ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
MerÁe´ fuebkeÀ
 Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ HefjHe°eesb keÀr met®er
 ceemìj HefjHe°e
 HesbMeôe
nesce >> HesÀcee - osKesb
 
fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoe) (otmeje mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
fJeosMer cegêe fJeYeeäe
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e,
cegbyeFõ 400 001.

DefOemet®eôee meb.HesÀcee. 201/Deejyer-2009

ôeJebyej 5, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoe) (otmeje mebMeesOeôe) fJefôe³eceeJeuer, 2009

fJeosMer cegêe he´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe DefOefôe³ece 42) keÀr Oeeje 47 keÀr GheOeeje (2) kesÀ Keb[ (pe) Üeje he´oÊe DefOekeÀejW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 (foôeebkeÀ 3 ceFõ 2000 keÀr DefOemet®eôee meb.hescee 25/2000-Deejyer) ce fôecôefuefKele mebMeesOeôe keÀjlee nw, DeLeeõled :-

1.mebfãehle ôeece Deewj he´ejbYe

(i) ³es fJefôe³ece fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoe)(otmeje mebMeesOeôe) fJefôe³ece,2009 keÀnueeSbäes~

(ii) ³es fJefôe³ece 3 petôe 2008 * mes he´YeeJer nes äe³es nw, Ssmee ceeôee peeSäee ~

2.fJefôe³ece 6 ceW mebMeesOeôe

fJeosMer cegêe he´yebOe (fJeosMer cegêe J³eglheÄe mebfJeoe)fJefôe³ece 2000 (3 ceFõ, 2000 keÀr DefOemet®eôee HesÀcee meb. 25/Deejyer-2000) kesÀ fJefôe³ece 6 kesÀ Ghe-fJefôe³ece (ii) ceW "mìeökeÀ SkeÌme®eWpe ceW met®erye× " Meyo nìe fo³es peeSbäes~

(meuerce äebäeeOejôe)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ


heeo fìhheCer :

1.* he´ceefCele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Fme DefOemet®eôee kesÀ hetJeõ he´YeeJer nesôes mes fkeÀmer Yer J³efÊeÀ hej he´fleketÀue he´YeeJe ôenrb he›säee ~

2. cetue fJefôe³eceeJeuer 8 ceFõ, 2000 kesÀ perSmeDeej meb. 411(De) ceW Yeeäe II, Keb[ 3, Ghe-Keb[ (i) ceW he´keÀefMele ngFõ Ler Deewj lelhe½eeled Gmes fôecôefuefKele kesÀ Üeje mebMeesfOele fkeÀ³ee äe³ee nw -

perSmeDeej meb. 756(De) foôeebkeÀ 28.9.2000,
perSmeDeej meb. 264(De) foôeebkeÀ 09.4.2002,
perSmeDeej meb. 579(De) foôeebkeÀ 19.8.2002,
perSmeDeej meb. 222(De) foôeebkeÀ 18.3.2003,
perSmeDeej meb. 532(De) foôeebkeÀ 09.7.2003,
perSmeDeej meb. 880(De) foôeebkeÀ 11.11.2003
perSmeDeej meb. 881(De) foôeebkeÀ 11.11.2003,
perSmeDeej meb. 750(De) foôeebkeÀ 28.12.2005,
perSmeDeej meb. 222 (De) foôeebkeÀ 19.04.2006,
perSmeDeej meb. 223 (De) foôeebkeÀ 19.04.2006,
perSmeDeej meb. 760(De) foôeebkeÀ 07.12.2006,
perSmeDeej meb. 577(De) foôeebkeÀ 05.08.2008 leLee
perSmeDeej meb. 440(De) foôeebkeÀ 23.06.2009.

per. Sme. Deej. meb. 895 (De) / fomebyej 14, 2009

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन