ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
शीघ्र लिंक
 फेमा
 प्रारूप अधिसूचनाएं/दिशानिर्देशिका
 भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की सूची
 मास्टर परिपत्र
 पेंशन
होम >> अधिसूचनाएं - देखें
 
©he³eeW ceW SôeDeejDees / SôeDeejFõ Keeles Keesueôes / yeôeeS jKeôes Deewj SHeÀmerSôeDeej peceejefMe³eeb mJerkeÀej keÀjôes keÀe he´efOekeÀej

DeejyerDeeFõ / 2006-07 / 445
äe´eDee°eÝfJe.keWÀkeÀe.DeejDeejyer.meb.yermer. 106 / 03.05.33(mer)/2006-07

28 petôe 2007

meYer ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ

ceneso³e,

©he³eeW ceW SôeDeejDees / SôeDeejFõ Keeles Keesueôes / yeôeeS jKeôes Deewj SHeÀmerSôeDeej peceejefMe³eeb mJerkeÀej keÀjôes keÀe he´efOekeÀej

keÉÀhe³ee ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes ©he³eeW ceW DefôeJeemer Keeles Keesueôes Deewj yeôeeS jKeôes kesÀ fueS he´efOekeÀej osôes kesÀ yeejs ceW 28 Dehe´wue 2000 keÀe nceeje hefjhe°e äe´eDee°eÝfJe.DeejDeejyer.meb. yermer. 89/03.05.33 (mer) / 99-2000 osKeW ~

2. 2007-08 kesÀ fueS keWÀêr³e yepeì ceW keÀr äeFõ ÁeesøeCee kesÀ Deôegmeej ³en fôeCeõ³e fkeÀ³ee äe³ee nw fkeÀ ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW keÀes SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeb mJerkeÀej keÀjôes keÀr Deôegcefle or peeS~ Fme mebyebOe ceW ªhe³eeW ceW DefôeJeemer (meeOeejCe / yee¿e) Keeles Keesueôes / jKeôes keÀe he´efOekeÀej osôes kesÀ fueS fôeOeeõfjle hee°elee mebyebOer ceeôeob[eW keÀr Yer mecerãee keÀr äeFõ nw~ leoôegmeej, nceejs GÊeÀ hefjhe°e ceW fôefnle DeôegosMeeW keÀe DefOe¬eÀceCe keÀjles ngS ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW Üeje ©he³eeW ceW DefôeJeemer (meeOeejCe / yee¿e ) Keeles Keesueôes / jKeôes Deewj SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeb mJerkeÀej keÀjôes kesÀ mebyebOe ceW fôecôefuefKele ceeôeob[ ueeäet neWäes :

i. yeQkeÀ kesÀ heeme JeemlefJekeÀ (heeöfefìJe) fôeJeue mebhefle nesôer ®eefnS ;
ii. yeQkeÀ ôes fheíues oes Jeøedbeìob kesÀ oewjeôe merDeejDeej / SmeSueDeej yeôeeS jKeôes keÀr DeeJeM³ekeÀleeDeeW ceW lerôe mes DefOekeÀ yeej ®etkeÀ ôe keÀr nes ; iii. yeQkeÀ ôes fheíues Jeøeõ ceW fôeJeue ueeYe keÀcee³ee nes ;
iv .yeQkeÀ keÀe SôeherS mlej fheíues Jeøeõ keÀr 31 cee®eõ keÀes yekeÀe³ee Defäe´ceeW kesÀ heeb®e hefleMele mes DefOekeÀ ôenrb nesôee ®eefnS ;
v. yeQkeÀ keÀes Deheôes äe´enkeÀ keÀes peefôeS (kesÀJermer) / OeôeMeesOeôe fôeJeejCe (SSceSue) kesÀ mebyebOe ceW mece³e-mece³e hej fôeOeeõfjle ceeôeob[eW keÀe heeueôe keÀjôee ®eefnS ~
vi. yeQkeÀ kesÀ heeme Ssmer mesJeeSb he´oeôe keÀjôes kesÀ fueS DeeJeM³ekeÀ keÀewMeue Deewj ãecelee nesôer ®eefnS ~
vii. peyefkeÀ mebyebfOele peceekeÀleeõDeeW keÀes SHeÀmerSôeDeej peceejefMe³eeW keÀr jmeroW ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW Üeje or peeSbäer, peceejefMe³eeW kesÀ ªhe ceW he´ehle fJeosMer cegêe fôefOe³eeb ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW Üeje fJeosMer cegêe peceejefMe³eeW kesÀ yejeyej peceejefMe³eeW kesÀ ©he ceW ³ee lees Deheôes he´e³eespekeÀ yeQkeÀeW kesÀ heeme jKe mekeÀles nQ ³ee GônW he´e³eespekeÀ yeQkeÀ mes ªhe³eeW ceW yeoueJee mekeÀles nQ ~ oesôeeW ceeceueeW ceW, ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ keÀes Deheôer yefn³eeW ceW fJeosMer cegêe ³ee yescesue hefjhekeÌJelee kesÀ peesfKece ôenrb Gþeôee ®eefnS ~ hefj®eeueôeäele Deewj uesKeekeÀjCedb mebyebOer yeeleW ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀeW Deewj he´e³eespekeÀ yeQkeÀeW kesÀ yer®e Deehemer mencefle mes le³e keÀr peeôer ®eefnS ;
viii. ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ, fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e-mece³e hej peejr DeôegosMeeW kesÀ Deôegmeej Ssmer peceejefMe³eeW kesÀ yejeyej ªhe³es ceW merDeejDeej/SmeSueDeej yeôeeS jKeWäes ;

ix. SHeÀmerSôeDeej (yer) peceejefMe³eeB mJerkeÀejôes kesÀ mebyebOe ceW ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ KeeleeW kesÀ jKejKeeJe / hefj®eeueôe kesÀ leewj-lejrkeÀeW, he´e³eespekeÀ yeQkeÀeW kesÀ heeme peceejefMe³eeb jKeôes, cegêe kesÀ he´yebOeôe Deewj DeôegJelerõ peesfKeceeW Deefo kesÀ yeejs ceW Deheôes he´e³eespekeÀ yeQkeÀ kesÀ meeLe, Fme mebyebOe ceW nceejs fJeosMer cegêe fJeYeeäe (SHeÀF[r) Üeje peejr foMeefôeo÷MeeW kesÀ DeOerôe, ìeF-Dehe J³eJemLee keÀj ueW ;
x. he´e³eespekeÀ yeQkeÀ, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje peejr fkeÀS peeôes Jeeues fJefYeÄe foMeefôeo÷MeeW / ceeäeõoMerõ fme×ebleeW kesÀ Deôegheeueôe kesÀ yeejs ceW ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ keÀes DeeJeM³ekeÀ ceeäeõoMeõôe he´oeôe keÀjôes keÀe Je®eôe oW ; Deewj yeQkeÀ ôes ôeeyee[õ
xi. Üeje fkeÀS äeS DeÐeleôe fôejrãeCe fjheesìõ ceW yeôeeFõ äeFõ äebYerj mJe©he keÀr Defôe³efceleleeDeeW keÀe mebleesøepeôekeÀ Deôegheeueôe he´mlegle keÀj fo³ee pees ~

3. SôeDeejDees / SôeDeejFõ / SHeÀmerSôeDeej (yer) KeeleeW keÀe jKejKeeJe Deewj GôekeÀe hefj®eeueôe Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ Üeje mece³e-mece³e hej peejr fJefôe³eceeW / foMeefôeo÷MeeW Üeje fôe³ebf°ekeÀ neWäes ~

4. Ssmes Keeles Keesueôes kesÀ F®ígkeÀ ães°er³e äe´ecerCe yeQkeÀ, Fme mebyebOe ceW DeeJeM³ekeÀ he´efOekeÀej foS peeôes kesÀ fueS, DeeJeM³ekeÀ y³eesjeW mefnle Deheôes DeeJesoôe nceejs fJeosMer cegêe fJeYeeäe kesÀ mebyebfOele ães°er³e keÀe³eeõue³e keÀes he´mlegle keÀj oW ~

YeJeor³e

(per.ÞerfôeJeemeôe)
cegK³e cenehe´yebOekeÀ

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन