ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
MerÁe´ fuebkeÀ
 Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ HefjHe°eesb keÀr met®er
 ceemìj HefjHe°e
 HesbMeôe
nesce >> HesÀcee - osKesb
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (äeejbìr) (fÜler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 189 /Deejyer-2009

foôeebkeÀ: HeÀjJejr 27, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe (äeejbìr)
(fÜler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece,1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr GheOeeje (3) kesÀ KeC[ (òe) Deewj Oeeje 47 keÀr Ghe-Oeeje (2) Üeje he´oÊe DefOekeÀejeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ SleÜeje fJeosMer cegêe he´yebOe (äeejbìr) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.8/Deejyer-2000)ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

1. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(keÀ) ³es fJefôe³ece fJeosMer cegêe he´yebOe (äeejbìr) (fÜler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009 keÀns pee³eWäes ~

(Ke) ³en ceeôee pee³esäee fkeÀ ³es fJefôe³ece,ôeJebyej 2008 kesÀ 10JeW foôe mes ueeäet nQ ~

2.fJefôe³ece ceW mebMeesOeôe- fJeosMer cegêe he´yebOe (äeejbìr) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.8/Deejyer-2000) ceW, fJefôe³ece 4 kesÀ Ghe fJefôe³ece (1keÀ) kesÀ yeeo fôecôefuefKele ôe³ee Ghe-fJefôe³ece Deble:mLeefhele fkeÀ³ee peeSäee DeLeeõled,-

"(1Ke) Yeejle ceW keÀesFõ he´efOekeÉÀle J³eeheejr , Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e hej Fme mebyebOe ceW fJefôe|oøì MeleeÙ kesÀ DeOerôe , Yeejle ceW jnôes Jeeues fkeÀmer J³efÊeÀ kesÀ fkeÀmer oef³elJe keÀr äeejbìr os mekeÀlee nw DeLeJee meceLeõôekeÀejr he°e peejr keÀj mekeÀlee nw Deewj Yeejle ceW jnôes Jeeues Ssmes fkeÀmer J³efÊeÀ kesÀ Deôegcele heC³e ye®eeJe uesôeosôe kesÀ mebyebOe ceW cee|peôe jefMe kesÀ Yegäeleeôe kesÀ fueS Yeejle mes yeenj jnôesJeeues fkeÀmer J³efÊeÀ keÀe osôeoej nes mekeÀlee nw ~"

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

heeo fìhheCer :
1) ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ fkeÀmer J³efÊeÀ hej Fôe fJefce³eceeW kesÀ hetJeõJ³eeher he´YeeJe mes keÀesFõ he´fleketÀue he´YeeJe ôenrb he›säee ~

2) cetue fJefôe³eceeJeuer 5 ceFõ 2000 keÀes perSme.Deej.meb. 391 (De) kesÀ pefj³es mejkeÀejr jepehe°e Yeeäe ~~, Oeeje 3, GheOeeje ( i)ceW he´keÀefMele keÀr äe³er Deewj lelhe½eeled fôecôefuefKele Üeje mebMeesfOele keÀr äe³er :

i) 19-8-2002 kesÀ per.Sme.Deej.meb.575(De)
i i)16-11-2004 kesÀ per.Sme.Deej.meb.745(De)
i i i) 9-2-2005 kesÀ per.Sme.Deej.meb.61(De) Deewj 14-3-2007 kesÀ per.Sme.Deej.meb.196 (De)

per. Sme. Deej. meb.298(De)/ceFõ 1, 2009 

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन