ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
MerÁe´ fuebkeÀ
 Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ HefjHe°eesb keÀr met®er
 ceemìj HefjHe°e
 HesbMeôe
nesce >> HesÀcee - osKesb
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
(fJeosMer cegêe fJeYeeäe)
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
cegbyeFõ

DefOemet®eôee meb.HesÀcee 202/2009-Deejyer

foôeebkeÀ: ôeJebyej 10, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje he´fleYetfle
keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece,1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 6 keÀr Ghe-Oeeje (3) kesÀ hejblegkeÀ (Ke) Deewj Oeeje 47 Üeje he´oÊe DefOekeÀejeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ SleÜeje fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.HesÀcee.20/2000-Deejyer) ceW fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled,

1. mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(i) ³es fJefôe³ece, fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce) (mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009 keÀnueeSbbäes ~

(ii) peye lekeÀ fkeÀ Fôe fJefôe³eceeW ceW Deô³eLee Dehesfãele ôe nes, Fôe fJefôe³eceeW kesÀ he´eJeOeeôe ôer®es fJefôe|oøì leejrKeeW mes ueeäet neWäes ~

2.mebMeesOeôe  

fJeosMer cegêe he´yebOe (Yeejle kesÀ yeenj kesÀ fôeJeemer J³efÊeÀ Üeje he´fleYetfle keÀe DeblejCe DeLeJee fôeäeõce)fJefôe³eceeJeuer, 2000 (3 ceFõ, 2000 keÀr DefOemet®eôee meb. HesÀcee.20/Deejyer-2000) (FmekesÀ yeeo mes `cetue fJefôe³eceeJeuer' kesÀ ôeece mes fôe|oøì) ceW SkeÀ ôe³ee fJefôe³ece 12 Deble: meqccefuele fkeÀ³ee äe³ee nw Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ Gmes 11 pegueeFõ 2008 mes Deble: meqccefuele fkeÀ³ee äe³ee nes, DeLeeõled  :-

12.Yeejle ceW fôeäefcele kebÀheôer kesÀ Mes³ej fäejJer jKeôee

``(i) Yeejle ceW heperkeÉÀle kebÀheôer (GOeejkeÀleeõ kebÀheôer) fpemeôes yee¿e JeefCeqp³ekeÀ GOeej fue³ee nw , kesÀ he´JeleõkeÀ nesôes kesÀ keÀejCe keÀesFõ J³efÊeÀ Yeejle ceW hebperkeÉÀle GOeejkeÀleeõ kebÀheôer Üeje fue³es äe³es yee¿e JeefCeqp³ekeÀ GOeej (Fõmeryer) megjfãele keÀjôes kesÀ he´³eespeôe mes GÊeÀ kebÀheôer DeLeJee GmekeÀr men³eesäer fôeJeemer kebÀhefôe³eeW kesÀ Mes³ej fäejJer jKe mekeÀlee nw,
        
yeMele÷ keÀesFõ J³efÊeÀ Fme he´keÀej keÀe keÀesFõ Mes³ej fäejJer ôenrb jKesäee peye lekeÀ fkeÀ Jen Gme yewkeÀ mes pees fkeÀ GOeejkeÀleeõ kebÀheôer keÀe he´efOekeÉÀle J³eeheejr nw, mes 'DeehefÊe ôenrb he´ceeCehe°e' he´ehle ôenrb keÀj ueslee nw ~

(ii) keÀesFõ yeQkeÀ, pees he´efOekeÉÀle J³eeheejr nw, fôecôefuefKele yeeleeW mes meblegøì nesôes hej hejblegkeÀ (i) kesÀ lenle Mes³ej fäejJer jKeôes kesÀ fueS 'DeehefÊe ôenrb he´ceeCehe°e' he´oeôe keÀj mekeÀlee nw :

(keÀ) Deble|ôefnle yee¿e JeefCep³e GOeej kesÀ fueS ceewpetoe yee¿e JeefCep³e GOeej foMee-fôeo÷MeeW keÀe Deôegheeueôe fkeÀ³ee äe³ee nw~

(Ke) °eÝCe keÀjej hej GOeejoelee Deewj GOeejkeÀleeõ oesôeeW ôes nmleeãej fkeÀ³es nQ,

(äe) °eÝCe keÀjej ceW peceeôele Keb[ jKee äe³ee nw fpememes GOeejkeÀleeõ keÀes fJeÊer³e he´fleYetfle³eeW hej he´Yeej fôe|cele keÀjôee Dehesfãele nw, Deewj

(Áe) GOeejkeÀleeõ ôeW fjeJeõ yeQkeÀ mes °eÝCe hebperkeÀjCe mebK³ee (SueDeejSôe) he´ehle keÀr nw ~

yeMele÷ fkeÀ yeQkeÀ, pees he´efOekeÉÀle J³eeheejr nes, Üeje fôecôefuefKele MeleeÙ hej 'DeehefÊe ôenrb he´ceeCehe°e' he´oeôe fkeÀ³ee peeS, DeLeeõled-

(keÀ) Fme he´keÀej keÀr fäejJer keÀr DeJefOe leLee Deble|ôefnle yee¿e JeefCep³e GOeej keÀr hefjhekeÌJelee DeJefOe SkeÀ nr nes ;

(Ke) fäejJer ueeäet keÀjôes keÀr qmLefle ceW, DeblejCe Jeleõceeôe fJeosMer fôeJesMe J³eeheej ôerfle Deewj fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr fôeosMeeW kesÀ Deôegmeej nesôee  ®eefnS;

(äe) meebfJefOekeÀ uesKee-hejrãekeÀ Üeje ³en he´ceefCele fkeÀ³ee äe³ee nes fkeÀ GOeejkeÀleeõ kebÀheôer yee¿e JeefCep³e GOeej keÀr Deeäece jefMe keÀe Ghe³eesäe Deôegcele he´³eepeôe / he´³eespeôeeW kesÀ fueS nr keÀjsäer / fkeÀ³ee nw ~''

3. meejCer 5 ceW mebMeesOeôe - cetue fJefôe³eceeJeuer keÀr Deôegmet®er 5 kesÀ hewjeäe´eHeÀ 1 ceW, ceewpetoe hejblegkeÀ (i) Deewj (ii) nìe fo³es peeSbäes Deewj hejblegkeÀ (iii) Deewj (iv) keÀes hegôe: ¬eÀceMe: (i) Deewj (ii) ôebyej fo³ee peeSäee Deewj ³en mecePee peeSäee fkeÀ ³es ôebyej 17 DeÊetÀyej 2008 mes fo³es äe³es nQ ~

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


heeo fìhheCer :

(i) cetue fJefôe³eceeJeuer, mejkeÀejr jepehe°e kesÀ Yeeäe ~~ b, KeC[ 3, Ghe KeC[ (i) ceW 8 ceFõ, 2000 keÀr meb.mee.keÀe.fôe.406 (De)ceW he´keÀefMele ngFõ nw Deewj lelhe½eeled fôecôefuefKele Üeje mebMeesfOele keÀr äeFõ nw :

02 cee®eõ 2001 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe.158 (De)

13 cee®eõ 2001 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 175 (De)

14 cee®eõ 2001 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 182 (De)

02 peôeJejr 2002 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 4 (De)

19 Deäemle 2002 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 574 (De)

18 cee®eõ 2003 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 223 (De)

18 cee®eõ 2003 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 225 (De)

22 pegueeFõ 2003 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 558 (De)

23 DeÊetÀyej 2003keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 835 (De)

22 ôeJebyej 2003 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 899 (De)

07 peôeJejr 2004 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe.12 (De)

23 Dehe´wue 2004 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 278 (De)

16 pegueeFõ 2004 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 454 (De)

21 fmelebyej 2004 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 625 (De)

08 fomebyej 2004 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 799 (De)

01 Dehe´wue 2005 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 201 (De)

01 Dehe´wue 2005 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 202 (De)

25 pegueeFõ 2005 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe.504 (De)

25 pegueeFõ 2005 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe.505 (De)

29 pegueeFõ 2005 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe.513(De)

22 fomebyej 2005 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 738 (De)

19 peôeJejr 2006 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 29(De)

11 pegueeFõ 2006 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 413 (De)

14 ôeJebyej 2007 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 712 (De)

14 ôeJebyej 2007 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 713 (De)

29 ôeJebyej 2007 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 737 (De)

05 Deäemle 2008 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 575 (De)

30 fomebyej 2008 keÀr

meb.mee.keÀe.fôe. 896 (De)

(ii) ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ fkeÀmer Yer J³efÊeÀ hej Fôe fJefôe³eceeW kesÀ hetJeõJ³eeher he´YeeJe mes keÀesFõ he´fleketÀue he´YeeJe ôenrb he›säee ~

per. Sme. Deej. meb. 851 (De) / fomebyej 1, 2009

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन