ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
MerÁe´ fuebkeÀ
 Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ HefjHe°eesb keÀr met®er
 ceemìj HefjHe°e
 HesbMeôe
nesce >> HesÀcee - osKesb
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee DeLeJee GOeej osôee) (leÉler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
(fJeosMer cegêe fJeYeeäe)
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ

DefOemet®eôee meb.HesÀcee.197/2009-Deejyer

foôeebkeÀ : fmelebyej 22, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee DeLeJee GOeej osôee)
(leÉler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr Ghe-Oeeje (3) kesÀ Keb[ (Áe) Deewj Oeeje 47 keÀr Ghe-Oeeje (2) Üeje he´oÊe DefOekeÀejeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ , SleoÜeje fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee DeLeJee GOeej osôee) fJefôe³eceeJeuer 2000, (3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee 3/2000-Deejyer) ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled-

1. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(keÀ) Fôe fJefôe³eceeW keÀes fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee DeLeJee GOeej osôee) (leÉler³e mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009 keÀne pee³es~

(Ke) ³es 30 petôe, 2009 mes ueeäet neWäes~

2. fJefôe³eceeW ceW mebMeesOeôe

fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe ceW GOeej uesôee DeLeJee GOeej osôee) fJefôe³eceeJeuer, 2000 keÀr Deôegmet®er-I kesÀ hewjeäe´eHeÀ (1) kesÀ Ghe-hewjeäe´eHeÀ (i) kesÀ :

(I) Keb[ (keÀ) kesÀ he½eele fôecôefuefKele hejblegkeÀ pees›e peeSäee, DeLeeõled :

"yeMele÷ fkeÀ GôneWôes keÀYer Yer Fôe fJefôe³eceeW kesÀ fkeÀmer he´eJeOeeôe keÀe GuuebÁeôe ôe fkeÀ³ee nes Deewj DefOefôe³ece kesÀ lenle yeôee³es äe³es Fôe fJefôe³eceeW kesÀ GuuebÁeôe fkeÀ³es peeôes kesÀ keÀejCe GôekesÀ fJe©× keÀesFõ peeB®e ôe ®eue jnr nes~"

(II) Keb[ (Ke) kesÀ he½eele fôecôefuefKele hejblegkeÀ pees›e peeSäee, DeLeeõled-

"yeMele÷ fkeÀ GôneWôes keÀYer Yer Fôe fJefôe³eceeW kesÀ fkeÀmer he´eJeOeeôe keÀe GuuebÁeôe ôe fkeÀ³ee nes Deewj DefOefôe³ece kesÀ lenle yeôee³es äe³es Fôe fJefôe³eceeW kesÀ GuuebÁeôe fkeÀ³es peeôes kesÀ keÀejCe GôekesÀ fJe©× keÀesFõ peeB®e ôe ®eue jnr nes~"

(III) Keb[ (äe) kesÀ he½eele fôecôefuefKele hejblegkeÀ pees›e peeSäee, DeLeeõled-

"yeMele÷ fkeÀ GôneWôes keÀYer Yer Fôe fJefôe³eceeW kesÀ fkeÀmer he´eJeOeeôe keÀe GuuebÁeôe ôe fkeÀ³ee nes Deewj DefOefôe³ece kesÀ lenle yeôee³es äe³es Fôe fJefôe³eceeW kesÀ GuuebÁeôe fkeÀ³es peeôes kesÀ keÀejCe GôekesÀ fJe©× keÀesFõ peeB®e ôe ®eue jnr nes~"

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


heeo fìhheCer :
(i) cetue fJefôe³eceeJeuer 5 ceFõ, 2000 keÀr per.Sme.Deej.386(De) Üeje mejkeÀejr jepehe°e kesÀ Yeeäe II kesÀ Keb[ 3 kesÀ Ghe-Keb[(i) ceW he´keÀefMele ngFõ nw Deewj fôecôefueKele kesÀ Üeje DeôegJelerõ mebMeesOeôe fkeÀ³es äe³es :-

(keÀ)

25 Deäemle, 2000

keÀr per.Sme.Deej.674 (De)

(Ke)

08 pegueeFõ, 2002

keÀr per.Sme.Deej.476 (De)

(äe)

31 fomebyej, 2002

keÀr per.Sme.Deej.854 (De)

(Áe)

09 pegueeFõ, 2003

keÀr per.Sme.Deej. 531(De)

(ý)

09 pegueeFõ, 2003

keÀr per.Sme.Deej.533 (De)

(®e)

23 cee®eõ , 2004

keÀr per.Sme.Deej.208 (De)

(í)

22 fomebyej ,2004

keÀr per.Sme.Deej. 825 (De)

(pe)

09 HeÀjJejr, 2005

keÀr per.Sme.Deej.60 (De)

(Pe)

22 fomebyej, 2005

keÀr per.Sme.Deej.739(De)

(òe)

16 DeÊetÀyej, 2007

keÀr per.Sme.Deej.663 (De)

(ì)

30 peôeJejr, 2009

keÀr per.Sme.Deej. 61(De)

(þ)

27 pegueeFõ , 2009

keÀr per.Sme.Deej. 547 (De)


per. Sme. Deej. meb. 836 (De) / ôeJebyej 23, 2009

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन