होम -
 
 

भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009

भाग I

fjeJeõ yeQkeÀ Deheôes meYer fôeäeõce keÀe³eeõue³eeW leLee JeefCep³e yeQkeÀeW keÀr cegêe flepeesjr MeeKeeDeeW ceW keÀìs-HeÀìs Deewj fJeªfhele ôeesì yeoueôes keÀr megfJeOee peôelee keÀes he´oeôe keÀjlee nw~ ôeesì Jeehemer fôe³eceeJeuer keÀes mecePeôes SJeb GmekesÀ he´³eesäe keÀes Deemeeôe yeôeeôes kesÀ fueS , Fôe fôe³eceeW ceW J³eehekeÀ mlej hej mebMeesOeôe keÀj GônW mejue yeôee³ee äe³ee nQ~ ³en Yer fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ ôeefcele MeeKee keÀe keÀesFõ Yer DefOekeÀejr mebyebfOele MeeKee ceW he´mlegle keÀìs-HeÀìs ôeesìeW keÀe DefOefôeCeõ³e keÀj mekeÀlee nw~ ³en DeeMee keÀr peeler nw fkeÀ fôe³eceeW keÀe mejuerkeÀjCe Deewj GoejrkeÀjCe fôe|oøì DefOekeÀejr SJeb fJeªfhele ôeesìeW kesÀ he´mleglekeÀleeõ, oesôeeW kesÀ fueS, mebMeesfOele fôe³eceeJeuer keÀes mecePeôes Deewj fôe|oøì DefOekeÀejr keÀes Fmes fôeøheãe ªhe mes ueeäet keÀjôes kesÀ fueS mene³ekeÀ nesäee ~

peyefkeÀ äebos ôeesìeW kesÀ fJefôe³ece keÀr megfJeOee, meYer yeQkeÀeW Üeje GôekeÀr meYer MeeKeeDeeW ceW he´oeôe keÀr peeôer nw, keÀìs-HeÀìs ôeesìeW kesÀ fJefôe³ece keÀr megfJeOee, ôeefcele yeQkeÀ MeeKee/DeeW (menkeÀejr yeQkeÀeW Deewj ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ mefnle) ceW meYer fôefJeoekeÀejeW kesÀ fueS, ®eens Gme yeQkeÀ ceW GôekeÀe Keelee nw ³ee ôenrb GheueyOe nesäer~ peôelee kesÀ he´fle meceäe´ ªhe mes hetjr yeQEkeÀäe he´Ceeuer keÀr ³en SkeÀ fpeccesoejr nw~ ³en keÀnôee DeôeeJeM³ekeÀ nw fkeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôeesì Jeehemer fôe³eceeJeuer kesÀ mejuerkeÀjCe Deewj GmekesÀ fJemleej keÀe GÎsM³e Deece peôelee keÀes GôekesÀ keÀìs-HeÀìs ôeesìeW keÀes fyeôee fkeÀmer keÀfþôeeFõ kesÀ fJefôece³e ceW mene³elee keÀjôee nw~ ôeefcele yeQkeÀ MeeKeeDeeW keÀes mef¬eÀ³e ªhe mes keÀe³eõ keÀjôee ®eefnS Deewj ³en megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS fkeÀ ³en megfJeOee meeceeô³e ©he mes Deece peôelee kesÀ fnle kesÀ fueS he´oeôe keÀr peeS Deewj fkeÀmer J³efÊeÀmecetn Üeje FmekeÀe Defle¬eÀceCe ôe nesôes heeS~

Fme hegqmlekeÀe ceW ³eespeôee kesÀ Debleäeõle heeueôe fkeÀ³es peeôesJeeues fôe³ece Deewj Deheôee³er peeôesJeeuer f¬eÀ³eefJefOe meqccefuele nw~ MerÁe´ Deewj Deemeeôer mes yeesOe nes mekesÀ, FmekesÀ fueS cenlJehetCeõ fôe³ece hefjJe|lele fkeÀ³es äe³es nQ ~ keÀìs-HeÀìs ôeesì mJerkeÀej keÀjôes, GôekeÀe DefOefôeCeõ³e Deewj Yegäeleeôe keÀjôes, kesÀ mebyebOe ceW MeeKeeDeeW Üeje Deheôee³er peeôesJeeuer f¬eÀ³eefJefOe Fme hegqmlekeÀe ceW or äe³er nw~ Fme mebyebOe ceW Deeäes foS peeôesJeeues DeôegosMe, Fme hegqmlekeÀe kesÀ meboYeõ ceW neWäes Deewj yeQkeÀeW keÀr MeeKeeSb, hegqmlekeÀe ceW DeeJeM³ekeÀ mebMeesOeôe keÀjles ngS Fmes DeÐeleôe keÀjWäer~ ³efo Fme ³eespeôee kesÀ yeejs ceW keÀesFõ mheøìrkeÀjCe ®eefnS nes lees GmekesÀ yeejs ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ keÀe³eeõue³eeW ceW fôeäeõce fJeYeeäeeW keÀes ³ee cegK³e cenehe´yebOekeÀ, cegêe he´yebOe fJeYeeäe, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, keWÀêr³e keÀe³eeõue³e, cegbyeFõ-400 001 keÀes fueKee pee³es~ Fõ-cesue.

Yeeäe II

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ (ôeesì Jeehemer) fôe³eceeJeuer, 2009 mheøìrkeÀjCe mefnle

De. Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece, 1934 kesÀ GheyebOe:

Oeeje 28: fkeÀmer DefOefôe³efcele ³ee fJefOe-fôe³ece ceW fkeÀmer he´fleketÀue yeele kesÀ nesles ngS Yer keÀesFõ J³efÊeÀ keWÀê mejkeÀej ³ee fjpeJeõ yeQkeÀ mes fkeÀmer Kees³es ngS, ®eesjr fkeÀ³es äe³es, fJekeÉÀle ³ee DehetCeõ keÀjsômer-ôeesì ³ee yeQkeÀ-ôeesì keÀe cetu³e DefOekeÀejsCe he´l³eg×Éle keÀjôes keÀe nkeÀoej ôenrb nesäee~ hejôleg fjpeJeõ yeQkeÀ, keWÀêr³e mejkeÀej keÀr hetJeõ cebpetjr mes Jes hefjqmLefle³eeB fpeôeceW Jees Mele÷ Deewj hefjmerceeSB fJefnle keÀj mekesÀäee, fpeôekesÀ DeOerôe, Ssmes keÀjsômer-ôeesìeW ³ee yeQkeÀ-ôeesìeW keÀe cetu³e Deôegäe´n mJeªhe he´fleoÊe fkeÀ³ee pee mekesÀäee, Deewj Fme hejôlegkeÀ kesÀ DeOerôe yeôee³es äe³es fôe³ece mebmeo kesÀ heìue hej jKes pee³eWäes~

Oeeje 58(1):
kesÀêr³e yees[õ, Fme DefOefôe³ece kesÀ GheyeôOeeW keÀes he´YeeJe osôes kesÀ fueS fpeôe fJeøe³eeW kesÀ fueS GheyeôOe keÀjôee DeeJeM³ekeÀ ³ee megfJeOeepeôekeÀ nw Gôe meyekesÀ fueS Ssmes fJefôe³ece, pees DefOefôe³ece mes mebäele nQ, keWÀêr³e mejkeÀej keÀr hetJeõ cebpetjr mes jepehe°e ceW DefOemet®eôee Üeje yeôee mekesÀäee~

Oeeje 58(2): fJefMeøìle³ee Deewj hetJeõäeecer GheyeôOe keÀr J³eehekeÀlee hej he´fleketÀue he´YeeJe [eues fyeôee Ssmes fJefôe³ece fôecôefuefKele meye fJeøe³eeW ³ee GôeceW mes fkeÀmer kesÀ fueS GheyeôOe keÀj mekeWÀäes, DeLeeõle :-

(keÀ)    ................
(Ke)    ................
(äe)    ................
................

(Le) Jes hefjqmLefle³eeB fpeôeceW SJeb Jees Mele÷ Deewj hefjmerceeSB fpeôekesÀ DeOerôe Yeejle mejkeÀej kesÀ fkeÀmer Kees³es, ®eesjr nes äe³es, fJekeÉÀle ³ee DehetCeõ keÀjsômer ôeesì ³ee yeQkeÀ-ôeesì keÀe cetu³e he´fleoÊe fkeÀ³ee pee mekesÀäee~


(Yeejle kesÀ jepehe°e kesÀ Yeeäe III, KeC[ 4 ces he´keÀefMele )

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
DefOemet®eôee

cegbyeFõ foôeebkeÀ 04 Deäemle 2009

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece, 1934 (1934 keÀe 2) keÀr Oeeje 58 keÀr GheOeeje (2) kesÀ Keb[ (Le) leLee GheOeeje (1) kesÀ meeLe hefþle GÊeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 28 kesÀ hejôlegkeÀ Üeje he´oÊe MefÊeÀ³eeW keÀe he´³eesäe keÀjles ngS leLee Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ (ôeesì Jeehemer) fôe³eceeJeuer 1975 kesÀ DefOe¬eÀceCe, keÀjôes Fme leLee Fmemes henues keÀr äe³er ³ee keÀjôes kesÀ fueS íes› or äe³er yeeleeW keÀes íes›keÀj, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀe kesÀêr³e fôeosMekeÀ yees[õ, kesÀêr³e mejkeÀej keÀr hetJeõ Deôegcefle mes FmekesÀ Üeje Gôe hefjqmLefle³eeW leLee Gôe Melee÷ Deewj merceeDeeW keÀes fôeOeeõfjle keÀjles ngS fôecôefuefKele fôe³ece yeôeelee nw, fpeôekesÀ Debleäeõle Kees³es, DehetCoe ³ee keÀìs-HeÀìs ôeesìeW keÀe cegu³e Deôegäe´n kesÀ ©he ceW Jeeheme fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw DeLeeõle

1. ueÁeg Merøeõ, he´³eesäe Deewj he´ejbYe :-

(1) Fôe fôe³eceeW keÀes Yeejler³e fjped!Jeõ yeQkeÀ (ôeesì Jeehemer) fôe³eceeJeuer 2009 keÀne pee³esäee ~

(2) ³es fôe³ece, Gme ôeesì kesÀ fueS ueeäet neWäes, pees yeQkeÀ kesÀ meceãe GmekeÀr he´mlegfle keÀr leejrKe hej JewOe cegêe nw ~

(3) ³es mejkeÀej kesÀ jepehe°e ceW GmekesÀ he´keÀeMeôe keÀr leejrKe hej Deceue ceW Dee³eWäes ~

2. hefjYeeøeeSb :

Fôe fôe³eceeW ceW peye lekeÀ Fme meboYeõ keÀes Deô³eLee DeeJeM³ekeÀ ôenrb ceeôee peelee :-

(keÀ) "DefOefôe³ece" mes DefYehe´e³e Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece, 1934 (1934 keÀr Oeeje 2) nw;
 
(Ke) "yeQ˜eÀ" mes DefYehe´e³e DefOefôe³ece keÀr Oeeje 2 Üeje äefþle Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ mes nw;

(äe) "yeQkeÀ ôeesì" mes DefYehe´e³e yeQkeÀ Üeje peejr fkeÀ³es äe³es fkeÀmer ôeesì mes nw, hejôleg GmeceW SkeÀ ©he³es keÀe ôeesì fpemes Yeejle mejkeÀej, fJeÊe ceb°eeue³e, Dee|LekeÀ mesJee fJeYeeäe Üeje peejr 28 cee®eõ 1980 keÀr DefOemet®eôee meb.per.Sue.Deej. 426 kesÀ Deôegmeej yeQkeÀ ôeesì ceeôee äe³ee nw, kesÀ DeueeJee Deô³e mejkeÀejr ôeesì meqccefuele ôenrb nw;

(Áe) "DeeJeM³ekeÀ ueãeCeeW" mes DefYehe´e³e megjãee fJeMesøeleeDeeW mefnle Gôe ueãeCeeW mes nw pees fkeÀmer ôeesì keÀr hen®eeôe kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ nQ, DeLeeõled :-

 1. peejr keÀjôesJeeues he´efOekeÀejr DeLeeõled ³eLeeqmLefle, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ³ee Yeejle mejkeÀej keÀe ôeece fnôor ³ee Debäe´sper ceW;

 2. he´fleYetfle (äeejbìr) Keb[ fnôor Deewj/³ee Debäe´sper ceW;

 3. Je®eôe Keb[ fnôor Deewj/³ee Debäe´sper ceW;

 4. nmleeãej fnôor Deewj/³ee Debäe´sper ceW;

 5. ³eLeeqmLefle DeMeeskeÀ mlecYe keÀe f®eÔôe ³ee cenelcee äeebOer keÀr he´flecee; Deewj

 6. ³eLeeqmLefle DeMeeskeÀ mlebYe ³ee cenelcee äeebOer keÀr he´flecee kesÀ he´lerkeÀ keÀe peuef®eÔôe (JeeìjceekeõÀ)

mheøìrkeÀjCe : Fme Keb[ kesÀ GÎsM³eeW kesÀ fueS -

(keÀ) ôeesì keÀr JeemlefJekeÀlee ³ee Deô³eLee fôeOeeõjCe keÀjôes kesÀ fueS, fôecôefuefKele megjãee fJeMesøeleeSb Meefceue nQ;

 1. keÀeäepe keÀr äegCeJeÊee

 2. mebK³ee heìue keÀr mebK³eeDeeW keÀe ceehe SJeb DeekeÀej

 3. megjãee Oeeäee

 4. GYeejoej (intaglio) cegêCe

 5. GOJeeõOeej heÆr ceW Dehe´keÀì ífJe

 6. FueskeÌì£esìeFõhe peuef®eÔôed (JeeöìjceekeõÀ EJe[es ceW)

 7. metãce uesKeôe (cee³e¬eÀesuesìfj[äe)

 8. ®ecekeÀrueeheôe (mebK³ee heìueeW Deewj cegK³e ceO³e heÆr)

 9. he´keÀeMe ceW hefjJeleõôer³e m³eenr (hee®e meew ©.Deewj SkeÀ npeej ©. cetu³eJeäeõ kesÀ ôeesìeW ceW)

 10. oesôeeW Deesj íhes f®eÔôeeW keÀe meìrkeÀ cesue

 11. yeQkeÀ Üeje YefJeø³e ces keÀesFõ Deô³e megjãee fJeMesøelee

(Ke) ôeesì keÀr DeeJeM³ekeÀ fJeMìeøeleeSb, fôe³ele DefOekeÀejr keÀes fkeÀmer keÀìs-HeÀìs ôeesì keÀr JeemlefJekeÀlee ³ee Deô³eLee fôeOeeõjCe keÀjôes ceW mene³elee keÀr ¢qøì mes yeleueeFõ äe³er nQ;

([.) "mejkeÀejr ôeesì" mes DefYehe´e³e Gme ôeesì mes nw, pees Yeejle mejkeÀej Üeje peejr fkeÀ³ee äe³ee DeLeJee Yeejle mejkeÀej Üeje Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ keÀes fo³ee äe³ee nes Deewj yeQkeÀ ôes Gmes peejr fkeÀ³ee nes, yeMele÷ Ssmes ôeesì kesÀ mebyebOe ceW cetu³e keÀr Deoe³eäer keÀr os³elee yeQkeÀ hej [eue or äe³er nes Deewj yeQkeÀ ôes ues uer nes ~

(®e) "DehetCeõ ôeesì" mes DefYehe´e³e Ssmes fkeÀmer ôeesì mes nw, pees hetCeõle: ³ee DebMele: fJeªfhele, fmekegÀ›e ngDee, äerues nesôes kesÀ keÀejCe HeÀrkeÀe ngDee, hefjJe|lele ³ee Demheøì nes, hejbleg FmeceW keÀìe-HeÀìe ôeesì meqccefuele ôenrb nw ~

(í) "keÀìs-HeÀìs ôeesì" mes DefYehe´e³e Ssmee ôeesì mes nw fpemekeÀe SkeÀ Yeeäe ôe nes ³ee pees oes ìgkeÀ[eW mes DefOekeÀ ìgkeÀ[eW keÀes pees[keÀj yeôee³ee äe³ee nes;

(pe) "yescesue ôeesì" mes DefYehe´e³e Ssmes keÀìs-HeÀìs ôeesì mes nw pees fkeÀmer SkeÀ ôeesì kesÀ DeeOes Yeeäe keÀes fkeÀmer otmejs ôeesì kesÀ DeeOes Yeeäe ceW pees›keÀj yeôee³ee äe³ee nes ~

mheøìrkeÀjCe: Fme mebyebOe ceW mebosn keÀes otj keÀjôes kesÀ fueS SleleÜeje ³en yelee³ee peelee nw fkeÀ "yescesue ôeesì keÀr hen®eeôe mebK³ee, nmleeãej Deefo Deewj / ³ee Deô³e megjãee fJeMesøeleeDeeW keÀr peeb®e keÀjôes kesÀ yeeo keÀr pee mekeÀler nw;

(i) "ôeesì" mes yeQkeÀ ôeesì ³ee mejkeÀejr ôeesì DefYehe´sfjle nw:

(ii) "fôe|oøì DefOekeÀejr" mes DefYehe´e³e yeQkeÀ kesÀ fôeäeõce fJeYeeäe kesÀ fkeÀmer DefOekeÀejr ³ee Fme mecyeôOe ceW yeQkeÀ Üeje, keÀjej kesÀ ceeO³ece mes, Gme kesÀ fkeÀmer SpeWì/ôeefcele yeQkeÀ keÀe keÀesFõ DefOekeÀejr fpemes ôeesì Jeehemer fôe³eceeJeuer kesÀ Debleäeõle DefOefôeCeõ³e nsleg keÀìs-HeÀìs ôeesìeW keÀes mJerkeÀejôes kesÀ fueS he´efOekeÉÀle fkeÀ³ee äe³ee nw ~

(Pe) "äebos ôeesì" mes DefYehe´e³e Ssmes ôeesì mes nw, pees he´³eesäe kesÀ keÀejCe äeboe ngDee nes Deewj FmeceW Deeheme ceW peg[s oes ìgkeÀ[s ôeesì Yer Meefceue nw peneB he´mlegle fkeÀ³es äe³es oesôees ìgkeÀ[s SkeÀ nr ôeesì kesÀ nes Deewj Fme lejn hetCeõ ôeesì yeôeeles neW~

2. FmeceW he´³egÊeÀ Ssmes Meyob Deewj DefYeJ³efÊeÀ ì fpeôns ³eneB hefjYeeføele ôenrb fkeÀ³ee äe³ee nw hejôleg DefOefôe³ece(SskeÌì) ceW Jes hefjYeeføele nQ GôekesÀ fueS Jenr DeLeõ fôefnle neWäes pewmee fkeÀ DefOefôe³ece ceW nw~

3. keÀìs-HeÀìs ôeesì kesÀ DefOefôeCeõ³e mes mebyebfOele fôeCeõ³e - keÀìs-HeÀìs ôeesì kesÀ DefOefôeCeõ³e kesÀ mebyebOe ceW ³efo keÀesFõ fJeJeeo nes lees lees Gmes fôeCeõ³e kesÀ fueS `yeQkeÀ' keÀ eì Yespeôee ®eefnS Deewj FmekeÀe fôeCeõ³e oeJesoej, GmekesÀ ôeefceler Deewj GÊejefOekeÀefj³eeW kesÀ fueS yeeO³ekeÀejr nesäee ~

4. oeJes keÀr he´mlegfle Deewj fôeheìeôe - fkeÀmer Yer ôeesì kesÀ mebyebOe ceW oeJee, Fôe fôe³eceeW kesÀ Debleäeõle DefOefôeCeõ³e SJeb cetu³e kesÀ Yegäeleeôe kesÀ fueS fôe|oøì DefOekeÀejr kesÀ meceãe he´mlegle fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~

5. peeôekeÀejr ceebäeôes ³ee peeb®e keÀjôes keÀe DefOekeÀej - fôe|oøì DefOekeÀejr, ³efo DeeJeM³ekeÀ mecePes lees, Fôe fôe³eceeW kesÀ Debleäeõle GmekesÀ meceãe he´mlegle fkeÀ³es äe³es fkeÀmer oeJes kesÀ mebyebOe ceW keÀesFõ peeôekeÀejr ceebäe mekeÀlee nw ³ee peeb®e keÀj mekeÀlee nw, Deewj peneB ôeesì keÀr JeemlefJekeÀlee mebfoäOe nes, lees Ssmes mebfoäOe ôeesì keÀes Jen fJeMesøeÿe cele kesÀ fueS cenehe´yebOekeÀ, keÀjWmer ôeesì he´sme, ôeefmekeÀ jes[ ³ee Fme GÎsM³e kesÀ fueS ueeäet fkeÀmer fJefOe kesÀ Debleäeõle ³eLeeôeefcele fkeÀmer Deô³e he´efOekeÀejr kesÀ heeme Yespesäee~

6. meYer oeJeeW kesÀ mecyeôOe ceW meeceeô³e GheyebOe -

(1) fkeÀmer Ssmes ôeesì, pees ®eesjr nes äe³ee nw, Kees äe³ee nw, ³ee hetCeõle: ôeøì nes äe³ee nes, kesÀ mebyebOe ceW keÀesFõ oeJee mJerkeÀej ôenr fkeÀ³ee pee³esäee ~

(2) fôe|oøì DefOekeÀejr ³efo Fme yeele mes meblegøì nes fkeÀ GmekesÀ meceãe he´mlegle fkeÀ³ee äe³ee keÀìe - HeÀìe ôeesì Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ kesÀ fkeÀmer keÀe³eeõue³e ceW fôejmle (jÎ) fkeÀ³ee pee ®egkeÀe he´lerle nes lees nw DeLeJee fkeÀ³es äe³es oeJee keÀe Yegäeleeôe Fôe fôe³eceeW kesÀ Deôleäeõle henues nr fkeÀ³ee pee ®egkeÀe he´lerle neslees Jen , Ghe³egõÊeÀ fôe³ece 5 kesÀ Debleäeõle hetíleeí kesÀ he½eeled , Ssmes ôeesì hej fkeÀ³es äe³es oeJes keÀe Yegäeleeôe keÀjôes mes ceôee keÀj mekeÀlee nw~

(3) Gme ôeesì kesÀ mebyebOe ceW oeJee fpemes

(i) fôeq½ele ªhe mes Ssmes JeemlefJekeÀ ôeesì kesÀ ªhe ceW ôenrb hen®eeôee pee mekesÀ fpemekeÀe oef³elJe DefOefôe³ece kesÀ Debleäeõle yeQkeÀ hej nw ~

(ii) DehetCeõ yeôee³ee äe³ee nes ³ee Fme GÎsM³e mes keÀeìe-HeÀe›e äe³ee nes fkeÀ Jen G®®elej cetu³e Jeäeõ keÀe he´lerle nes ³ee Fôe fôe³eceeW kesÀ Debleäeõle ³ee Deô³eLee Petþe oeJee he´mlegle keÀjôes kesÀ GÎsM³e mes ³ee yeQkeÀ ³ee peôelee keÀes OeesKee osôes kesÀ fueS peeôe-yetPekeÀj keÀeìe-HeÀe›e äe³ee nes, fJekeÉÀle fkeÀ³ee äe³ee nes, hefjJe|lele fkeÀ³ee äe³ee nes ³ee fkeÀmer Deô³e lejrkesÀ mes Gme hej keÀejõJeeFõ keÀr äe³er nes; ³en DeeJeM³ekeÀ ôenrb nw fkeÀ oeJesoej ôes mJe³eb Ssmee fkeÀ³ee nes ~

(iii) fpemehej DeehefÊepeôekeÀ Meyo fueKes neW ³ee fkeÀmer jepeôerflekeÀ ³ee Oee|cekeÀ mJeªhe keÀe mebosMe osôes ³ee osôes ceW meãece YeeJe keÀes J³eÊeÀ keÀjôes Jeeuer ¢øìy³e DefYeJ³efÊeÀ nes ³ee fkeÀmer J³efÊeÀ ³ee GÐece kesÀ fnle keÀes ye{eJee osôes kesÀ GÎsM³e mes kegÀí fueKee äe³ee nes ~
                  
(iv) oeJesoej Üeje fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ he´eJeOeeôe keÀe GuuebÁeôe keÀjkesÀ Yeejle mes yeenj kesÀ fkeÀmer mLeeôe mes uee³ee äe³ee nes ~

(v) fôe|oøì DefOekeÀejr DeLeJee yeQkeÀ Üeje ceebäer äe³er keÀesFõ met®eôee, pees ueeäet nes, oeJesoej ôes met®eôee ceebäeôes keÀr ôeesfìme ³ee he°e keÀr he´eqhle keÀr leejrKe mes lerôe cenrôes kesÀ Deboj he´mlegle ôe keÀr nes, ³ee

(vi) fôe|oøì DefOekeÀejr kesÀ DefYecele kesÀ Deôegmeej Ssmes oeJes kesÀ mebyebOe ceW peneB peeôeyetPekeÀj OeesKeeÁe›r keÀjôes keÀe DeeMe³e he´lerle neslee nes, DemJerkeÉÀle fkeÀ³ee pee³esäee Deewj Gme mece³e ceW ueeäet fkeÀmer Deô³e fôe³ece kesÀ lenle fJe®eej keÀjôes kesÀ fueS hee°e ôenrb nesäee~

7. DehetCeõ ôeesì - DehetCeõ ôeesì kesÀ fueS fôe³ece 8 ceW or äe³er meejfCe³eeW ceW fôe|oøì fkeÀS äeS Deôegmeej hetje / DeeOee cetu³e Deoe fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw , ³efo,

(keÀ) Jen fJeøe³eJemleg, pees ôeesì hej cegfêle nw hetjr lejn mes Deheþôer³e ôe nes äe³er nes, Deewj

(Ke) ôeesì hej heþôer³e fJeøe³eJemleg kesÀ DeeOeej hej fôe|oøì DefOekeÀejr Fme yeele mes meblegøì nes fkeÀ Jen Demeuer ôeesì nw

8. keÀìs-HeÀìs ôeesì - (1) SkeÀ ©he³es, oes ©he³es, heeB®e ©he³es, ome ©he³es Deewj yerme ©he³es cetu³eJeäeõ kesÀ ôeesìeW kesÀ mebyebOe ceW oeJes keÀe DefOefôeCeõ³e fôecôefuefKele heOofle mes fkeÀ³ee peeSäee DeLeeõle,

i) ³efo he´mlegle fkeÀ³es äe³es ôeesì kesÀ meyemes ye›s SkeÀ DefJeYeefpele ìgkeÀ[s keÀe ães°e Deäeues hetCeõ Jeäeõ meWìrcerìj ceW hetCee¥fkeÀle keÀjôes hej mebyebfOele cetu³eJeäeõ kesÀ ôeesì kesÀ kegÀue ães°e mes 50 he´fleMele mes DefOekeÀ nes, lees Ghe³egõÊeÀ cetu³eJeäeeÙ kesÀ keÀìs-HeÀìs ôeesìeW keÀe hetCeõ cetu³e os³e nesäee;

ii) ³efo he´mlegle fkeÀ³es äe³es ôeesì kesÀ meyemes ye›s DefJeYeefpele ìgkeÀ[s keÀe ães°e 50 he´fleMele mes keÀce DeLeJee yejeyej nes lees oeJes keÀes DemJerkeÉÀle fkeÀ³ee pee³esäee ~

mheøìrkeÀjCeë Fme Ghe- fôe³ece kesÀ fueS ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ SkeÀ ©he³es, oes ©he³es, heeB®e ©he³es, ome ©he³es Deewj yerme ©he³es cetu³eJeäeõ kesÀ keÀìs-HeÀìs ôeesì kesÀ hetCeõ cetu³e keÀe  Yegäeleeôe leYer fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw, peye ³efo he´mlegle ôeesì keÀe meyemes ye›e ìgkeÀ[e fôecôe meejCer ceW oMeeõ³es äe³es Deôegmeej ¬eÀceMeë 31,34,38,44, Deewj 47 Jeäeõ meWìrcerìj mes DefOekeÀ nes DeLeJee GmekesÀ yejeyej nes~

meejCer -1

cetu³eJeäeõ

uebyeeFõ
(meWìrcerìj)

®eew[eFõ
(meWìrcerìj)

ães°e
(meWìrcerìj ceW)

Yegäeleeôe kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ
ô³etôelece ães°e (meWcer.ceW ©)*

1

9.7

6.3

61

31

2

10.7

6.3

67

34

5

11.7

6.3

74

38

10

13.7

6.3

86

44

20

14.7

6.3

93

47

* he´l³eskeÀ cetu³eJeäeõ ceW ôeesìeW kesÀ ães°e kesÀ DeeOes kesÀ yeeo Deäeues hetCeõ DefOekeÀ Jeäeõ meWìrcerìj kesÀ ©he ceW oMeeõ³ee äe³ee nw ~

(2) he®eeme ©he³es Deewj DefOekeÀ cetu³eJeäeeÙ kesÀ ôeesìeW kesÀ mebyebOe ceW oeJes keÀe Yegäeleeôe fôecôefuefKele heOofle mes fkeÀ³ee pee³esäee, DeLeeõle -

i) ³efo he´mlegle ôeesì keÀe meyemes DefJeYeefpele ìgkeÀ[e Deäeues hetCeõ Jeäeõ meWìrcerìj ceW hetCee¥fkeÀle keÀjôes hej mebyebfOele
cetu³eJeäeõ kesÀ ôeesì kesÀ ães°e mes 65 he´fleMele mes DefOekeÀ nes lees Ghe³egõÊeÀ cetu³eJeäeeÙ kesÀ keÀìs-HeÀìs ôeesìeW keÀe hetCeõ cetu³e os³e nesäee;

ii) ³efo he´mlegle ôeesì kesÀ meyemes ye›s DefJeYeefpele ìgkeÀ[s keÀe DefJeYeefpele ães°e Deäeues hetCeõ Jeäeõ meWìrcerìj ceW hetCee¥fkeÀle keÀjôes hej mebyebfOele cetu³eJeäeõ kesÀ ães°e kesÀ 40 he´fleMele mes DefOekeÀ Deewj 65 he´fleMele mes keÀce DeLeJee meceeôe nes lees ôeesì keÀe DeeOee cetu³e os³e nesäee~

iii) ³efo ôeesì kesÀ meyemes ye›s DefJeYeefpele ìgkeÀ›s keÀe ães°e 40 he´fleMele mes keÀce nes lees keÀesFõ cetu³e os³e ôenrb nesäee Deewj oeJes keÀes DemJerkeÉÀle fkeÀ³ee pee³esäee~

iv) ³efo he®eeme ©he³es mes SkeÀ npeej ©he³es cetu³eJeäeõ lekeÀ keÀìs-HeÀìs ôeesìeW kesÀ oeJes ces he´mlegle ôeesì keÀes Gmer ôeesì kesÀ oes ìgkeÀ›es mes yeôee³ee äe³ee nes Deewj he´l³eskeÀ ìgkeÀ[s keÀe ães°e, Deueäe-Deueäe, Gme cetu³eJeäeõ kesÀ ôeesì kesÀ kegÀue ães°e keÀe 40 he´fleMele mes DefOekeÀ DeLeJee meceeôe nes lees oeJes keÀe hetCeõ Yegäeleeôe fkeÀ³ee pee³es Deewj Fmes DeeOes cetu³e kesÀ fueS he´mlegle oes oeJes kesÀ ©he ceW ôenrb mecePee peeS~

mheøìrkeÀjCe : Fme Ghe-fôe³ece kesÀ fueS fôecôe meejCer-2 ceW oMeeõ³es äe³es Deôegmeej ³en mheøì fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ

(keÀ) ³efo he´mlegle fkeÀ³es äe³es he®eeme ©he³es, SkeÀ meew ©he³es, heeB®e meew ©he³es Deewj SkeÀ npeej ©he³es kesÀ keÀìs-HeÀìs ôeesì kesÀ meyemes ye[s DefJeYeefpele ìgkeÀ›s keÀe ãesì°e, keÀce mes keÀce ¬eÀceMeë 70,75, 80 Deewj 84 Jeäeõ meWìrcerìj nes lees GmekesÀ fueS hetCeõ cetu³e Deoe fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~

(Ke) ³efo, meyemes ye[s DefJeYeefpele ìgkeÀ›s keÀe ães°e Thej GquuefKele mes keÀce nes lees Ghefjfôe|oøì Ghe-fôe³ece 8 kesÀ KeC[ 2(ii) kesÀ Deôegmeej DeeOes cetu³e kesÀ Yegäeleeôe kesÀ fueS oeJes hej fJe®eej fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~

(äe) ³efo he®eeme ©he³es, SkeÀ meew ©he³es, heeB®e meew ©he³es Deewj SkeÀ npeej ©he³es kesÀ he´mlegle fkeÀ³e äe³es keÀìs-HeÀìs ôeesì kesÀ meyemes ye›s DefJeYeefpele ìgkeÀ›s keÀe ães°e ¬eÀceMeë keÀce mes keÀce 43, 46,49 Deewj 52 Jeäeõ meWìrcerìj nes lees Ssmes ôeesìeW keÀe cetu³e DeeOes cetu³e kesÀ ©he ceW Deoe fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~

(Áe) ³efo SkeÀ nr ye›s DefJeYeefpele ìgkeÀ›s keÀe ães°e Ghe³egõÊeÀ fJe|ôeosMe mes keÀce nes lees oeJes keÀes DemJerkeÉÀle fkeÀ³ee pee³esäee ~

meejCer - 2

cetu³eJeäeõ

uebyeeFõ (meWcer)

®eew›eFõ (meWcer)

ães°e (meWcer) ceW

hetCeõ cetu³e@

DeeOes cetu³e **
kesÀ Yegäeleeôe nsleg DeeJeM³ekeÀ ô³etôelece ães°e (meWcer ceW)

50

14.7

7.3

107

70

43

100

15.7

7.3

115

75

46

500

16.7

7.3

122

80

49

1000

17.7

7.3

129

84

52

@ he´l³eskeÀ cetu³eJeäeõ ceW ôeesì kesÀ ães°e kesÀ 65 he´fleMele mes Deäeues hetCeõ G®®e Jeäeõ meWìrcerìj ceW hetCee¥fkeÀle ~
** he´l³eskeÀ cetu³eJeäeõ ceW ôeesì kesÀ ães°e kesÀ 40 he´fleMele mes Deäeues hetCeõ G®®e Jeäeõ meWìrcerìj ceW hetCee¥fkeÀle DeLeJee ôeesì keÀe 40 he´fleMele ~

9. yescesue ôeesì OekesÀ mebyebOe ceW oeJes keÀe Yegäeleeôe - yescesue ôeesì kesÀ mebyebOe ceW oeJes kesÀ Yegäeleeôe hej fôecôe he´keÀej mes keÀejõJeeFõ keÀr pee³es -

(keÀ) yerme ©he³es cetu³eJeäeõ lekeÀ kesÀ ôeesìeW kesÀ ceeceues ceW he´mlegle fkeÀ³es äe³es oes ìgkeÀ[eW ceW mes ye›s ìgkeÀ›s keÀe ães°e ôeehee pee³es Deewj íesìs DeeOes ìgkeÀ[s hej O³eeôe ôe osles ngS fôe³ece 8 kesÀ Ghe-fôe³ece (1) kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ Deôegmeej DefOefôeCeõ³e fkeÀ³ee pee³es ~

(Ke) ³efo he´mlegle fkeÀ³es äe³es oesôeeW ìgkeÀ›es ceW mes keÀesFõ Yer ìgkeÀ›e Ghe³egõÊeÀ fôe³ece 8 kesÀ Ghe-fôe³ece 1 KeC[ (i) kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ Deôegmeej fôeOeeõfjle ô³etôelece ães°e keÀes hetje ôenrb keÀjlee nes, lees oeJes keÀes DemJerkeÉÀle fkeÀ³ee pee³es ~

(äe) he®eeme ©he³es Deewj Gmemes DefOekeÀ cetu³eJeäeeÙ kesÀ ceeceues ceW oesôeeW ìgkeÀ›eW keÀes Deueäe-Deueäe ©he ceW ceeôee pee³es Deewj leoôegmeej keÀejõJeeFõ keÀr pee³es ~

10. oeJesoejeW hej fôe³ece yeeO³ekeÀejr neWäes -

(1) Fôe fôe³eceeW kesÀ Debleäeõle pees Yer Deoe³eäer keÀr pee³esäer Jen kesÀJeue Deôegäe´n kesÀ ©he ceW nesäer Deewj yeQkeÀ ³efo mece³e-mece³e hej, Fôe fôe³eceeW kesÀ GheyeôOeeW keÀes Deceue ceW ueeôes kesÀ fueS fôe|oøì DefOekeÀefj³eeW kesÀ ceeäeõoMeõôe kesÀ fueS Ssmes DeôeghetjkeÀ Deewj fJemleÉle DeôegosMe peejr keÀj mekeÀlee nw, fpeônW Jen Gf®ele mecePes ~

(2) ³efo keÀesFõ y³efÊeÀ pees fkeÀmer DehetCeõ ³ee keÀìs-HeÀìs ôeesì kesÀ mebyebOe ceW oeJee keÀjsäee, ³en ceeôee peeSäee fkeÀ Gmeôes Jen oeJee Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 28 kesÀ he´eJeOeeôeeW kesÀ Debleäeõle Deewj Fôe fôe³eceeW kesÀ GheyeôOeeW kesÀ DeOerôe fkeÀ³ee nw, pees meYer oeJesoejeW Deewj GôekesÀ GÊejefOekeÀefj³eeW ³ee ôeefcele J³efÊeÀ³eeW hej yeeO³ekeÀejr neWäes~

11. ôeesì keÀes jKe uesôee Deewj ôeøì keÀjôee : fôe|oøì DefOekeÀejr kesÀ meceãe oeJes kesÀ GÎsM³e mes he´mlegle fkeÀ³ee äe³ee ôeesì, ®eens Jen fkeÀmer cetu³eJeäeõ keÀe nes DeLeJee oeJes kesÀ mebyebOe ceW fôe|oøì DefOekeÀejr keÀe fôeCeõ³e kegÀí Yer nes, jKe fue³ee Deewj ôeøì keÀj fo³ee pee³esäee DeLeJee yeQkeÀ Üeje GmekeÀe fôecôe he´keÀej mes Deô³eLe fôeheìeôe fkeÀ³ee peeSäee~ 

(keÀ) Oe fkeÀmer Ssmes ôeesì kesÀ ceeceues ceW, fpemekesÀ mebyebOe ceW hetjr Deoe³eäer keÀj or äe³er nw Deoe³eäer kesÀ he½eeled fkeÀmer Yer mece³e; Deewj

(Ke) fkeÀmer Ssmes ôeesì kesÀ ceeceues ceW fpemekesÀ mecyeôOe ceW keÀesFõ Deoe³eäer ôenrb keÀr äe³er nw, ³ee fpemehej DeeOes cetu³e keÀr Deoe³eäer keÀr äeFõ nw, oeJes keÀes DemJerkeÀej keÀjôes ³ee DeeOes cetu³e keÀr Deoe³eäer pees ueeäet kesÀ fôeCeõ³e keÀr leejrKe mes lerôe cenrôes keÀr DeJefOe meceehle nesôes nw nes ³efo Fme DeJefOe kesÀ oewjeôe, yeQkeÀ kesÀ fkeÀmer keÀe³eeõue³e ³ee fkeÀmer ôeefcele yeQkeÀ keÀr MeeKee keÀes fkeÀmer meãece ô³ee³eeue³e mes, GquuefKele ôeesì keÀes ôeøì keÀjôes ³ee GmekesÀ Deô³eLee fôeheìeôe mes jeskeÀôes keÀe keÀesFõ DeeosMe he´mlegle ôenrb fkeÀ³ee peelee nw ~  

12. JewOe GÊejefOekeÀefj³eeW/ôeefceleeW keÀes Deoe³eäer -

(1)³efo fkeÀmer oeJesoej fpemeôes Fôe fôe³eceeW kesÀ Debleäeõle oeJee he´mlegle fkeÀ³ee nes, keÀr ceÉl³eg nes peeler nw lees GmekesÀ JewOe GÊejefOekeÀejr, fôe|oøì DefOekeÀejr Üeje oeJes keÀe cetu³eebkeÀôe keÀjôes kesÀ DeeOeej hej oeJesoej keÀes os³e jefMe keÀe Yegäeleeôe he´ehle keÀjôes kesÀ ³eesä³e neWäes~

(2) JewOe GÊejefOekeÀejr Fme GÎsM³e kesÀ fueS fôe|oøì DefOekeÀejr keÀes JewOe he´flefôefOe Üeje MeeKee ³ee yeQkeÀ kesÀ fkeÀmer keÀe³eeõue³e ³ee yeQkeÀ Üeje ôeefcele fkeÀmer Deô³e mebmLee ³ee FõkeÀeFõ kesÀ heãe ceW fôeøheefole ãeflehet|le yeeö[ he´mlegle keÀjôes hej, oeJesoej keÀes os³e Yegäeleeôe, ³efo keÀesFõ nes lees, keÀes he´ehle keÀjôes keÀe nkeÀoej nesäee~ oeJesoej kesÀ JewOe GÊejefOekeÀejr keÀes heeB®e meew ©he³es lekeÀ keÀr jefMe keÀe Yegäeleeôe Fme GÎsM³e kesÀ fueS he´mlegle ÁeesøeCee kesÀ DeeOeej hej  fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw ~

(3) fì£heue ueeökeÀ jrmeshìökeÀue (ìrSueDeej) keÀJej kesÀ ceeO³ece mes yeQkeÀ ceW he´mlegle keÀìs-HeÀìs ôeesì kesÀ ceeceues ceW, he´mleglekeÀleeõ keÀes keÀJej hej ³eLeefôe|oøì Deô³e y³eewjs pewmes fkeÀ yeQkeÀ Keelee mebK³ee Deefo kesÀ meeLe Deheôee ôeece Deewj helee fueKeôee nesäee ~ FmekesÀ DeueeJee J³efÊeÀäele he´mleglekeÀleeõ, Deheôes fJekeÀuhe kesÀ Deôegmeej keÀJej hej ôeefceler keÀe ôeece Deewj helee Yer fueKe mekeÀlee nw pees Gf®ele hen®eeôe kesÀ DeOerôe ãeflehet|le yeeb[ keÀes he´mlegle fkeÀ³es fyeôee oeJes hej os³e nsleg fôeOeeõfjle keÀr peeôesJeeuer jefMe he´ehle keÀj mekeÀlee nw ~

(13) cegfêle HeÀeceõ - fôe³ece 12 ceW fôe|oøì fkeÀS Deôegmeej, peneB yeQkeÀ kesÀ heãe ceW fkeÀmer ãeflehet|le yeeb[ keÀe fôeøheeoôe fkeÀ³ee peeôee nes, JeneB yeQkeÀ Fme fôe³eceeJeuer kesÀ Debleäeõle Jewmes oeJesoej keÀes ³ee Deoe³eäer he´ehle keÀjôes kesÀ fueS hee°e J³efÊeÀ keÀes yeeb[ keÀr SkeÀ cegfêle he´fle ôeëMegukeÀ he´oeôe keÀjsäee ~

(14) cegêbekeÀ MegukeÀ - ãeflehet|le yeeb[ hej ueäee³es peeôes Jeeues fkeÀmer cegêebkeÀ (mìebhe) keÀe cetu³e yeeb[ fôeøheefole keÀjôes Jeeues J³efÊeÀ Üeje os³e nesäee ~

15. Deeoelee (heeôesJeeuee) keÀe helee ôe ueäeôes hej Deheôee³er peeôesJeeuer he´f¬eÀ³ee - (1)  Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ kesÀ keÀe³eeõue³eeW ceW DefOefôe|Cele fkeÀ³es äe³es ôeesìeW kesÀ ceeceues ceW, peneB ôeesì keÀe cetu³e ³ee cetu³e keÀe Yeeäe oeJesoej keÀes os³e nes ³efo Ssmes oeJesoej keÀe helee ôe ueäee ³ee pee mekesÀ  ³ee GmekeÀr ceÉl³eg nes äe³er nes, GmekesÀ JewOe GÊejefOekeÀejr DeLeJee GmekesÀ ôeefceler keÀe helee ôenr ueäee³ee pee mekesÀ ³ee fôeCeõ³e keÀr met®eôee foS peeôes keÀr leejrKe mes lerôe cenrôes keÀr DeJefOe kesÀ Yerlej Jen jefMe he´ehle keÀjôes kesÀ fueS keÀesFõ keÀoce ôe GþeS lees Ssmer os³e jefMe yeQkeÀ kesÀ yeQEkeÀäe fJeYeeäe keÀes Deoe keÀr peeSäer~

(2) fôe|oøì yeQkeÀ keÀr MeeKee DeLeJee Deô³e FkeÀeFõ³eeW ceW, DefOefôe|Cele keÀìs-HeÀìs ôeesì kesÀ ceeceues ceW, fôeCeõ³e keÀr met®eôee foS peeôes keÀr leejrKe mes lerôe ceen keÀr DeJefOe kesÀ Yerlej ³efo he´mleglekeÀleeõ, jefMe he´ehle keÀjôes kesÀ fueS keÀesFõ keÀoce ôe GþeS lees Ssmer jefMe yeQkeÀ kesÀ fôeäeõce keÀe³eeõue³e ceW pecee keÀr peeSäer~

(Gøee Leesjele)
Ghe äeJeõôej
Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e
keWÀêr³e keÀe³eeõue³e YeJeôe
HeÀesìõ, cegbyeFõ-400 001

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन