ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
शीघ्र लिंक
 फेमा
 प्रारूप अधिसूचनाएं/दिशानिर्देशिका
 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की सूची
 मास्टर परिपत्र
 पेंशन
होम >> अधिसूचनाएं - देखें
 
HesÀcee 1999 kesÀ Debleäeõle ÔgS GuuebÁeôeesb keÀr kebÀHeeGbf¾bäe

 

DeejyerDeeF/2004-05/355
S Her(¾rDeeFDeej fmejrpeö)HefjHe°e meb.31

HeÀjJejr 1, 2005

mesJee cesb
fJeosMer cegêe keÀe keÀejesyeej keÀjôes kesÀ fueS He´efOekeheÌÀle meYer yeQkeÀ

ceÔeso³ee/ceÔeso³e,

HesÀcee 1999 kesÀ Debleäeõle ÔgS GuuebÁeôeesb keÀr kebÀHeeGbf¾bäe

He´efOekeheÌÀle J³eeHeefj³eesb keÀe O³eeôe Yeejle mejkeÀej kesÀ foôeebkeÀ 3 ceFõ 2000 kesÀ per.Sme.Deej.meb.383(E) Üeje He´keÀefMele Deewj 2 ôeJebyej 2002 kesÀ per.Sme.Deej.meb.443(E) (He´fle mebueäôe) Üeje ³eLee mebMeesfOele fJeosMer cegêe (kebÀHeeGbf¾bäe He´esmerf¾bäme) fJefôe³eceeJeuer, 2000 keÀr Deesj DeekeÀføeõle fkeÀ³ee peelee Ôw~ Fôe fôe³eceesb kesÀ Deôegmeej HesÀcee 1999 keÀr fôecôefuefKele OeejeDeesb kesÀ He´eJeOeeôeesb kesÀ Debleäeõle GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ keÀes DefOekeÀej He´oeôe fkeÀS äeS ÔQ~

keÀ. Oeeje 7 (ceeue Deewj mesJeeDeesb keÀe fôe³eeõle)

Ke. Oeeje 8 (fJeosMer cegêe keÀr Jemetuer Deewj He´l³eeJeleõôe)

äe. Oeeje 9 (keÀfleHe³e ceeceueesb cesb fJeosMer cegêe keÀr Jemetuer Deewj He´l³eeJeleõôe mes ítì)

Áe. fJeosMer cegêe He´yebOe (®eeuet Keelee uesôeosôe) fJefôe³eceeJeuer, 2000 keÀr lermejr Deôegmet®er

HesÀcee, 1999 keÀr Oeeje 15 kesÀ He´eJeOeeôe GuuebÁeôeesb kesÀ kebÀHeeGf¾bäe keÀr Deôegcefle osles ÔQ leLee ô³ee³e fôeCeõ³eôe (S¾pegf¾kesÀMeôe) keÀe³eõJeeÔr kesÀ mLeefHele Ôesôes kesÀ HeÔues ³ee yeeo cesb Ssmes GuuebÁeôe keÀjôesJeeues J³efkeÌle Üeje He´mlegle DeeJesoôe Hej DefOefôe³ece keÀr Oeeje 13 kesÀ Debleäeõle ³eLeeHefjYeeføele fkeÀmer GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr keÀes DefOekeÀej foS äeS ÔQ~

2. peeôe yetPekeÀj fkeÀS äeS, keÀHeìHetCeõ Deewj íueHetCeõ uesôeosôeesb kesÀ mebyebOe cesb keÀæ¾e ©Ke DeHeôeeles ÔgS uesôeosôeesb keÀr ueeäele keÀes keÀce keÀjkesÀ ôeeäefjkeÀesb Deewj kebÀHeôer mecegoe³eesb keÀes megfJeOee He´oeôe keÀjôes keÀr ¢føì mes HesÀcee kesÀ Debleäeõle ÔgS GuuebÁeôeesb keÀr kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS He´f¬eÀ³ee keÀes mebäele yeôeeôes keÀe fôeCeõ³e fue³ee äe³ee Ôw~ Deleë Yeejle mejkeÀej ôes fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ HejeceMeõ mes HesÀcee keÀr Oeeje 3(keÀ) keÀes íesæ¾keÀj kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ ceeceueesb keÀr fópeccesoejr fjópeJeõ yeQkeÀ keÀes or Ôw~

3. leoôegmeej, mejkeÀej ôes 13 fmelebyej 2004 kesÀ per.Sme.Deej.meb.609(E) Üeje fJeosMer cegêe (kebÀHeeGbf¾bäe He´esmerf¾bäme) fôe³eceeJeuer, 2000 cesb mebMeesOeôe DefOemetf®ele fkeÀ³ee Ôw~ GkeÌle fôe³eceesb keÀr SkeÀ He´fle mebueäôekeÀ-1 cesb or äeFõ Ôw~ mebMeesOeôe kesÀ HefjCeecemJeªHe, fjópeJeõ yeQkeÀ Deewj He´Jeleõôe fôeosMeeue³e kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe DefOekeÀej ¬eÀceMeë fôecôeeôegmeej DeeMeesfOele fkeÀS äeS ÔQ~

keÀ) fjópeJeõ yeQkeÀ keÀes HesÀcee, 1999 keÀr Oeeje 3 kesÀ KeC¾ (keÀ) keÀes íesæ¾keÀj HetJeesõkeÌle DefOefôe³ece keÀr meYer OeejeDeesb kesÀ Debleäeõle ÔgS GuuebÁeôeesb kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DefOekeÀej foS äeS ÔQ~

Ke) He´Jeleõôe fôeosMeeue³e HesÀcee keÀr Oeeje 3 kesÀ KeC¾ (keÀ) (DefôeJee³eõ ªHe mes ÔJeeuee uesôeosôeesb kesÀ mebyebOe cesb) kesÀ Debleäeõle kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DefOekeÀejesb keÀe He´³eesäe keÀjôee peejr jKesbäes~

4. HesÀcee kesÀ Debleäeõle kebÀHeeGbf¾bäe He´f¬eÀ³ee kesÀ He´YeeJeHetCeõ keÀe³eeõôJe³eôe Ôsleg fjópeJeõ yeQkeÀ ôes mebueäôekeÀ II cesb foS äeS GuuebÁeôeesb kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS He´f¬eÀ³ee lew³eej keÀr Ôw~ kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr Üeje fkeÀmer GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe keÀj foS peeôes Hej, GuuebÁeôekeÀleeõ kesÀ fJe©à fkeÀmer Yer lejÔ keÀr keÀe³eõJeeÔr DeLeJee Deeäes keÀesFõ keÀe³eõJeeÔr Megª DeLeJee peejr, pewmee ceeceuee Ôes, ôeÔR keÀr peeSäer~

5. kebÀHeeGbf¾bäe keÀr He´f¬eÀ³ee

5.1 HesÀcee kesÀ Debleäeõle GuuebÁeôe keÀr met®eôee ÿeeHeôe Üeje foS peeôes Hej DeLeJee mJeleë He´sjCee mes DeLeJee GuuebÁeôe kesÀ yeejs cesb ceeuetce Ôesôes Hej HesÀcee kesÀ Debleäeõle GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe keÀe DeeJesoôe kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kesÀ meceãe He´mlegle fkeÀ³ee peeS~ DeeJesoôe He°e keÀe HeÀecesõì fJeosMer cegêe (kebÀHeeGbf¾bäe He´esmerf¾bäme) fôe³eceeJeuer kesÀ meeLe mebueäôe Ôw~

5.2 fkeÀmer GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS DeeJesoôe, fôeOeeõfjle HeÀeceõ cesb ÿeeHeôe keÀr He´fle kesÀ meeLe, peÔeb ueeäet Ôes, fôeOeeõfjle MegukeÀ [pewmee fkeÀ fJeosMer cegêe (kebÀHeeGbf¾bäe He´esmerf¾bäme) fôe³eceeJeuer, 2000 cesb yelee³ee äe³ee Ôw] mebyebfOele leL³eesb Deewj Deô³e meceLeõkeÀ omleeJespeesb kesÀ meeLe kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr [HesÀcee kesÀ He´YeeJeHetCeõ keÀe³eeõôJe³eôe kesÀ fueS keÀãe(merFõSHeÀS)] fJeosMer cegêe fJeYeeäe, 11JeR cebfpeue, kesbÀêr³e keÀe³eeõue³e YeJeôe, MeÔro Yeäele fmebÔ ceeäeõ, HeÀesìõ, cegbyeFõ 400 001 keÀes He´mlegle fkeÀ³ee peeôee Ôw~

5.3 kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS DeeJesoôe keÀr He´efHle Hej keÀe³eõJeeÔr meceeHle keÀr peeSäer leLee kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DeeJesoôe keÀr He´efHle keÀr leejrKe mes 180 foôeesb kesÀ Yerlej DeeosMe peejr keÀjsäee~

5.4 JeÔ jefMe, fpemekesÀ GuuebÁeôe kesÀ mebyebOe cesb kebÀHeeGbf¾bäe keÀr äeFõ Ôw, kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DeeosMe keÀr leejrKe mes 15 foôeesb kesÀ Deboj Deoe keÀr peeSäer~

5.5 DeeJesoôe MegukeÀ leLee JeÔ jefMe, fpemekesÀ mebyebOe cesb GuuebÁeôe kesÀ fueS kebÀHeeGbf¾bäe keÀr äeFõ Ôw, kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr, DeLeeõled "Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ" kesÀ Heãe cesb cegbyeFõ cesb os³e f¾ceeb¾ ¾£eheÌì Üeje Deoe keÀr peeSäer~

6. mebMeesfOele kebÀHeeGbf¾bäe fôe³eceeJeuer kesÀ Debleäeõle kebÀHeeGbf¾bäe keÀr He´f¬eÀ³ee Deewj f¬eÀ³eefJefOe keÀr íë ceÔrôes kesÀ yeeo mecerãee keÀr peeSäer~

7. He´efOekeheÌÀle J³eeHeejr yeQkeÀ Fme HefjHe°e keÀr fJeøe³eJemleg mes DeHeôes ÁeìkeÀesb Deewj äe´enkeÀesb keÀes DeJeäele keÀje osb~

8. Fme HefjHe°e cesb meceefÔle fôeosMe fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 10(4) Deewj Oeeje 11(1) kesÀ Debleäeõle peejr fkeÀS äeS nwb Deewj Deô³e fkeÀmer keÀeôetôe kesÀ Debleäeõle DeHesfãele Deôegcefle/Deôegceesoôe, ³efo keÀesFõ Ôes, Hej He´fleketÀue He´YeeJe ¾eues yeäewj Ôw~

 

YeJeor³e

(SHeÀ.Deej. peesmeHeÀ)
cegK³e ceÔeHe´yebOekeÀfJeosMer cegêe (kebÀHeeGbf¾bäe He´f¬eÀ³ee) fôe³eceeJeuer 2000

fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 15 keÀr GHe-Oeeje (1) kesÀ meeLe Hefþle Oeeje 46 Üeje He´olle MefkeÌle³eesb keÀe He´³eesäe keÀjles ÔgS kesbÀê mejkeÀej FmekesÀ Üeje GkeÌle DefOefôe³ece kesÀ KeC¾ Áý kesÀ leÔle GuuebÁeôeesb kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe mes mebyebfOele fôecôefuefKele fôe³ece yeôeeler Ôw, DeLeeõled ë-

  1. mebfãele ôeece Deewj He´ejbYe -

(1) ³es fôe³ece fJeosMer cegêe (kebÀHeeGbf¾bäe He´f¬eÀ³ee) fôe³eceeJeuer 2000 keÀnueeSäer~

(2) ³es 1 petôe 2000 keÀes ueeäet Ôesbäes~

2. HefjYeeøee - Fôe fôe³eceesb cesb, peye lekeÀ Deô³elee DeHesfãele ôe Ôes -

(keÀ) "DefOefôe³ece" keÀe DeLeõ fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) Ôw;

(Ke) "He´efOekeheÌÀle DefOekeÀejr" keÀe DeLeõ fôe³ece 3 kesÀ GHe-fôe³ece (1) kesÀ leÔle He´efOekeheÌÀle keÀesFõ DefOekeÀejr Ôw;

(äe) "DeeJesokeÀ" keÀe DeLeõ Gme J³efkeÌle mes Ôw pees kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr keÀes DefOefôe³ece keÀr Oeeje 15(1) kesÀ Debleäeõle DeeJesoôe keÀjlee Ôw;

(Áe) "kebÀHeeGbf¾bäe DeeosMe" keÀe DeLeõ DefOefôe³ece keÀr Oeeje 15 keÀr GHe-Oeeje (1) kesÀ Debleäeõle peejr keÀesFõ DeeosMe Ôw;

(ý) "HeÀeceõ" keÀe DeLeõ Fôe fôe³eceesb kesÀ meeLe mebueäôe HeÀeceõ Ôw;

(®e) "Oeeje" keÀe DeLeõ DefOefôe³ece keÀr fkeÀmer Oeeje mes Ôw;

(í) meYer Deô³e MeNo Deewj DefYeJ³efkeÌle³eeb, fpeôekeÀe Fôe fôe³eceesb cesb He´³eesäe fkeÀ³ee äe³ee Ôw Deewj HefjYeeføele ôeÔR fkeÀ³ee äe³ee Ôw fkeÀôleg DefOefôe³ece cesb HefjYeeføele fkeÀ³ee äe³ee Ôw, keÀe DeLeõ DefOefôe³ece cesb GôekesÀ DeHeôes-DeHeôes fueS fôeOeeõfjle fkeÀS äeS DeLeõ Ôesbäes~

3. (1) "kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr" keÀe DeLeõ Gme J³efkeÌle mes Ôw fpemes DefOefôe³ece keÀr Oeeje 15 keÀr GHe-Oeeje (1) kesÀ Debleäeõle kesbÀê mejkeÀej Üeje He´fOekeheÌÀle fkeÀ³ee äe³ee Ôw, DeLeeõled ë

(keÀ) He´Jeleõôe fôeosMeeue³e keÀe keÀesFõ DefOekeÀejr pees keÀce mes keÀce GHe-fôeosMekeÀ DeLeJee GHe-fJefOe HejeceMeõoelee keÀr µsCer keÀe Ôes~

(Ke) Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀe DefOekeÀejr, pees keÀce-mes-keÀce meÔe³ekeÀ ceÔeHe´yebOekeÀ keÀr µsCer keÀe Ôes~

4. GuuebÁeôeesb keÀes kebÀHeeGb¾ keÀjôes kesÀ fueS fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ DefOekeÀej

[(1) ³efo keÀesFõ J³efkeÌle fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece, 1999 (1999 keÀe 42) keÀr Oeeje 3 kesÀ KeC¾ (keÀ) keÀes íesæ¾keÀj DefOefôe³ece kesÀ fkeÀmer He´eJeOeeôe keÀe GuuebÁeôe keÀjlee Ôw~]

(keÀ) Heeb®e ueeKe ©He³es DeLeJee Gmemes keÀce keÀr jefMe kesÀ GuuebÁeôeesb kesÀ ceeceues cesb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ meÔe³ekeÀ ceÔeHe´yebOekeÀ Üeje;

(Ke) Heeb®e ueeKe ©He³es mes DefOekeÀ fkeÀôleg yerme ueeKe ©He³es mes keÀce kesÀ GuuebÁeôeesb kesÀ mebyebOe cesb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ GHe ceÔeHe´yebOekeÀ Üeje;

(äe) yerme ueeKe ©He³es mes DefOekeÀ fkeÀôleg He®eeme ueeKe ©He³es mes keÀce kesÀ GuuebÁeôeesb kesÀ mebyebOe cesb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ ceÔeHe´yebOekeÀ Üeje;

(Áe) He®eeme ueeKe ©He³es DeLeJee Gmemes DefOekeÀ kesÀ GuuebÁeôeesb kesÀ mebyebOe cesb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ cegK³e ceÔeHe´yebOekeÀ Üeje;

yeMelesõ Deeäes Ssmes GuuebÁeôeesb cesb Meefceue jefMe kesÀ HefjceeCe fôeOeeõfjle Ôesôes lekeÀ fkeÀmer Yer GuuebÁeôe keÀr kebÀHeeGbf¾bäe ôeÔR keÀr peeSäer~

(2) GHe-Oeeje (1) cesb or äeFõ keÀesFõ Yer yeele Gme GuuebÁeôe Hej ueeäet ôeÔR Ôesäer pees fkeÀmer J³efkeÌle Üeje Gme foôeebkeÀ mes lerôe Jeøeõ kesÀ Deboj fkeÀ³ee äe³ee Ôw fpeme foôeebkeÀ keÀes GmekesÀ Üeje fkeÀS äeS meceeôe GuuebÁeôe kesÀ fueS kebÀHeeGbf¾bäe keÀr äeFõ Ler~

mHeøìrkeÀjCe ë Fme fôe³ece kesÀ He´³eespeôe kesÀ fueS HetJeõ cesb fkeÀS äeS GuuebÁeôe keÀr kebÀHeeGbf¾bäe keÀr leejrKe mes lerôe Jeøeõ keÀr DeJefOe meceeHle Ôesôes kesÀ yeeo fkeÀS äeS fkeÀmer otmejs ³ee yeeo kesÀ GuuebÁeôe keÀes HeÔuee GuuebÁeôe mecePee peeSäee~

(3) fôe³ece 4 kesÀ GHe-fôe³ece (1) kesÀ Debleäeõle fJefôefoõøì Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ keÀeÀ He´l³eskeÀ DefOekeÀejr fkeÀmer GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DefOekeÀej keÀe He´³eesäe Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ äeJeôeõj kesÀ fôeosMe, fôe³eb°eCe, He³eõJesãeCe kesÀ DeOerôe keÀjsäee~

(4) Fme fôe³ece kesÀ Debleäeõle fkeÀmer GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe keÀe He´l³eskeÀ DeeJesoôe, HeÀeceõ cesb kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kesÀ Heãe cesb 5000/- ©He³es kesÀ f¾ceeb¾ ¾£eheÀì kesÀ MegukeÀ kesÀ meeLe Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ, fJeosMer cegêe fJeYeeäe, kesbÀêr³e keÀe³eeõue³e, cegbyeFõ keÀes fkeÀ³ee peeS~

5. GuuebÁeôeesb kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS He´Jeleõôe fôeosMeeue³e kesÀ DefOekeÀej

[(1) ³efo keÀesFõ J³efkeÌle fJeosMer cegêe He´yebOe DefOefôe³ece keÀr Oeeje 3(keÀ) kesÀ He´eJeOeeôeesb keÀe GuuebÁeôe keÀjlee Ôw~]

(keÀ) Heeb®e ueeKe ©He³es DeLeJee Gmemes keÀce keÀr jefMe kesÀ GuuebÁeôeesb kesÀ ceeceues cesb He´Jeleõôe fôeosMeeue³e kesÀ GHe fôeosMekeÀ Üeje;

(Ke) Heeb®e ueeKe ©He³es mes DefOekeÀ fkeÀôleg ome ueeKe ©He³es mes keÀce keÀr jefMe kesÀ GuuebÁeôeesb kesÀ ceeceues cesb He´Jeleõôe fôeosMeeue³e kesÀ DeHej fôeosMekeÀ Üeje;

(äe) ome ueeKe ©He³es mes DefOekeÀ fkeÀôleg He®eeme ueeKe ©He³es mes keÀce keÀr jefMe kesÀ GuuebÁeôeesb kesÀ ceeceues cesb He´Jeleõôe fôeosMeeue³e kesÀ fJeMesøe fôeosMekeÀ Üeje;

(Áe) He®eeme ueeKe ©He³es DeLeJee Gmemes DefOekeÀ fkeÀôleg SkeÀ keÀjesæ¾ ©He³es mes keÀce keÀr jefMe kesÀ GuuebÁeôeesb kesÀ ceeceues cesb He´Jeleõôe fôeosMeeue³e kesÀ GHe fJefOe HejeceMeõoelee kesÀ meeLe fJeMesøe fôeosMekeÀ Üeje;

(ý) SkeÀ keÀjesæ¾ ©He³es DeLeJee Gmemes DefOekeÀ jefMe kesÀ GuuebÁeôe keÀr fmLefle cesb He´Jeleõôe fôeosMeeue³e kesÀ fJeMesøe fôeosMekeÀ kesÀ meeLe He´Jeleõôe fôeosMekeÀ Üeje;

yeMelesõ Deeäes Ssmes GuuebÁeôeesb cesb Meefceue jefMe kesÀ HefjceeCe fôeOeeõfjle Ôesôes lekeÀ fkeÀmer Yer GuuebÁeôe keÀr kebÀHeeGbf¾bäe ôeÔR keÀr peeSäer~

(2) GHe Oeeje 1 cesb or äeFõ keÀesFõ Yer yeele Gme GuuebÁeôe Hej ueeäet ôeÔR Ôesäer pees fkeÀmer J³efkeÌle Üeje Gme foôeebkeÀ mes lerôe Jeøeõ kesÀ Deboj fkeÀ³ee äe³ee Ôw fpeme foôeebkeÀ keÀes GmekesÀ Üeje fkeÀS äeS meceeôe GuuebÁeôe kesÀ fueS kebÀHeeGbf¾bäe Fôe fôe³eceesb kesÀ DeOerôe keÀr äeFõ Ler~

mHeøìrkeÀjCe ë Fme fôe³ece kesÀ He´³eespeôe kesÀ fueS HetJeõ cesb fkeÀS äeS GuuebÁeôe keÀr kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ foôeebkeÀ mes lerôe Jeøeõ keÀr DeJefOe meceeHle Ôesôes kesÀ yeeo fkeÀS äeS otmejs ³ee yeeo kesÀ GuuebÁeôe keÀes HeÔuee GuuebÁeôe mecePee peeSäee~

(3) Fme fôe³ece kesÀ GHe fôe³ece (1) kesÀ Debleäeõle fôefoõøì He´Jeleõôe fôeosMeeue³e keÀe He´l³eskeÀ DefOekeÀejr fkeÀmer Yer GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS DefOekeÀej keÀe He´³eesäe He´Jeleõôe fôeosMeeue³e kesÀ fôeosMe, fôe³eb°eCe Deewj He³eõJesãeCe cesb keÀjsbäes~

(4) Fme fôe³ece kesÀ Debleäeõle GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS He´l³eskeÀ DeeJesoôe HeÀeceõ cesb kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kesÀ Heãe cesb 5,000/- ©He³es kesÀ f¾ceeb¾ ¾£eheÀì kesÀ MegukeÀ kesÀ meeLe fôeosMekeÀ, He´Jeleõôe fôeosMeeue³e, ôeFõ fouuer keÀes fkeÀ³ee peeS~

6. peÔeb Hewje 16 kesÀ Debleäeõle fkeÀmer GuuebÁeôe kesÀ ô³ee³e fôeCeõ³eôe kesÀ HetJeõ fkeÀmer GuuebÁeôe keÀr kebÀHeeGbf¾bäe keÀr peeler Ôw lees Ssmes GuuebÁeôe kesÀ ô³ee³e fôeCeõ³eôe kesÀ fueS Ssmes GuuebÁeôe kesÀ mebyebOe cesb Gme J³efkeÌle kesÀ fJe©à keÀesFõ peeb®e Heæ¾leeue ôeÔR keÀr peeSäer fpemekesÀ GuuebÁeôe keÀr Fme lejÔ kebÀHeeGbf¾bäe keÀr äeFõ Ôw~

7. peÔeb Hewje 16 keÀr GHe-Hewje (3) kesÀ Debleäeõle fMekeÀe³ele keÀjôes kesÀ yeeo fkeÀmer GuuebÁeôe keÀr kebÀHeeGbf¾bäe keÀr peeler Ôw lees Ssmes kebÀHeeGbf¾bäe keÀr met®eôee fôe³ece 4 Deewj 5 cesb fJefôefoõøì He´efOekeÀejr Üeje fôeCeeõ³ekeÀ He´efOekeÀejr keÀes fuefKele ªHe cesb or peeS leLee GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe keÀr Ssmer met®eôee osôes Hej Gme J³efkeÌle, fpemekesÀ mebyebOe cesb GuuebÁeôe keÀr Fme lejÔ keÀe kebÀHeeGbf¾bäe keÀr äeFõ Ôw, keÀes cegkeÌle keÀj fo³ee peeSäee~

8. kebÀHeeGbf¾bäe keÀjôes keÀr He´f¬eÀ³ee

(1) kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kebÀHeeGbf¾bäe He´f¬eÀ³ee mes mebyebfOele keÀesFõ Yer met®eôee, fjkeÀeæ¾ ³ee mebyebfOele omleeJespe keÀr ceebäe keÀj mekeÀlee Ôw~

(2) kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr ³eLeemebYeJe MerÁe´lee mes meYer mebyebfOeleesb keÀr megôeJeeFõ keÀjôes kesÀ yeeo DeeJesoôe keÀr leejrKe mes DefOekeÀ mes DefOekeÀ 180 foôeesb kesÀ Deboj kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DeeosMe peejr keÀjsäee~

9. kebÀHeeGb¾ keÀr äeFõ jefMe keÀe Yegäeleeôe -

fôe³ece 8 kesÀ GHe-fôe³ece (2) kesÀ DeOerôe kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DeeosMe cesb fJefôefoõøì fkeÀS äeS Deôegmeej fpeme jefMe kesÀ GuuebÁeôe kesÀ fueS kebÀHeeGbf¾bäe keÀr peeler Ôw JeÔ Ssmes GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DeeosMe keÀr leejrKe mes 15 foôeesb kesÀ Deboj kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kesÀ Heãe cesb f¾ceeb¾ ¾£eheÀì Üeje Deoe keÀr peeSäer~

10. Fme fôe³ece cesb fJefôefoõøì mece³e kesÀ Debleäeõle fôe³ece 9 kesÀ Deôegmeej kebÀHeeGbf¾bäe keÀr äeFõ jefMe kesÀ Yegäeleeôe keÀjôes cesb fkeÀmer J³efkeÌle kesÀ DemeHeÀue Ôesôes kesÀ ceeceues cesb ³eÔ mecePee peeSäee fkeÀ Gme J³efkeÌle ôes Fôe fôe³eceesb kesÀ Debleäeõle fkeÀmer GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS keÀYer keÀesFõ DeeJesoôe ôeÔR fkeÀ³ee Ôw leLee GuuebÁeôe kesÀ fueS DefOefôe³ece kesÀ He´eJeOeeôe Gme Hej ueeäet Ôesbäes~

11. ³efo DeHerue DefOefôe³ece kesÀ KeC¾ 17 DeLeJee KeC¾ 19 kesÀ Debleäeõle HeÀeFue keÀr äeFõ Ôw lees GuuebÁeôe kesÀ fueS keÀesFõ kebÀHeeGbf¾bäe ôeÔR keÀr peeSäer~

12. kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kesÀ DeeosMe keÀr fJeøe³eJemleg

(1) He´l³eskeÀ DeeosMe leLee keÀfLele GuuebÁeôe kesÀ N³eesjesb kesÀ meeLe DefOefôe³ece kesÀ Gôe He´eJeOeeôeesb ³ee GmekesÀ leÔle yeôeeS äeS fôe³ece, fôeosMe DeLeJee Meleõ DeLeJee DeeosMe keÀes fJefôefoõøì keÀjsbäes fpemekesÀ mebyebOe cesb GuuebÁeôe ÔgDee Ôw~

(2) Ssmes He´l³eskeÀ DeeosMe Hej kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kesÀ Ômleeãej GmekesÀ merue Deewj foôeebkeÀ kesÀ meeLe Ôesbäes ~

13. DeeosMe keÀr He´fle

fôe³ece 8(2) kesÀ Debleäeõle foS äeS DeeosMe keÀr SkeÀ He´fle DeeJesokeÀ Deewj fôeCeeõ³ekeÀ He´efOekeÀejr, pewmee Yer ceeceuee Ôes, keÀes or peeSäer~


HeÀeceõ

(fôe³ece 4 DeLeJee 5 osKesb)
( oes He´fle³eesb cesb Yeje peeS Deewj peejr fkeÀS äeS ÿeeHeôe keÀr DefOeHe´ceefCele He´flefuefHe kesÀ meeLe He´mlegle keÀr peeS~)

1. DeeJesokeÀ keÀe ôeece (mHeøì Deãejesb cesb)

2. DeeJesokeÀ keÀe Hetje Helee

3. ke̳ee DeeJesokeÀ Yeejle cesb DeLeJee Yeejle kesÀ yeeÔj fôeJeeme keÀjlee Ôw [keheÌÀHe³ee DefOefôe³ece keÀr Oeeje 2(K) osKesb]

4. Gme ô³ee³e fôeCeõ³eôe He´efOekeÀejr keÀe ôeece fpemekesÀ Heeme ceeceuee fJe®eejeOerôe Ôw~

5. GuuebÁeôe keÀe He´keÀej [Oeeje 13 keÀr GHe-Oeeje (1) kesÀ Deôegmeej]

6. ceeceues kesÀ mebfãeHle leL³e

7. kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DeeJesoôe kesÀ MegukeÀ kesÀ N³eesjs

8. ceeceues mes mebyebfOele keÀesFõ Deô³e met®eôee

ceQ / Ôce SleodÜeje ³eÔ He´ceefCele keÀjlee Ôtb/keÀjles ÔQ fkeÀ cesjr DefOekeÀlece peeôekeÀejr Deewj fJeMJeeme kesÀ Deôegmeej GHe³egõkeÌle foS äeS N³eesjs meÔr Deewj leL³eHejkeÀ Ôw Deewj ceQ/Ôce cesjs/Ôceejs ceeceues kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ mebyebOe cesb kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kesÀ fôeosMe/ DeeosMe keÀes mJerkeÀej keÀjôes kesÀ F®ígkeÀ ÔQ~

foôeebkeÀ ë (DeeJesokeÀ keÀe/kesÀ Ômleeãej)


mebueäôekeÀ - II

[S.Her.(¾rDeeFDeej fmejrópe) HefjHe°e meb.31

foôeebkeÀ HeÀjJejr 1, 2005]

kebÀHeeGbf¾bäe He´f¬eÀ³ee

1. mece³e-mece³e Hej ³eLeemebMeesfOele fJeosMer cegêe (kebÀHeeGbf¾bäe He´f¬eÀ³ee) fôe³eceeJeuer, 2000 kebÀHeeGbf¾bäe He´f¬eÀ³ee keÀe cetue Ñeb®ee Ôesäee~ fôe³eceeJeuer kesÀ fôe³ece 4 kesÀ GHe-fôe³ece (3) kesÀ Deôegmeej kebÀHeeGbf¾bäe He´f¬eÀ³ee Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ äeJeôeõj kesÀ fôeosMe, fôe³eb°eCe Deewj He³eõJesãeCe cesb Ôesäer~

2. HesÀcee, 1999 (DeLeeõled petôe 1, 2000 mes ueeäet) kesÀ Debleäeõle fkeÀS äeS fkeÀmer GuuebÁeôe keÀr kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS DeeJesoôe He°e kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr keÀes He´eHle Ôesôes Hej GmekesÀ Üeje keÀe³eõJeeÔr Megª keÀj or peeSäer~ fôe³eceesb kesÀ Deôegmeej kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr Üeje He´f¬eÀ³ee 180 foôeesb kesÀ Deboj meceeHle keÀr peeSäer~ Fme mece³e mercee keÀr äeCeôee kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS DeeJesoôe He´efHle keÀr leejrKe mes kebÀHeeGbf¾bäe DeeosMe kesÀ peejr Ôesôes keÀr leejrKe lekeÀ keÀr peeSäer~ kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kebÀHeeGbf¾bäe keÀe³eõJeeÔr mes mebyebfOele keÀesFõ Yer met®eôee, fjkeÀeæ¾ DeLeJee keÀesFõ Deô³e omleeJesópe ceebäe mekeÀles ÔQ Deewj keÀe³eõJeeÔr keÀjsbäes~

3. DeflefjkeÌle met®eôee/ omleeJespe cebäeeôes keÀr fmLefle cesb, GHe³egõkeÌle He°e keÀr leejrKe mes 30 foôeesb kesÀ Deboj DeLeJee Ssmer DeflefjkeÌle DeJefOe pewmee kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr Üeje metf®ele fkeÀ³ee äe³ee Ôes kesÀ Deboj, Ssmer DeflefjkeÌle met®eôee/ omleeJespe He´mlegle keÀr peeSäer~ ceebäer äeFõ DeflefjkeÌle met®eôee/ omleeJespe fJefôefoõøì DeJefOe cesb GuuebÁeôekeÀleeõ Üeje pecee ôe keÀjôes keÀr fmLefle cesb kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ DeeJesoôe keÀes DemJerkeheÌÀle fkeÀ³ee pee mekeÀlee Ôw~

4. kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr DeeJesoôe Hej fJe®eej keÀjsäee Deewj Fme mebyebOe cesb Gf®ele fôeCeõ³e uesäee~ kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr GuuebÁeôekeÀleeõ Deewj Deô³e mebyebfOele J³efkeÌle³eesb keÀr megôeJeeFõ kesÀ yeeo kebÀHeeGbf¾bäe keÀe DeeosMe peejr keÀjsäee~ kebÀHeeGbf¾bäe DeeosMe leLee keÀfLele GuuebÁeôe kesÀ N³eesjesb kesÀ meeLe DefOefôe³ece kesÀ He´eJeOeeôeesb DeLeJee GmekesÀ leÔle yeôeeS äeS fôe³ece, fôeosMe, Melees¥ Deewj DeeosMeesb keÀes fJefôefoõøì keÀjsäee, fpemekesÀ mebyebOe cesb GuuebÁeôe fkeÀ³ee äe³ee Ôw~

5. GuuebÁeôekeÀleeõ keÀes Ssmes GuuebÁeôe keÀr kebÀHeeGbf¾bäe DeeosMe keÀr leejrKe mes 15 foôeesb kesÀ Deboj kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS fJefôefoõøì jefMe keÀe Yegäeleeôe keÀjôee Heæ¾säee~ ³efo keÀesFõ J³efkeÌle Gmecesb fJefôefoõøì mece³e kesÀ Deboj jefMe keÀe Yegäeleeôe ôeÔR keÀjlee Ôw lees ³eÔ mecePee peeSäee fkeÀ Gmeôes GHe³egõkeÌle GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS keÀesFõ DeeJesoôe ôeÔR fkeÀ³ee Lee~

6. GuuebÁeôe kesÀ kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS DeeJesoôe, kebÀHeeGbf¾bäe He´efOekeÀejr kesÀ Heeme opeõ fkeÀ³ee peeS fpemecesb ô³ee³e fôeCeõ³eôe keÀr He´f¬eÀ³ee kesÀ DeOerôe fJe®eejeOerôe Deewj Deye lekeÀ ôeÔR fôeHeìeS äeS GuuebÁeôe Yer Meefceue Ôesbäes~ ô³ee³e fôeCeõ³eôe He´efOekeÀejr Üeje Debflece ªHe mes ô³ee³e fôeCeõ³eôe Deewj fôeHeìeS äeS GuuebÁeôeesb keÀr kebÀHeeGbf¾bäe ôeÔR keÀr peeSäer~

7. fJefôe³eecekeÀ Ñeb®es keÀe Áeesj GuuebÁeôe keÀjôesJeeues ceôer ueeB¾Ejäe, jeøì£r³e Deewj megjãee mes mebyebfOele ceeceueesb mefÔle Ssmes ceeceueesb keÀes, peÔeb Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr ÿeeHeôe cesb fJefôefoõøì DeJefOe cesb kebÀHeeGbf¾bäe kesÀ fueS DeeJesoôe ôeÔR fkeÀ³ee äe³ee Ôw, DefOefôe³ece keÀr Oeeje 37 kesÀ DeOerôe Deeäes keÀr peeb®e Deewj DeeJeM³ekeÀ keÀejõJeeFõ kesÀ fueS He´Jeleõôe fôeosMeeue³e keÀes DeLeJee "fHe´JesôMeôe DeeöHeÀ ceôer ueeB¾Ejäe SkeÌì, 2002" kesÀ Debleäeõle äefþle Sôìr ceôer ueeB¾Ejäe SLeeöfjìr ³ee fkeÀmer Deô³e Spesbmer keÀes, pewmee GHe³egkeÌle mecePee peeS, Yespee peeS~

8. fôe³ece 4 kesÀ GHe-fôe³ece (2) cesb fkeÀS äeS GuuesKe kesÀ Deôegmeej fkeÀmer J³efkeÌle Üeje SkeÀ Ôr lejÔ kesÀ GuuebÁeôe kesÀ fueS HetJeõ cesb fkeÀS äeS kebÀHeeGbf¾bäe keÀr leejrKe mes lerôe Jeøees¥ kesÀ Deboj Gmer He´keÀej kesÀ GuuebÁeôe kesÀ fueS kebÀHeeGbf¾bäe fôe³eceesb kesÀ Debleäeõle ³efo DeeJesoôe fkeÀ³ee peelee Ôw lees Gmes DefOefôe³ece keÀr Oeeje 37 kesÀ Debleäeõle He´Jeleõôe fôeosMeeue³e keÀes Yespe fo³ee peeS~

9. mebyebfOele mejkeÀej DeLeJee fkeÀmer meebfJefOekeÀ He´efOekeÀjCe, pewmee Yer ceeceuee Ôes, mes Gf®ele Deôegceesoôe DeLeJee Deôegcefle kesÀ yeäewj fkeÀS äeS fkeÀmer Yer uesôeosôe mes mebyebfOele GuuebÁeôe keÀr, HesÀcee kesÀ Debleäeõle fkeÀS äeS GuuesKe kesÀ Deôegmeej mebyebfOele keÀeôetôe/ fJefôe³eceeJeuer kesÀ leÔle mebyebfOele He´efOekeÀejr mes DeHesfãele Deôegceesoôe keÀr He´efHle lekeÀ, kebÀHeeGbf¾bäe ôeÔR keÀr peeSäer~

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन