ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
शीघ्र लिंक
 फेमा
 प्रारूप अधिसूचनाएं/दिशानिर्देशिका
 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की सूची
 मास्टर परिपत्र
 पेंशन
होम >> अधिसूचनाएं - देखें
 
DeelebkeÀJeeo kesÀ fJeÊeheesøeCe keÀe he´flejesOe - fJefOefJe©× f¬eÀ³eekeÀueehe (fôeJeejCe) DefOefôe³ece, 1967 - yeQkeÀeW kesÀ oef³elJe

DeejyerDeeF/2009-10/166
yeQhefJefJe. SSceSue. yermer .meb. 44/14.01.001/2009-10

 17 fmelebyej 2009
25 Yeeê 1931 (MekeÀ)

DeO³eãe Deewj cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ (ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)/
fJeÊer³e mebmLeeSb/mLeeôer³e ães°e yeQkeÀ

ceneso³e

DeelebkeÀJeeo kesÀ fJeÊeheesøeCe keÀe he´flejesOe - fJefOefJe©× f¬eÀ³eekeÀueehe
(fôeJeejCe) DefOefôe³ece, 1967 - yeQkeÀeW kesÀ oef³elJe

keÉÀhe³ee `Deheôes äe´enkeÀ keÀes peefôeS' (kesÀJeeFmer) ceeôeob[/Oeôe MeesOeôe fôeJeejCe (SSceSue) ceeôekeÀ/DeelebkeÀJeeo kesÀ fJeÊeheesøeCe keÀe he´flejesOe/herSceSueS, 2002 kesÀ Debleäeõle yeQkeÀeW kesÀ oef³elJe hej peejr 1 pegueeFõ 2009 keÀe ceemìj hefjhe°e yeQhefJefJe. SSceSue. yermer. meb. 2/14.01.001/2009-10 osKeW~

2. GÊeÀ ceemìj hefjhe°e kesÀ hewje 2.11 ceW yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ meb³egÊeÀ jeøì£ megjãee hefjøeo kesÀ fJefYeÄe mebkeÀuheeW (³etSôeSmemerDeej) kesÀ DeôegmejCe ceW mLeefhele megjãee hefjøeo mefcefle Üeje Deôegceesfole J³efÊeÀ³eeW leLee mebmLeeDeeW keÀr met®er peye Yer Yeejle mejkeÀej mes he´ehle nesler nw, fjeJeõ yeQkeÀ Gmes meYer yeQkeÀeW leLee fJeÊer³e mebmLeeDeeW ceW hefj®eefuele keÀjlee nw ~ yeQkeÀeW/fJeÊer³e mebmLeeDeeW mes ³en Dehesãee keÀr peeler nw fkeÀ Jes fjeJeõ yeQkeÀ Üeje hefj®eefuele met®er kesÀ Deôegmeej J³efÊeÀ³eeW leLee mebmLeeDeeW keÀr mecesfkeÀle met®er keÀes DeÐeleôe keÀjW leLee keÀesFõ ôe³ee Keelee Keesueôes kesÀ henues ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ he´mleefJele äe´enkeÀ keÀe ôeece/kesÀ ôeece GÊeÀ met®er ceW Meefceue ôenrb nQ~ FmekesÀ meeLe nr, yeQkeÀeW keÀes meYer ceewpetoe KeeleeW keÀr peeb®e keÀjôer ®eefnS leefkeÀ ³en megfôeq½ele nes fkeÀ Ssmer met®er ceW Meefceue J³efÊeÀ³eeW DeLeJee mebmLeeDeeW keÀe keÀesFõ Yer Keelee ôenrb nw DeLeJee Gôemes mebyebfOele ôenrb nw ~ met®er ceW Meefceue fkeÀmer Yer J³efÊeÀ/mebmLee mes fkeÀmer Yer he´keÀej keÀr meceeôelee nesôes Jeeues KeeleeW kesÀ mebhetCeõ y³eewjs Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ leLee fJeÊer³e Deemet®eôee SkeÀkeÀ-Yeejle (SHeÀDeeF³et -DeeFSôe[r) keÀes lelkeÀeue metf®ele fkeÀ³es peeôes ®eefnS~

3. fJefOefJe©× f¬eÀ³eekeÀueehe (fôeJeejCe) DefOefôe³ece 1967 (³etSherS) keÀes fJefOefJe©× f¬eÀ³eekeÀueehe (fôeJeejCe) mebMeesOeôe DefOefôe³ece, 2008 Üeje mebMeesfOele fkeÀ³ee äe³ee nw~ mejkeÀej ôes 27 Deäemle 2009 keÀes SkeÀ DeeosMe peejr fkeÀ³ee nw fpemeceW DeelebkeÀJeeor äeflefJefOe³eeW kesÀ fôeJeejCe leLee GôekeÀe he´flejesOe keÀjôes kesÀ fueS fJefOefJe©× f¬eÀ³eekeÀueehe (fôeJeejCe) DefOefôe³ece, 1967 keÀr Oeeje 51keÀ keÀes ueeäet keÀjôes keÀr he´f¬eÀ³ee kesÀ y³eewjs fo³es äe³es nQ~ Oeeje 51keÀ kesÀ Deôegmeej Ghe³egõÊeÀ DeeosMe keÀr Deôegmet®er ceW met®erye× J³efÊeÀ³eeW ³ee mebmLeeDeeW DeLeJee DeelebkeÀJeeor äeflefJefOe³eeW ceW mebueäôe DeLeJee mebfoäOe ªhe mes mebueäôe fkeÀmer Deô³e J³efÊeÀ keÀr Deesj mes ³ee GôekesÀ keÀnôes hej jKer äe³er fôefOe³eeW Deewj Deô³e fJeÊer³e Deeqmle³eeW hej jeskeÀ ueäeeôes, peyler ³ee kegÀkeÀrõ keÀjôes kesÀ fueS leLee DeeosMe keÀr Deôegmet®er ceW met®erye× J³efÊeÀ³eeW ³ee mebmLeeDeeW DeLeJee DeelebkeÀJeeor äeflefJefOe³eeW ceW mebueäôe ³ee mebfoäOe ªhe mes mebueäôe fkeÀmer Deô³e J³efÊeÀ kesÀ ueeYe kesÀ fueS keÀesFõ fôefOe, fJeÊer³e Deeqmle ³ee Dee|LekeÀ mebmeeOeôe ³ee Gmemes peg›r mesJeeSB GheueyOe keÀjeôes mes fkeÀmer J³efÊeÀ ³ee mebmLee keÀes he´fleyebfOele keÀjôes kesÀ fueS kesÀê mejkeÀej keÀes MefÊeÀ he´oeôe keÀr äe³er nw~

4. yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes 27 Deäemle 2009 kesÀ ³etSherS DeeosMe (he´flefuefhe mebueäôe) ceW fôeOeeõfjle he´f¬eÀ³ee keÀe keÀ›eFõ mes heeueôe keÀjW leLee mejkeÀej kesÀ DeeosMe keÀe DeãejMeë Deôegheeueôe megfôeq½ele keÀjW~

5. yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ mes Ssmes J³efÊeÀ³eeW Deewj mebmLeeDeeW keÀr met®er (fpemes fôe|oøì met®er keÀne äe³ee nw), fpeôe hej meb³egÊeÀ jeøì£ kesÀ he´fleyebOe ueeäet nQ, he´ehle nesôes hej  GônW ³etSôeSmemerDeej keÀr met®er ceW Meefceue fôe|oøì J³efÊeÀ³eeW/mebmLeeDeeW keÀr fJeÊer³e Deeqmle³eeW hej, KeemekeÀj yeQkeÀ KeeleeW kesÀ ªhe ceW jKer äe³er fôefOe³eeW, fJeÊer³e mesJeeDeeW ³ee Dee|LekeÀ mebmeeOeôeeW ³ee Dee|LekeÀ mesJeeDeeW hej jeskeÀ ueäeeôes/jeskeÀ nìeôes kesÀ mebyebOe ceW ³etSherS keÀr Oeeje 51keÀ kesÀ Debleäeõle fôeOeeõfjle he´f¬eÀ³ee keÀe DefJeuebye he´YeeJer keÀe³eeõôJe³eôe megfôeq½ele keÀjôee ®eefnS~

6. GÊeÀ DeeosMe kesÀ hewje 4 kesÀ Deôegmeej yeQkeÀ KeeleeW kesÀ ªhe ceW jKer äe³er fôefOe³eeW, fJeÊer³e Deeqmle³eeW DeLeJee Dee|LekeÀ mebmeeOeôeeW DeLeJee mebyebfOele mesJeeDeeW kesÀ mebyebOe ceW Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ yeQkeÀeW keÀes fôe|oøì metf®e³eeB Yespesäee Deewj Gôemes Dehesãee keÀr peeSäer fkeÀ Jes -

(i) DeÐeleôe fôe|oøì metf®e³eeB FueskeÌì£eöfôekeÀ ªhe ceW jKeW leLee fôeq½ele ceeôeob[eW kesÀ DeeOeej hej fôe³efcele ªhe mes FmekeÀr peeB®e keÀjW fkeÀ ke̳ee DeeosMe keÀr Deôegmet®er ceW met®erye× J³efÊeÀ DeLeJee mebmLeeSB (fpeônW fôe|oøì J³efÊeÀ/mebmLeeSB keÀne äe³ee nw) GôekesÀ heeme yeQkeÀ KeeleeW kesÀ ªhe ceW keÀesFõ fôefOe, fJeÊer³e Deeqmle³eeb ³ee Dee|LekeÀ mebmeeOeôe ³ee Gmemes peg›r mesJeeSb jKe jnr nQ~

(ii) ³efo fkeÀmer äe´enkeÀ kesÀ y³eewjs fôe|oøì J³efÊeÀ³eeW/mebmLeeDeeW kesÀ y³eewjs mes fceueles neW, lees yeQkeÀeW keÀes ®eefnS fkeÀ Jes Ssmes äe´enkeÀ keÀe helee ®eueôes kesÀ legjble yeeo 24 Áebìs kesÀ Yerlej meb³egÊeÀ mef®eJe (DeeblefjkeÀ megjãee-I), äeÉn ceb°eeue³e keÀes Deheôer yefn³eeW ceW Ssmes äe´enkeÀ Üeje jKes äe³es yeQkeÀ Keeles kesÀ ªhe ceW jKer äe³er fôefOe³eeW, fJeÊer³e Deeqmle³eeW ³ee Dee|LekeÀ mebmeeOeôeeW ³ee Dee|LekeÀ mesJeeDeeW kesÀ hetjs y³eewjs HewÀkeÌme meb. 011-23092569 hej Yespe oW~ meeLe nr, FmekeÀr peeôekeÀejr ìsuerHeÀesôe meb. 011-23092736 hej Yer oW~ y³eewjs [ekeÀ mes Yespeôes kesÀ DeueeJee DefôeJee³eõ ªhe mes Fõ-cesue hej Yespes peeSb~

(iii) yeQkeÀ Thej (ii) ceW GquuefKele met®eôee keÀr SkeÀ he´flefuefhe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ³etSherS ôees[ue DefOekeÀejr , cegK³e cenehe´yebOekeÀ, yeQEkeÀäe hefj®eeueôe Deewj fJekeÀeme fJeYeeäe, Oeôe MeesOeôe fôeJeejCe he´Yeeäe, fJeée J³eeheej kesÀê, meWìj-1, 4Ler cebfpeue, keÀHeÀ hejs[, keÀesueeyee, cegcyeFõ-400005 keÀes [ekeÀ mes Deewj HewÀkeÌme meb. 022-22185792 hej YespeWäes~ y³eewjs [ekeÀ/HewÀkeÌme mes Yespeôes kesÀ DeueeJee DefôeJee³eõ ªhe mes Fõ-cesue hej Yespes peeSb~

(iv) yeQkeÀ Thej (ii) ceW GquuefKele met®eôee keÀr SkeÀ he´flefuefhe fJeÊer³e Deemet®eôee SkeÀkeÀ-Yeejle leLee Gme jep³e/mebÁe Meefmele ães°e kesÀ ³etSherS ôees[ue DefOekeÀejr keÀes Yer YepeWäes, peneb Keelee jKee äe³ee nw~

(v) ³efo fôe|oøì J³efÊeÀ³eeW/mebmLeeDeeW kesÀ y³eewjs mes äe´enkeÀ kesÀ y³eewjs hetjr lejn fceueles neW Deewj GmeceW mebosn keÀr keÀesFõ äegbpeeFMe ôe nes lees yeQkeÀ fôe|oøì J³efÊeÀ³eeW keÀes fJeÊer³e uesôeosôe ôenrb keÀjôes oWäes leLee FmekeÀr met®eôee meb³egÊeÀ mef®eJe (DeeblefjkeÀ megjãee -I), äeÉn ceb°eeue³e keÀes HewÀkeÌme meb. 011-23092569 hej leLee ìsuerHeÀesôe meb. 011-23092736 hej oWäes ~ y³eewjs [ekeÀ mes Yespeôes kesÀ DeueeJee DefôeJee³eõ ªhe mes Fõ-cesue hej Yespes peeSb~

(vi) yeQkeÀ Ghe³egõÊeÀ hewjeäe´eHeÀ (ii) kesÀ Debleäeõle Meefceue KeeleeW ceW fkeÀS äeS DeLeJee keÀjôes keÀe he´³eeme fkeÀS äeS meYer uesôeosôeeW keÀr mebfoäOe uesôeosôe fjheesìõ (SmeìrDeej) Yer fôeOeeõfjle he´eªhe ceW fJeÊer³e Deemet®eôee SkeÀkeÀ-Yeejle keÀes he´mlegle keÀjWäes~

7. fJeÊer³e Deeqmle³eeW hej jeskeÀ ueäeeôee

i) Ghe³egõÊeÀ hewjeäe´eHeÀ 6(ii) ceW GquuefKele fJeJejCe he´ehle nesôes kesÀ yeeo äeÉn ceb°eeue³e keÀe DeeblefjkeÀ megjãee -I he´Yeeäe jep³e hegfueme leLee/DeLeJee keWÀêr³e SpeWfme³eeW Üeje mel³eeheôe keÀjJeeSäee leefkeÀ ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee pee mekesÀ fkeÀ yeQkeÀeW Üeje hen®eeôe fkeÀS äeS J³efÊeÀ/ mebmLeeSb Jenr nQ pees fôe|oøì J³efÊeÀ³eeW/mebmLeeDeeW kesÀ ªhe ceW met®erye× nQ Deewj yeQkeÀeW ôes fpeôe fôefOe³eeW, fJeÊer³e Deeqmle³eeW DeLeJee Dee|LekeÀ mebmeeOeôeeW DeLeJee mebyebfOele mesJeeDeeW kesÀ yeejs ceW peeôekeÀejr or nw Jes Fônrb fôe|oøì J³efÊeÀ³eeW /mebmLeeDeeW Üeje Oeefjle keÀr äeFõ nQ~ ³en mel³eeheôe Ssmes fJeJejCe he´ehle nesôes keÀr leejrKe mes 5 keÀe³eõ foJemeeW kesÀ Yerlej hetje fkeÀ³ee peeSäee~

ii) ³efo mel³eeheôe mes ³en helee ®euelee nw fkeÀ mechefÊe hej fôe|oøì J³efÊeÀ³eeW/ mebmLeeDeeW keÀe mJeefcelJe nw ³ee GôekesÀ ueeYe kesÀ fueS jKer äe³er nw lees Ssmes mel³eeheôe kesÀ 24 Áebìs kesÀ Yerlej ³etSherS keÀr Oeeje 51keÀ kesÀ Debleäeõle Fôe Deeqmle³eeW hej jeskeÀ ueäeeôes keÀe DeeosMe peejr fkeÀ³ee peeSäee Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Deewj SHeÀDeeF³et- DeeFSôe[r keÀes DeJeäele keÀjeles ngS yeQkeÀ keÀr mebyebfOele MeeKee keÀes FueskeÌì£eöfôekeÀ ªhe mes met®eôee Yesper peeSäer~

iii) fôe|oøì J³efÊeÀ³eeW/mebmLeeDeeW keÀes hetJeõ met®eôee fo³es fyeôee DeeosMe peejr nesäee~

8. Jeøeõ 2001 kesÀ meb³egÊeÀ jeøì£ megjãee hefjøeo he´mleeJe 1373 kesÀ Debleäeõle fJeosMeeW mes he´ehle DeôegjesOeeW keÀe keÀe³eeõôJe³eôe

i) meb³egÊeÀ jeøì£ megjãee hefjøeo he´mleeJe 1373 kesÀ Deôegmeej osMeeW kesÀ fueS ³en yeeO³ekeÀejr nw fkeÀ Jes DeelebkeÀJeeor keÉÀl³e keÀjôesJeeues, keÀjôes keÀe he´³eeme keÀjôesJeeues DeLeJee DeelebkeÀJeeor keÉÀl³eeW keÀes Debpeece osôes ceW Meefceue ³ee mene³elee hengb®eeôes Jeeues J³efÊeÀ³eeW; Ssmes J³efÊeÀ³eeW Üeje he´l³eãe ³ee hejesãe ªhe mes meb®eefuele mebmLeeDeeW; leLee Ssmes J³efÊeÀ³eeW leLee mebmLeeDeeW keÀr Deesj mes ³ee GôekesÀ FMeejs hej keÀece keÀjôesJeeues J³efÊeÀ³eeW leLee mebmLeeDeeW keÀr fôefOe³eeW DeLeJee Deô³e Deeqmle³eeW hej jeskeÀ ueäeeSb ~ FôeceW Ssmes J³efÊeÀ³eeW leLee Gôemes peg›s J³efÊeÀ³eeW leLee mebmLeeDeeW Üeje he´l³eãe ³ee hejesãe ªhe mes mJeefOekeÉÀle ³ee fôe³ebf°ele mebhefÊe mes Ghee|pele DeLeJee meÉfpele fôefOe³eeb SJeb Deô³e Deeqmle³eeb Yer Meefceue nQ~

ii) meb³egÊeÀ jeøì£ megjãee hefjøeo he´mleeJe 1373 kesÀ Debleäeõle fJeosMeeW mes he´ehle DeôegjesOeeW hej keÀejõJeeFõ keÀjôes kesÀ fueS fJeosMe ceb°eeue³e fJeosMeeW Üeje fkeÀS äeS DeôegjesOeeW keÀr peeb®e-he›leeue keÀjsäee Deewj Deheôer fìhheCer kesÀ meeLe fôefOe³eeW DeLeJee Deô³e Deeqmle³eeW hej jeskeÀ ueäeeôes kesÀ fueS GônW DeeblefjkeÀ megjãee - I he´Yeeäe kesÀ ³etSherS ôees[ue DefOekeÀejr keÀes Fuesì£eöfôekeÀ ªhe mes Yespesäee~

iii) äeÉn ceb°eeue³e kesÀ DeeblefjkeÀ megjãee - I he´Yeeäe kesÀ ³etSherS ôees[ue DefOekeÀejr heeb®e keÀe³eõ foJemeeW kesÀ Yerlej DeôegjesOe keÀr peeb®e keÀjJeeSäee leefkeÀ Jen meblegøì nes mekesÀ fkeÀ he´³eesp³e keÀeôetôer fme×ebleeW kesÀ DeeOeej hej DeôegjesOe ceW ³en mebosn keÀjôes DeLeJee fJeéeeme keÀjôes kesÀ Deewf®el³ehetCeõ keÀejCe DeLeJee Deewf®el³ehetCeõ DeeOeej nQ fkeÀ he´mleefJele fôe|oøì J³efÊeÀ/mebmLee DeelebkeÀJeeor nw, pees DeelebkeÀJeeo DeLeJee fkeÀmer DeelebkeÀJeeor mebäeþôe keÀe fJeÊeheesøeCe keÀjlee nw leLee mJe³eb meblegøì nes peeôes kesÀ yeeo Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ôees[ue DefOekeÀefj³eeW keÀes FueskeÌì£eöfôekeÀ ªhe mes Ssmes DeôegjesOe keÀes Deäe´sføele keÀjsäee ~ he´mleefJele fôe|oøì J³efÊeÀ/mebmLee keÀes,pewmee fkeÀ Thej Je|Cele nw, fôe|oøì J³efÊeÀ/mebmLee ceeôee peeSäee~

iv) DeeblefjkeÀ megjãee - I he´Yeeäe kesÀ ³etSherS ôees[ue DefOekeÀejr mes DeôegjesOe he´ehle nesôes kesÀ yeeo yewkeÀeW keÀes met®er Yesper peeSäer leLee hewjeäe´eHeÀ 5, 6 , leLee 7 kesÀ Debleäeõle Je|Cele he´f¬eÀ³ee keÀe DeôegmejCe fkeÀ³ee peeSäee~

v) jeskeÀ ueäeeôes kesÀ DeeosMe mebyebfOele fôe|oøì J³efÊeÀ³eeW keÀes hetJeõ met®eôee fo³es fyeôee peejr neWäes~

9.mel³eeheôe kesÀ yeeo ³en helee ®eueôes hej fkeÀ mebyebfOele J³efÊeÀ DeLeJee mebmLee fôe|oøì J³efÊeÀ DeLeJee mebmLee ôenrb nw, fôefOe³eeW hej jeskeÀ ueäeeôes mes äeueler mes he´YeefJele ngS J³efÊeÀ³eeW/mebmLeeDeeW keÀr fôefOe³eeW, fJeÊer³e Deeqmle³eeW DeLeJee Dee|LekeÀ mebmeeOeôeeW DeLeJee mebyebfOele mesJeeDeeW hej mes jeskeÀ nìeôes keÀr he´f¬eÀ³ee~

Ssmee keÀesFõ Yer J³efÊeÀ DeLeJee mebmLee fpemekesÀ heeme Fme yeele keÀe meeã³e nes fkeÀ GmekesÀ Üeje Oeefjle/ mJeefOekeÉÀle fôefOe³eeW, fJeÊer³e Deeqmle³eeW DeLeJee Dee|LekeÀ mebmeeOeôeeW DeLeJee mebyebfOele mesJeeDeeW hej äeueler mes jeskeÀ ueäeeFõ äeFõ nw, mebyebfOele yeQkeÀ keÀes Dehesfãele meeã³e fuefKele ªhe ceW osles ngS SkeÀ DeeJesoôe he´mlegle keÀjsäee~ yeQkeÀ fkeÀmer J³efÊeÀ DeLeJee mebmLee Üeje he´mlegle fkeÀS äeS DeeJesoôe keÀr met®eôee Deewj GmekeÀr SkeÀ he´fle jeskeÀr äeFõ Deeqmle kesÀ hetjs y³eewjs mefnle Ghe³egõÊeÀ hewjeäe´eHeÀ 6(ii) ceW foS äeS mebhekeõÀ met°e kesÀ Deôegmeej äeÉn ceb°eeue³e kesÀ DeeblefjkeÀ megjãee -I he´Yeeäe kesÀ ôees[ue DefOekeÀejr keÀes oes keÀe³eõ foJeme kesÀ Yerlej nr Deäe´sføele keÀjWäes fpemekesÀ Debleäeõle mebyebfOele J³efÊeÀ DeLeJee mebmLee Üeje ³en met®eôee or äeFõ nes fkeÀ GmekeÀr fôefOe³eeW, fJeÊer³e Deeqmle³eeW DeLeJee fJeÊer³e mebmeeOeôeeW DeLeJee mebyebfOele mesJeeDeeW hej äeueler mes jeskeÀ ueäeeFõ äeFõ nw~ meb³egÊeÀ mef®eJe (DeeblefjkeÀ megjãee - I), äeÉn ceb°eeue³e, äeÉn ceb°eeue³e kesÀ (DeeblefjkeÀ megjãee-I)he´Yeeäe keÀe ôees[ue DefOekeÀejr nesôes kesÀ ôeeles J³efÊeÀ/mebmLee Üeje he´mlegle meeã³e kesÀ DeeOeej hej ³efo eªjr ngDee lees Fme he´keÀej keÀe mel³eeheôe keÀjJeeSäee Deewj meblegøì nesôes hej 15 keÀe³eõ foJemeeW kesÀ Yerlej Ssmes DeeJesokeÀ Üeje mJeefOekeÉÀle/Oeefjle fôefOe³eeW, fJeÊer³e Deeqmle³eeW DeLeJee Dee|LekeÀ mebmeeOeôeeW DeLeJee mebyebfOele mesJeeDeeW hej mes jeskeÀ nìeôes kesÀ DeeosMe peejr keÀjsäee Deewj GmekeÀr met®eôee mebyebfOele yeQkeÀ keÀes osäee ~ leLeefhe, ³efo 15 keÀe³eõ foJemeeW kesÀ Yerlej Deeqmle³eeW hej mes jeskeÀ nìeôes kesÀ fueS fkeÀmer keÀejCeJeMe DeeosMe peejr keÀjôee mebYeJe ôe nes lees GmekeÀr met®eôee DeeblefjkeÀ megjãee-I keÀe ôees[ue DefOekeÀejr DeeJesokeÀ keÀes osäee~

10. fJefOefJe©× f¬eÀ³eekeÀueehe (fôeJeejCe) DefOefôe³ece keÀr Oeeje 51keÀ kesÀ Debleäeõle DeeosMeeW keÀr met®eôee

fJefOefJe©× f¬eÀ³eekeÀueehe (fôeJeejCe) DefOefôe³ece keÀr Oeeje 51keÀ kesÀ Debleäeõle fôefOe³eeW, fJeÊer³e Deeqmle³eeW DeLeJee Dee|LekeÀ mebmeeOeôeeW DeLeJee mebyebfOele mesJeeDeeW mes mebyebfOele meYer DeeosMe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ ceeO³ece mes meYer yeQkeÀeW keÀes Yespes peeSbäes~

11. yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee peelee nw fkeÀ Jes ³etSherS kesÀ GheyebOeeW keÀr peeôekeÀejr mebyebfOele mìeHeÀ kesÀ O³eeôe ceW ueeSb Deewj GôekeÀe keÀ›eFõ mes heeueôe megfôeq½ele keÀjW~

YeJeor³e

(fJeôe³e yewpeue)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

DeôegueäôekeÀ : ³eLeesÊeÀ

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन