होम >> प्रकाशन - सामयिक प्रकाशन
 
 

तयशुदा लेन - देन प्रणाली (एनडीएस)

Jeøeõ 2002 lekeÀ, mejkeÀejr he´fleYetfle yeepeej cegK³ele³ee ìsuerHeÀesôe yeepeej Lee~ ¬esÀlee Deewj fJe¬esÀlee ìsuerHeÀesôe hej J³eeheej keÀjles Les Deewj mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW kesÀ DeblejCe kesÀ fueS mene³ekeÀ meeceeô³e Keelee-yenr (SmeperSue) DeblejCe HeÀeceõ he´l³eãe ªhe ceW leLee fôefOe kesÀ mecee³eespeôe nsleg ®ewkeÀ fjeJeõ yeQkeÀ keÀes he´mlegle keÀjles Les~ ³es nmle®efuele hefj®eeueôe Gleôes meãece ôenrb Les leLee FôeceW fJeuecye nes peelee Lee~ mejkeÀejr he´fleYetfle yeepeej keÀr ãecelee yeŸeôes kesÀ GÎsM³e mes Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes J³eeheej leLee fôeheìeôe keÀr he´f¬eÀ³ee keÀes mJe®efuele keÀjôes kesÀ fueS keÀoce GþeS Deewj HeÀjJejr 2002 ces le³eMegoe uesôe-osôe he´Ceeuer (Sôe[rSme) ueeäet keÀr äeFõ~

le³eMegoe uesôe-osôe he´Ceeuer (Sôe[rSme) kesÀ oes ceeö[îetue nw - SkeÀ he´eLefcekeÀ yeepeej kesÀ fueS Deewj otmeje fÜler³ekeÀ yeepeej kesÀ fueS~

I. he´eLefcekeÀ yeepeej ceeö[îetue

kesÀê mejkeÀej Deewj jep³e mejkeÀejeW, oesôeeW keÀr foôeebfkeÀle he´fleYetfle³eeW kesÀ meeLe-meeLe Kepeeôee fyeueeW keÀr ôerueecer kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ he´eLefcekeÀ ôerueecer ceb®e (Sôe[rSme ôerueecer) keÀe Ghe³eesäe keÀjlee nw~ ³en ceb®e menYeefäe³eeW keÀes FuewkeÌì£eöfôekeÀ ªhe mes he´eLefcekeÀ ôerueecer ceW Deheôer yeesfue³eeB he´mlegle keÀjôes leLee Deeyebìôe fjheesìõ he´ehle keÀjôes keÀr Deôegcefle oslee nw~

ôerueecer ceb®e keÀr he´cegKe fJeMesøeleeSB fôecôeeôegmeej nQ :-

(keÀ) fôeäeõceeW keÀe meÉpeôe - fjpeJeõ yeQkeÀ he´fleYetfle keÀe y³eesje, kegÀue jefMe (DefOemetf®ele jefMe) leLee yeesuer keÀr fleLer Deewj mece³e Fl³eefo osles ngS he´fleYetfle keÀe meÉpeôe keÀjlee nw ~

(Ke) yeesfue³eeB he´mlegle keÀjôee - menYeeäer meom³e fôeäeõce mebK³ee hej qkeÌuekeÀ keÀjkesÀ FuewkeÌì£eöfôekeÀ ªhe mes, Gme jefMe Deewj cetu³e/Dee³e hej fJefMeøì ªhe mes he´mlegle keÀj mekeÀles nQ fpeme hej Jes he´fleYetfle³eeB Kejroôes kesÀ F®ígkeÀ nQ ~

(äe) yeesfue³eeW hej keÀejJeeFõ - fjeJeõ yeQkeÀ yeesfue³eeW hej keÀejõJeeFõ keÀjlee nw Deewj ôerueecer kesÀ HeÀece÷ì kesÀ DeeOeej hej fôeq½ele cetu³e/Dee³e fôeOeeõfjle keÀjlee nw ~

(Áe) Deeyebìôe met®eôee - SkeÀ yeej fôeq½ele cetu³e/Dee³e fôeOeeõfjle nesôes hej fjeJeõ yeQkeÀ Fme fôeq½ele cetu³e/Dee³e lekeÀ DeLeJee GmekesÀ Thej keÀr meYer yeesfue³eeB mJerkeÀej keÀj ueslee nw~ he´Ceeuer mJeleë meHeÀue yeesfue³eeW keÀr menYeeäer Jeej fjheesìõ lew³eej keÀjler nw Deewj FuewkeÌì£eöfôekeÀ ªhe ceW nr GônW menYeefäe³eeW keÀes Yespeler nw~

([.) fôeheìeôe - he´Ceeuer SkeÀ Yegäeleeôe fjheesìõ keÀe meÉpeôe keÀjler nw fpemeceW he´l³eskeÀ meom³e Üeje or peeôes Jeeuer jefMe keÀe y³eesje Deewj he´l³eskeÀ menYeeäer keÀes peejr keÀr peeôes Jeeuer he´fleYetfle³eeW keÀr cee°ee or nesler nw~ Fme fjheesìõ kesÀ DeeOeej hej fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme he´l³eskeÀ meom³e kesÀ fôefOe Keeles keÀes ôeeces [euee peelee nw leLee fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme meom³eeW kesÀ he´fleYetfle Keeles ceW he´fleYetfle pecee fkeÀ³ee peelee nw~ äe´enkeÀeW keÀr yeesfue³eeW kesÀ fueS, GôekesÀ DefYejãekeÀ yeQkeÀeW/he´eLefcekeÀ J³eeheefj³eeW kesÀ KeeleeW keÀes Fmer he´keÀej hefj®eefuele fkeÀ³ee peelee nw~ DefYejãekeÀ Jen yeQkeÀ DeLeJee he´eLefcekeÀ J³eeheejr nw pees J³efÊeÀ³eeW Deewj íesìr mebmLeeDeeW keÀr mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW keÀe DeôegjãeCe keÀjlee nw~

II. fÜler³ekeÀ yeepeej ceeö[îetue

mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW ceW fÜler³ekeÀ yeepeej J³eeheej keÀeGbìj hej (Deesìrmer) nes mekeÀlee nw ~ ³es J³eeheej Deece leewj hej HeÀesôe hej nesles nQ~ menYeefäe³eeW mes Dehesãee keÀr peeler nw fkeÀ Jes fÜler³ekeÀ yeepeej kesÀ J³eeheej Sôe[rSme hej fjheesìõ keÀjW ~ SkeÀ yeej GôekeÀr fjhees\ìäe he´f¬eÀ³ee hetjr nesôes leLee he´Ceeuer Üeje J³eeheej mJerkeÀej fkeÀS peeôes hej DeeBkeÀ›s mJeleë nr meceeMeesOeôe Deewj Yegäeleeôe kesÀ fueS Yeejler³e meceeMeesOeôe fôeäece fuefce. (mermerDeeFSue) keÀes ®eues peeles nQ (mermerDeeFSue kesÀ fueS yeeökeÌme osKeW)~ Fmemes keÀeäepe DeeOeefjle fôeheìeôe he´f¬eÀ³ee mes ye®ee pee mekeÀlee nw~ keÀeäepe DeeOeefjle he´Ceeuer ceW menYeefäe³eeW keÀes he´fleYetfle³eeW kesÀ DeblejCe kesÀ fueS mene³ekeÀ meeceeô³e uespej (SmeperSue) HeÀeceeÙ leLee fôefOe³eeW kesÀ DeblejCe kesÀ fueS ®eskeÀeW keÀe Deeoeôe he´oeôe keÀjôee neslee Lee~

Sôe[rSme hej fjheesìõ fkeÀS äeS J³eeheejeW keÀe y³eesje Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr JesyemeeFì http://www.rbi.org.in/scripts/ndsuserxsl.aspx kesÀ ceeO³ece mes fo³ee peelee nw~

Yeejler³e meceeMeesOeôe fôeäece fuefce.

Yeejler³e meceeMeesOeôe fôeäece fuefce. (mermerDeeFSue) fcefÞele hetbper kebÀheôer nw fpemeceW ye›s yeQkeÀeW Deewj fJeÊer³e mebmLeeôeeW keÀe Mes³ej hetbper DebMeoeôe nw~ mermerDeeFSue kesÀJeue mejkeÀejr he´fleYetfle yeepeej kesÀ fueS meceeMeesOeôe Deewj Yegäeleeôe SpeWmer nw~ mejkeÀejr he´fleYetfle yeepeej ceW mermerDeeFSue he´Ceeuer Üeje mJerkeÀej fkeÀS äeS meYer J³eeheejeW kesÀ fôeheìeôe keÀr äeejbìr oslee nw~ ³en oef³elJe ôeJerkeÀjCe kesÀ ceeO³ece mes fkeÀ³ee peelee nw~ mermerDeeFSue oef³elJe ôeJerkeÀjCe kesÀ ceeO³ece mes meYer fÜler³ekeÀ yeepeej J³eeheejeW ceW keWÀêr³e he´fleheãe (mermerher) kesÀ ªhe ceW keÀe³eõ keÀjlee nw~ oef³elJe/ôeJerkeÀjCe ceW "keÀ" Deewj "Ke" oes heãeeW kesÀ yer®e ceW J³eeheej oes Deueäe-Deueäe J³eeheejeW kesÀ ªhe ceW neslee nw - SkeÀ J³eeheej "keÀ" Deewj mermerher kesÀ yer®e leLee otmej "Ke" Deesj mermerher kesÀ yer®e~ oesôeeW ceeceueeW ceW keWÀêr³e he´fle heãe mermerDeeFSue nesäee~ otmejs MeyoeW ceW, mermerDeeFSue ¬esÀlee kesÀ fueS fJe¬esÀlee Deewj fJe¬esÀlee kesÀ fueS ¬esÀlee neslee nw~ fjeJeõ yeQkeÀ Yegäeleeôe Deewj fôeheìeôe he´Ceeuer DefOefôe³ece 2007 kesÀ Debleäeõle mermerDeeFSue keÀe fJefôe³eceôe keÀjlee nw~

Sôe[rSme-DeesSce

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes le³eMegoe uesôe-osôe he´Ceeuer-Deeö[õj cewE®eäe DeLeJee Sôe[rSme-DeesSce, pewmee fkeÀ Gmes keÀne peelee nw, Deäemle 2005 ceW DeejbYe fkeÀ³ee~ mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW ceW keÀejesyeej kesÀ fueS Sôe[rSme-DeesSce, SkeÀ FuewkeÌì£eöfôekeÀ, ¬eÀrôe DeeOeefjle, ôeece jfnle, DeeosMe ®eefuele J³eeheej he´Ceeuer nw~ Sôe[rSme-DeesSce Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje DefOekeÉÀle nw, mermerDeeFSue FmekeÀe DeôegjãeCe keÀjlee nw~ ³en ceb®e, mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW ceW Deesìrmer DeLeJee hesôe hej, mebyebOer Jeleõceeôe megfJeOeeDeeW kesÀ DeflefjÊeÀ nw~

mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW ceW fÜler³ekeÀ yeepeej uesôe-osôeeW ceW Sôe[rSme-DeesSce heejo|Melee ueelee nw~ meom³e Deheôer yeesfue³eeB (Kejroôes kesÀ DeeosMe) leLee DeeöHe´À (fye¬eÀr DeeosMe) merOes nr Sôe[rSme-DeesSce ¬eÀrôe hej jKe mekeÀles nQ~ DeeosMe ®eefuele nesôes kesÀ keÀejCe he´Ceeuer meYer yeesfue³eeW Deewj DeeöHedÀmeõ keÀes cetu³e/mece³e keÀr he´eLefcekeÀlee hej cew®e keÀjler nw, DeLeeõle, Gmer cetu³e kesÀ DeeosMe ceW ³en meyemes hegjeôes DeeosMe keÀes henues cew®e keÀjler nw~ he´Ceeuer menYeefäe³eeW kesÀ ôeece äeghle jKeler nw ke̳eeWfkeÀ mermerDeeFSue meYer J³eeheejeW kesÀ Yegäeleeôe kesÀ fueS keWÀêr³e he´fleheãe (mermerher) kesÀ ªhe ceW keÀe³eõ keÀjlee nw~ Sôe[rSme-DeesSce ceW merOes he´f¬eÀ³ee (Smeìrher) keÀr megfJeOee Yer GheueyOe nw, DeLeeõle, he´Ceeuer hej meYer keÀejesyeej Yegäeleeôe kesÀ fueS mJeleë mermerDeeFSue keÀes Yespe foS peeles nQ~ hefj®eeueôeeW keÀr meãecelee Deewj megfJeOee kesÀ keÀejCe mejkeÀejr he´fleYetfle³eeW kesÀ J³eeheej keÀr cee°ee keÀe 80% mes DefOekeÀ keÀejesyeej Sôe[rSme-DeesSce hej neslee nw~

Sôe[rSme-DeesSce kesÀ keÀejesyeej keÀe y³eesje mermerDeeFSue keÀr JesyemeeFì www.ccilindia.com/OMHome.aspx hej GheueyOe nw~ meom³e mebmLeeDeeW kesÀ kesÀJeue he´efOekeÉÀle he´³eesäekeÀleeõ nr he´Ceeuer ceW "ueeöäe Fôe" keÀj mekeÀles nQ ~

menYeeäer

Sôe[rSme-DeesSce ceW oes he´keÀej kesÀ menYeeäer nQ - he´l³eãe Deewj Dehe´l³eãe~ he´l³eãe meom³eeW kesÀ ®eeuet Deewj SmeperSue Keeles fjpebJeõ yeQkeÀ ceW nesles nQ Deewj Jes Deheôes J³eeheej kesÀ mebyebOe ceW fôeheìeôe Sôe[rSme-DeesSce hej merOes nr keÀj mekeÀles nQ ~ Dehe´l³eãe meom³e Jes meom³e nQ fpeôekeÀe fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme ®eeuet Deewj SmeperSue Keelee ôenrb nw Deleë GônW Sôe[rSme-DeesSce hej Gôe meom³eeW kesÀ ceeO³ece mes J³eeheej keÀjôee neslee nw fpeôekesÀ Keeles fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme nQ~

meYer fôeJeemer mebmLeeôe, keÀehee÷jsìdme mefnle uesfkeÀôe J³efÊeÀ³eeW keÀes íes›keÀj, keÀr hengB®e Sôe[rSme-DeesSce lekeÀ he´l³eãe DeLeJee Dehe´l³eãe ªhe mes nw~ fJeosMer mebmLeeäele fôeJesMekeÀeW keÀes Dehe´l³eãe ªhe mes hengB®e he´oeôe keÀr äeFõ nw~

fJefMeøì ªhe mes, Jeleõceeôe ceW yeQkeÀeW, jep³e menkeÀejr yeQkeÀeW mefnle, he´eLefcekeÀ J³eeheefj³eeW (her[r) yercee kebÀhefôe³eeW, c³eg®³egue HedÀb[eW kesÀ ®eeuet Deewj SmeperSue Keeles fjeJeõ yeQkeÀ ceW nQ Deleë Jes merOes Sôe[rSme-DeesSce mes J³eeheej keÀj mekeÀles nQ~

Denõleehe´ehle mebmLeeôe, pewmes äewj yeQEkeÀäe fJeÊe kebÀhefôe³eeB (SôeyerSHedÀmer), íesìr YefJeø³e fôefOe³eeB, heWMeôe fôefOe³eeB, menkeÀejr yeQkeÀ, ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ Deewj ô³eeme, keÀehee÷jsìdme Deewj SHedÀDeeFDeeF kesÀ ®eeuet Deewj SmeperSue Keeles fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme ôenrb nQ, Deleë Jes Dehe´l³eãe ªhe mes DeLeeõle Sôe[rSme-DeesSce hej yeQkeÀeW Deewj he´eLefcekeÀ J³eeheefj³eeW kesÀ ceeO³ece mes J³eeheej keÀj mekeÀles nQ~

yeQkeÀ Deewj he´eLefcekeÀ J³eeheejr Dehe´l³eãe meom³eeW kesÀ he´fleYetfle Deewj fôefOe Keeles KeesuekeÀj GônW DefYejãeCe mebyebOer mesJeeSB GheueyOe keÀjeles nQ~ Dehe´l³eãe meom³e äe´enkeÀeW kesÀ KeeleeW keÀe Ghe³eesäe keÀjles ngS GôekesÀ DefYejãekeÀeW kesÀ ceeO³ece mes DeeosMe os mekeÀles nQ~ Debleleë Ssmes J³eeheejeW keÀe Yegäeleeôe Gme DefYejãekeÀ kesÀ merSmeperSue Keeles leLee ®eeuet Keeles kesÀ ceeO³ece mes fkeÀ³ee peelee nw~

Sôe[rSme-DeesSce keÀr Jeleõceeôe ceW 130 fJeÊer³e mebmLeeôeeW keÀr meom³elee nw~

SmeperSue (mene³ekeÀ meeceeô³e uespej Keelee) - ³en SkeÀ he´fleYetfle Keelee nw pees yeQkeÀeW Deewj he´eLefcekeÀ J³eeheefj³eeW Üeje Deheôer mejkeÀejr he´fleYetfle³eeB jKeôes kesÀ fueS Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme jKee peelee nw~ SmeperSue Keeles ceW kesÀJeue GôekeÀr mJeefcelJe Jeeuer OeefjleeSB jKeôes kesÀ Deôegcefle nesler nw~

merSmeperSue Keelee - yeQkeÀeW Deewj he´eLefcekeÀ J³eeheefj³eeW keÀes Deheôes äe´enkeÀeW kesÀ KeeleeW keÀe DeôegjãeCe keÀjôes keÀr Deôegcefle nw~ äe´enkeÀeW keÀr OeefjleeSB Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ceW SkeÀ meb³egÊeÀ Keeles ceW jKer peeler nQ fpemes merSmeperSue Keelee keÀnles nQ~

Sôe[rSme-DeesSce keÀe meom³e keÀewôe nes mekeÀlee nw ?

Sôe[rSme-DeesSce keÀr meom³elee kesÀ fueS fôecôefuefKele DehesãeeSB nw :-

 • fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme SmeperSue KeeleefjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme ®eeuet Keelee*FôeHedÀfôesì (Yeejler³e fJeÊer³e ôesìJekeõÀ) keÀôesqkeÌìfJeìr

 • mermerDeeFSue keÀr meom³elee

* c³eg®³egue HedÀb[ Deewj yercee kebÀhefôe³eeW pewmer mebmLeeDeeW keÀes, pees fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ heeme ®eeuet Keelee Keesueôes nsleg hee°e ôenrb nQ, GônW fôeheìeôe kesÀ fueS mermerDeeFSue Üeje fôe³ele fkeÀS äeS ôeefcele mecee³eespeôe yeQkeÀeW ([rSmeyer) ceW mes fkeÀmer SkeÀ yeQkeÀ ceW fôefOe Keelee Keesueôee DeeJeM³ekeÀ nesäee~

Sôe[rSme-DeesSce hej J³eeheej ke̳eeW?

 • Sôe[rSme-DeesSce menYeefäe³eeW kesÀ ôeece äeghle jKeôee megfôeq½ele keÀjlee nw leLee, Fme he´keÀej yeepeej keÀe Jemlegfôeøþ cetu³eôe megfôeq½ele keÀjlee nw~ ®etbfkeÀ Deesìrmer J³eeheej ceW menYeeäer SkeÀ-otmejs keÀes hen®eeôeles nQ, GôekesÀ meceãe fJehefjle cetu³eôe nes mekeÀlee nw~Fme he´Ceeuer ceW legjble DeeOeej hej J³eeheej mes henues (DeLeeõle yeesuer/DeeöHedÀj) leLee J³eeheej kesÀ yeeo (DeLeeõle fheíues J³eeheej keÀe cetu³e Deewj GmekeÀr cee°ee), oesôeeW keÀr peeôekeÀejr GheueyOe nesler nw~ FmeceW Deesìrmer yeepeej keÀr legueôee ceW heejoMerõ Deewj yesnlej cetu³e peeôeôes keÀr megfôeq½elelee nw peneB met®eôee kesÀ he´meej ceW 30 fceôeì lekeÀ keÀe fJeuebye nes mekeÀlee nw ~J³eeheej 5 keÀjes› ©. kesÀ ceeôekeÀ DeekeÀej leLee 5 keÀjes› kesÀ äegCekeÀeW ceW neslee nw fpememes he´Ceeuer ceW he³eeõhle ®euefôefOe GheueyOe nesler nw~5 keÀjes› ©. mes keÀce kesÀ íesìs DeekeÀej ceW J³eeheej nsleg, SkeÀ Deueäe "fJeøece cee°ee" ÁeìkeÀ (ô³etôelece J³eeheej jefMe kesÀJeue 10,000 ©.) Yer GheueyOe nw~menYeefäe³eeW keÀes yeepeej keÀr äenjeFõ helee ueäeler nw ke̳eeWfkeÀ he´Ceeuer he´l³eskeÀ he´fleYetfle kesÀ fueS Kejroôes/yes®eôes keÀr mebK³ee Deewj kegÀue jefMe oMeeõler nw~ ³en Deesìrmer yeepeej ceW mebYeJe ôenrb nw~FmeceW hefj®eeueôeäele megfJeOee keÀe G®®e mlej nw ke̳eeWfkeÀ J³eeheej nsleg DeeosMe osôes, J³eeheej keÀjôes leLee Yegäeleeôe keÀr he´f¬eÀ³ee hetCeõleë mJe®eefuele nw ~SkeÀ yeej he´Ceeuer ceW keÀejesyeej hetje nesôes hej, Yegäeleeôe kesÀ fueS FmekeÀr hegqøì mecePer peeler nw~ Deesìrmer yeepeej ceW meewoeW keÀr hegqøì Sôe[rSme hej keÀjôer nesler nw, leYer Jes Yegäeleeôe kesÀ fueS mJerkeÀej ceeôes peeles nQ~

 • Sôe[rSme-DeesSce hej J³eeheej nesôes hej meeLe-meeLe fjhees\ìäe nes peeler nw peyefkeÀ Deesìrmer yeepeej ceW menYeefäe³eeW keÀes uesôe-osôe Deueäe mes metf®ele keÀjôes nesles nQ~

Sôe[rSme-DeesSce keÀr fJeMesøeleeSB

neueebfkeÀ hefj®eeueôeäele megfJeOee Deewj yesnlej megjãee kesÀ fueS FmekeÀr yengle mer fJeMesøeleeSB nQ; FôeceW mes kegÀí he´cegKe fJeMesøeleeSB fôecôeeôegmeej nQ :-

(i) yeepeej fôeäejeôer

³etej Üeje he´Ceeuer ceW ueeöäe-Fôe keÀjôes kesÀ yeeo Sôe[rSme-DeesSce keÀe henuee heÉøþ yeepeej fôeäejeôer nw~ Fme heÉøþhej he´l³eskeÀ he´fleYetfle kesÀ fueS legjble DeeOeej hej he´fleYetfle Jeej y³eesje, yeepeej keÀr Jeleõceeôe qmLefle fpemeceW meJee÷Êece yeesuer, meJee÷Êece DeeöHedÀj, J³eeheej fkeÀ³ee äe³ee fheíuee cetu³e leLee Dee³e Deewj kegÀue J³eeheefjle jefMe GheueyOe nesler nw~

yeepeej fôeäejeôer yeepeej kesÀ fJefYeÄe ÁeìkeÀeW kesÀ fueS GheueyOe nw ³eLee, keWÀê mejkeÀej keÀr he´fleYetfle³eeB (merper), jep³e mejkeÀej keÀr he´fleYetfle³eeB (Smeper), Kepeeôee fyeue (ìryer), fJeøece mebK³ee yeepeej (Dees[r) Deewj ³eoe peejr yeepeej ([yu³etDeeF) ~

yeepeej fôeäejeôer heÉøþ mes ³etej he´Ceeuer ceW GheueyOe yeesfue³eeW Deewj DeeöHedÀmeõ kesÀ he´fleYetfle mlej kesÀ cetu³e/Dee³e keÀes fôeo÷Me keÀjles ngS f[£ue [eGôe keÀj mekeÀles nQ~ ³en he´l³eskeÀ he´fleYetfle kesÀ fueS yeesuer Deewj DeeöHedÀj keÀr kegÀue mebK³ee Deewj jefMe osles ngS yeepeej keÀr äenjeFõ Yer oMeeõler nw~ Sôe[rSme-DeesSce keÀe yeepeej fôeäejeôer mermerDeeFSue keÀr JesyemeeFì http://www.ccilindia.com/OMHome.aspx hej Yer GheueyOe nw~

(ii) DeeosMe osôee/(yeesfue³eeB/DeeöHedÀmeõ)

¬eÀrôe hej 'place bid' DeeFkeÀeöôe keÀes qkeÌuekeÀ keÀjkesÀ DeLeJee yeepeej fôeäejeôer heÉøþ hej meJee÷Êece DeeöHedÀj [yeue qkeÌuekeÀ keÀjkesÀ yeesuer ueäeeFõ pee mekeÀler nw~ Fmer he´keÀej, yeepeej fôeäejeôer heÉøþ hej GheueyOe meJee÷Êece yeesuer keÀes [yeue qkeÌuekeÀ keÀjkesÀ DeeöHedÀj or pee mekeÀler nw~

 • yeesuer DeLeJee DeeöHedÀj osles ngS jKer peeôes Jeeuer yeesuer/DeeHedÀj keÀr hetjr jefMe foKeeôes DeLeJee "[rke̳et" (he´keÀì cee°ee) fmeueskeÌì keÀjkesÀ jefMe keÀe SkeÀ Yeeäe foKeeôes keÀe ®e³eôe fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~

 • meeLe nr, DeeosMe lerôe he´keÀej keÀr DeJefOe kesÀ mebfceÞeCe mes fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw ³eLee,

(keÀ) foôe - pees hetCeõ J³eeheej foJeme kesÀ fueS JewOe nw~

(Ke) perìrìr - "mece³e jnôes lekeÀ" keÀe DeLeõ nw DeeosMe fJefMeøì DeJefOe lekeÀ JewOe jnsäee~

(äe) DeeFDeesmer - "lelkeÀeue DeLeJee fôejmle" keÀe DeLeõ nw fkeÀ ³en legjble fôeøheefo nesäee DeLeJee ceQE®eäe DeeosMe ôe fceueôes hej fôejmle nes peeSäee~

(iii) DeeosMe hegqøì

SkeÀ yeej DeeosMe keÀe y³eesje Yej keÀj he´mlegle keÀjôes kesÀ yeeo he´Ceeuer Üeje DeeosMe keÀe y³eesje SkeÀ yeej HedÀfj oMeeõ³ee peeSäee (ôer®es oMeeõ³er ¬eÀrôe osKeW)~ hegqøì keÀjôes kesÀ yeeo nr he´Ceeuer ceW DeeosMe peelee nw~

(iv) mebMeesOeôe/fôejmeôe yeesfue³eeB

Sôe[rSme-DeesSce hej jKes äeS DeeosMeeW keÀes GôekesÀ cew®e nesôes mes henues fkeÀmer Yer mece³e mebMeesfOele DeLeJee fôejmle fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw~ Fmemes meom³eeW keÀes cetu³e Gleej-®eŸeJe kesÀ Deôegmeej foS äeS DeeosMeeW ceW megOeej keÀr megfJeOee nesler nw~ meeLe nr, menYeeäer keÀr DeeJeM³ekeÀlee kesÀ Deôegmeej, meYer DeeosMeeW/meYer ¬eÀ³e DeeosMeeW/meYer fJe¬eÀ³e DeeosMeeW/SkeÀ mece³e ceW fkeÀmer fJeMesøe DeeosMe keÀes fôejmle keÀjôes keÀr megfJeOee Yer GheueyOe nw ~

(v) ô³etôe Keshe J³eeheej

Kegoje fôeJesMekeÀeW Üeje íesìs DeekeÀej ceW J³eeheej keÀes megfJeOeepeôekeÀ yeôeeôes kesÀ fueS Sôe[rSme-DeesSce ceW SkeÀ Deueäe ÁeìkeÀ yeôee³ee äe³ee ns fpemeceW ô³etôelece J³eeheej 10,000 ©. keÀe nw~ Fmemes menkeÀejr yeQkeÀeW, YefJeø³e fôefOe³eeW Deewj Deô³e fJeÊer³e mebmLeeôeeW keÀes, 5 keÀjes› ©. mes keÀce, íesìs DeekeÀej ceW keÀejesyeej keÀjôes ceW megfJeOee nesäer~ ®etbfkeÀ cetu³e heejoMerõ nQ Deewj Fme ceb®e ceW keÀejesyeej ceW ôeece äeghle jKee peelee nw, Deleë íesìs menYeefäe³eeW kesÀ fnleeW keÀr jãee nesler nw~

(vi) "³eoe peejr" J³eeheej

"peye Deewj ³efo peejr" (Deece leewj hej "³eoe peejr" ([yu³etDeeF) kesÀ ªhe ceW peeôes peeles nQ) J³eeheej, he´fleYetfle kesÀ ôerueecer Deewj JeemleJe ceW peejr mece³e kesÀ Yerlej, nesles nQ~ "³eoe peejr" DeLeJee "[yu³etDeeF" he´fleYetfle³eeB Jes he´fleYetfle³eeB nQ pees peejr fkeÀS peeôes kesÀ fueS he´efOekeÉÀle nQ hej DeYer JeemleJe ceW peejr ôenrb ngFõ nQ~ meYer "³eoe peejr" uesôe-osôe "hejbleg" kesÀ DeeOeej hej nesles nQ DeLeeõle GôekeÀe fôeheìeôe leYer fkeÀ³ee peelee nw, ³efo Deewj peye, Jes peejr nesler nQ~ "³eoe peejr" yeepeej ceW J³eeheej kesÀJeue Sôe[rSme-DeesSce hej nr Deôegcele nw~ Fmemes ôerueece keÀr pee jnr he´fleYetfle³eeW keÀe cetu³e peeôeôes kesÀ meeLe-meeLe ôerueece nesôes Jeeuer he´fleYetfle³eeW kesÀ meg®ee© fJelejCe ceW mene³elee fceueler nw~

(vii) yeepeej hetíleeí

foôe kesÀ oewjeôe, yeepeej hetíleeí ceW y³eesje oMeeõ³ee peeSäee pewmes - foôe keÀe DefOekeÀ, keÀce, Debflece, Yeefjle Deewmele Dee³e leLee cetu³e Deewj fkeÀmer Yer ®e³efôele he´fleYetfle keÀe fheíues foôe keÀe Debflece cetu³e~

(viii) fjheesìÙ

³etemeõ kesÀ fueS Sôe[rSme-DeesSce hej ôer®es foS y³eesjs kesÀ Deôegmeej fjheesìeÙ keÀe meÉpeôe fkeÀ³ee pee mekeÀlee nw -

 • äeflefJefOe ueeöäe - Fme fjheesìõ ceW he´fleYetfle Jeej DeeosMeeW - foS äeS, J³eeheej fkeÀS äeS leLee fôejmle fkeÀS äeS - fJemleÉle y³eesjs keÀr fjheesìõ mece³e kesÀ y³eesjs kesÀ meeLe nesler nw~

 • fôeJeue fôefOe keÀr qmLefle - ³en fjheesìõ J³eeheejr keÀr fôefOe keÀr qmLefle, fôeJeue DeeOeej hej Gme foôe kesÀ fueS, Gme foôe fkeÀS äeS ¬eÀ³e Deewj fJe¬eÀ³e keÀes fnmeeye ceW uesles ngS leLee cegDeeJepee jefMe fnmeeye ceW uesles ngS, oMeeõler nw~

 • fheíues J³eeheej - foôe kesÀ oewjeôe fkeÀS äeS J³eeheej keÀr met®er he´l³eskeÀ J³eeheej kesÀ y³eesjs mefnle met®erye× keÀr peeler nQ~
 • yekeÀe³ee DeeosMe - J³eeheejr Üeje foS äeS DeeosMe pees DeYer cew®e fkeÀS peeôes nQ, Fme fjheesìõ ceW met®erye× fkeÀS peeles nQ~
 • mìeökeÀ Mesøe - Fme fjheesìõ ceW meom³e kesÀ mlej hej he´l³eskeÀ he´fleYetfle ceW Mesøe oMeeõ³ee peelee nw~
 • "³eoe peejr" qmLefle fjheesìõ - ³en Yer SkeÀ meom³e mlej keÀr fjheesìõ nw fpemeceW he´l³eskeÀ he´fleYetfle keÀr fôeJeue ¬eÀ³e, fôeJeue fJe¬eÀ³e mercee Deewj qmLefle oMeeõFõ peeler nw~

Sôe[rSme-DeesSce hej meewoeW kesÀ Yegäeleeôe

1. menYeeäer Sôe[rSme-DeesSce hej DeeosMe osles nQ~

2. Sôe[rSme-DeesSce DeeosMe keÀe fceueeôe keÀjlee nw Deewj J³eeheej nes peelee nw~

3. mermerDeeFSue Yegäeleeôe he´Ceeuer keÀes J³eeheej keÀe y³eesje Yespee peelee nw~

4. mermerDeeFSue meom³eeW keÀes fôeJeue fôefOe Deewj he´fleYetfle oef³elJe Yespelee nw~

5. mermerDeeFSue Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀes foôe kesÀ Deble ceW fôeJeue mecee³eespeôe HedÀeFueW he´mlegle keÀjlee nw~

6. DvP (meghegoõäer yeôeece Yegäeleeôe) ceW fkeÀS äeS fôefOe Deewj he´fleYetfle fôeheìeôe - oesôeeW fôefOe Deewj he´fleYetfle ®ejCe fôeJeue DeeOeej hej fôeheìeS peeles nQ~

Ghe³eesäer EuekeÀ

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ

:

www.rbi.org.in

YeefjyeQ fJeÊer³e yeepeej fôeäejeôer

:

http://www.rbi.org.in/Scripts/financialmarketswatch.aspx

mermerDeeFSue

:

www.ccilindia.com

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन