ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
MerÁe´ fuebkeÀ
 Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ HefjHe°eesb keÀr met®er
 ceemìj HefjHe°e
 HesbMeôe
nesce >> HesÀcee - osKesb
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee Deewj GOeej osôee) (otmeje mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ-400001

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 194 /2009-Deejyer

foôeebkeÀ: petôe 17, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe
 (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee Deewj GOeej osôee)
(otmeje mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece,1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr Ghe-Oeeje (3) kesÀ KeC[ (Áe) Deewj Oeeje 47 keÀr GheOeeje (2) Üeje he´oÊe DefOekeÀejeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Sleod Üeje fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee Deewj GOeej osôee)fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.3/2004-Deejyer) ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

1. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(keÀ) ³es fJefôe³ece (fJeosMer cegêe he´yebOe ceW GOeej uesôee Deewj GOeej osôee)(otmeje mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009 keÀnueeSbbäes~
(Ke) Jes Fôe fJefôe³eceeJeuer ceW fJefôe|oøì leejrKeeW mes ueeäet mecePes peeSbäes ~

2. fJefôe³ece ceW mebMeesOeôe
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee Deewj GOeej osôee) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee. 3/2000-Deejyer) ( Deye FmekesÀ Deeäes mes `cetue fJefôe³eceeJeuer ' kesÀ ©he ceW GquuefKele) ceW,-
    
(keÀ) hewje (1) ceW meejCer ~ ceW
(keÀ) Ghe - hewje (iv) ceW

(i) KeC[ keÀkeÀ kesÀ fueS, fôecôefuefKele he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ pewmes Gmes 29 ceFõ 2008 keÀes he´flemLeefhele fkeÀ³ee äe³ee nes, DeLeeõled:-

``(keÀkeÀ) Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e hej ³eLee fôe|oøì he´fle fJeÊer³e Jeøeõ he´fle GOeejkeÀleeõ kebÀheôer keÀes DefOekeÀ mes DefOekeÀ 500 fcefue³eôe DecejrkeÀr [eöuej DeLeJee GmekesÀ mecelegu³e jefMe lekeÀ Fme he´keÀej kesÀ Debflece -Ghe³eesäeeW kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e hej ³eLee fôe|oøì fJeosMer cegêe ceW GOeej keÀr Deôegcefle or peeSäer ~''

(ii) KeC[ (keÀ) ceW, Ghe-hewje (keÀ) ceW, `mheøìrkeÀjCe 'kesÀ fueS fôecôefuefKele he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ pewmes Fmes 8 DeÊetÀyej 2008 mes he´flemLeefhele fkeÀ³ee äe³ee nes DeLeeõled:-

``mheøìrkeÀjCe : fôecôefuefKele ães°e yegfôe³eeor ães°e ceeôes peeSbäes DeLeeõled (i) fyepeuer , (ii) otjmeb®eej, (iii)jsuJes, (iv)  hetueeW mefnle  me[kesÀ, (v) yebojäeen Deewj nJeeFõ De·e (vi) DeewÐeewfäekeÀ heekeõÀ (vii) Menjr yegfôe³eeor megfJeOeeSb (peue Deehet|le, mewfôeìsMeôe Deewj peue-ceue fôekeÀemer hefj³eespeôeeSb ) Deewj (viii) Keôeôe, MeesOe Deewj fjHeÀeFEôeäe ~''

(Ke) Ghe hewje (ix) kesÀ fueS fôecôefuefKele he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ pewmes Gmes 22 DeÊetÀyej 2008 keÀes he´flemLeefhele fkeÀ³ee äe³ee nes, DeLeeõled:-

`` ix) °eÝCe jefMe jKeôee-

Deôegmet®er kesÀ lenle fJeosMer cegêe ceW uer äe³er GOeej keÀr jefMe Deôegcele Debflece- Ghe³eesäeeW kesÀ fueS he´³eesäe keÀjôes lekeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e hej ³eLee fôe|oøì fJeosMe DeLeJee Yeejle ceW jKer peeSäer ~''

Ke)hewje (3) ceW meejCer ~~ ceW,Ghe - hewje (iii) ceW,

(i ) KeC[ (keÀ) ceW, Ghe-hewje (keÀ) ceW, `mheøìrkeÀjCe 'kesÀ fueS fôecôefuefKele he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ pewmes Gmes 8 DeÊetÀyej 2008 keÀes he´flemLeefhele fkeÀ³ee äe³ee nes, DeLeeõled:-

``mheøìrkeÀjCe : fôecôefuefKele ães°e yegfôe³eeor ães°e ceeôes peeSbäes DeLeeõled (i) fyepeuer , (ii) otjmeb®eej, (iii)jsuJes, (iv) hetueeW mefnle me[kesÀ, (v) yebojäeen Deewj nJeeFõ De·e (vi) DeewÐeewfäekeÀ heekeõÀ (vii) Menjr yegfôe³eeor megfJeOeeSb (peue Deehet|le,mewfôeìsMeôe Deewj peue-ceue hefj³eespeôeeSb ) Deewj (viii) Keôeôe, MeesOe Deewj fjHeÀebFEôeäe ~''

(ii) KeC[ keÀkeÀ he´flemleefhele fkeÀ³ee peeSäee Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ pewmes Gmes 29 ceFõ 2008 keÀes he´flemLeefhele fkeÀ³ee äe³ee nes ~
``(keÀkeÀ) Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e hej ³eLee fôe|oøì he´fle fJeÊer³e Jeøeõ he´fle GOeejkeÀleeõ kebÀheôer keÀes Ssmer jefMe³eeW lekeÀ fJeosMer cegêe ceW GOeej kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e hej ³eLee fôe|oøì Fme he´keÀej kesÀ Debflece -Ghe³eesäeeW kesÀ fueS Deôegcefle or peeSäer ~''

(iii) Ghe hewje (viii) kesÀ fueS fôecôefuefKele he´flemLeefhele fkeÀ³ee peeSäee Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ pewmes Gmes 22 DeÊetÀyej 2008 keÀes he´flemLeefhele fkeÀ³ee äe³ee nes ,DeLeeõled

`` °eÝCe jefMe jKeôee-

Deôegmet®er kesÀ lenle fJeosMer cegêe ceW uer äe³er GOeej keÀr jefMe Deôegcele Debflece- Ghe³eesäeeW kesÀ fueS he´³eesäe keÀjôes lekeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e mece³e hej ³eLee fôe|oøì fJeosMe DeLeJee Yeejle ceW jKer peeSäer ~''

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


heeo fìhheCer :

i) ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ fkeÀmer J³efÊeÀ hej Fôe fJefce³eceeW kesÀ hetJeõJ³eeher he´YeeJe mes keÀesFõ he´fleketÀue he´YeeJe ôenrb he›säee ~
ii) cetue fJefôe³eceeJeuer 5 ceFõ 2000 keÀes perSme.Deej.meb. 386(De) kesÀ pefj³es mejkeÀejr jepehe°e ceW Yeeäe ~~, Oeeje 3, Ghe-Oeeje (i)ceW he´keÀefMele keÀr äe³er Deewj lelhe½eeled fôecôefuefKele Üeje mebMeesfOele keÀr äe³er :

(keÀ) 25 Deäemle 2000 kesÀ per.Sme.Deej.meb.674(De)
(Ke) 8 pegueeFõ.2002 kesÀ per.Sme.Deej.meb.476(De)
(äe) 31 fomebyej.2002 kesÀ per.Sme.Deej.meb.854(De)
(Áe) 9 pegueeFõ 2003 kesÀ per.Sme.Deej.meb.531 (De)
(ý) 9 pegueeFõ 2003 kesÀ per.Sme.Deej.meb.533 (De)
(®e) 23 cee®eõ 2004kesÀ per.Sme.Deej.meb.208 (De)
(í) 22 fomebyej 2004kesÀ per.Sme.Deej.meb.825 (De)
(pe) 9 HeÀjJejr 2005 kesÀ per.Sme.Deej.meb.60 (De)
(Pe) 22 fomebyej 2005 kesÀ per.Sme.Deej.meb.739 (De)
(òe) 16 DeÊetÀyej 2007 kesÀ per.Sme.Deej.meb.663 (De)
(le) 30 peôeJejr 2009 kesÀ per.Sme.Deej.meb. 61 (De)

per. Sme. Deej. meb. 547(De)/ pegueeFõ 24,2009

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन