ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
शीघ्र लिंक
 फेमा
 प्रारूप अधिसूचनाएं/दिशानिर्देशिका
 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की सूची
 मास्टर परिपत्र
 पेंशन
होम >> अधिसूचनाएं - देखें
 
cer³eeor peceejefMe³eeW ceW hegôe|ôeJesMe kesÀ fueS cer³eeor peceejefMe³eeW, owfôekeÀ peceejefMe³eeW DeLeJee DeeJelerõ peceejefMe³eeW keÀe hefjJeleõôe

DeejyerDeeF /2009-10/408
yeQhefJefJe. meb. [rDeeFDeej. yermer. 91/13.03.00/2009-2010

20 Dehe´wue 2010
30 ®ew°e 1932 (MekeÀ)

meYer Deôegmetf®ele JeefCep³e yeQkeÀ
(ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes íes›keÀj)

ceneso³e

cer³eeor peceejefMe³eeW ceW hegôe|ôeJesMe kesÀ fueS cer³eeor peceejefMe³eeW,
owfôekeÀ peceejefMe³eeW DeLeJee DeeJelerõ peceejefMe³eeW keÀe hefjJeleõôe

keÉÀhe³ee äeJeôeõj Üeje 20 Dehe´wue 2010 keÀes Áeesføele ceewfêkeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e 2010-11 keÀe hewjeäe´eHeÀ 104 osKeW (G×jCe mebueäôe) ~

2. `Áejsuet, meeOeejCe DefôeJeemer (SôeDeejDees) leLee DefôeJeemer (yee¿e) (SôeDeejFõ) KeeleeW ceW Oeefjle ©he³ee peceejefMe³eeW hej y³eepe ojW' hej 01 pegueeFõ 2009 kesÀ ceemìj hefjhe°e kesÀ hewjeäe´eHeÀ 2.12 kesÀ Debleäeõle fôe|oøì ceewpetoe foMeefôeo÷MeeW kesÀ Deôegmeej yeQkeÀeW Üeje cer³eeor peceejefMe³eeW, owfôekeÀ peceejefMe³eeW DeLeJee DeeJelerõ peceejefMe³eeW kesÀ hefjJeleõôe keÀr Deôegcefle or peeôer ®eefnS leefkeÀ peceekeÀleeõ Ghe³egõÊeÀ peceejefMe³eeW ceW he›r jefMe keÀe hegôe|ôeJesMe lelkeÀeue Gmer yeQkeÀ keÀr fkeÀmer otmejr cer³eeor peceejefMe ceW keÀj mekeWÀ ~ yeQkeÀeW mes ³en Dehesfãele nw fkeÀ Jes DeLeõob[ kesÀ Üeje y³eepe ÁeìeS fyeôee Ssmer cer³eeor peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe keÀjW yeMele÷ hegôe|ôeJesMe kesÀ yeeo peceejefMe cetue mebfJeoe keÀr Mesøe DeJefOe mes DefOekeÀ mece³e lekeÀ Gme yeQkeÀ ceW nr jns ~

3. ceewpetoe fJefôe³eecekeÀ ceeôeob[eW keÀr mecerãee kesÀ Ghejeble leLee yesnlej Deeqmle-os³elee he´yebOeôe (SSueSce) keÀes megäece yeôeeôes kesÀ fueS ³en fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ yeQkeÀeW keÀes peceejefMe³eeW kesÀ hefjJeleõôe kesÀ mebyebOe ceW mJe³eb Deheôer ôerfle³eeb yeôeeôes keÀr Deôegcefle lelkeÀeue he´YeeJe mes or peeS ~

YeJeor³e

(her. fJepe³e YeemkeÀj)
he´Yeejr cegK³e cenehe´yebOekeÀ

DeôegueäôekeÀ : ³eLeesÊeÀ


G×jCe

Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ
ceewfêkeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e 2010 - 11

cer³eeor peceejefMe³eeW ceW hegôe|ôeJesMe kesÀ fueS cer³eeor peceejefMe³eeW,
owfôekeÀ peceejefMe³eeW DeLeJee DeeJelerõ peceejefMe³eeW keÀe hefjJeleõôe

104. ceewpetoe foMeefôeo÷MeeW kesÀ Deôegmeej yeQkeÀeW Üeje cer³eeor peceejefMe³eeW, owfôekeÀ peceejefMe³eeW DeLeJee DeeJelerõ peceejefMe³eeW kesÀ hefjJeleõôe keÀr Deôegcefle or peeôer ®eefnS leefkeÀ peceekeÀleeõ Ghe³egõÊeÀ peceejefMe³eeW ceW he›r jeEMe keÀe hegôe|ôeJesMe lelkeÀeue Gmer yeQkeÀ keÀr fkeÀmer otmejr cer³eeor peceejefMe ceW keÀj mekeWÀ ~ yeQkeÀeW mes ³en Dehesfãele nw fkeÀ Jes DeLeõob[ kesÀ Üeje y³eepe ÁeìeS fyeôee Ssmer cer³eeor peceejefMe³eeW hej y³eepe keÀe Yegäeleeôe keÀjW yeMele÷ hegôe|ôeJesMe kesÀ yeeo peceejefMe cetue mebfJeoe keÀr Mesøe DeJefOe mes DefOekeÀ mece³e lekeÀ Gme yeQkeÀ ceW nr jns ~ ceewpetoe fJefôe³eecekeÀ ceeôeob[eW keÀr mecerãee kesÀ Ghejeble leLee yesnlej Deeqmle-os³elee he´yebOeôe (SSueSce) keÀes megäece yeôeeôes kesÀ fueS ³en he´mleefJele fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ yeQkeÀeW keÀes peceejefMe³eeW kesÀ hefjJeleõôe kesÀ mebyebOe ceW mJe³eb Deheôer ôerfle³eeb yeôeeôes keÀr Deôegcefle or peeS ~

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन