ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
शीघ्र लिंक
 फेमा
 प्रारूप अधिसूचनाएं/दिशानिर्देशिका
 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की सूची
 मास्टर परिपत्र
 पेंशन
होम >> अधिसूचनाएं - देखें
 
ceewfêkeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e 2011-12 - DeeJeeme, De®eue mebhefÊe Deewj JeefCeqp³ekeÀ De®eue mebhefÊe kesÀ fueS SkeÌmeheespej - he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

YeefjyeQ/2010-11/524
MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer)hefj.meb.47/13.05.000/2010-11

11 ceFõ 2011

cegK³e keÀe³eõheeuekeÀ DefOekeÀejr
meYer he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

ceneso³e /ceneso³ee

ceewfêkeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e 2011-12 - DeeJeeme, De®eue mebhefÊe Deewj JeefCeqp³ekeÀ
De®eue mebhefÊe kesÀ fueS SkeÌmeheespej - he´eLefcekeÀ (Menjr) menkeÀejr yeQkeÀ

keÉÀhe³ee °eÝCe mercee mebyeOer ceeôeob[ Deewj meebfJefOekeÀ/Deô³e he´fleyebOeeW hej 01 pegueeFõ 2010 kesÀ nceejs ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.hermeryer Scemer.meb.1 /13.05.000/2010-11 keÀe hewje 2.3.4 leLee DeeJeeme ³eespeôee kesÀ fueS fJeÊe hej 1 pegueeFõ 2010 kesÀ nceejs ceemìj hefjhe°e MeyeQfJe.hermeryer.Scemer.meb.2/09.22.010/2010-11 keÀe hewje 4.7.4 osKeW, fpemeceW ³en keÀne äe³ee nw fkeÀ DeeJeeme, De®eue mebhefÊe Deewj JeefCeqp³ekeÀ De®eue mebhefÊe kesÀ fueS Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje foS peeôesJeeues °eÝCe keÀr fôeOeeõfjle mercee Fme he´³eespeôe kesÀ fueS ne³ej fHeÀôeeôeEmeäe Speômerpe leLee ôewMeôeue neGEmeäe yeQkeÀ mes hegôe|JeÊe kesÀ ceeO³ece mes he´ehle fôefOe keÀr mercee lebkeÀ ye{eFõ peeS~ keÉÀhe³ee 15 ôeJebyej 2010 keÀe hefjhe°e MeyeQfJe.yerher[r.(hermeryer) hefj meb.23/13.05.000/2010-11 Yer osKeW, fpemeceW ³en metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Lee fkeÀ DeeJeeme, De®eue mebhefÊe leLee JeefCeqp³ekeÀ De®eue mebhefÊe kesÀ fueS Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀe SkeÌmeheespej GôekeÀr kegÀue mebhefÊe kesÀ 10 he´fleMele nesôee ®eefnS leLee pees kegÀue mebhefÊe kesÀ 5 he´fleMele mes ye{e³ee pee mekeÀlee nw ³efo yeQkeÀ Üeje fkeÀmer SkeÀ J³efÊeÀ keÀes ©.10 ueeKe lekeÀ keÀr ueäeleJeeues DeeJeemer³e ³etfôeì keÀr Kejro /fôeceeõCe kesÀ fueS DeeJeeme °eÝCe cebpetj fkeÀ³ee pee jne nes ~

2. ceewfêkeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e 2011-12 (hewje 101-G×jCe mebueäôe) ceW Áeesføele fkeÀS äeS Deôegmeej Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes Deye mes 15 ôeJebyej 2010 kesÀ hefjhe°e kesÀ hewje 1 ceW foS äeS Deôegmeej fkeÀmer SkeÀ J³efÊeÀ keÀes Deheôer kegÀue Deeqmle³eeW kesÀ DeflefjÊeÀ 5% keÀe 15 ueeKe ©he³es lekeÀ fkeÀmer SkeÀ J³efÊeÀ keÀes DeeJeeme °eÝCe osôes kesÀ fueS Deôegcefle nw ~

3. ³en Yer fôeCeõ³e fue³ee äe³ee nw fkeÀ Ghe³egõÊeÀ 1pegueeFõ 2010 kesÀ ceemìj hefjhe°e kesÀ hewje 2.3.4 Deewj hewje 4.7.4 kesÀ he´eJeOeeôe Fme hefjhe°e keÀr leejrKe mes ueeäet ôenrb jnWäes~

4. Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW Üeje DeeJeeme, De®eue mebhefÊe leLee JeefCeqp³ekeÀ De®eue mebhefÊe ães°e keÀes °eÝCe osôee, kegÀue Deeqmle³eeW keÀr äeCeôee hej Deô³e meYer DeôegosMees ceW keÀesFõ hefjJeleõôe ôenrb fkeÀ³ee äe³ee nw~

YeJeor³ee

(Gcee MebkeÀj)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ


ceewfêkeÀ ôerfle JeÊeÀJ³e 2011-12

DeeJeeme, De®eue mebhefÊe Deewj JeefCeqp³ekeÀ De®eue mebhefÊe kesÀ fueS
Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀe SkeÌmeheespej

101. ôeJebyej 2010 keÀr otmejr fleceenr keÀr mecerãee ceW keÀr äe³er ÁeesøeCeeDeeW kesÀ DeôegJeleõôe ceW Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes ³en Deôegcefle or äeFõ fkeÀ Jes DeeJeeme, De®eue mebhefÊe Deewj JeefCeqp³ekeÀ De®eue mebhefÊe kesÀ fueS Deheôer kegÀue Deeqmle³eeW keÀe 10 he´fleMele Deewj 10 ueeKe ©heS keÀr ueeäeleJeeues DeeJeeme FkeÀeF³eeW keÀr Kejro leLee fôeceeõCe kesÀ fueS Deheôer kegÀue Deeqmle³eeW keÀe DeflefjÊeÀ 5 he´fleMele °eÝCe os mekeÀles nQ ~ Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW Deewj GôekeÀr mene³ekeÀ mebmLeeDeeW mes Fme DeeMe³e kesÀ he´ehle DeY³eeJesoôeeW keÀes osKeles ngS fkeÀ GônW DeeJeeme FkeÀeF³eeW keÀr Yeejr ueeäele kesÀ keÀejCe Deheôer kegÀue Deeqmle³eeW keÀr 5 he´fleMele keÀr DeflefjÊeÀ mercee keÀe Ghe³eesäe keÀjôes ceW keÀfþôeeFõ Dee jnr nw, ³en he´mleeJe nw fkeÀ :

  • Menjr menkeÀejr yeQkeÀeW keÀes henues Deôegcele GôekeÀr kegÀue Deeqmle³eeW kesÀ DeflefjÊeÀ 5 he´fleMele keÀe 15 ueeKe ©he³es lekeÀ kesÀ
    DeeJeeme °eÝCeeW kesÀ Ghe³eesäe kesÀ fueS Deôegcefle or peeS ~
 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन