ढूंढे
अवधि
दिनांक  से
दिनांक  का
पुरालेख
   
होम >> - प्रेस प्रकाशनी - देखें
 
yeQEkeÀäe mesJeeDeeW ceW Deblejeõøì£r³e J³eeheej kesÀ fueS meebqK³ekeÀr hej lekeÀôerkeÀr mecetn keÀr fjheesìõ

8 petôe 2007

yeQEkeÀäe mesJeeDeeW ceW Deblejeõøì£r³e J³eeheej kesÀ fueS meebqK³ekeÀr hej lekeÀôerkeÀr mecetn keÀr fjheesìõ

fJeÊer³e mesJeeDeeW ceW Deblejeõøì£r³e J³eeheej keÀes Goej yeôee³ee peeôee mesJee mebyebOer J³eeheej hej meeceeô³e keÀjej (perSìrme) kesÀ SkeÀ Yeeäe kesÀ ªhe ceW mesJee mebyeOer J³eeheej hej Jeeleeõ SkeÀ cenÊJehetCeõ henuet nw pees cegKele: fJeée J³eeheej mebÁeìôe ([yuetìrDees) kesÀ meom³eeW kesÀ meeLe yengheãer³e Jeeleeõ hej fôeYeõj nw~ mesJee mebyebOer J³eeheej hej meeceeô³e keÀjej (perSìrme) fJeMesøele: fJeÊer³e ães°e kesÀ Debleäeõle meeLeõkeÀ Jeeleeõ kesÀ fueS Deblejeõøì£r³e mlej hej legueôeelcekeÀ DeebkeÀ›es keÀr GheueyOelee hetJeeõhesfãele nw~ leoôegmeej, fjeJeõ yeQkeÀ ôes Yeejle ceW yeQEkeÀäe mesJeeDeeW ceW Deblejeõøì£r³e J³eeheej hej meebqK³ekeÀr met®eôee keÀr GheueyOelee keÀe helee ueäee³ee Deewj Fme fôeøkeÀøeõ hej hengb®ee fkeÀ ³eÐefhe yeQEkeÀäe mesJeeDeeW ceW J³eeheej hej kegÀí DeebkeÀ›s/mebkesÀlekeÀ GheueyOe nQ, hejbleg ³es DeebkeÀ›e eöeeìleeW ceW fyeKejs ngS nQ leLee mJeeYeefJekeÀ ªhe mes he³eeõhle ôenrb nQ~ Dele: Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ ôes yeQEkeÀäe mesJeeDeeW ceW Deblejeõøì£r³e J³eeheej kesÀ fueS meebqK³ekeÀr hej lekeÀôerkeÀr mecetn (ìrperSmeDeeFìryerSme) keÀe äeþôe fkeÀ³ee Lee fpemeceW fJeÊe ceb°eeue³e, JeefCep³e Deewj GÐeesäe ceb°eeue³e, Yeejle mejkeÀej Deewj Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ kesÀ Deô³e fJefYeÄe fJeYeeäe FmekesÀ meom³e nQ~ lekeÀôerkeÀr mecetn ôes Deye Deheôer fjheesìõ he´mlegle keÀj or nw fpemes fJemleÉle he´meej Deewj he´flemet®eôee kesÀ fueS JesyemeeFì (www.rbi.org.in) hej [eue fo³ee äe³ee nw~

Yeejle ceW fJeosMer yeQkeÀ MeeKeeDeeW leLee Deblejeõøì£r³e GheqmLefle Jeeues Yeejler³e yeQkeÀ Deewj Fôe DeebkeÀ›eW kesÀ Ghe³eesäekeÀleeõ Fme fjheesìõ hej Deheôee DefYecele/megPeeJe SkeÀ cenrôes kesÀ Yerlej he´Yeejr DefOekeÀejr, meebqK³ekeÀr³e fJeMuesøeCe Deewj kebÀh³etìj mesJee fJeYeeäe, yeebêe-kegÀueeõ keÀecueskeÌme, Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ, cegbyeFõ-400051 keÀes Yespe mekeÀles nQ DeLeJee Fmes 022- 26570848 hej HewÀkeÌme keÀj mekeÀles nQ DeLeJee Fõ-cesue keÀj mekeÀles nQ~

fjeJeõ yeQkeÀ, Deewj megOeej leLee yeQEkeÀäe mesJeeDeeW ceW Deblejeõøì£r³e J³eeheej hej meebqK³ekeÀr³e DeebkeÀ›eW kesÀ mebkeÀueôe keÀes meg¢Ÿ yeôeeôes kesÀ fueS Fôe fJe®eejeW/megPeeJeeW keÀr peeB®e keÀjsäee~

Deperle he´meeo
he´yebOekeÀ

he´sme he´keÀeMeôer : 2006-2007/1687

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन