HegjeuesKe
nesce - jep³e fJeÊeë yeeìeW keÀe SkeÀ DeO³e³eôe
 
ôeesìëmeceªhe Ehe´ìDeeGì he´ehle keÀjôes kesÀ fueS keÉÀhe³ee Deheôer ceMerôe ceW her[rSHeÀ DeLeJee Je[õ/SkeÌmesue ©heeôlej [eGôeuees[ keÀjW Deewj leye Fme FfleJeÉle keÀes Ehe´ì keÀjôes kesÀ fueS mebyebfOele meeöHeÌìJes³ej keÀe Ghe³eesäe keÀjW~
 
cee®eõ 30, 2011
jep³e fJeÊe : 2010-11 kesÀ yepeìeW keÀe DeO³e³eôe (mebhetCeõ omleeJese)
10169.00 kb
he´ekeÌkeÀLeôe
85.88 kb
fJeøe³e-met®er
92.85 kb
mebãesheeãej
62.26 kb
DeO³ee³e
I. fJenäeeJeueeskeÀôe
95.90 kb
II. cegÎs Deewj hefj¢M³e
196.28 kb
III. ôerfle mebyebOer henue
266.04 kb
IV. jep³e mejkeÀejeW keÀr mecesfkeÀle jepekeÀesøer³e qmLefle
664.27 kb
V. jepekeÀesøer³e fôeøheeoôe keÀe jep³eJeej fJeMuesøeCe
663.12 kb
VI. jep³e mejkeÀejeW keÀr yekeÀe³ee os³eeleeSb, yeepeej GOeefj³eeb Deewj DeekeÀqmcekeÀ os³eleeSb
467.93 kb
VII.Yeejle ceW fJeÊe Dee³eesäe : SkeÀ cetu³eebkeÀôe
616.91 kb
DeôegyebOe 1
2010-11 kesÀ jep³e yepeìeW keÀr he´cegKe ôerfleäele henueW
465.80 kb
[eìe kesÀ ñeesleeW Deewj keÀe³eõhe´Ceeuer hej J³eeK³eelcekeÀ fìhheCer
[eìe kesÀ ñeesleeW Deewj keÀe³eõhe´Ceeuer hej J³eeK³eelcekeÀ fìhheCer
86.13 kb
hefjfMeøì meejCer met®er
hefjfMeøì meejCer 1: jep³e mejkeÀejeW kesÀ he´cegKe Áeeìe mebkesÀlekeÀ
68.15 kb
hefjfMeøì meejCer 2: mecesfkeÀle yepeìr³e qmLefle SkeÀ ôeej ceW
70.02 kb
hefjfMeøì meejCer 3 : jepemJe he´eqhle³eeb
73.98 kb
hefjfMeøì meejCer 4: jepemJe J³e³e
74.42 kb
hefjfMeøì meejCer 5: hetbperäele he´eqhle³eeb
73.97 kb
hefjfMeøì meejCer 6: hetbper mebfJelejCe
71.82 kb
hefjfMeøì meejCer 7: keWÀê mes mebmeeOeôeeW keÀe ô³eeäeceôe Deewj DeblejCe
70.73 kb
hefjfMeøì meejCer 8: fJekeÀeme Deewj äewj fJekeÀeme J³e³e
69.05 kb
hefjfMeøì meejCer 9: fJekeÀeme J³e³e - he´cegKe Merøeõ
74.92 kb
hefjfMeøì meejCer 10: äewj fJekeÀeme J³e³e - he´cegKe Merøeõ
71.36 kb
hefjfMeøì meejCer 11: fJekeÀeme Deewj äewj fJekeÀeme J³e³e - ³eespeôee Deewj ³eespeôeslej ÁeìkeÀ
67.64 kb
hefjfMeøì meejCer 12: fJekeÀeme Deewj äewj fJekeÀeme J³e³e - jepemJe Deewj hetbper ÁeìkeÀ
63.94 kb
hefjfMeøì meejCer 13: ³eespeôee Deewj ³eespeôeslej J³e³e - jepemJe Deewj hetbper ÁeìkeÀ
64.01 kb
hefjfMeøì meejCer 14: jep³eeW kesÀ ³eespeôeslej äewj fJekeÀeme J³e³e
68.15 kb
hefjfMeøì meejCer 15: meeceefpekeÀ ães°e kesÀ J³e³e keÀr mebj®eôee
106.01 kb
hefjfMeøì meejCer 16: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJe³eespeôe
66.34 kb
hefjfMeøì meejCer 17: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJeÊeheesøeCe
76.75 kb
hefjfMeøì meejCer 18: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJeÊeheesøeCe - kegÀue kesÀ he´fleMele ªhe ceW
69.19 kb
hefjfMeøì meejCer 19: jep³e mejkeÀejeW keÀr yekeÀe³ee os³eleeDeeW keÀr mebj®eôee
74.95 kb
hefjfMeøì meejCer 20: jep³e mejkeÀejeW keÀr yekeÀe³ee os³eleeDeeW keÀr mebj®eôee - kegÀue keÀe Deôegheele
74.03 kb
hefjfMeøì meejCer 21: jep³e mejkeÀej kesÀ yeepeej GOeej
66.94 kb
hefjfMeøì meejCer 22: Dee³ekeÀj keÀr fôeJeue he´eqhle³eeW kesÀ mebfJelejCe keÀe ceeheob[
66.87 kb
hefjfMeøì meejCer 23: keWÀêr³e Glheeo MegukeÀ kesÀ mebfJelejCe keÀe ceeheob[
63.37 kb
fJeJejCe met®er
fJeJejCe 1: he´cegKe jepekeÀesøer³e mebkesÀlekeÀ
82.80 kb
fJeJejCe 2: jepemJe Áeeìe / DefOeMesøe
66.88 kb
fJeJejCe 3: heejbhefjkeÀ Áeeìe / DefOeMesøe
67.47 kb
fJeJejCe 4: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìe / DefOeMesøe
67.11 kb
fJeJejCe 5: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJe³eespeôe
68.90 kb
fJeJejCe 6: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJeÊeheesøeCe - 2008-09 (uesKee)
70.41 kb
fJeJejCe 7: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJeÊeheesøeCe - kegÀue kesÀ he´fleMele kesÀ ªhe ceW - 2008-09 (uesKee)
73.47 kb
fJeJejCe 8: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJeÊeheesøeCe - 2009-10 (mebDe)
70.92 kb
fJeJejCe 9: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJeÊeheesøeCe - kegÀue kesÀ he´fleMele kesÀ ªhe ceW - 2009-10 (mebDe)
73.41 kb
fJeJejCe 10: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJeÊeheesøeCe - 2010-11 (yeDe)
71.46 kb
fJeJejCe 11: mekeÀue jepekeÀesøer³e Áeeìs keÀe fJeÊeheesøeCe - kegÀue kesÀ he´fleMele kesÀ ªhe ceW - 2010-11 (yeDe)
73.36 kb
fJeJejCe 12: fJekeÀeme J³e³e
65.87 kb
fJeJejCe 13: äewj fJekeÀeme J³e³e
67.04 kb
fJeJejCe 14: ³eespeôee J³e³e
64.33 kb
fJeJejCe 15: äewj ³eespeôee J³e³e
65.95 kb
fJeJejCe 16: äewj ³eespeôee Deewj fJekeÀeme J³e³e*
65.68 kb
fJeJejCe 17: y³eepe Yegäeleeôe
67.75 kb
fJeJejCe 18: keÀj jepemJe
65.94 kb
fJeJejCe 19: Kego keÀe keÀj jepemJe
66.37 kb
fJeJejCe 20: äewj-keÀj jepemJe
65.05 kb
fJeJejCe 21: Kego keÀe äewj-keÀj jepemJe
65.90 kb
fJeJejCe 22: keWÀêr³e keÀjeW ceW fnmmee
62.47 kb
fJeJejCe 23: keWÀê mejkeÀej mes Deôegoeôe
66.45 kb
fJeJejCe 24: keWÀê mes °eÝCe
66.80 kb
fJeJejCe 25: keWÀê mes mebmeeOeôeeW keÀe ô³eeäeceôe Deewj DeblejCe
68.69 kb
fJeJejCe 26: yekeÀe³ee os³eleeDeeW keÀr mebj®eôee
139.34 kb
fJeJejCe 27: jep³e mejkeÀejeW keÀr kegÀue yekeÀe³ee os³eleeSb
71.59 kb
fJeJejCe 28: jep³e mejkeÀejeW keÀr kegÀue yekeÀe³ee os³eleeSb - perSme[rher kesÀ he´fleMele kesÀ ªhe ceW
68.89 kb
fJeJejCe 29: jep³e mejkeÀejeW kesÀ yeeeej GOeej
69.15 kb
fJeJejCe 30: jep³e mejkeÀejeW keÀe ³eespeôee hefjJ³e³e
66.64 kb
fJeJejCe 31: hetbperäele he´eqhle³eeb Deewj hetbperäele J³e³e
66.29 kb
fJeJejCe 32: jep³e mejkeÀej yeepeej °eÝCe
298.59 kb
fJeJejCe 33: jep³e mejkeÀejeW kesÀ yekeÀe³ee yeepeej °eÝCe
77.13 kb
fJeJejCe 34: jep³e mejkeÀej keÀr yekeÀe³ee he´fleYetfle³eeW keÀr hefjhekeÌJelee he´esHeÀeFue
83.90 kb
fJeJejCe 35: jep³e mejkeÀej keÀr yekeÀe³ee he´fleYetfle³eeW keÀr hefjhekeÌJelee he´esHeÀeFue - kegÀue kesÀ he´fleMele kesÀ ªhe ceW
75.82 kb
fJeJejCe 36: jep³e mejkeÀejeW kesÀ ®egEôeoe he´fleye× J³e³e - jep³eeW kesÀ Kego kesÀ jepemJe kesÀ Deôegheele kesÀ ªhe ceW
74.46 kb
fJeJejCe 37: jep³e mejkeÀejeW kesÀ ®egEôeoe he´fleye× J³e³e - jepemJe J³e³e kesÀ Deôegheele kesÀ ªhe ceW
74.33 kb
fJeJejCe 38: fjeJeõ yeQkeÀ mes meeceeô³e DeLee÷hee³e Defäe´ce Deewj DeesJej[£eHeÌì he´ehle keÀjôee
70.98 kb
fJeJejCe 39: keWÀê mes DeLee÷hee³e Defäece
70.86 kb
fJeJejCe 40: 14 - foJemer³e ceO³eJelerõ Kepeeôee fyeueeW ceW yekeÀe³ee fôeJesMe
73.72 kb
fJeJejCe 41: fMeãee hej J³e³e - mekeÀue J³e³e kesÀ Deôegheele kesÀ ªhe ceW
73.61 kb
fJeJejCe 42: f®efkeÀlmee Deewj meeJeõpefôekeÀ mJeemLe Deewj hefjJeej keÀu³eeCe hej J³e³e - mekeÀue J³e³e kesÀ Deôegheele kesÀ ªhe ceW
73.35 kb
fJeJejCe 43: jep³e mejkeÀejeW keÀr yekeÀe³ee äeejbfì³eeb
85.12 kb
fJeJejCe 44: cepeotjr Deewj Jesleôe hej J³e³e
71.98 kb
fJeJejCe 45: hefj®eeueôe Deewj jKejKeeJe hej J³e³e
70.45 kb
fJeJejCe 46 : meeceefpekeÀ ães°e J³e³e
70.56 kb
fJeJejCe 47: kegÀue J³e³e keÀr legueôee ceW meeceefpekeÀ ães°e kesÀ J³e³e
69.08 kb
fJeJejCe 48: yeejnJeW fJeÊe Dee³eesäe Üeje DeôegMebfmele °eÝCe meceskeÀôe Deewj jenle megfJeOee kesÀ lenle hee°e jep³eeW Üeje he´ehle °eÝCe / y³eepe jenle
66.11 kb
fJeJejCe 49: DeôegMebfmele he´fle J³efÊeÀ DeblejCe keÀe fJeÁeìôe : DeôegMebfmele he´fle J³efÊeÀ DeblejCe keÀe fJeÁeìôe : fomeJeeb fJeÊe Dee³eesäe
68.00 kb
fJeJejCe 50: DeôegMebfmele he´fle J³efÊeÀ DeblejCe keÀe fJeÁeìôe : ä³eejnJeeb fJeÊe Dee³eesäe
69.56 kb
fJeJejCe 51: DeôegMebfmele he´fle J³efÊeÀ DeblejCe keÀe fJeÁeìôe : yeejnJeeb fJeÊe Dee³eesäe
68.76 kb
fJeJejCe 52: DeôegMebfmele he´fle J³efÊeÀ DeblejCe keÀe fJeÁeìôe : lesjnJeeb fJeÊe Dee³eesäe
70.21 kb
hefjfMeøì I: jep³eeW Deewj fJeOeeôeceb[ue Jeeues keWÀêMeefmele he´oMeeW keÀr jepemJe he´eqhle³eeb
jep³e : DeebOe´ he´osMe, De©Cee®eue he´osMe, Demece, fyenej
151.17 kb
jep³e : íÊermeäeŸ, äeesJee, äegpejele, nfj³eeCee
152.71 kb
jep³e : fncee®eue he´osMe, peccet Deewj keÀMcerj, PeejKeb[, keÀôeeõìkeÀ
154.05 kb
jep³e : kesÀjue , ceO³e he´osMe, cenejeøì£, cefCehegj
153.19 kb
jep³e : cesÁeeue³e, fceeesjce, ôeeäeeueQ[, G›rmee
152.30 kb
jep³e : hebpeeye, jepemLeeôe, fmeqkeÌkeÌce, lefceueôee[g
152.49 kb
jep³e : f°ehegje, GÊejeKeb[, GÊej he´osMe, heq½ece yebäeeue
152.35 kb
jeøì£r³e jepeOeeôer ães°e fouuer Deewj meYer jep³e
153.17 kb
hefjfMeøì II : jep³eeW Deewj fJeOeeôeceb[ue Jeeues keWÀêMeefmele he´oMeeW kesÀ jepemJe J³e³e
DeebOe´ he´osMe
105.90 kb
De©Cee®eue he´osMe
100.49 kb
Demece
99.18 kb
fyenej
99.22 kb
íÊermeäeŸ
99.94 kb
äeesJee
98.43 kb
äegpejele
99.50 kb
nfj³eeCee
99.47 kb
fncee®eue he´osMe
100.30 kb
peccet Deewj keÀMcerj
105.50 kb
PeejKeb[
105.04 kb
keÀôeeõìkeÀ
99.50 kb
kesÀjue
99.55 kb
ceO³e he´osMe
100.02 kb
cenejeøì£
99.91 kb
cefCehegj
98.88 kb
cesÁeeue³e
98.68 kb
fcepeesjce
98.82 kb
ôeeäeueQ[
99.06 kb
G›rmee
99.73 kb
hebpeeye
98.87 kb
jepemLeeôe
99.54 kb
fmeqkeÌkeÀce
99.11 kb
lefceueôee[g
100.14 kb
f°ehegje
98.79 kb
GÊejeKeb[
99.62 kb
GÊej he´osMe
100.46 kb
heq½ece yebäeeue
100.40 kb
meYer jep³e
100.86 kb
jeøì£r³e jepeOeeôer ães°e fouuer
101.05 kb
hegog®esjr
110.81 kb
hefjfMeøì III : jep³eeW Deewj fJeOeeôeceb[ue Jeeues keWÀêMeefmele he´oMeeW keÀr hetbperäele he´eqhle³eeb
jep³e : DeebOe´ he´osMe, De©Cee®eue he´osMe, Demece, fyenej, íÊermeäe{, äeesJee, äegpejele, nfj³eeCee
165.97 kb
jep³e : fncee®eue he´osMe, peccet Deewj keÀMcerj, PeejKeb[, keÀôeeõìkeÀ, kesÀjue , ceO³e he´osMe, cenejeøì£, cefCehegj
168.05 kb
jep³e : cesÁeeue³e, fceeesjce, ôeeäeeueQ[, G›rmee, hebpeeye, jepemLeeôe, fmeqkeÌkeÀce, lefceueôee[g
166.62 kb
jep³e : f°ehegje, GÊejeKeb[, GÊej he´osMe, heq½ece yebäeeue, meYer jep³e, jeøì£r³e jepeOeeôer ães°e fouuer Deewj hegog®esjr
171.22 kb
hefjfMeøì IV : jep³eeW Deewj fJeOeeôeceb[ue Jeeues keWÀêMeefmele he´oMeeW keÀe hetbperäele J³e³e
DeebOe´ he´osMe
131.95 kb
De©Cee®eue he´osMe
132.73 kb
Demece
131.34 kb
fyenej
131.20 kb
íÊermeäeŸ
132.27 kb
äeesJee
130.38 kb
äegpejele
131.91 kb
nfj³eeCee
131.76 kb
fncee®eue he´osMe
132.89 kb
peccet Deewj keÀeMcerj
133.26 kb
PeejKeb[
132.07 kb
keÀôeeõìkeÀ
94.79 kb
kesÀjue
94.78 kb
ceO³e he´osMe
94.48 kb
cenejeøì£
94.90 kb
cefCehegj
93.64 kb
cesÁeeue³e
93.01 kb
fcepeesjce
93.44 kb
ôeeäeeueQ[
93.32 kb
G›rmee
94.08 kb
hebpeeye
93.92 kb
jepemLeeôe
131.90 kb
fmeqkeÌkeÀce
131.24 kb
lefceueôee[g
133.42 kb
f°ehegje
131.32 kb
GÊejeKeb[
132.32 kb
GÊej he´osMe
133.63 kb
heq½ece yebäeeue
127.83 kb
meYer jep³e
129.52 kb
jeøì£r³e jepeOeeôer ães°e fouuer
133.70 kb
hegog®esjr
128.22 kb
hefjfMeøìeW kesÀ mebyebOe ceW fìhhefCe³eeb
141.47 kb
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन