ per.Sme.Deej. meb. 301 (De),
petôe 23, 2009 kesÀ per.Sme.Deej. meb. 441 (De),
kesÀ Üeje mebMeesfOele fkeÀS äeS nQ~

per. Sme. Deej. meb. 609 (De) / Deäemle 28, 2009

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन