ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
शीघ्र लिंक
 फेमा
 प्रारूप अधिसूचनाएं/दिशानिर्देशिका
 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की सूची
 मास्टर परिपत्र
 पेंशन
होम >> अधिसूचनाएं - देखें
 
he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje œewj-SmeSueDeej he´fleYetfle³eeW ceW fôeJesMe

DeejyerDeeFõ /2008-09/367

meboYeõ.meb.MeyeQfJe.(hermeryer)yerher[r.hefj.meb. 46 /16.20.000/2008-09

30 peôeJejr 2009

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

 

ceneso³e /ceneso³ee

 

he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje œewj-SmeSueDeej he´fleYetfle³eeW ceW fôeJesMe

 

keÉÀhe³ee Ghe³egõÊeÀ fJeøe³e hej ¬eÀceMe: 18 fmelebyej 2007 kesÀ nceejs hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r. hermeryer.hefj.14 /16.20.00/2003-04 fôefnle foMeefôeo÷Me osKeW ~

2. yeQkeÀeW Deewj GôekesÀ mebÁeeW mes he´ehle DeY³eeJesoôeeW kesÀ DeeOeej hej ceewpetoe foMeefôeo÷MeeW keÀr mecerãee keÀr äeFõ nw Deewj mebMeesfOele foMeefôeo÷Me Fme he´keÀej nQ :

i) fJeJeskeÀhetCeõ mercee

œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele (SmeSueDeej) fôeJesMe fkeÀmer Menjr menkeÀejr yeQkeÀ kesÀ äele Jeøeõ kesÀ 31 cee®eõ keÀes kegÀue peceejefMe³eeW kesÀ 10 he´fleMele keÀr mercee ceW peejr jnWäes ~

ii) fueKele

Menjr menkeÀejr yeQkeÀ fôecôefuefKele ceW fôeJesMe keÀj mekeÀles nQ -
(keÀ) S DeLeJee mecelegu³e Deewj G®®elej oj fôeOeeõfjle JeefCeqp³ekeÀ he°e (merher), f[yeW®ej Deewj yeeöC[ ~
(Ke) °eÝCe c³et®egDeue HebÀ[eW Deewj cegêe yeepeej c³et®egDeue HebÀ[eW keÀr FkeÀeF³eeB

iii) he´fleyebOe

(i) melele °eÝCe fueKeleeW ceW fôeJesMe keÀr Deôegcefle ôenrb nw ~

(ii) œewj-met®erye× he´fleYetfle³eeW ceW fôeJesMe Ghe³egõÊeÀ (Ke) ceW fôeOeeõfjle SkeÀ ô³etôelece oj fôeOeeõjCe kesÀ DeOerôe nesäee Deewj fkeÀmer Yer mece³e kegÀue äewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMeeW kesÀ 10 he´fleMele mes DefOekeÀ ôenrb nesôee ®eefnS ~ peneB yeQkeÀeW ôes henues nr fôeOeeõfjle mercee keÀes heej keÀj fue³ee nw JeneB Ssmer he´fleYetfle³eeW ceW Deewj fôeJesMe keÀr Deôegcefle ôenrb or peeSäer ~

(iii) yengle Yeejr ítì /perjes ketÀheôe yeeöC[eW ceW fôeJesMe DeJefMeøì DeJefOe kesÀ fueS Thej Je|Cele ô³etôelece oj fôeOeeõjCe Deewj mecelegu³e yeepeej he´fleHeÀue kesÀ DeOerôe nesäee ~

(iv) °eÝCe c³et®egDeue HebÀ[eW Deewj cegêe yeepeej c³et®egDeue HebÀ[eW keÀes íes›keÀj c³et®egDeue HebÀ[eW keÀr FkeÀeF³eeW ceW fôeJesMe keÀr Deôegcefle ôenrb nw ~ ³etfôeì ì£mì DeeöHeÀ Fbf[³ee (³etìrDeeFõ) mefnle °eÝCe c³et®egDeue HebÀ[eW Deewj cegêe yeepeej c³et®egDeue HebÀ[eW keÀes íes[keÀj c³et®egDeue HebÀ[eW keÀr FkeÀeF³eeW ceW fJeÐeceeôe Oeefjlee keÀes fJefôefJeøì fkeÀ³ee peeS ~ Gme mece³e lekeÀ peye lekeÀ Jes Menjr menkeÀejr yeQkeÀ kesÀ KeeleeW ceW Oeefjle nQ GônW 10 he´fleMele mercee keÀr äeCeôee kesÀ fueS œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMe kesÀ ªhe ceW ceeôee peeSäee ~ leLeefhe, Menjr menkeÀejr yeQkeÀ peesfKece he´yebOe ôerfle keÀr Fme he´keÀej mecerãee keÀjW leefkeÀ ³en megfôeq½ele fkeÀ³ee pee mekesÀ fkeÀ fkeÀmer c³et®egDeue HebÀ[ keÀr fkeÀmer Yer ³eespeôee ceW Deôegheele mes DefOekeÀ GôekeÀe fôeJesMe ôenrb nw ~

(v) °eÝCe c³et®egDeue HebÀ[eW Deewj cegêe yeepeej c³et®egDeue HebÀ[eW Deewj JeefCeqp³ekeÀ he°eeW keÀes íes›keÀj œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMe SkeÀ Jeøeõ mes DefOekeÀ keÀr cetue hefjhekeÌJelee Jeeuee fôeJesMe nesäee ~

(vi) DefKeue Yeejler³e fJeÊer³e mebmLeeDeeW (SDeeFõSHeÀDeeFõ) kesÀ Mes³ejeW ceW ôeS fôeJesMeeW keÀr Deôegcefle ôenrb nw ~ Fôe mebmLeeDeeW ceW fJeÐeceeôe Mes³ej Oeefjlee keÀes ®ejCeye× ªhe mes meceehle fkeÀ³ee peeS Deewj Gme mece³e lekeÀ peye lekeÀ Jes Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀr yefn³eeW ceW Oeefjle nQ GônW 10 he´fleMele mercee keÀr äeCeôee kesÀ fueS äewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMe kesÀ ªhe ceW ceeôee peeSäee ~

(vii) œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele ÞesCer kesÀ Debleäeõle meYer ôeS fôeJesMeeW keÀes keÀejesyeej kesÀ fueS Oeefjle (S®eSHeÀìr) /fye¬eÀr kesÀ fueS GheueyOe (SSHeÀSme) ÞesfCe³eeW kesÀ fueS ³eLeeueeäet yeeeej kesÀ fueS DebfkeÀle ÞesfCe³eeW kesÀ Debleäeõle JeäerõkeÉÀle fkeÀ³ee peeSäee ~

(viii) meYer œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMe fôeOeeõfjle fJeJeskeÀhetCeõ SkeÀue /mecetn keÀeGbìjheeìrõ fôeJesMe mercee kesÀ DeOerôe neWäes ~

(ix) äeewCe yeepeej œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMeeW kesÀ Depeõôe /fye¬eÀr kesÀ fueS meYer uesôeosôe keÀeGbìjhee|ì³eeW kesÀ ªhe ceW kesÀJeue JeefCeqp³ekeÀ yeQkeÀeW /he´eLefcekeÀ J³eeheefj³eeW kesÀ meeef fkeÀ³ee peeS ~

(iv) ôerfle

yeQkeÀ Deheôer fôeJesMe ôerfle keÀr mecerãee keÀjW leLee ³en megfôeq½ele keÀjW fkeÀ GmeceW Jeleõceeôe ceW or äeFõ Deôegcefle kesÀ Deôegmeej äewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fueKeleeW ceW fkeÀS peeôes Jeeues fôeJesMe keÀr he´keÉÀfle SJeb mercee, peesfKece kesÀ fueS ceeheob[eW leLee fôeJesMe Oeefjle /nìe uesôes keÀr nefôe-jfnle merceeDeeW keÀe he´eJeOeeôe fkeÀ³ee äe³ee nw ~ œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMeeW kesÀ mebyebOe ceW peesfKece keÀe helee ueäeeôes leLee GmekeÀe fJeMuesøeCe keÀjôes leLee mece³e hej Ghe®eejelcekeÀ Ghee³e keÀjôes kesÀ fueS yeQkeÀeW keÀes mecegf®ele peesfKece he´yebOeôe he´Ceefue³eeB mLeefhele keÀjôer ®eefnS ~

(v) mecerãee

yees[õ Üeje keÀce mes keÀce í: ceenr DeblejeueeW hej œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMe kesÀ fôecôefuefKele henuegDeeW keÀr mecerãee keÀr peeôer ®eefnS :

keÀ) met®eôee DeJefOe kesÀ oewjeôe kegÀue J³eJemee³e (fôeJesMe SJeb fJefôeJesMe ) ~
Ke) œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMe kesÀ fueS fôeOeeõfjle fJeJeskeÀhetCeõ merceeDeeW keÀe Deôegheeueôe ~
äe) œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele he´fleYetfle³eeW hej Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr fJeJeskeÀhetCeõ foMeefôeo÷MeeW keÀe Deôegheeueôe ~
Áe) peejrkeÀleeõDeeW /yeQkeÀ keÀr yefn³eeW ceW Oeefjle he´fleYetfle fôeäeõceeW keÀr jsEìäe ceW hefjJeleõôe leLee GmekesÀ hefjCeecemJeªhe mebfJeYeeäe keÀr äegCeJeÊee ceW nefôe ~
ý) œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele ÞesCer kesÀ Debleäeõle DeôepeõkeÀ fôeJesMeeW keÀr mercee Deewj GôekesÀ fueS he³eeõhle he´eJeOeeôe ~

(vi) he´keÀìôe

yeQkeÀeW keÀes DeôegyebOe ceW oMeeõS äeS Deôegmeej legueôehe°e kesÀ 'ôeesìdme Deeöôe DekeÀeGbìdme' kesÀ Debleäeõle œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMeeW leLee DeôepeõkeÀ fôeJesMeeW kesÀ peejrkeÀleeõJeej mebÁeìôe keÀe y³eewje he´keÀì keÀjôee ®eefnS ~

3. Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje Deô³e yeQkeÀeW ceW peceejefMe³eeW kesÀ fôeJesMe hej Deueäe mes foMeefôeo÷Me peejr fkeÀS pee jns nQ ~

 

YeJeor³e

 

(S.kesÀ. KeeQ[)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

mebueäôekeÀ : ³eLeeshefj

 
 

Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMe mebfJeYeeäe
kesÀ he´yebOeôe mebyebOer fJeJeskeÀhetCeõ ceeôeob[ - he´keÀìrkeÀjCe mebyebOer DehesãeeSb

Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje legueôehe°e kesÀ 'ôeesìdme Deeöôe DekeÀeGbìdme' kesÀ Debleäeõle œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMe mebfJeYeeäe kesÀ mebyebOe ceW fôecôefuefKele he´keÀìrkeÀjCe fkeÀ³ee peeôee ®eefnS ~

i) œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele fôeJesMe keÀe peejrkeÀleeõJeej mebÁeìôe

(keÀjes› ©he³es ceW )

¬eÀceebkeÀ

peejrkeÀleeõ

jefMe

'fôeJesMe äe´s[ kesÀ ôer®es' he´fleYetfle³eeW keÀr mercee

Deôejsìs[ he´fleYetfle³eeW keÀr mercee

'œewj-met®erye×' he´fleYetfle³eeW keÀr mercee

1

2

3

4

5

6

1

meeJeõpefôekeÀ ães°e kesÀ Ghe¬eÀce

 

 

 

 

2

fJeÊer³e mebmLeeSb

 

 

 

 

3

mejkeÀejr ães°e kesÀ yeQkeÀ

 

 

 

 

4.

c³et®egDeue HebÀ[

 

 

 

 

5.

Deô³e

 

 

 

 

6.

cetu³e Ûeme kesÀ yeoues Oeefjle he´eJeOeeôe

 

 

 

 

ii) DeôepeõkeÀ œewj-meebfJefOekeÀ ®euefôefOe Deôegheele

fJeJejCe

jefMe (keÀjes› ©he³es ceW )

he´ejbfYekeÀ Mesøe

 

1 Dehe´wue mes Jeøeõ kesÀ oewjeôe pees›

 

Ghe³egõÊeÀ DeJefOe kesÀ oewjeôe keÀcer

 

Debflece Mesøe

 

kegÀue Oeefjle he´eJeOeeôe

 

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन