गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों में जमा की गई जमाराशियां-जनहित में जारी विज्ञापन

fJefYeÄe fJeÊer³e äeflefJefOe³eeW ³ee keÀe³eeÙ ceW ueäer ngFõ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e mebmLeeSb Yeejler³e fJeÊer³e he´Ceeuer keÀe Yeeäe nQ pees keÀFõ he´keÀej keÀr fJeÊer³e mesJeeSb he´oeôe keÀjler nQ~ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB kebÀheôer DefOefôe³ece, 1956 kesÀ Debleäeõle äefþle keÀr peeler nQ~ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀes ceesìs leewj hej oes YeeäeeW ceW yeebìe pee mekeÀlee nw, DeLeeõle- (i) peôelee mes peceejefMe³eeB mJerkeÀej keÀjôes Jeeuer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB (SôeyerSHeÀmer-[r) leLee (ii) peôelee mes peceejefMe³eeB mJerkeÀej ôe keÀjôes Jeeuer/peôelee keÀr peceejefMe³eeB fpeôekesÀ heeme ôenrb nQ Ssmer äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB (SôeyerSHeÀr-Sôe[r)~ DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eeB äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀr SkeÀ Deewj ÞesCer nw fpeôekeÀe he´Oeeôe ³ee cegK³e keÀe³eõ peceejefMe³eeB mJerkeÀej keÀjôee SJeb GôekeÀe fôeJesMe Deôegceesfole he´fleYetfle³eeW(fmeke̳egfjìre) ceW keÀjôee nw~ peceekeÀleeõDeeW kesÀ fnle ceW, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes SkeÀ fJefôe³eecekeÀ/jsäeguesìjr {eb®ee fJekeÀfmele fkeÀ³ee nw fpemekeÀr cegK³e-cegK³e yeeleW peceekeÀleeõDeeW kesÀ ceeäeõoMeõôe kesÀ fueS ôer®es or pee jnr nQ~ leLeefhe, äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW ceW fôeJesMe keÀjles mece³e fôeJesMekeÀleeõ Deheôes fôeJesMe mebyebOer fôeCeõ³e keÀe meeJeOeeôerhetJeõkeÀ DeekeÀueôe keÀjW, ke̳eeWfkeÀ ôer®es fo³es äe³es DeôegosMe J³eehekeÀ ôe neskeÀj GoenjCe mJeªhe kesÀ nQ~

 • äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW ceW Meefceue nQ - °eÝCe kebÀheôer, fôeJesMe kebÀheôer, hefjmebhefÊe fJeÊe kebÀheôer
  (DeLeeõle GhekeÀjCe heÆs hej osôes ³ee fkeÀje³ee Kejro fJeÊeheesøeCe keÀejesyeej ceW ueäer kebÀhefôe³eeB) leLee DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eeB~
 • SkeÀ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme hebperkeÉÀle nesôee DefôeJee³eõ nw leLee peôelee mes peceejefMe³eeB mJerkeÀej keÀjôes kesÀ fueS Gmes fJefMeøì he´efOekeÀej he´ehle keÀjôee neslee nw~
 • äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer keÀes hebperkeÀjCe he´ceeCehe°e ³ee GmekeÀr he´ceefCele he´fle kebÀheôer kesÀ hebperkeÉÀle keÀe³eeõue³e SJeb Deô³e keÀe³eeõue³eeW/MeeKeeDeeW ceW he´o|Mele keÀjôee DefôeJee³eõ nw~
 • äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer Üeje Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ mes hebperkeÀjCe he´ceeCehe°e uesôee kesÀJeue Gmes äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer keÀe keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS DefOekeÉÀle keÀjlee nw~ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW Üeje mJerkeÀej keÀr äeFõ peceejefMe³eeW keÀr Deoe³eäer keÀjeôes keÀr äeejbìr Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr ôenrb nw~ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB Deheôee keÀejesyeej keÀjôes kesÀ oewjeôe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ôeece keÀe Fmlesceeue fkeÀmer Yer ªhe ceW ôenrb keÀj mekeÀler nQ~
 • fpeme äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer kesÀ hebperkeÀjCe he´ceeCehe°e kesÀ DeeJesoôe he°e keÀes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DemJerkeÉÀle keÀjlee nw ³ee hebperkeÀjCe he´ceeCehe°e keÀes jÎ keÀjlee nw, Ssmer kebÀheôer keÀes peôelee mes peceejefMe³eeB mJerkeÀej keÀjôes ³ee ceewpetoe peceejefMe³eeW keÀes ôeJerbkeÉÀle keÀjôes keÀe he´efOekeÀej ôenrb jnlee nw~ Ssmes DemJerkeÉÀle fkeÀ³es peeôes ³ee jÎ fkeÀ³es peeôes kesÀ ceeceues mece³e-mece³e hej mecee®eej he°eeW Yer he´keÀefMele fkeÀ³es peeles nQ~ FmekesÀ DeueeJee Gôe äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeW keÀr met®er yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì www.rbi.org.in (meeFì cewhe hej peekeÀj äewj yeQEkeÀäe fJeÊe³e kebÀhefôe³eeW keÀr met®er osKes) hej jnler nw fpeônW peôelee mes peceejefMe³eeB mJerkeÀej keÀjôes keÀr Deôegcefle nw, fpeôekesÀ hebperkeÀjCe he´ceeCehe°e kesÀ DeeJesoôe he°eeW keÀes DemJerkeÉÀle fkeÀ³ee äe³ee nw ³ee fpeôekesÀ hebperkeÀjCe he´ceeCehe°eeW keÀes jÎ fkeÀ³ee äe³ee nw~
 • DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eeW kesÀ DeueeJee Deô³e äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB:-

 • peceejefMe³eeW kesÀ mebyebOe ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e-mece³e hej Deôegceesfole y³eepe oj ( Fme mece³e 12.5%) mes p³eeoe y³eepe oj osôes keÀe he´mleeJe ôenrb keÀj mekeÀler nQ~
 • 12 ceen mes keÀce SJeb 60 ceen mes p³eeoe DeJefOe kesÀ fueS peceejefMe³eeB mJerkeÀej ôenrb keÀj mekeÀler nQ~
 • peôelee mes peceejefMe³eeB uesôes kesÀ fueS keÀesFõ Ghenej/he´eslmeenôe ôenrb os mekeÀler nQ~

 • DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eeW keÀes

 • ceewpetoe DeôegosMeeW kesÀ Debleäeõle fce³eeor peceejefMe³eeW hej 5% SJeb owfôekeÀ peceejefMe³eeW hej 3.5% Jee|øekeÀ mes Deô³etôe y³eepe oj osôer nw Deewj oesôeeW keÀes Jee|øekeÀ DeeOeej hej ®e¬eÀJeÉf× keÀjôee nw~
 • DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eesB 12 ceen mes keÀce SJeb 84 ceen mes DefOekeÀ DeJefOe kesÀ fueS peceejefMe³eeB mJerkeÀej ôenrb keÀj mekeÀler nQ~
 • DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eesB peôelee mes peceejefMe³eeB uesôes kesÀ fueS keÀesFõ Ghenej/he´eslmeenôe ôenrb os mekeÀler nQ~

 • DeJefMeøì äewj yeQEkeÀäe kebÀhefôe³eeW mefnle äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀhefôe³eeB

 • Gf®ele jmero peejr keÀjkesÀ nr peceejefMe mJerkeÀej keÀj mekeÀler nQ~
 • jmero hej kebÀheôer keÀe ôeece nesôee ®eefnS Deewj Gmes kebÀheôer kesÀ DefOekeÉÀle DefOekeÀejr Üeje nmleeãefjle nesôee ®eefnS~
 • jmero ceW peceekeÀleeõ keÀe ôeece, pecee keÀr äeFõ jefMe DebkeÀeW SJeb MeyoeW ceW, peceejefMe hej os³e y³eepe oj, hefjhekeÌJe peceejefMe keÀr Deoe³eäer keÀr leejrKe SJeb os³e jefMe keÀe GuuesKe nesôee ®eefnS~

 • Ssmes ceeceues fpeôeceW ³efo ye´eskeÀj/SpeWì äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e keÀheôer keÀr Deesj mes peôelee mes peceejefMe mJerkeÀej keÀjles neW, GôeceW peceekeÀleeõDeeW keÀes Fme yeele keÀr Deelce meblegqøì keÀj uesôer ®eefnS fkeÀ ye´eskeÀj/SpeWì äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e keÀheôer Üeje fJefOeJele DefOekeÉÀle neW~
 • ³efo peceejefMe mJerkeÀej keÀjôes Jeeuer keÀesFõ äewj yeQEkeÀäe fJeÊer³e kebÀheôer Ssmer peceejefMe mJerkeÀej keÀjôes keÀr MeleeÙ kesÀ Deôegmeej peceejefMe ³ee Gme hej os³e y³eepe Deoe keÀjôes ceW ®etkeÀ keÀjs/fJeHeÀue nes lees lelmebyeOer fMekeÀe³ele/hefjJeeo keÀe fôeheìeôe fôecôefuefKele kesÀ ceeO³ece mes keÀje³ee pee mekeÀlee nw -

- kebÀheôer uee yees[õ keÀr ®esÄeFõ/fouuer/keÀesuekeÀelee/cegbyeFõ ães°er³e yeW®e

 • yeeäe/hes› ueäeeôes kesÀ keÀe³eeÙ, heC³e J³eeheej (keÀceesf[ìr ì£sE[äe), fJefJeOe mlejr³e ceeke÷ÀEìäe, fJefôeceeõCe(cewô³egHewÀkeÌ®efj[äe) keÀe³eeÙ, DeeJeeme fJeÊe, fôefOe(ceg®egDeue yesfôefHeÀì HeÀe³eôeebfme³eue kebÀhefôe³eeB), Deewj mebYeeJ³e fôefOe( ceg®egDeue yesfôefHeÀì kebÀhefôe³eeB) leLee meecetfnkeÀ fôeJesMe ³eespeôeeDeeW ceW ueäer kebÀhefôe³eeB Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ DefOekeÀejães°e / fJefôe³eceôe kesÀ Debleäeõle ôenrb Deeler nQ~
 • J³efÊeÀ, HeÀceÙ leLee J³eke̳eeW ³ee fôekeÀe³eeW kesÀ Deô³e Defôeäefcele mebäeþôe(mebÁe) peôelee mes peceejefMe³eeB mJerkeÀej ôenrb keÀj mekeÀles nQ-

 1. ³efo GmekesÀ ³ee GôekesÀ keÀejesyeej ceW hetCeõle: ³ee DebMele: °eÝCe leLee Defäe´ce, Mes³ejeW ³ee fJeheCeôe ³eesä³e he´fleYetfle³eeW (fmeke̳egfjìrpe) keÀe Depeõôe, heÆs Deewj fkeÀje³ee Kejro pewmer fJeÊer³e äeflefJefOe³eeB/ keÀe³eõ Meefceue neW, ³ee
 2. ³efo GmekeÀe ³ee GôekeÀe he´Oeeôe keÀejesyeej fkeÀmer Yer he´keÀej mes peceejefMe³eeB mJerkeÀej keÀjôee ³ee °eÝCe osôee nw~
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन