ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
शीघ्र लिंक
 फेमा
 प्रारूप अधिसूचनाएं/दिशानिर्देशिका
 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की सूची
 मास्टर परिपत्र
 पेंशन
होम >> अधिसूचनाएं - देखें
 
hetbperäele fôefOe ceW JeÉf× keÀjôes Jeeues fueKele - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ
DeejyerDeeFõ/2008/96

DeejyerDeeFõ/2008/96
MeyeQfJe.hermeryer.hefj.meb. 4/09.18.201/2008-09

15 pegueeFõ 2008

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e/ceneso³ee

hetbperäele fôefOe ceW JeÉf× keÀjôes Jeeues fueKele - Menjr menkeÀejr yeQkeÀ

Jeøeõ 2006-07 kesÀ fueS Jee|øekeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e ceW keÀr äeFõ ÁeesøeCee kesÀ yeeo Yeejler³e fjpeJeõ yeQkeÀ ôes Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje hetbper ceW JeÉqOo keÀjôes leLee hetbperäele fôefOe³eeW ceW JeÉqOo keÀjôes kesÀ fueS JewkeÀquhekeÀ GhekeÀjCeeW / DeJemejeW keÀr hen®eeôe keÀjôes mes mebyebfOele cegÎeW keÀr mecerãee keÀjôes kesÀ fueS SkeÀ keÀe³eõkeÀejr mecetn (DeO³eãe: Þer Sôe.Sme.fJeMJeôeeLeôe) äeþôe fkeÀ³ee Lee~ Fme keÀe³eõkeÀejr mecetn ceW Menjr menkeÀejr yeQEkeÀäe ães°e leLee jep³e mejkeÀejeW mes meom³eeW keÀes jKee äe³ee Lee~ mecetn ôes Deheôer fjheesìõ ôeJebyej 2006 ceW he´mlegle keÀj or Ler~

2. keÀe³eõkeÀejr mecetn keÀr fmeHeÀefjMeeW keÀr mecerãee keÀr äeFõ nw Deewj ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ fôeOeeõfjle hetbper he³eeõlhelee ceeôeob[eW kesÀ Deôegheeueôe kesÀ he´³eespeôe mes Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje hetbperäele fôefOe³eeW (fì³ej I leLee fì³ej II) ceW JeÉqOo keÀjôes kesÀ fueS GônW fôecôefuefKele fJeÊer³e fueKele peejr keÀjôes keÀr Deôegcefle or peeS:

keÀ) DefOeceeôer Mes³ej

DefOeceeôer Mes³ej fôecôefuefKele he´keÀej kesÀ nes mekeÀles nQ:

i)melele Demeb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (her Sôe mer her Sme)
ii)melele meb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (her mer her Sme)
iii)he´fleos³e Demeb®e³er DefOeceeôer Mes³ej ( Deej Sôe mer her Sme)
iv)he´fleos³e meb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (Deej mer her Sme)

fJemleÉle foMeefôeo÷Me DeôegyebOe I ceW foS äeS nQ~ peneb melele Demeb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (her Sôe mer her Sme) fì³ej I hetbper kesÀ ªhe ceW ceeôes peeôes kesÀ hee°e neWäes Jenr melele meb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (her mer her Sme), he´fleos³e Demeb®e³er DefOeceeôer Mes³ej ( Deej Sôe mer her Sme) leLee he´fleos³e meb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (Deej mer her Sme) fì³ej II hetbper kesÀ ªhe ceW ceeôes peeôes kesÀ hee°e neWäes~ leLeefhe, Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes Deô³e Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW kesÀ DefOeceeôer Mes³ejeW keÀes Kejroôes keÀr Deôegcefle ôenrb nesäer~

Ke) orÁeõ keÀefuekeÀ peceejefMe

Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes keÀce mes keÀce 5 Jeøeõ keÀr DeJefOe kesÀ fueS cer³eeor peceejefMe pegìeôes keÀr Yer Deôegcefle or peeS~ ³en cer³eeor peceejefMe fì³ej II hetbper yeôeôes keÀr hee°e nesäer~ Fme mebyebOe ceW fJemleÉle foMeefôeo÷Me DeôegyebOe II ceW foS äeS nQ~

3. Mes³ej EuekesÀpe mebyebOer ceeôeob[

®eeuet fJefôe³eecekeÀ fôeOeeõjCeeW kesÀ Deôegmeej Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW mes GOeej keÀe mebyebOe GOeej uesôes Jeeues meom³eeW keÀr Mes³ej Oeefjlee mes nw~ Jeleõceeôe ceW peceeôeler GOeej kesÀ fueS Mes³ej Oeefjlee mebyebOer Dehesãee 2.5% leLee œewj-peceeôeler GOeej kesÀ fueS 5% nw~ keÀe³eõkeÀejr mecetn keÀr fmeHeÀefjMeeW leLee Fme mebyebOe ceW he´ehle HeÀr[yewkeÀ keÀes O³eeôe ceW jKeles ngS ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ ceewpetoe Mes³ej Oeefjlee ceeôeob[ keÀes fkeÀmer meom³e Üeje yeQkeÀ keÀr kegÀue ®egkeÀlee Mes³ej hetbper kesÀ 5% keÀr mercee lekeÀ Mes³ej Oeefjlee kesÀ fueS ueeäet fkeÀ³ee peeS~ ³efo fkeÀmer meom³e kesÀ heeme Menjr menkeÀejr yeQkeÀ keÀr kegÀue ®egkeÀlee Mes³ej hetbper keÀr 5% Mes³ej henues mes nr nes lees ceewpetoe Mes³ej EueEkeÀäe ceeôeob[eW kesÀ ueeäet nesôes kesÀ keÀejCe GmekesÀ fueS keÀesFõ DeflefjÊeÀ Mes³ej hetbper Kejroôee DeeJeM³ekeÀ ôenrb nesäee~ otmejs MeyoeW ceW, GOeejkeÀleeõ meom³e kesÀ fueS DefôeJee³eõ nesäee fkeÀ Jen Gleôer jefMe keÀe Mes³ej jKes fpemekeÀr ceewetoe Mes³ej EueEkeÀäe ceeôeob[eW kesÀ Deôegmeej äeCeôee keÀr pee mekesÀ DeLeJee Gleôer jefMe kesÀ Mes³ej jKes pees yeQkeÀ keÀr kegÀue ®egkeÀlee Mes³ej hetbper keÀe 5%, FôeceW mes pees Yer keÀce nes, nw~

4. hetbperäele fôefOe³eeW keÀe JeäerõkeÀjCe

4.1 ceewetoe DeôegosMeeW kesÀ Deôegmeej, hetbperäele fôefOe³eeW keÀes fì³ej I leLee fì³ej II hetbper kesÀ ªhe ceW fJeYeefpele fkeÀ³ee äe³ee nw~ fì³ej II hetbper kesÀ keÀejkeÀeW keÀr äeCeôee fì³ej I hetbper kesÀ DefOekeÀlece 100 he´fleMele lekeÀ keÀr hetbperäele fôefOe³eeW kesÀ ªhe ceW keÀr peeler nw (keÉÀhe³ee Fme mebyebOe ceW 15 Dehe´wue 2005 keÀe nceeje hefjhe°e MeyeQfJe.meb.[rSme.hermeryer.[rDeeFõDeej.2/13.05.00/2004-05 osKeW)~ Deye ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ fì³ej II hetbper keÀes Deeäes G®®e SJeb fôecôe fì³ejeW ceW fJeYeefpele fkeÀ³ee peeS~ melele meb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (hermerherSme), he´fleos³e Demeb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (DeejSôemerherSme) leLee he´fleos³e meb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (DeejmerherSme) keÀes G®®e fì³ej II hetbper ceeôee peeSäee~ orÁeõkeÀefuekeÀ cer³eeor peceejefMe³eeW keÀes fôecôe fì³ej II hetbper ceeôee peeSäee~ melele Demeb®e³er DefOeceeôer Mes³ej (herSôemerherSme) keÀes fì³ej I hetbper kesÀ 20% mes DefOekeÀ ôenrb nesôee ®eefnS (herSôemerherSme keÀes íes›keÀj)~ orÁeõkeÀefuekeÀ peceejefMe³eeb fì³ej I hetbper kesÀ 50% mes DefOekeÀ ôenrb nesôer ®eefnS leLee kegÀue fì³ej II hetbper keÀes fì³ej I hetbper mes DefOekeÀ ôenrb nesôee ®eefnS~

4.2 pewmee fkeÀ Thej yelee³ee äe³ee nw, fì³ej II hetbper kesÀ keÀejkeÀeW keÀr äeCeôee fì³ej I hetbper kesÀ DefOekeÀlece 100 he´fleMele lekeÀ keÀr hetbperäele fôefOe³eeW kesÀ ªhe ceW keÀr peeler nw~ Deye ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ Ssmes yeQkeÀeW kesÀ ceeceues ceW Ghe³egõÊeÀ he´leEyeOe keÀes heeb®e Jeøeõ DeLeeõle 31 cee®eõ 2013 kesÀ fueS DeemLefäele jKee peeS fpeôekeÀe merDeejSDeej 9% mes keÀce nw leefkeÀ GônW fì³ej I hetbper pegìeôes kesÀ fueS mece³e fo³ee pee mekesÀ~ otmejs MeyoeW ceW, fkeÀmer yeQkeÀ kesÀ heeme fì³ej I hetbper ôe nesôes keÀr qmLefle ceW Yer hetbper he³eeõhlelee kesÀ he´³eespeôe mes fì³ej II hetbper keÀr äeCeôee hetbperäele fôefOe kesÀ ªhe ceW keÀr peeSäer~ leLeefhe, Fme DeJefOe kesÀ oewjeôe hetbper he³eeõhlelee mebyebOer DefôeJee³eõlee kesÀ he´³eespeôe kesÀ fueS kesÀJeue fôecôe fì³ej II hetbper keÀes fôeOeeõfjle merDeejSDeej kesÀ 50% lekeÀ merfcele jKee peeSäee leLee fì³ej II hetbper mes mebyebfOele melele yeÆe ueeäet nesäee~

5. Menjr menkeÀejr yeQkeÀ fpeme menkeÀejr meesmee³efì³eeb DefOefôe³ece kesÀ Debleäeõle hebperkeÉÀle nQ GôekeÀr Ghe-fJefOe³eeW/GheyebOeeW keÀe Deôegheeueôe keÀjles ngS leLee mebyebfOele fôeyebOekeÀ, menkeÀejr mefcefle³eeb/keWÀêr³e fôeyebOekeÀ, menkeÀejr mefcefle³eeb, peneb ueeäet nes, leLee Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ Deôegceesoôe mes DefOeceeôer Mes³ej leLee orÁeõkeÀefuekeÀ cer³eeor peceejefMe³eeb peejr keÀj mekeÀles nQ~ yeng-jep³er³e menkeÀejr mefcefle³eeb DefOefôe³ece/menkeÀejr mefcefle³eeb DefOefôe³eceeW/fôe³eceeW ceW Dehesfãele mebMeesOeôe, peneb DeeJeM³ekeÀ nes, keÀjôes kesÀ fueS keWÀê/jep³e mejkeÀejeW mes Deueäe mes DeôegjesOe fkeÀ³ee pee jne nw~

6. keÉÀhe³ee he´eqhle-met®eôee mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes YespeW~

YeJeor³e

(S.kesÀ.KeeQ[)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन