होम - सूचना के स्रोत - विशेष ऑंकड़ा प्रसार मानक
 

विशेष ऑंकड़ा प्रसार मानक (एमडीडीएस)

 
Deblejeõøì£r³e cegêe keÀesøe(DeeFSceSHeÀ) kesÀ fJeMesøe DeeBkeÀ›e he´meej ceeôekeÀeW (Sme[r[rSme) kesÀ Debleäeõle Yeejler³e fjeJeõ yeQkeÀ keÀe ³en oef³elJe nw fkeÀ Jen fJefYeÄe keÀesfì³eeW kesÀ Debleäeõle met®eôee keÀes he´meefjle keÀjs

  • yeQEkeÀäe ães°e kesÀ fJeMuesøeCeelcekeÀ uesKes
  • keWÀêr³e yeQkeÀ kesÀ fJeMuesøeCeelcekeÀ uesKes
  • Mes³ej cetu³e met®ekeÀebkeÀ
  • Yegäeleeôe meblegueôe
  • Deblejeõøì£r³e he´ejfãele fôefOe Deewj
  • fJefôece³e ojW

Deblejeõøì£r³e cegêe keÀesøe ³en Dehesãee keÀjlee nw fkeÀ DeeBkeÀ›s JesyemeeFì hej fôe³efcele DeblejeueeW hej GheueyOe jnW~ fjeJeõ yeQkeÀ Deheôes he´keÀeMeôeeW ceW Fôe DeeBkeÀ›eW keÀes he´keÀefMele keÀjlee nw~ fjeJeõ yeQkeÀ fJeMesøe DeeBkeÀ›e he´meej ceeôekeÀ (Sme[r[rSme)DehesãeeDeeW kesÀ Deôegmeej Fôe keÀesfì³eeW kesÀ fueS Deheôer JesyemeeFì hej fôeäeõce kewÀuesC[j keÀe Defäe´ce he´meejCe Yer keÀjlee nw~

Deblejeõøì£r³e cegêe keÀesøe Dehesãee hej Deewj DefOekeÀ peeôekeÀejr kesÀ fueS keÉÀhe³ee dsbb.imf.org osKeW~

keÉÀhe³ee fJeMesøe DeeBkeÀ›e he´meej ceeôekeÀ(Sme[r[rSme) DehesãeeDeeW kesÀ Debleäeõle DeeBkeÀ›eW kesÀ fôeäeõce heŸôes kesÀ fueS ôer®es Deheôer hemebo keÀr EuekeÀ hej qkeÌuekeÀ keÀjW~

Sme[r[rSme-jeøì£r³e meejebMe DeeBkeÀ›e heÉøþ
yeQEkeÀäe ães°e kesÀ fJeMuesøeCeelcekeÀ uesKes
keWÀêr³e yeQkeÀ kesÀ fJeMuesøeCeelcekeÀ uesKes
Mes³ej cetu³e met®ekeÀebkeÀ
Yegäeleeôe meblegueôe
fJeosMer cegêe he´ejfãele fôefOe
Deblejeõøì£r³e he´ejfãele fôefOe Deewj fJeosMer cegêe ®euefôefOe DeeBkeÀ›e ìschuesì
Deblejeõøì£r³e fôeJesMe qmLefle
fJefôece³e ojW
meeceeô³e mejkeÀejr hefj®eeueôe
cetue GOeej oj
yee¿e °eÝCe
ì£spejr fyeue oj
Yeejle keÀe yekeÀe³ee yee¿e °eÝCe

 
 
भारतीय रिज़र्व बैंक सभी अधिकार आरक्षित
आइई 5 और ऊपर के लिए 1024 x 768 रिजोल्यूशन में उत्कृष्ट अवलोकन