ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
होम >> - प्रेस प्रकाशनी - देखें
 
¾eö. JeeF. Jer. js·r ôes Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ äeJeôeõj kesÀ ªHe cesb keÀe³eõYeej mebYeeuee

¾eö. JeeF. Jer. js·r ôes Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ
äeJeôeõj kesÀ ªHe cesb keÀe³eõYeej mebYeeuee

6 fmelebyej 2003

¾eö. ³eeäee JesCegäeesHeeue js·r ôes Deepe Yeejler³e fjópeJeõ yewbkeÀ kesÀ äeJeôeõj kesÀ ªHe cesb keÀe³eõYeej mebYeeuee~ ¾eö. js·r Heeb®e Jeøeõ keÀr DeJefOe kesÀ fueS äeJeôeõj yeôes jnsbäes~ Jes fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ FkeÌkeÀrmeJesb äeJeôeõj nesbäes~ Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ äeJeôeõj kesÀ ªHe cesb fôe³egfkeÌle mes Henues ¾eö. js·r Deblejeõøì£r³e cegêe keÀesøe kesÀ yeesæ¾ Hej Yeejle kesÀ keÀe³eõHeeuekeÀ fôeosMekeÀ Les~

Yeejler³e He´MeemefôekeÀ mesJee kesÀ 1964 keÀr yew®e kesÀ DefOekeÀejr ¾eö. js·r ôes DeHeôes kewÀfj³ej keÀe DefOekeÀebMe mece³e jep³e Deewj kesbÀêr³e, oesôeesb mlejesb Hej fJeÊe Deewj ³eespeôee kesÀ ães°eesb cesb fyelee³ee~ Gônesbôes fJeÊe ceb°eeue³e cesb mef®eJe (yeQfkebÀäe), JeefCep³e ceb°eeue³e cesb DeHej mef®eJe, Yeejle mejkeÀej kesÀ fJeÊe ceb°eeue³e cesb meb³egkeÌle mef®eJe Deewj DeebOe´ He´osMe mejkeÀej cesb He´Oeeôe mef®eJe kesÀ ªHe cesb keÀe³eõ fkeÀ³ee nw~ Jes fJeMJe yeQkeÀ cesb HejeceMeõoelee Yer Les Deewj Deblejeõøì£r³e cegêe keÀesøe kesÀ jepekeÀesøer³e keÀe³ees¥ cesb HejeceMeõoeleeDeesb kesÀ Hewôeue Hej Yer Jes jn ®egkesÀ nQ~ fJekeÀemeMerue He´f¬eÀ³ee cesb GôekesÀ DeôegYeJe cesb ®erôe, yenjrôe, FfLeDeesfHe³ee Deewj lebópeefôe³ee keÀes meueen osôee Meefceue nw~

Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ äeJeôeõj kesÀ ªHe cesb fôe³egfkeÌle mes Henues ¾eö. js·r ôes Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ GHe äeJeôeõj kesÀ ªHe cesb ín Jeøeõ kesÀ fueS keÀe³eõ fkeÀ³ee nw~ foôeebkeÀ 14 fmelebyej 1996 keÀes Heeb®e Jeøeõ keÀr DeJefOe kesÀ fueS GHe äeJeôeõj kesÀ ªHe cesb fôe³egfkeÌle kesÀ yeeo GôekeÀr keÀe³eeõJefOe fmelebyej 2001 mes oes Deewj Jeøees¥ kesÀ fueS yeæÑe³er äe³er~ Deblejeõøì£r³e cegêe keÀesøe cesb Yeejle kesÀ keÀe³eõHeeuekeÀ fôeosMekeÀ kesÀ ªHe cesb Deäemle 2002 mes fôe³egfkeÌle kesÀ yeeo, DeueyeÊee Gônesbôes pegueeFõ 2002 cesb GHe äeJeôeõj keÀe keÀe³eõYeej íesæ¾ fo³ee~ fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ GHe äeJeôeõj kesÀ ªHe cesb ¾eö. js·r ôes ceewfêkeÀ ôerfle, fJefôece³e oj ôerfle, DeeblefjkeÀ Deewj yee¿e °eÝCe He´yebOeôe, fJeosMer cegêe Deejfãele fôefOe³eesb keÀe He´yebOeôe Deewj DeefLeõkeÀ DeôegmebOeeôe mebyebOer keÀe³eõ osKes~

mejkeÀej kesÀ meeLe keÀe³eõ keÀjles mece³e ¾eö. js·r keÀes J³eeHekeÀ DeôegYeJe fceuee Deewj Gônesbôes fJeÊer³e ães°e megOeej; J³eeHeej fJeÊe, Yegäeleeôe meblegueôe Deewj fJefôece³e oj Hej fôeäejeôer jKeôee, yee¿e JeefCefp³ekeÀ GOeej, kesbÀê-jep³e fJeÊer³e mebyebOe, ães°er³e Dee³eespeôee Deewj meeJeõpefôekeÀ GÐece megOeej pewmes ães°eesb cesb ³eesäeoeôe fo³ee~ ¾eö. js·r, GuuesKeôer³e ôerfleäele HefjJeleõôeesb Deewj mebmLee fôeceeõCeesb pewmes keÀe³ees¥ mes fôekeÀì mes pegæ¾s jns~ Jes oes G®®emlejr³e mefcefle³eesb kesÀ meom³e mef®eJe jns~ Fôecesb mes SkeÀ Yegäeleeôe meblegueôe Hej Deewj otmejr meeJeõpefôekeÀ ães°e Hej DeHefôeJesMe mes mebyebfOele Ler~ ¾eö. mer. jbäejepeôe, Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ YetleHetJeõ äeJeôeõj Fôe oesôeesb mefcefle³eesb kesÀ He´cegKe Les~ ¾eö. js·r yee¿e °eÝCe meebfK³ekeÀr Hej Yeejler³e fjópeJeõ yeQkeÀ kesÀ ôerfleäele oue kesÀ meom³e Yer Les~

¾eö. js·r MewfãekeÀ ães°e cesb He´yeue He´fleyeàlee jKeles nQ Deewj fJeÊe, Dee³eespeôee Deewj meeJeõpefôekeÀ GÐece mes mebyebfOele ães°eesb cesb GôekesÀ yenglemes He´keÀeMeôe He´keÀefMele ngS nQ~ DeHeôer MewfãekeÀ ©f®e kesÀ keÀejCe Jes Leesæ¾s mece³e kesÀ fueS ueboôe mketÀue DeeöheÀ FkeÀeöôeefcekeÌme Sb¾ HeesfuefìkeÀue mee³eôme, ueboôe kesÀ FbìjôewMeôeue fjuesMeôme f¾Heeìõcesbì cesb fJefópefìbäe hesÀuees jn ®egkesÀ nQ~ Jes Gmceefôe³ee fJeMJefJeÐeeue³e kesÀ f¾Heeìõcesbì DeeöheÀ fyeópeôesme cewôespecesbì cesb HetCeõkeÀefuekeÀ ³etpermer fJefópefìbäe He´eshesÀmej jns nQ, Yeejler³e He´MeemefôekeÀ mìeheÀ cenefJeÐeeue³e cesb HetCeõkeÀefuekeÀ fJefópefìbäe hewÀkeÀuìr jns nw leLee DeYer Yer Jes nwojeyeeo kesÀ mesbìj heÀeöj FkeÀeöôeefcekeÀ SC¾ meesMeue mì¾rópe cesb Deeöôejjr merfôe³ej hesÀuees nQ~

DeuHeôee fkeÀuueeJeeuee
ceneHe´yebOekeÀ

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन