ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
होम >> - प्रेस प्रकाशनी - देखें
 
fôefOe DeblejCe mebyebOer yeesäeme DeeöHeÀj keÀe fMekeÀej ôe yeôes : Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr meueen

28 ceFõ 2010

fôefOe DeblejCe mebyebOer yeesäeme DeeöHeÀj keÀe fMekeÀej ôe yeôes : Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀr meueen

fjeJeõ yeQkeÀ ôes 26 ceFõ 2010 keÀes meYer yeQkeÀeW keÀes metf®ele fkeÀ³ee nw fkeÀ Jes Ssmes yeesäeme DeeöHeÀjeW kesÀ mebyebOe ceW hetCeõ meeJeOeeôer yejleW Deewj Del³efOekeÀ melekeõÀ jnW fpeôekesÀ fueS hegjmkeÀej jefMe/Fôeece jefMe Deefo kesÀ leLeekeÀfLele DeblejCe kesÀ fueS uesôeosôe he´YeejeW Deefo kesÀ ªhe ceW Yegäeleeôe he´ehle keÀjôes nsleg yeQkeÀ Keeles Keesues peeles nw Deewj/DeLeJee KeeleeW ceW uesôeosôe fkeÀ³ee peelee nQ~ fjeJeõ yeQkeÀ ôes ³en mheøì fkeÀ³ee nw fkeÀ Yeejle ceW jnôes Jeeuee keÀesFõ Yer J³efÊeÀ ³efo Yeejle kesÀ yeenj mes he´l³eãe/Dehe´l³eãe ªhe mes Fme he´keÀej kesÀ YegäeleeôeeW kesÀ fueS fkeÀmer he´keÀej kesÀ mebäe´nCe Deewj uesôeosôe keÀjôes/DeblejCe keÀjôes ceW Meefceue neslee nw lees fJeosMer cegêe he´yebOeôe DefOefôe³ece, 1999 keÀeGuuebÁeôe keÀjôes kesÀ keÀejCe Gme hej keÀejõJeeFõ keÀr pee mekeÀler nw~ meeLe nr Gôe hej Deheôes äe´enkeÀ keÀes peefôeS (kesÀJee³emer) ceeôeob[eW /Oeôe- MeesOeôe fôeJeejCe (SSceSue) ceeôekeÀeW mes mebyebfOele fJefôe³eceeW keÀe GuuebÁeôe keÀjôes kesÀ keÀejCe Yer keÀejõJeeFõ keÀr pee mekeÀler nw~

fjeJeõ yeQkeÀ ôes ³en Yer oesnje³ee nw fkeÀ fJeosMer cegêe he´yebOeôe DefOefôe³ece, 1999 kesÀ Debleäeõle ueeöìjr ³eespeôeeDeeW ceW menYeeäer nesôes kesÀ fueS fkeÀmer Yer he´keÀej kesÀ fJehe´søeCe hej he´fleyebOe nw~ GÊeÀ he´fleyebOe OeôejefMe fJelejCe ³eespeôee ³ee hegjmkeÀej jefMe/Fôeece Deefo he´ehle keÀjôes kesÀ GÎsM³e mes fkeÀ³es äe³es fJehe´søeCeeW Deefo pewmes fJefYeÄe ôeeceeW mes he´®efuele ueeöìjr pewmer ³eespeôeeDeeW ceW menYeefäelee keÀjôes kesÀ fueS fkeÀ³es äe³es fJehe´søeCeeW hej Yer ueeäet nQ~

yeQkeÀeW keÀes peejr Deheôes hefjhe°e ceW fjeJeõ yeQkeÀ ôes keÀne nw fkeÀ neue nr ceW OeesKesyeepeeW mes memler fôefOe³eeW kesÀ mebyebOe ceW yeesäeme DeeöHeÀjeW keÀr JeejoeleW keÀeHeÀr yeŸ äeFõ nw~ GÊeÀ DeeöHedÀj he°eeW, Fõ-cesue, ceesyeeFue HeÀesôe, SmeSceSme Deefo Üeje Yespes pee jns nQ~ OeesKesyeepeeW keÀr keÀe³eõhe×fle keÀe fJeJejCe osles ngS fjeJeõ yeQkeÀ ôes keÀne nw fkeÀ Fme mebyebOe ceW met®eôee fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ HeÀperõ he°e-MerøeeÙ (uesìj ns[) hej Yesper pee jnr nw Deewj HedÀbmeeS peeôesJeeues ueesäeeW keÀes peeôeyetPekeÀj yeQkeÀ kesÀ G®®e DefOekeÀefj³eeW/Jefjøþ DefOekeÀefj³eeW Üeje nmleeãefjle fkeÀ³ee ngDee foKee³ee pee jne nw~ keÀeHedÀe ueesäe Fme he´keÀej kesÀ uegYeeJeôes hesMekeÀMeeW (DeeöHeÀjeW) kesÀ fMekeÀej yeôe ®egkesÀ nQ Deewj Fme he´f¬eÀ³ee ceW GôneWôes keÀeHeÀr ye›r OeôejefMe äebJee³er nQ~ FmekesÀ DeueeJee, fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ O³eeôe ceW ³en Yer uee³ee äe³ee nw fkeÀ OeesKesyeepe fJefYeÄe MerøeeÙ kesÀ lenle, pewmes he´f¬eÀ³ee MegukeÀ/uesôeosôe MegukeÀ/keÀj fôeheìeôe he´Yeej/DeblejCe he´YeejeW, qkeÌue³eEjäe MegukeÀeW Deefo kesÀ ªhe ceW Yeesues-Yeeues ueesäeeW mes hewmes keÀr ceebäe keÀjles nQ~ OeesKesyeepe J³efÊeÀ³eeW DeLeJee mJeefcelJe he´fleøþeôeeW kesÀ ôeece hej yeQkeÀeW keÀr fJefYeÄe MeeKeeDeeW ceW uesôeosôe he´Yeej Deefo keÀr jefMe he´ehle keÀjôes kesÀ fueS keÀFõ Keeles Keesueles nQ~ OeesKesyeepe Deheôes fMekeÀejeW keÀes Fôe KeeleeW ceW kegÀí fôeq½ele OeôejefMe pecee keÀjeôes kesÀ fueS GôekesÀ herís he›les nQ~ OeôejefMe pecee nesles nr lelkeÀeue fôekeÀeue uer peeler nw Deewj FmekeÀe fMekeÀej J³efÊeÀ GuePeôe ceW he› peelee nQ~

fjeJeõ yeQkeÀ ôes Fmemes henues Yer keÀFõ yeej Fme he´keÀej keÀr OeesKeeOe›r Jeeuer ³eespeôeeDeeW/DeeöHeÀjeW kesÀ mebyebOe ceW he´sme Deewj FueskeÌì£efôekeÀ cerf[³ee kesÀ ceeO³ece mes peôelee keÀes Deeäeen fkeÀ³ee nw~ peôelee keÀes fMefãele keÀjôes kesÀ fueS Fme he´keÀej kesÀ keÀFõ Deewj DefYe³eeôeeW keÀr ³eespeôee yeôee³er pee jnr nw~ fjeJeõ yeQkeÀ ôes yeQkeÀeW mes DeôegjesOe fkeÀ³ee nw fkeÀ Jes Fme hefjhe°e ceW fôefnle mebosMe Deheôes mebyebfOele menYeefäe³eeW Deewj äe´enkeÀeW keÀr peeôekeÀejr ceW uee³eW Deewj FmekeÀe J³eehekeÀ he´®eej-he´meej keÀjW~

per. jOegjepe
Ghe cenehe´yebOekeÀ

he´sme he´keÀeMeôer : 2009-2010/1606
 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन